-:- ADMIN -:-
รายวิชาเลือกเพิ่มเติม
#
รหัสวิชา
รายวิชา/เวลาเรียน
ม.
รับ
กลุ่ม
วัน/ห้อง
ครู
พิมพ์
รับได้
Excel
#
1
ข21201
ภาษาเขมร     ม.1 40 3 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
2
ข21201
ภาษาเขมร     ม.1 40 4 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
3
ข22201
ภาษาเขมร     ม.2 40 3 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
4
ข22201
ภาษาเขมร     ม.2 40 4 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
5
ข23201
ภาษาเขมร     ม.3 40 3 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
6
ข23201
ภาษาเขมร     ม.3 40 4 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
7
ข30201
ภาษาเขมร     ม.4 40 1 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
8
ข31201
ภาษาเขมร     ม.4 40 3 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
9
ข31201
ภาษาเขมร     ม.4 40 4 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
10
ง30251
ช่างเครยนต์เล็กเบื้องต้น     ม.4 35 1 ยังไม่ระบุวันที่สอน ฝ502  726 0 35 0 รับได้
11
ข30203
ภาษาเขมร     ม.5 40 1 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
12
ข32201
ภาษาเขมร     ม.5 40 3 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
13
ข32201
ภาษาเขมร     ม.5 40 4 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
14
ง30253
ช่างบริการบำรุงรักษาจักรยานยนต์     ม.5 35 1 ยังไม่ระบุวันที่สอน ฝ502  726 10 25 10 รับได้
15
ข33201
ภาษาเขมร     ม.6 40 3 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้
16
ข33201
ภาษาเขมร     ม.6 40 4 ยังไม่ระบุวันที่สอน   885 0 40 0 รับได้

1