ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001/1033042004

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
การรับนักเรียนปี 2563 ทุกประเภท กรอกข้อมูล ตามปฏิทินการรับสมัคร ปริ้นใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ สมัครตามวันเวลาที่ระบุในใบสมัคร ไม่มีการแจกใบสมัครที่โรงเรียน
กรอกข้อมูล สมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูล สมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม. 4 17-26 ก.พ.2563
พิมพ์ใบสมัคร ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง สมัครในวันที่ 22-26 ก.พ. 2563