ม.ค. |ก.พ. | มี.ค. |เม.ย. | พ.ค. |มิ.ย. | ก.ค. |ส.ค. | ก.ย. |ต.ค. | พ.ย. |ธ.ค. | หน้าหลักวิชาการ    

#   วันที่  ม.1    in    out   ม.2    in    out   ม.3    in    out   ม.4    in    out   ม.5    in    out   ม.6    in    out   รวม    in    out   รายห้อง
1  2566/3/20 639    0    639 640    0    640 598    0    598 631    2    629 638    0    638 588    0    588 3734    2    3732 รายงาน
2  2566/3/21 639    0    639 640    0    640 598    0    598 631    1    630 638    0    638 588    0    588 3734    1    3733 รายงาน
3  2567/7/9 639    1    638 640    0    640 598    0    598 631    0    631 638    0    638 588    0    588 3734    1    3733 รายงาน
 
 

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม ทั้งหมด  743

รายวัน  8

รายเดือน  743