ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
สถานะ
ระดับ
จำนวนเงิน
โรงเรียน
phone
เพิ่มเติม
1
เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  จันทแสน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0611716358,0828632675
2
เด็กหญิงศิวดาติ์  ชาลี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0834546265,0813487784
3
เด็กหญิงชินาธิป  แก้ววงษา
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629878066,0872471609
4
เด็กหญิงชนิดาภา  เกษาพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาไทย, 0803185114,0959351471
5
เด็กหญิงทิพสุดา  ตันติประภาคาร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาไทย, 0959351471,0959351471
6
เด็กหญิง เบญญาภา  สิงห์ทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933293417,0956358688
7
เด็กหญิงกวินธิดา  พร้อมพรม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0821457980,0850000129
8
เด็กชายกฤษฎา  แซ่ด่าน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0819998564,0930657778
9
เด็กชายนิธิดล  ศรีมงคล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0805714979,0918174389
10
เด็กชายภูมิรพี  ผาธรรม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0894257701,0652577994
11
เด็กชายณพมณฑล  สายแก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0964156441,0629159856
12
เด็กชายปัณณทัต  โสพัฒน์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0965031785,0965031785
13
เด็กชายสุวิจักษ์  การะเกด
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0810745664,0810745664
14
เด็กหญิงจิราพัชร   ไชยพล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0801540589,0857707616
15
เด็กหญิงณดา  นกหงษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0659595467,0659595467
16
เด็กชายไวภพ  สายทรัพย์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0946535628,0946535628
17
เด็กหญิงเบญญาภา  ประทุมศาลา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0858583825,0650964184
18
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุภากุล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, สังคม 0979578189,0801513115
19
เด็กชายไกรวิชญ์  ดาวขาว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0946535628,0946535628
20
เด็กหญิงอัญชลี  ศิลาล้อม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0860666093,0800046224
21
เด็กหญิงเบญจพาณี  บรรเทิงใจ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0659561933,0659561933
22
เด็กหญิงปัญญดา  ชุนรัมย์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, สังคม 0910133426,0917230188
23
เด็กชายอนันธการณ์.   มายุปักษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934101303,0934092878
24
เด็กหญิงนิชาภัทร  ไก่แก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, สังคม 0802728301,0973408319
25
เด็กหญิงลักษิกา   ศรีผกาแก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,0647059545
26
เด็กหญิงปุลนิภา  ใจกล้า
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0828285359,0816234447
27
เด็กชายมังกร  แก้วมูล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0946535628,0946535628
28
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ล้อมวงศ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0946535628,0946535628
29
เด็กหญิงอนรรฆวี   ขัมภะกิจ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0837758818,0902424576
30
เด็กหญิงพัชรี  คณิตสรณ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0642193235,0641677915
31
ด.ญรุ่งฤดี   บุตรมณี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0636287756,0934509527
32
เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์แสง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0819776955,0899495201
33
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0895802451,0810662521
34
เด็กหญิงพิชญธิดา   บุญฉวี
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0910133179,-
35
เด็กชายณฐดล   ศรีมงคล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0805714979,0918174389
36
เด็กชายนรภัทร  เตียวสิริไชยไพศาล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0858566167,0891991887
37
เด็กชายธรรมธัช  กาหลง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0840390505,0812668303
38
เด็กชายจตุรพร  ลึกลาภ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
39
เด็กหญิงปภาวรินท์   ใสดี
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0657366356,0872475834
40
เด็กหญิงณัฐกมล  อดทน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0823191200,0823191200
41
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้ววงษา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629878066,0872471609
42
เด็กหญิงกิตยาภรณ์  บุญป้อง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0810727760,0865529633
43
เด็กหญิงธัญยธรณ์   อารยะวงค์ชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0909803605,-
44
เด็กชายธนานิพัทธ์  ธนวิชญ์โยธิน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0909803605,-
45
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ภักดีพงศ์พณิช
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
46
เด็กหญิงปัทมาพร  ชัยรักษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0832321101,0941621150
47
เด็กหญิงสุณัฏฐา  ทองแกะ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0832321101,0941621150
48
เด็กชายธีรภัทร  ศรีนวล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0992262952,-
49
เด็กชายปัญญพัฒน์  บุญขันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0872626229,055830195
50
เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์เพชร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0959512854,0641327474
51
เด็กชายปองภพ  สุขสาย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934982461,0653072467
52
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์เสน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0821349196,0652462879
53
เด็กหญิงทักษอร  วันศรี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0615944338,0872494846
54
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  พูนทวีวรกิตติ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0832321101,0941621150
55
เด็กหญิงศศิวิมล  รัตพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0830273048,0832389085
56
เด็กชายตุลธร  โคตะมา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0843566867,0943762119
57
เด็กชายสุทธิสิน  สุพิมล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
58
เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0823191200,-
59
เด็กหญิงนภัทรศร  นามคุณ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0935980906,0624430250
60
เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญรุ่ง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0823162174,0850168645
61
เด็กหญิงภัทราภร  ภักพวง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0963273826,0641570499
62
เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0918143215,0870614498
63
เด็กหญิงพัฐสุดา  ทองยัง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0621458979,0610862925
64
เด็กชายธนกร  นันทะบัญ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0991859161,0986921145
65
เด็กหญิงภีมรภัทร  ลิพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0813601706,0988474955
66
เด็กหญิงธนัญญา  กมลทิพย์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0856351668,0644636531
67
เด็กหญิงวิชญาดา  พลศักดิ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0963828640,0637744419
68
เด็กชายขวัญชัย  บุญแก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, วิทย์, 0640549548,0921564278
69
เด็กชายชนกันต์  บุญมาตร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934253463,0816695176
70
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีหะดม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0854146309,0647811649
71
เด็กชายไชยวัฒน์  รัตนนท์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0974177428,0821587725
72
เด็กหญิงพิชญธิดา   ดาวสิงห์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0943100092,0943100092
73
เด็กหญิงไพรสัมพันธ์  นิตอินทร์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0892294488,0892294488
74
เด็กหญิงธัญจิรา  บุตรมณีย์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0831983806,0836082643
75
เด็กหญิงณัฐิดา  พรมมาแข้
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0616866738,0946535628
76
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมบุญเรือง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0638808606,0638808060
77
อภิขญา  เเซ่อั้ง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0883475579,0883475579
78
เด็กชายภูคเชนทร์  บูรณะ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, คณิต, 0619678449,0946535628
79
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปิ่นเกษ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0890376259,0946535628
80
เด็กหญิงธัญสิริ  คำพรม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0611022475,0946535628
81
เด็กหญิงกฤติยา  หล่อหลอม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0937382632,0946535628
82
เด็กหญิงกมลทิพย์  ในจิต
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0942421641,0807265249
83
เด็กชายพิชิตชัย  คำดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0984496450,0946535628
84
เด็กชายณัฐวุฒิ  การะเกษ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0946535628,0946535628
85
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  จ้าวปัญญา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981656945,855418264
86
เด็กชายศุภณัฐ  มักผล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0807349302,0890941832
87
เด็กหญิงกัญญาพัชณ์  แสงกล้า
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956091695,0910199414
88
เด็กชายธนกร  คันทจันทร์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0995068759,0946535628
89
เด็กชายภัทรนิธิ  รักเดช
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0909635942,0946535628
90
เด็กหญิงภัทราภา  สาธรณ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0650296344,0946535628
91
อารียา  วงศ์หนองแล้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0620085047,0946535628
92
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมาทัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0800952422,0946535628
93
เด็กหญิงนิศารัตน์  ก้านสี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0822630766,0810697355
94
เด็กหญิงมัชฌิมา  บัวหอม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0946535628,0814570366
95
เด็กหญิงศดา​นันท์​  สาคำภี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0862550897,0946535628
96
เด็กหญิงธนัชญา  บุญมั่งมี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0946535628,0973408319
97
เด็กหญิงวิชชุดา   โพธิ์กระจ่าง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0987698366,0946535628
98
เด็กหญิงจิรภิญญา  กุแก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0611294170,0946535628
99
เด็กหญิงวรัญญา  บุญกล้า
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0630047699,0624408398
100
