ระบบงานทะเบียนผลการเรียน     หน้าหลักวิชาการ

download แบบกรอกคะแนน preonet

กรอกเสร็จส่งกลับคืนที่ฝ่ายวิชาการ Email S_I_T_R_U_N_G@hotmail.com

นักเรียนทุก ระดับชั้นลงทะเบียนวิชาเลือก /วิชากิจกรรม
วิชาเลือก วิชากิจกรรมไม่ครบตามหลักสูตร มีผลต่อการเลื่อนระดับชั้น และจบหลักสูตร

คู่มือลงทะเบียนเรียนนักเรียน