ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001

หน้าหลัก    งานทะเบียน    

ครูตรวจสอบรหัสวิชาที่สามารถลงผลการเรียน ผ่านระบบ SGS สพฐ 2561/2

ระบบศิษย์เก่าระดับชั้น ม.6     gpa รายคน


แนวทางปฏิบัติการใช้งาน โปรแกรม SGS สพฐ ระดับชั้น ม.1 ,ม4-ม.6
1.กำหนดคะแนนที่จะกรอก อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 4 ช่อง คือ 1 คะแนนก่อนกลางภาค 2. คะแนนกลางภาค 3.คะแนนหลังกล่างภาค 4. คะแนนปลายภาค รวมกันแล้ว เท่ากับ 100
(หมายเหตุ คะแนน ก่อนกลางภาคและคะแนนหลังกลางภาค สามารถแบ่งเก็บเป็นรายย่อยได้ รหัสวิชาเดี่ยวกันต้องเหมือนกัน)
2 ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่สอนรายชื่อนักเรียน ค่าคะแนนการเก็บ ผ่านระบบ SGS ต้องการแก้ไขแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ SGSklw โดยเฉพาะค่าคะแนนแต่ละช่อง
3.ระบบ SGS จะเปิดให้กรอกคะแนน ก่อนกลางภาค กลางภาค /หลังกลางภาค ปลายภาค เป็นช่วงเวลา เพราะระบบ ไม่สามารถเปิดให้กรอกพร้อมกันได้
4.กรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ครบ 8 ข้อ
5.กรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์เขียนให้ครบ 5 ข้อ
6.ปริ้นปพ.5 ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีผลการเรียนผิดจะแก้ได้ในช่วงวันเวลาที่กำหนด
7.เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเสร็จให้ดาวโหลดไฟล์สถิติ ข้อมูลผลการเรียนที่สอนทันที ถ้าระบบปรับเปลี่ยนปี/ภาคเรียน จะไม่สามารถเข้าดูได้

นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

แบบคำร้องต่างๆ DOWNLOAD