ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905
เว็บหลัก   งานทะเบียน


สอบถามปัญหาการสมัคร
คู่มือการสมัคร
ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอืียด
ระบบกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1-4 ปีการศึกษา 2564 19-28 เม.ย. 2564
ประเภทที่สมัคร ม.1 ม.4 ทุกประเภท ประกาศเลขที่สมัครสอบ ห้องสอบ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ปริ้นบัตรประจำตัวสอบ*** นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1 ความสามารถพิเศษ ม.1, ม.4 และ เงื่อนไขพิเศษ ม.1, ม.4 ต้องนำหลักฐานการสมัครมาสมัครในวันที่เอกสารระบุเท่านั้น
*** นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนประเภท ม.1 นอกเขตบริการ ม.4 โรงเรียนเดิม/ โรงเรียนทั่วไป ส่งเอกสารสมัคร ในวันสอบจริง