เด็กหญิงนิรัชพร  หาญชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0961912779,0946535628
101
เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมพิชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0802695679,0895782680
102
เด็กหญิงณัฐภัทร  สืบสาร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0612855216,0934675113
103
เด็กชายพชรพงศ์  เหล็กเพ็ชร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0935420898,0943766325
104
เด็กชายวสุรัตน์  โสดสงค์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0806037866,0946535628​
105
เด็กชายปุญยวัจน์  โฟลี่
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981188819,0946535628
106
เด็กชายธนกฤต  พิทักษา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0966536972,0966536972
107
เด็กชายธนภัทร  อรรคฮาด
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0982413587,0946535628
108
เด็กหญิงรมิตา  แก้วศรี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0819987809,0611365698
109
เด็กหญิงสริตา  จงเจริญ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0925107754,0651201436
110
เด็กชายคฑายุทธิ์   สาวันดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0652522694,0652522694
111
เด็กหญิงปานชนก  ปอพานิชกรณ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0899497864,0623456707
112
เด็กหญิงพรชนก  กุมพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 089-280-74,093-324-6270
113
เด็กหญิงชนัดดา  ศิลารักษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0848232017,0848232017
114
เด็กชายสรวิชญ์  ทองมี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
115
เด็กหญิงนภกมล  โสดาโคตร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,04566147
116
เด็กหญิงกรรณิการ์   ภาสดา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
117
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วปัญญา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
118
เด็กหญิงนลพรรณ  เสนาภักดิ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
119
เด็กหญิงวิริยา  พรหมมา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
120
เด็กหญิงธนันรดา  ทองมนต์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629979027,0825945232
121
เด็กหญิงพรทิพย์  นามศิริ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0636387990,0927658454
122
เด็กหญิงณัฐวดี  เชิงชวรัตน์
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, วิทย์, 0969674045,0960786345
123
เด็กหญิงเมธินี  บัวหอม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0614654590,0614654590
124
เด็กหญิงชญาฎา  ศิริรัมย์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0842287292,0868023924
125
เด็กหญิงชญาณิศา  สิทธิศร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
126
เด็กชายธนัช  นนทะบุตร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
127
เด็กหญิงสุนิสา  วาจาดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0634406517,0857707045
128
เด็กหญิงเบญจพร  สัมฤทธิ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0832321101,0941621150
129
เด็กหญิงปิยพร  จุลเหลา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0973290508,0804685079
130
เด็กหญิงศิริฉัตร  ศิลาจันทร์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0639040066,0938439285
131
เด็กหญิงศิรดา  คำโกน
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, คณิต, 0930496031,0979394281
132
เด็กหญิงภัทราพร   พลฤทธิ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0838022476,0933290498
133
เด็กชายพีรพงษ์  แก้ววงษา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0984604551,0982703252
134
เด็กหญิงนิชาภา  รัตพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
135
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ไชยรัตน์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0897190189,0916644256
136
เด็กหญิงกฤติกา  ฤกษ์ใหญ่
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0973020756,0873799585
137
เด็กชายขจิตศักดิ์  หลักทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0948141496,0646875850
138
เด็กหญิงแสงดาว  สิมชาติ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0918299020,0918299020
139
เด็กชายนราวิชญ์  เกื้อสุข
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0857739798,0862508310
140
เด็กหญิงธนัชชา  พินธุรักษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0860972416,0883418050
141
เด็กหญิงณฐภัทร  ศิลาอาจ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0996214801,0801956009
142
เด็กหญิงนันท์นลิน  พัฒนแสงเพ็ง
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0828545247,0935041442
143
เด็กหญิงทักษพร  ประชัน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0971204995,0872550717
144
เด็กหญิงสุนันทา  แจ่มเชื้อ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0659713768,085 824 2065
145
เด็กหญิงณัฐกานต์  นิวาส
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0661086365,0942560539
146
เด็กชายกีรติกร  โพธิ์ชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, คณิต, 0981116331,0935728797
147
เด็กหญิงปพิชญา  นวนแย้ม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0892815796,0930972442
148
เด็กชายธนภัทร  จำปาหอม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956032768,0956032768
149
เด็กหญิงสุปรียา  บุญเชิญ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0810628301,-
150
เด็กหญิงจิณต์จุฑา   หมั่นชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0810628301,-
151
เด็กหญิงกุลสตรี  ลีนุกูล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0934760234,-
152
เด็กหญิงกัญญาภัทธ์    ปิ่นทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0657098737,-
