school
งานทะเบียนวัดผล
จำนวนนักเรียน/ผู้ปกครองตรวจผลการเรียน
เพศ รวม ตรวจวิชาเลือก/ตรวจกิจกรรม/น้ำหนักส่วนสูง
ม.1   283 357 640 ม.1   /ม.1   /ม.1
ม.2   255 389 644 ม.2   /ม.2   /ม.2
ม.3   262 343 605 ม.3   /ม.3   /ม.3
ม.4   247 384 631 ม.4   /ม.4   /ม.4
ม.5   250 390 640 ม.5   /ม.5   /ม.5
ม.6   208 380 588 ม.6   /ม.6   /ม.6
รวม 1,505 2,243 3,748


  USER  
  PASS
-:- ADMIN -:-
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
แบบรายงานผลการเรียนซ้ำ 27/5/2567
2
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 27/5/2567
3
สรุป DMC 24/5/2567
4
ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกและวิชากิจกรรม 10/5/2567
5
รายวิชาเพิ่มเติม 2567 8/5/2567
6
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาและเพิ่มเติมตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 8/5/2567
7
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567 2/5/2567
8
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567 2/5/2567
9
คู่มือการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สำหรับครู 2/5/2567
10
คู่มือเลือกกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียน 2/5/2567

1 2 3
 
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ตำบล น้ำอ้อม   อำเภอ กันทรลักษ์จังหวัด ศรีสะเกษปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1