ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
สถานะ
ระดับ
จำนวนเงิน
โรงเรียน
phone
เพิ่มเติม
1
เด็กหญิงศิวดาติ์  ชาลี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0834546265,0813487784
2
เด็กชายนนทพัทธ์  รัตนวัน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0894258255,0868169655
3
เด็กหญิงชินาธิป  แก้ววงษา
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629878066,0872471609
4
เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงคำ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0933812977,0870150477
5
เด็กชายนพคุณ  พลเศรษฐเลิศ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933371995,045661295
6
เด็กชายกิตติกวิน  สุขเจริญ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0946535628,0946535628
7
เด็กหญิง เบญญาภา  สิงห์ทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933293417,0956358688
8
เด็กหญิงรมิดา  พวงจำปา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0817890538,0946245192
9
เด็กหญิงกวินธิดา  พร้อมพรม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0821457980,0850000129
10
เด็กชายสิรวิชญ์  พิมพาวงศ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0941695614,0853162313
11
เด็กชายกฤษฎา  แซ่ด่าน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0819998564,0930657778
12
เด็กชายภูมิรพี  ผาธรรม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0894257701,0652577994
13
เด็กชายณพมณฑล  สายแก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0964156441,0629159856
14
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วจาระนัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0898452987,0986686554
15
เด็กชายปัณณทัต  โสพัฒน์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0965031785,0965031785
16
เด็กหญิงสาธนีย์  เสาธงรุ่งเรืองชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0854915532,0815790231
17
เด็กชายสุวิจักษ์  การะเกด
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0810745664,0810745664
18
เด็กหญิงจิราพัชร   ไชยพล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0801540589,0857707616
19
เด็กหญิงณดา  นกหงษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0659595467,0659595467
20
เด็กชายศรันย์ภัทร  เพียรงาม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0946535628,0946535628
21
เด็กชายไวภพ  สายทรัพย์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0946535628,0946535628
22
เด็กหญิงโชติกา  เพ็ชรอิน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0819719006,0814141469
23
เด็กหญิงเบญญาภา  ประทุมศาลา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0858583825,0650964184
24
เด็กหญิงกุลภัทร์  จันอ่อน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0930908530,09309085309
25
เด็กหญิงอัญชลี  ศิลาล้อม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0860666093,0800046224
26
เด็กชายอนันธการณ์.   มายุปักษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934101303,0934092878
27
เด็กหญิงลักษิกา   ศรีผกาแก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,0647059545
28
เด็กหญิงปุลนิภา  ใจกล้า
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0828285359,0816234447
29
เด็กหญิงปพ​ิ​ชญา​  ท้องถิ่น
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0946535628,0946535628​
30
เด็กชายสรวิชญ์  ล่องลอย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0983249091,0614649991
31
เด็กหญิงพัชรี  คณิตสรณ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0642193235,0641677915
32
เด็กหญิงชัชชญา  ไชยสัตย์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0935622664,062693987
33
เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์แสง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0819776955,0899495201
34
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0895802451,0810662521
35
เด็กหญิงพิชญธิดา   บุญฉวี
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0910133179,-
36
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ก้านกิ่ง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0902622287,0902622287
37
เด็กชายนรภัทร  เตียวสิริไชยไพศาล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0858566167,0891991887
38
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เริงนิรันดร์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0857786890,0810637705
39
เด็กชายธรรมธัช  กาหลง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0840390505,0812668303
40
เด็กชายณัฐนนท์  โชติวิวัฒนา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0819974488,0832321101
41
เด็กชายจตุรพร  ลึกลาภ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
42
เด็กหญิงปภาวรินท์   ใสดี
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0657366356,0872475834
43
เด็กหญิงณัฐกมล  อดทน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0823191200,0823191200
44
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้ววงษา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629878066,0872471609
45
เด็กชายอภิรักษ์  บัวบังศึก
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0862489450,0634828459
46
เด็กหญิงกิตยาภรณ์  บุญป้อง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0810727760,0865529633
47
เด็กหญิงธัญยธรณ์   อารยะวงค์ชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0909803605,-
48
เด็กชายธนานิพัทธ์  ธนวิชญ์โยธิน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0909803605,-
