ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1033404001/1033042004

หน้าหลัก    งานทะเบียน     
นักเรียนเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ครูผู้สามารถเปิดวิชาเลือกเพิ่มเติมได้เองผ่านระบบงานทะเบียนวิชการ

ส่งผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม
ครูกรอกคะแนน SGS ก่อน /กลางภาค

นักเรียนดูผลการเรียน
ปิดระบบการลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั้น