ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

เปิดระบบลงทะเบียนเรียน 1/2567      


วารสารเอกสารเผยแพร่-:- ADMIN -:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูล
#
หัวข้อเรื่อง
วันที่
download
1
แบบรายงานผลการเรียนซ้ำ 27/5/2567
2
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 27/5/2567
3
สรุป DMC 24/5/2567
4
ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกและวิชากิจกรรม 10/5/2567
5
รายวิชาเพิ่มเติม 2567 8/5/2567
6
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาและเพิ่มเติมตามความถนัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 8/5/2567
7
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567 2/5/2567
8
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567 2/5/2567
9
คู่มือการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สำหรับครู 2/5/2567
10
คู่มือเลือกกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียน 2/5/2567

1 2 3