รายชื่อนักเรียนไม่เข้าเรียนรายวิชา
ที่
เดือน
ชาย
หญิง
รวม
01 มราคม 0 0 0
02 กุมภาพันธ์ 0 0 0
03 มีนาคม 0 0 0
04 เมษายน 1 0 1
05 พฤษภาคม 0 0 0
06 มิถุนายน 0 0 0
07 กรกฏาคม 0 0 0
08 สิงหาคม 0 0 0
09 กันยายน 0 0 0
10 ตุลาคม 0 0 0
11 พฤศจิกายน 0 0 0
12 ธันวาคม 0 0 0

เดือน12 1