-:- ADMIN -:-
รายวิชากิจกรรม
#
ลำดับวิชา
รายวิชา
ชั้น ม.
รับ
สถานที่รับ
ครูผู้สอน
รับแล้ว
คงเหลือ
#
1
30
โครงงานวิทย์ ม.1-6 25 423 325.บุญเลิศ 35 -10 รับเกิน
2
31
โครงงานวิทย์ ม.1-6 25 อาคาร 4 310.มลิวัลย์ 24 1 รับได้
3
32
ห้องเรียนสีเขียว ม.1-6 75 1031 322.สืบพงษ์ 74 1 รับได้
4
96
Around the world ม.1-6 25 524 809.มณฑา 20 5 รับได้
5
33
วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.1-6 75 อาคาร 4 330.ณิชามล 110 -35 รับเกิน
6
34
แคคตัส ม.1-6 50 อาคาร 4 318.ธัญลักษณ์ 47 3 รับได้
7
98
GAT (Eng) ม.1-6 50 อาคาร 5 801.สุธรรมา 29 21 รับได้
8
99
Skit ม.1-6 30 518 810.จารุวรรณ 13 17 รับได้
9
37
ดนตรีไทย ม.1-6 25 ห้องดนตรีไทย 308. บุศย์รินทร์ 29 -4 รับเกิน
10
101
ท่องเที่ยว ม.1-6 25 517 856.จิระวัฒน์ 25 0 เต็ม
11
102
Cover Dance ม.1-6 25 อาคาร 5 877.ชาร์ลีห์ 26 -1 รับเกิน
12
39
นักบินพลังยาง ม.1-6 25 อาคาร 4 301.พันกร 22 3 รับได้
13
103
ฮวงจุ้ย ม.1-6 25 อาคาร 5 876.พิชญาพงศ์ 26 -1 รับเกิน
14
40
นักบิน 3D ม.1-6 25 อาคาร 4 338.วิสันต์ 25 0 เต็ม
15
104
ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น ม.1-6 25 อาคาร 5 879.เมธาวี 29 -4 รับเกิน
16
106
Pat 7.4 ม.1-6 25 อาคาร 5 852.ศศิธร 22 3 รับได้
17
108
ศิลปะ *ผ่านการคัดเลือก ม.1-6 12 206 614.พชรพล 21 -9 รับเกิน
18
109
วอลเลย์บอล *ผ่านการคัดเลือก ม.1-6 โดม 509.ธนวัฒน์ 27 -27 รับเกิน
19
110
กรีฑา * *ผ่านการคัดเลือก ม.1-6 20 สนามกรีฑา 513.จุมพล 18 2 รับได้
20
111
เปตอง*ผ่านการคัดเลือก ม.1-6 25 สนามเปตอง 506.ศรัล 28 -3 รับเกิน
21
112
ฟุตบอล* *ผ่านการคัดเลือก ม.1-6 127 สนามฟุตบอล 515.ภูวิน 129 -2 รับเกิน
22
113
ตะกร้อ*ผ่านการคัดเลือก ม.1-6 สนามตะกร้อ 516.กัมพล 53 -53 รับเกิน
23
114
ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก ม.1-6 โดม 222.อิทธิรัฐ 49 -49 รับเกิน
24
51
อุตสาหกรรม ม.1-6 25 111 409.สมศิลป 23 2 รับได้
25
116
ประชาสัมพันธ์ ม.1-6 25 ห้องประชาสัมพันธ์ 869.ลดาวัลย์ 16 9 รับได้
26
117
ไฟฟ้า ม.1-6 25 อาคารฝ 732.ชลิตา 24 1 รับได้
27
118
GSp ม.1-6 25 ห้องคอม อาคาร 10 218.พิศมัย 19 6 รับได้
28
55
โปงลาง ม.1-6 25 413 413.ทองพูล 14 11 รับได้
29
57
ภาพยนต์สั้น ม.1-6 39 127 423.สุรีรัตน์ 40 -1 รับเกิน
30
58
รักษ์วิถีไทย ม.1-6 50 113 432.ไอรดา 53 -3 รับเกิน
31
60
เทนเบิลเทนิส*ผ่านการคัดเลือก(เฉพาะนักกีฬาและ ม.1) ม.1-6 20 สนามปิงปอง 505.สาคร 20 0 เต็ม
32
61
