ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001/1033042004

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
ครูที่เปิดสอนวิชาเลือกเสรี/วิชากิจกรรมชุม ทุกระดับชั้น สามารถเปิดรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนผ่านระบบได้เลยคะ
ครูท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้มีข้อสงสัยติดต่อห้องวิชาการ

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ม.ต้น ปีการศึกษา 2563

Download GPA ทำวิเคราะห์ผู้เรียน

เปิดระบบนลงทะเบียนวิชาเลือก/วิชากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 เป็น ชื่อผู้ใช้ และใช้เลข ประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่าน นร.ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อฝ่ายวิชาการ