153
เด็กหญิงนันทิชา  อินงาม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0649695038,-
154
เด็กหญิงภัทราพร  วาที
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0810628301,-
155
เด็กหญิงภัทรดา  ผ่องราษี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0973432187,-
156
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ธรรมคุณ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0847795183,-
157
เด็กหญิงไอศิกา  ศรีสว่าง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0624065568,-
158
เด็กหญิงไอยณรินทร์  บุญไทย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0639502948,-
159
เด็กหญิงเนตรดาว  เวียงแก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาไทย, 0810628301,-
160
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ปราบจันดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0804602453,0874537529
161
เด็กชายคณนาถ  กิ่งผา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0819762856,0872511766
162
เด็กหญิงกฤตพร  สมดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0940683514,0857707045
163
เด็กหญิงกฤตพร  แสงทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981184863,0857707045
164
เด็กหญิงธัญชนก  อักโข
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0986599655,0857707045
165
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ใจมั่น
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0990349261,0611024410
166
เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยเพชร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0811346734,0857707045
167
เด็กหญิงสุภิญญา  อัตสาร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0632588365,0857707045
168
เด็กหญิงภูริชญา  คำนนท์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933707481,0828674072
169
เด็กหญิงศศิญาดา  ไตรศิริพานิช
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933967119,0980692278
170
เด็กชายพงศกร  สูงชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0985497376,0963157939
171
เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวดก
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934801821,0622055667
172
เด็กชายณัฐธรรม   แสนจักร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0901900600,0817259835
173
เด็กหญิงนารารัตน์  อ่อนขันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0994632948,0844293918
174
เด็กหญิงรัชดาวัลย์  การชงัด
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0937133507,0821429532
175
เด็กหญิงอรณิชา   สาลี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0816494514,0817259835
176
เด็กหญิงพชรอาภา   วังคะฮาด
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0957592820,0956159477
177
เด็กหญิงภัสสรา  งามวิไล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0899482011,0857707045
178
เด็กชายเด็กชายพชร บุญฉวี  บุญฉวี
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0910133179,-
179
เด็กหญิงฐิติชญาน์   แก้วอนันต์
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0829032153,0829032153
180
เด็กหญิงวรัชยา  แก้วจันดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 063282258,0934411345
181
เด็กหญิงกวินธิดา  เสนสุข
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0862521025,0862521025
182
เด็กชายทินภัทร  ก้อนคำดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0652362099,0986606217
183
เด็กหญิงพิชชานันท์  ไชยกุฉิน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0887657229,0892400144
184
เด็กหญิงลักษมีกานต์   อ่อนเกษ
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0858573615,0838453683
185
เด็กหญิงธัญชนก  อุตรักษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0610286463,0881246528
186
เด็กหญิงปุณญาพัฒน์  ขึ้นผล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0615714563,0981561096
187
เด็กชายเตชินท์  ไกรษี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0868706245,0887014394
188
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สืบวงค์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0868706245,0887014394
189
เด็กหญิงทิวาพร  ขยันการนาวี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0632619955,0857707045
190
เด็กหญิงไข่ขวัญ   พันธะโคตร
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0621090812,-
191
เด็กหญิงนพินประภา  วงพานิช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, วิทย์, 0973385408,0839085198
192
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชาติเชื้อ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0935201966,0988212435
193
เด็กชายปราชญ์  นรากล่ำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934286677,0856129351
194
เด็กหญิงอัญชิษฐา   คูณทัน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, คณิต, 0943811431,0636280372
195
เด็กชายสุวิชชา  เหล่าแค
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0624088370,0894271113
196
เด็กหญิงพลอยชมพู  ภักดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, วิทย์, 0849421532,06100609051
197
เด็กหญิงสุกฤตา  ไชยพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาไทย, 0631436016,0631436016
198
เด็กหญิงพิชญภา  พาหุพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาไทย, 0656318086,0656318086
199
เด็กหญิงณัฐชยา  สมหวัง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0951373733,0902384435
200
เด็กหญิงณัฐมน  โพธิ์ชุ่ม
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0805942362,0943379818
201
เด็กหญิงกัลย์กมล  วะราบุตร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0884667323,0955871993
