เข้าสู่ระบบ      ม.1 นอกเขตพื้่นที่ ม.1ในเขตพื้่นที่