ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กันทรลักษ์วิทยา
แบบสรุปบันทึกรายงานการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระ
จำนวนครู
จำนวนครูส่ง
จำนวนครูไม่ส่ง
ร้อยละส่ง
ร้อยละไม่ส่ง
1 ภาษาไทย 21 2 19 9.52 90.48
2 คณิตศาสตร์ 25 2 23 8.00 92.00
3 วิทยาศาสตร์ 36 0 36 0.00 100.00
4 สังคมศึกษา 29 0 29 0.00 100.00
5 สุขศึกษา 12 1 11 8.33 91.67
6 ศิลปะ 14 0 14 0.00 100.00
7 การงานอาชีพเทคโนโลยี 25 2 23 8.00 92.00
8 ภาษาต่างประเทศ 48 1 47 2.08 97.92
9 กิจกรรม 9 0 9 0.00 100.00
รวม
219
8
211
3.65
96.35