49
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ภักดีพงศ์พณิช
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
50
เด็กชายธีรภัทร  ศรีนวล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0992262952,-
51
เด็กหญิงเบญญาภา  วามเกษ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0832321101,0941621150
52
เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์เพชร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0959512854,0641327474
53
เด็กชายปองภพ  สุขสาย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934982461,0653072467
54
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์เสน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0821349196,0652462879
55
เด็กหญิงทักษอร  วันศรี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0615944338,0872494846
56
เด็กหญิงศศิวิมล  รัตพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0830273048,0832389085
57
เด็กชายตุลธร  โคตะมา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0843566867,0943762119
58
เด็กชายสุทธิสิน  สุพิมล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
59
เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญรุ่ง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0823162174,0850168645
60
เด็กหญิงภัทราภร  ภักพวง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0963273826,0641570499
61
เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0918143215,0870614498
62
เด็กหญิงพัฐสุดา  ทองยัง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0621458979,0610862925
63
เด็กชายธนกร  นันทะบัญ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0991859161,0986921145
64
เด็กหญิงภีมรภัทร  ลิพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0813601706,0988474955
65
เด็กหญิงธนัญญา  กมลทิพย์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0856351668,0644636531
66
เด็กหญิงวิชญาดา  พลศักดิ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0963828640,0637744419
67
เด็กชายชนกันต์  บุญมาตร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934253463,0816695176
68
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีหะดม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0854146309,0647811649
69
เด็กชายไชยวัฒน์  รัตนนท์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0974177428,0821587725
70
เด็กหญิงกมลทิพย์  ในจิต
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0942421641,0807265249
71
เด็กชายพิชิตชัย  คำดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0984496450,0946535628
72
เด็กชายณัฐวุฒิ  การะเกษ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0946535628,0946535628
73
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  จ้าวปัญญา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981656945,855418264
74
เด็กชายศุภณัฐ  มักผล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0807349302,0890941832
75
เด็กหญิงกัญญาพัชณ์  แสงกล้า
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956091695,0910199414
76
เด็กชายธนกร  คันทจันทร์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0995068759,0946535628
77
เด็กชายภัทรนิธิ  รักเดช
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0909635942,0946535628
78
เด็กหญิงนิศารัตน์  ก้านสี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0822630766,0810697355
79
เด็กหญิงมัชฌิมา  บัวหอม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0946535628,0814570366
80
เด็กหญิงศดา​นันท์​  สาคำภี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0862550897,0946535628
81
เด็กหญิงธนัชญา  บุญมั่งมี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0946535628,0973408319
82
เด็กหญิงจิรภิญญา  กุแก้ว
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0611294170,0946535628
83
เด็กหญิงวรัญญา  บุญกล้า
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0630047699,0624408398
84
เด็กหญิงนิรัชพร  หาญชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0961912779,0946535628
85
เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมพิชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0802695679,0895782680
86
เด็กชายธนดล  ทองอ่อน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0813897782,0973351938
87
เด็กชายพชรพงศ์  เหล็กเพ็ชร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0935420898,0943766325
88
เด็กชายปุญยวัจน์  โฟลี่
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981188819,0946535628
89
เด็กชายธนภัทร  อรรคฮาด
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0982413587,0946535628
90
เด็กหญิงรมิตา  แก้วศรี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0819987809,0611365698
91
เด็กชายพชร  วงศ์วัฒนสิน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0802290765,0816286371
92
เด็กหญิงปานชนก  ปอพานิชกรณ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0899497864,0623456707
93
เด็กหญิงกัญชพร  พรมชาติ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0902473111,0629870671
94
เด็กหญิงธรรมสรณ์   ขำผา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0968475451,0637874344
95
เด็กหญิงพรชนก  กุมพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 089-280-74,093-324-6270
96
เด็กหญิงจารุนันท์  ไชยพร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0943354637,0814749456
97
เด็กหญิงปลิดา  นพเดชาพงศ์
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0647132700,0647132700
