-:- ADMIN -:-
ผลการเรียน รายวิชา
#
รหัสวิชา
รายวิชา
Open
1
ท20201 ภาษาไทยเพิ่มเติม
2
ท20202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2
3
ท20203 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
4
ท20204 ภาษาไทยเพิ่มเติม
5
ท20205 ภาษาไทยเพิ่มเติม
6
ท20206 การอ่านและพิจารณาหนังสือ
7
ท20211 ภาษาไทยเพิ่มเติม
8
ท20213 ภาษาไทยเพิ่มเติม
9
ท20214 เสริมทักษะภาษาไทย
10
ท20215 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
11
ท20216 การอ่านพิจารณา
12
ท20221 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
13
ท20251 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
14
ท21101 ภาษาไทย 1
15
ท21102 ภาษาไทย 2
16
ท21231 ภาษาไทย
17
ท22101 ภาษาไทย
18
ท22102 ภาษาไทย
19
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20
ท23102 ภาษาไทย
21
ท30201 การอ่านจับใจความ
22
ท30202 การอ่านจับใจความ 2
23
ท30204 ภาษาไทย
24
ท30211 ภาษาไทยเพิ่มเติม
25
ท30212 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
26
ท30221 การเขียน
27
ท30222 การเขียนเชิงวิชาการ
28
ท30231 ภาษาไทยเพิ่มเติม
29
ท30241 การใช้ภาษาไทย
30
ท30242 ภาษาเพื่อการสื่อสาร