ระบบนักเรียน


นักเรียน ทุกระดับชั้น ให้ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ชื่อ ผู้ใช้ และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่าน

 STUDENT ID
 ประชาชน 13 หลัก

หน้าหลัก