แบดมินตัน ม.1-6 71 โรงอาหาร 512.ยุทธนา 68 3 รับได้
33
62
ศิลปะการระบายสีน้ำ ม.1-6 25 อาคาร 10 601.วิเชียร 25 0 เต็ม
34
63
โยธวาทิต ม.1-6 50 สนาม/ห้องดนตรี 610.ณัฐพล 40 10 รับได้
35
64
ผู้ตัดสินบาสเกตบอล ม.1-6 25 หอประชุมเก่า 608.สุขนิรันดร์ 25 0 เต็ม
36
2
อ่านเรียนเขียนสะกดคำ ม.1-6 50 216 119.เนตนภา 49 1 รับได้
37
68
ดนตรี (กีตาร์) ม.1-6 25 202 607.สมเกียรติ 31 -6 รับเกิน
38
69
ดนตรีไทย ม.1-6 25 ห้องดนตรีไทย 616.พิมพิลา 27 -2 รับเกิน
39
70
ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1-6 25 203 615.นาฏชฎา 25 0 เต็ม
40
8
แต่งคำประพันธ์ ม.1-6 50 214 107.เนติมนต์ 19 31 รับได้
41
73
ยูโด ม.1-6 25 ห้องเกษตร 707.รวงทอง 31 -6 รับเกิน
42
11
หนังสือเล่มเล็ก/คำคม ม.1-6 50 222 122.ปาจรีย์ 58 -8 รับเกิน
43
78
ม.1-6 703.สาเกียรติ 0 0 รับเกิน
44
15
ปริศนาคำนวณ ม.1-6 50 321 201.วลีรัตน์ 52 -2 รับเกิน
45
79
ห้องสมุด ม.1-6 25 ห้องสมุด 991.จริยา 30 -5 รับเกิน
46
80
ห้องสมุด ม.1-6 50 ห้องสมุด 723.สุพรรษา 49 1 รับได้
47
18
ซูโดกุ ม.1-6 25 312 225.รัชดาพร 25 0 เต็ม
48
83
คอมพิวเตอร์ ม.1-6 50 ตึก 602 717.คำรวม 50 0 เต็ม
49
22
ม.1-6 227.สุกัญญา 0 0 รับเกิน
50
86
เกษตร ม.1-6 25 ห้องเกษตร 959.ณญาตา 24 1 รับได้
51
87
เกษตร/อุตสาหกรรม ม.1-6 25 อาคาร ฝ 729.บุญหลาย 30 -5 รับเกิน
52
88
เครื่องบินเล็ก/บังคับวิทยุ ม.1-6 25 อาคาร ฝ 731.เฉลิมศักดิ์ 35 -10 รับเกิน
53
25
เกมคณิตศาสตร์ ม.1-6 25 311 216.ศรีสุข 24 1 รับได้
54
89
Story telling ม.1-6 25 528 820.ภารดี 10 15 รับได้
55
26
คณิตคิดสนุก ม.1-6 25 336 226.สภาภรณ์ 25 0 เต็ม
56
90
Story telling ม.1-6 25 อาคาร 10 857.กชพร 20 5 รับได้
57
27
คิดเลขเร็ว ม.1-6 25 333 227.สุกัญญา 26 -1 รับเกิน
58
28
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 50 อาคาร 4 313.แก้วตา 51 -1 รับเกิน
59
92
สแครบเบิ้ล ม.ต้น 50 อาคาร 5 854.สุภาพร 25 25 รับได้
60
29
นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 25 อาคาร 4 316.ศิลารัตน์ 26 -1 รับเกิน
61
93
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 25 522 802.จิราภรณ์ 25 0 เต็ม
62
94
ยุวมัศคุเทศก์ ม.ต้น 25 อาคาร 5 821.นันท์นภัส 17 8 รับได้
63
97
ดุหนังฟังเพลงจีน ม.ต้น 25 อาคาร 5 868.ปุณณดา 25 0 เต็ม
64
47
สังคมศึกษา ม.ต้น 50 117 416.ทัศนี 46 4 รับได้
65
48
สังคมศึกษา ม.ต้น 25 123 415.ปกรณ์พล 27 -2 รับเกิน
66
49
สังคมศึกษา ม.ต้น 25 116 414.สวภัทร 24 1 รับได้
67
126
