ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กันทรลักษ์วิทยา
แบบสรุปบันทึกรายงานการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระ
จำนวนครู
จำนวนครูส่ง
จำนวนครูไม่ส่ง
ร้อยละส่ง
ร้อยละไม่ส่ง
1 ภาษาไทย 21 2 19 9.52 90.48
2 คณิตศาสตร์ 29 2 27 6.90 93.10
3 วิทยาศาสตร์ 35 0 35 0.00 100.00
4 สังคมศึกษา 30 0 30 0.00 100.00
5 สุขศึกษา 14 1 13 7.14 92.86
6 ศิลปะ 15 0 15 0.00 100.00
7 การงานอาชีพเทคโนโลยี 30 2 28 6.67 93.33
8 ภาษาต่างประเทศ 49 0 49 0.00 100.00
9 กิจกรรม 10 0 10 0.00 100.00
รวม
233
7
226
3.00
97.00