ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กันทรลักษ์วิทยา
แบบสรุปบันทึกรายงานการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระ
จำนวนครู
จำนวนครูส่ง
จำนวนครูไม่ส่ง
ร้อยละส่ง
ร้อยละไม่ส่ง
1 ภาษาไทย 20 2 18 10.00 90.00
2 คณิตศาสตร์ 31 2 29 6.45 93.55
3 วิทยาศาสตร์ 35 0 35 0.00 100.00
4 สังคมศึกษา 30 0 30 0.00 100.00
5 สุขศึกษา 14 1 13 7.14 92.86
6 ศิลปะ 15 0 15 0.00 100.00
7 การงานอาชีพเทคโนโลยี 30 2 28 6.67 93.33
8 ภาษาต่างประเทศ 49 1 48 2.04 97.96
9 กิจกรรม 10 0 10 0.00 100.00
รวม
234
8
226
3.42
96.58