ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001/1033042004

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
เปิดระบบลงผลการเรียนก่อนกลางภาค/กลางภาค ปีการศึกษา 2563 ครูแจ้งแบบเก็บคะแนนผ่านหน้าเว็บวิชาการ/ติดต่อที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ย้ายวิชาเรียน/ไม่มีชื่อในระบบติดต่อที่ห้องวิชาการ
รหัสวิชาเดียวกันหน่วยการเก็บคะแนนต้องเหมือน

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.ต้น ปีการศึกษา 2563

Download GPA ทำวิเคราะห์ผู้เรียน

เปิดระบบนลงทะเบียนวิชาเลือก/วิชากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
ปิดระบบการลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั้น