-:- ADMIN -:-
ผลการเรียน รายวิชา
#
รหัสวิชา
รายวิชา
Open
1
ว23206 อิเล็คทรอนิส์เบื้องต้น
2
ท20201 ภาษาไทยเพิ่มเติม
3
ท20202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2
4
ท20203 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
5
ท20204 ภาษาไทยเพิ่มเติม
6
ท20205 ภาษาไทยเพิ่มเติม
7
ท20206 การอ่านและพิจารณาหนังสือ
8
ท20211 ภาษาไทยเพิ่มเติม
9
ท20213 ภาษาไทยเพิ่มเติม
10
ท20214 เสริมทักษะภาษาไทย
11
ท20215 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
12
ท20216 การอ่านพิจารณา
13
ท20221 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
14
ท20251 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
15
ท21101 ภาษาไทย 1
16
ท21102 ภาษาไทย 2
17
ท21231 ภาษาไทย
18
ท22101 ภาษาไทย
19
ท22102 ภาษาไทย
20
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน
21
ท23102 ภาษาไทย
22
ท30201 การอ่านจับใจความ
23
ท30202 การอ่านจับใจความ 2
24
ท30204 ภาษาไทย
25
ท30211 ภาษาไทยเพิ่มเติม
26
ท30212 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
27
ท30221 การเขียน
28
ท30222 การเขียนเชิงวิชาการ
29
ท30231 ภาษาไทยเพิ่มเติม
30
ท30241 การใช้ภาษาไทย