202
เด็กหญิงณฐมน  คำริยา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0902973847,0973413487
203
เด็กชายอภิรักษ์  พรมเคน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0640977349,0887590773
204
เด็กหญิงสุพิชญา  ลี้ลับ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 083-706739,064-2825735
205
เด็กหญิงเกสรา  พิมาทัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0801509641,0916551901
206
เด็กชายนิติศาสตร์  อรุณเรือง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาไทย, 0872409444,0657210471
207
เด็กชายวรเมธ  พวงสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0915483287,0857654141
208
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบุตร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาไทย, 0961486135,0902427045
209
เด็กชายพลกฤษ  คมไสย
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0990437332,0616706260
210
เด็กชายภูรีณัฏฐ์   แทนคำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, คณิต, 0902378244,0973356223
211
เด็กชายศุภกฤต   สุดสาลี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0619736600,0850859855
212
เด็กชายณัฐปภัสร์  เหมือนพร้อม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0804099684,0648197693
213
เด็กหญิงเขมจิรา  ผสมวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0957072934,0644688604
214
เด็กหญิงศศิพรรณ  เสนคราม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, คณิต, 0651047687,0651162417
215
เด็กหญิงนันทิชา  ภูภักดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0634398875,0837330361
216
เด็กหญิงสุชานาฎ   ชัยปัญญา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาไทย, 0629749642,0828284539
217
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สร้อยสนธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0615753319,0652580221
218
เด็กชายสันติภาพ  ทองมี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0805482029,-
219
เด็กชายทัศน์พล   เเสนจักร
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0887022539,0901900600
220
เด็กชายคุณพัฒน์  ชาญชัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0834803181,0939489995
221
เด็กหญิงนิภาธร  แก้วคำสอน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 093-035883,061-2056395
222
เด็กหญิงศุทธดา  ศรีหาวงค์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0645139243,0641301838
223
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชาติเชื้อ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, คณิต, ,
224
เด็กหญิงสรชา  พรหมชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, คณิต, ,
225
เด็กหญิงพุทธิวัลค์  คำเรือง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0654403123,0610320858
226
เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0624387309,0933683389
227
เด็กหญิงขนัดภัส  หลักเพชร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0872529889,-
228
เด็กหญิงรุศดา  พิมพลา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 200 ภาษาไทย, คณิต, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0937274456,0937274456
229
เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วานเจริญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0897214747,0611369334
230
เด็กหญิงสุทัศนวรรณ   กลมไธสง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาไทย, คณิต, 0981146997,0935954745
231
เด็กชายภากร   จันทรารักษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0935424608,0941370244
232
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  รัตพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933490951,0981024751
233
รวงข้าว  จำปานาค
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0928284399,0832245889
234
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แสงเดช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,0864238037
235
เด็กชายพระนาย  โพธินาแค
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0958405115,0807383687
236
เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาไทย, สังคม 0621066776,082-869-2353
237
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กัญญาพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0807309429,0852004756
238
เด็กหญิงวิภารัตน์  ดำดวง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0612945917,0852004756
239
นางสาวสิรภัทร  กันเทพา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0874072412,0982046373
240
นางสาวปาลิตา   เติมบุญ
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0885987300,0830851224
241
นางสาวสุทธิตา   พลแสน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 094-580-96,063-608-3770
242
นายเทพปรีดา  ชวนกระโทก
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0840243508,0953430423
243
นางสาวนันท์นภัส  กิ่งแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0963608985,0654510702
244
เด็กหญิงเขมนิจ  บุญเเก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาไทย, 0621651706,0917093028
245
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเยี่ยม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0830694878,0910195722
246
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  รักษาวงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0955042811,0892202034
247
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวันทา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0636032904,0927368275
248
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0927368275,0943595260
249
นางสาววรรณิดา  จามะรีย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981204804,0619587779
