ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กันทรลักษ์วิทยา
แบบสรุปบันทึกรายงานการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระ
จำนวนครู
จำนวนครูส่ง
จำนวนครูไม่ส่ง
ร้อยละส่ง
ร้อยละไม่ส่ง
1 ภาษาไทย 22 0 22 0.00 100.00
2 คณิตศาสตร์ 27 0 27 0.00 100.00
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 0 43 0.00 100.00
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 0 30 0.00 100.00
5 สุขศึกษาพลศึกษา 12 0 12 0.00 100.00
6 ศิลปะ 14 0 14 0.00 100.00
7 การงานอาชีพ 25 0 25 0.00 100.00
9 แนะแนว 9 0 9 0.00 100.00
8 ภาษาต่างประเทศ 40 0 40 0.00 100.00
รวม
222
0
222
0.00
100.00