รายชื่อนักเรียนไม่เข้าเรียนรายวิชา
ที่
เดือน
เข้าสอน
ไม่เข้าสอน
รวม
1 มราคม 0 0 0
2 กุมภาพันธ์ 0 0 0
3 มีนาคม 0 0 0
4 เมษายน 0 0 0
5 พฤษภาคม 0 0 0
6 มิถุนายน 0 0 0
7 กรกฏาคม 0 0 0
8 สิงหาคม 5 1 6
9 กันยายน 3 2 5
10 ตุลาคม 0 0 0
11 พฤศจิกายน 0 0 0
12 ธันวาคม 0 0 0

เดือน12 1