250
นางสาวปณิตา  แก้วจันดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0619587779,0981204804
251
นางสาวอรัญญา  ครองเมือง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0943595260,0636032904
252
นางสาวเบญญาภา  สืบสัตย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0839746544,0809165978
253
เด็กหญิงลลาณา  กำลังดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981537344,0857223441
254
เด็กหญิงณัฐภัทรสร  แทนคำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, วิทย์, สังคม 0642787749,0973356223
255
นายภัทรชัย  สุวรรณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, สังคม 0650094913,0928399065
256
นางสาวบัณฑิตา  เงือกน้ำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, สังคม 0969690071,0995342536
257
นางสาวนิภาวรรณ  สาสังข์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, คณิต, 0902759464,0823737455
258
นางสาวนภัสสร  สอนลัทธิพันธ์
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาไทย, 0829816803,0952898518
259
เด็กหญิงจิตวิสุทธิ์  คําเเก้ว
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0985757081,0985757081
260
นายญาณวุฒิ  พิทักษ์กุล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0809035925,0862279529
261
เด็กหญิงยุวเรศ   ปัญญาวัน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0659907064,0958874397
262
เด็กชายณัฐชนน  อินทะชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0824570495,0949907545
263
เด็กหญิงสรินดาพร  ช่างเจรจา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0644463263,0657494563
264
เด็กหญิงจิดาภรณ์  นิลวงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0869059469,0869059469
265
นางสาวเกวลิน  ศรีสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0980348142,0634848681
266
นางสาวธิดารัตน์  กายะชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม 0986592568,0986235292
267
เด็กชายนรพนธ์  สระแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0892834295,0637638939
268
เด็กหญิงกฤติมา  บุญโสม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0950085127,0943472464
269
เด็กหญิงปนัดดา  สาระวรรณ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0849712357,0933690696
270
นางสาวเพ็ญพิชชา​   พรมบรรณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาไทย, 0931065478,0659496959
271
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พุทธวงค์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, คณิต, 0892839794,0619344327
272
เด็กหญิงชลาลักษณ์  คชพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, คณิต, 0886531597,0918315561
273
นางสาวอธิรญาณ์  บำรุงกูล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0631814633,-
274
นางสาวสุทธิกานต์  อุทัยศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0960706811,-
275
นางสาวอภิชญา  สะอาด
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0649487320,-
276
นางสาววิลาสินี  ทับทิมศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0614906837,0849421532
277
เด็กชายปธานิน  มากมา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0943078130,0638455461
278
เด็กชายวัฒน  สุกรอดรู้
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0635943780,0643158148
279
นางสาวจิรัชญา   อารีย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, คณิต, 0611586619,0611586619
280
เด็กหญิงปทิตตา   ศิริบูรณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0864887533,0864886536
281
เด็กหญิงสุธิดา  เทนโสภา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933466459,0935715907
282
นางสาวสุทธิตา  พร้อมพรม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0821404775,0986266935
283
นายภูริวัฒน์  รัตนา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0829465193,0833801013
284
นางสาวอมรินทรา   อินทะพันธ์
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0994735259,0994735259
285
นางสาวปรวรรณ  ศรีหาบุตร
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0610313363,0984807155
286
เด็กชายพรลภัส  ใหญ่ล้ำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0968031363,0650252116
287
เด็กชายกันต์เตชัส  บุญสน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0940504534,0934262942
288
เด็กหญิงณัฐธิดา  เคารพ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, คณิต, 0631436638,0852004756
289
เด็กชายรัฐนนท์  คำผาย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,0625252442
290
เด็กหญิงกรกนก  จันทวิมล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, วิทย์, 0815765821,0948282841
291
เด็กชายจักรินทร์   สาวันดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981286944,0650244996
292
เด็กชายณภัทรพงษ์  นันทะเสน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0648073087,-
293
เด็กหญิงณัฐวรา  บัวลา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0661035276,-
294
เด็กชายธนานนท์  มาหา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, สังคม ,
295
นางสาวรวิสรา  โพธิ์ไพร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0902397301,0898478912
296
นางสาวอภิชญา  ทวามั่น
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0648680180,0857772883
297
นางสาวกมลพรรณ  เพ็ชรอิน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาไทย, 0621364542,0814141469
298
นางสาวรัญชิดา  จินดาชาติ
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0926095382,0640941892
299
นางสาวจิดาภา  สุขโรจนภูวดล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0821620824,0821620824
300
นางสาวชฎารัตน์  อินทะชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629033968,0997705069
301