เดินสายไฟฟ้า ม.ต้น 33 721 735.ชลิดา 33 0 เต็ม
68
1
อ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น 50 215 101.วิทยา 7 43 รับได้
69
65
นาฎศิลป์ ม.ต้น 25 204 612.ราตรี 25 0 เต็ม
70
67
นาฎศิลป์ ม.ต้น 25 ห้องนาฏศิลป์ 609.ชัญญาภัค 20 5 รับได้
71
4
สื่อสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 226 115.พรพิมล 25 0 เต็ม
72
5
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 213 111.รินทร์ลภัส 26 -1 รับเกิน
73
6
ภาษาลาว ม.ต้น 213 114.อรนุช 0 0 รับเกิน
74
71
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น 75 ห้องแนะแนว 903.บุษยภัค 39 36 รับได้
75
13
ประชาสัมพันธ์ ม.ต้น 25 213 123.สุวคนธ์ 25 0 เต็ม
76
77
เคหศาสตร์ ม.ต้น 50 อาคาร ฝ 720.ปุณยนุช 21 29 รับได้
77
14
คณิตคิดสนุก ม.ต้น 25 อาคาร 3 202.กุนทินี 60 -35 รับเกิน
78
16
A-math ม.ต้น ม.ต้น 25 324 220.ธนพร 25 0 เต็ม
79
81
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 40 ตึก 611 734.สาธิดา 39 1 รับได้
80
20
ซ่อมเสริมคณิต ม.3 ม.ต้น 25 323 206.ประนอมนิศญ์ 14 11 รับได้
81
85
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 48 ตึก 613 730.ปาริตา 48 0 เต็ม
82
24
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 25 325 229.อลิชา 25 0 เต็ม
83
95
Learn English with Movies ม.ปลาย 25 อาคาร 5 806.พรทิพย์ 23 2 รับได้
84
35
อิเล็กโทรนิกส์ ม.ปลาย 25 อาคาร 4 312.ญาตา 2 23 รับได้
85
36
สะเต็มศึกษา ม.ปลาย 25 1028 311.สมาน 33 -8 รับเกิน
86
100
English Singing ม.ปลาย 25 527 853.สุณัฐชา 10 15 รับได้
87
38
โสตทัศนศึกษา ม.ปลาย 25 406 315.ธัชกร 25 0 เต็ม
88
41
ปริศนาทางวิทย์ ม.ปลาย 25 427 321.พิสุทธา 3 22 รับได้
89
105
ละครสั้นจีน ม.ปลาย 25 อาคาร 5 880.สุภาวดี 11 14 รับได้
90
42
สวนวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 75 อาคาร 4 343.เสาวลักษณ์ 25 50 รับได้
91
43
เศษวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย 25 อาคาร4 329.สุทธาอร 19 6 รับได้
92
107
ภาษาเขมร ม.ปลาย 50 อาคาร 5 860.สุภาพร 4 46 รับได้
93
44
การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช ม.ปลาย 25 อาคาร4 340.มะลิวัลย์ 15 10 รับได้
94
45
เคมี ม.ปลาย 25 อาคาร4 324.กิตติ 8 17 รับได้
95
46
วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์ ม.ปลาย 25 อาคาร4 344.ไชยา 20 5 รับได้
96
50
เพลงคุณธรรม ม.ปลาย 50 124 410.พัทธยา 5 45 รับได้
97
115
นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก ม.ปลาย 275 บก.กรมทหาร 427.พันธศักดิ์ 260 15 รับได้
98
52
สังคมศึกษา ม.ปลาย 25 114 428.เกษมสันต์ 23 2 รับได้
99
53
ธรรมศึกษา ม.ปลาย 75 121 422.ชลัญธร 15 60 รับได้
100
54
สังคมศึกษา ม.ปลาย 50 128 403.พวงผกา 42 8 รับได้
101
120
ชุมนุมสารสัมพันธ์ ม.ปลาย 20 335 230.จันสอน 0 20 รับได้
102
56
สังคมศึกษา ม.ปลาย 50 126 419.พิชญ์นรี 34 16 รับได้
103
59
ยสร. ม.ปลาย 75 ห้องอนามัย 514.อาภาภรณ์ 50 25 รับได้
104
66
นาฎศิลป์ ม.ปลาย 25 ห้องนาฏศิลป์ 605.สุดารัตน์ 21 4 รับได้
105
3
เงินถุงแดง ม.ปลาย 25 223 112.ขวัญชีวา 25 0 เต็ม
106
7
ภาษาลาว ม.ปลาย 25 227 113.สุรัชนา 25 0 เต็ม
107
72
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย 50 ห้องแนะแนว 963.ภัสราภรณ์ 21 29 รับได้
108
9
GAT -เชื่อมโยง ม.ปลาย 25 227 116.วชิรวิชญ์ 16 9 รับได้
109
10
สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย 25 226 121.กัลย์กมล 0 25 รับได้
110
74
คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ม.ปลาย 75 ห้อง อย.น้อย 727.จันทร์เพ็ญ 10 65 รับได้
111
75
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 40 601 708.อัมพรรัตน์ 35 5 รับได้
112
12
รักการอ่าน ม.ปลาย 25 228 106.นภาพิมพ์ 1 24 รับได้
113
76
เคหศาสตร์ ม.ปลาย 25 อาคาร ฝ 970.รัชกร 0 25 รับได้
114
17
A-math ม.ปลาย ม.ปลาย 27 322 214.ดวงเดือน 28 -1 รับเกิน
115
82
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 47 ตึก 603 725.ชาญณรงค์ 48 -1 รับเกิน
116
19
ซูโดกุ ม.ปลาย 25 326 224.พเยาว์ 17 8 รับได้
117
84
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 50 ตึก 612 980.รัตนาวรรณ 43 7 รับได้
118
21
GSP ม.ปลาย 25 ห้องคอม ฯ อาคาร 10 209.รักษมล 10 15 รับได้
119
23
GeoGebra ม.ปลาย 50 313 228.มณีจันทร์ 16 34 รับได้
120
91
สแครบเบิ้ล ม.ปลาย 50 521 855.ธวัชชัย 13 37 รับได้
121
129
เนตรนารี ม.1 ม.ต้น 80 - 723.สุพรรษา 78 2 รับได้
122
131
เนตรนารี ม.ต้น 71 202.กุนทินี 71 0 เต็ม
123
132
ยุวกาชาด ม.ต้น 120 1 878.ยุภาธิรัตน์ 122 -2 รับเกิน
124
123
เนตรนารี ม.ต้น 854.สุภาพร 61 -61 รับเกิน
125
124
ยุวกาชาด ม.ต้น 417.นภามาส 112 -112 รับเกิน
126
125
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.ต้น 145 สนาม 720.ปุณยนุช 145 0 เต็ม
127
127
ลูกเสือ ม.1 ม.ต้น 50 735.ชลิดา 53 -3 รับเกิน
128
128
กิจกรรมผู้บำเพ็ญผู้ประโยชน์ ม.2 ม.ต้น 140 313.แก้วตา 136 4 รับได้

1