ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กันทรลักษ์วิทยา
แบบสรุปบันทึกรายงานการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระ
จำนวนครู
จำนวนครูส่ง
จำนวนครูไม่ส่ง
ร้อยละส่ง
ร้อยละไม่ส่ง
1 ภาษาไทย 22 1 21 4.55 95.45
2 คณิตศาสตร์ 31 1 30 3.23 96.77
3 วิทยาศาสตร์ 36 0 36 0.00 100.00
4 สังคมศึกษา 30 0 30 0.00 100.00
5 สุขศึกษา 14 1 13 7.14 92.86
6 ศิลปะ 15 0 15 0.00 100.00
7 การงานอาชีพเทคโนโลยี 30 2 28 6.67 93.33
8 ภาษาต่างประเทศ 47 0 47 0.00 100.00
9 กิจกรรม 10 0 10 0.00 100.00
รวม
235
5
230
2.13
97.87