นางสาวณัฐธิดา  มูลกลาง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, สังคม 0982060604,0613687853
302
นางสาวพรกนก   กลอนศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0994506870,0994506870
303
นางสาวปิ่นมนัส  ตั้งมั่น
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0983458220,0926783145
304
นางสาวมีสุข  บุญพร้อม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0981320915,0985647965
305
นางสาวภัณฑิรา  ใจภักดี
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0629929586,0935083147
306
นางสาวนัฐฑริกา   คงยืน
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0947535236,0628681892
307
นายธราเทพ  ยั้งใจ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0646082469,0953129535
308
นางสาวกวินธิดา  จันทร์พวง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0944748758,0944748758
309
นางสาวศิรินราพร  ทาวงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0942697272,0973419913
310
นายกันต์ดนัย  ผ่านพินิจ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, สังคม 0994654185,0981759549
311
นางสาวภัทรวดี   น้อยพลาย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0834212261,0831005090
312
นายลัทธพล  กาวัน
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, สังคม 0825529583,0936974512
313
นางสาวฐิศาภรณ์   กุลหอม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, สังคม 0981125064,-
314
นางสาวสุพัฒสกุล  โพธิ์พุ่ม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, คณิต, 0635210305,0616858938
315
นางสาวชุติภา  ศิริพัฒนสารกิจ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0821311759,0862413479
316
นางสาวภักดิ์ภิญญา  ปานประชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0960486772,-
317
นางสาวเพชรลดา  เทียนคูณ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, สังคม 0828612379,0652381054
318
นายวิชชากร   ชัยปัญญา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981182723,0981182723
319
นายณัชพล  จันทร์ตั้ง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, สังคม 0830469783,0983670458
320
นางสาวณัฐกานต์  พละศักดิ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0803820997,0812031676
321
นางสาวศุภสุตา   ทองทา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0943012624,0990718857
322
นางสาวพิชญาพร  โพธิพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0611011462,0610947021
323
นางสาวชนัดดา  แตะต้อง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0972738988,-
324
นางสาวศศิรารัตน์   พรมเกษ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933290292,0848302892
325
นางสาวสุนันทา  อุทธา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0930528581,-
326
นายกันตินันท์  ทินวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0943851950,0611375228
327
นายเจษฎา   รอบโลก
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, 0630365325,0630365325
328
นายปรเมศร์  จันทโคตร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0973378259,0973378259
329
นายภาณุเดช  มงคลแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0621623741,0930139039
330
นางสาวสุจิรา  วันเจริญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, สังคม 0948845935,0933270565
331
นางสาวณัฏฐณิชา  คูณแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 ภาษาไทย, คณิต, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629716513,0639892485
332
นายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0945723542,....
333
นางสาวสุธารัตน์  เนียมมูล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, คณิต, 0886647217,0621571457
334
นางสาวอริสา  วิลามาศ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0948466636,0948468212
335
นางสาวณัฐวรา  แทนเครือ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0625761340,0625761340
336
นางสาวปาจรีย์   ศรีหาวงค์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0619425477,0641301838
337
นางสาวสาริศา  ใจเครือ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0817903398,-
338
นางสาวกฤติมา  สันทาลุนัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0931715778,-
339
นายรัฐภูมิ  ทองละมุล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0621640492,0849134175
340
นางสาวสุนิสา   บุญเสนอ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, สังคม 0804124392,0819004294
341
นางสาวภัทรดา  ศรีตระกูล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0636811588,0934581676
342
นางสาวอริสา  ธงพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0800946338,0800946338
343
นางสาวพิมพ์ญาดา  คมใสย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, วิทย์, 0981701534,0981701534
344
นางสาวณัฐธิดา  แสงเนตร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, 0642040623,0642040623
345
นางสาวสุปริภิมณฑ์   พรหมพา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, วิทย์, 0636563367,0636563367
346
นางสาวปภัสสิริย์  วงษ์จันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, คณิต, สังคม 0927806320,0844739210
347
นายสุพจน์  น้ำยอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, คณิต, 0996624814,0996624814
348
นางสาวอารียา  เหนี่ยวพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาไทย, ,
349
นายภาณุเดช  มงคลแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,
350
นางสาวสุจิรา   วันเจริญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 ภาษาไทย, สังคม ,
351
นางสาวชญานุท  บุญประดิษฐ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 ภาษาไทย, สังคม 0944746444,0985930265
352
นางสาวกัลยา  ศรแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0945406866,0860693281

1 2