รายชื่อนักเรียนไม่เข้าเรียนรายวิชา
ที่
เดือน
ชาย
หญิง
รวม
1 มราคม 0 0 0
2 กุมภาพันธ์ 0 0 0
3 มีนาคม 0 0 0
4 เมษายน 0 0 0
5 พฤษภาคม 0 0 0
6 มิถุนายน 0 0 0
7 กรกฏาคม 0 0 0
8 สิงหาคม 0 0 0
9 กันยายน 0 0 0
10 ตุลาคม 0 0 0
11 พฤศจิกายน 0 0 0
12 ธันวาคม 0 0 0

เดือน12 1