98
เด็กชายสรวิชญ์  ทองมี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
99
เด็กหญิงนภกมล  โสดาโคตร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,04566147
100
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปุ้งโพธิ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0956210043,045661467
101
เด็กหญิงกรรณิการ์   ภาสดา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
102
เด็กหญิงริญญาภัสร์  ถาวร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาอังกฤษ, 0956210043,045661467
103
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วปัญญา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
104
เด็กหญิงนลพรรณ  เสนาภักดิ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
105
เด็กหญิงวิริยา  พรหมมา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
106
เด็กหญิงพิมพ์ชญา   สิงหฬ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0844293893,0822016616
107
เด็กหญิงธนันรดา  ทองมนต์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629979027,0825945232
108
เด็กหญิงพรทิพย์  นามศิริ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0636387990,0927658454
109
เด็กหญิงชญาณิศา  สิทธิศร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956210043,045661467
110
เด็กชายธนคุณ  บุญชาลี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0956210043,045661467
111
เด็กชายธนัช  นนทะบุตร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
112
เด็กหญิงพอใจ  โชติธนพันธุ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0824636168,0933211797
113
เด็กหญิงสุนิสา  วาจาดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0634406517,0857707045
114
เด็กหญิงปิยพร  จุลเหลา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0973290508,0804685079
115
เด็กชายพีรพงษ์  แก้ววงษา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0984604551,0982703252
116
เด็กหญิงนิชาภา  รัตพันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0832321101,0941621150
117
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ไชยรัตน์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0897190189,0916644256
118
เด็กหญิงกฤติกา  ฤกษ์ใหญ่
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0973020756,0873799585
119
เด็กชายขจิตศักดิ์  หลักทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0948141496,0646875850
120
เด็กหญิงแสงดาว  สิมชาติ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0918299020,0918299020
121
เด็กชายนราวิชญ์  เกื้อสุข
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0857739798,0862508310
122
เด็กหญิงธนัชชา  พินธุรักษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0860972416,0883418050
123
เด็กหญิงณฐภัทร  ศิลาอาจ
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0996214801,0801956009
124
เด็กหญิงนันท์นลิน  พัฒนแสงเพ็ง
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0828545247,0935041442
125
เด็กหญิงทักษพร  ประชัน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0971204995,0872550717
126
เด็กหญิงปพิชญา  นวนแย้ม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0892815796,0930972442
127
เด็กชายธนภัทร  จำปาหอม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956032768,0956032768
128
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ปราบจันดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0804602453,0874537529
129
เด็กชายคณนาถ  กิ่งผา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0819762856,0872511766
130
เด็กหญิงกฤตพร  สมดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0940683514,0857707045
131
เด็กหญิงกฤตพร  แสงทอง
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981184863,0857707045
132
เด็กหญิงธัญชนก  อักโข
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0986599655,0857707045
133
เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยเพชร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0811346734,0857707045
134
เด็กหญิงสุภิญญา  อัตสาร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0632588365,0857707045
135
เด็กหญิงภูริชญา  คำนนท์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933707481,0828674072
136
เด็กหญิงวรดา  ศรีลาภา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0910561273,0933721193
137
เด็กหญิงศศิญาดา  ไตรศิริพานิช
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933967119,0980692278
138
เด็กชายพงศกร  สูงชัย
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0985497376,0963157939
139
เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวดก
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934801821,0622055667
140
เด็กชายเพชรพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0984499954,0898458559
141
เด็กชายณัฐธรรม   แสนจักร
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0901900600,0817259835
142
เด็กหญิงนารารัตน์  อ่อนขันธ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0994632948,0844293918
143
เด็กหญิงรัชดาวัลย์  การชงัด
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0937133507,0821429532
144
เด็กหญิงอรณิชา   สาลี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0816494514,0817259835
145
เด็กหญิงพชรอาภา   วังคะฮาด
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0957592820,0956159477
146
เด็กชายเด็กชายพชร บุญฉวี  บุญฉวี
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0910133179,-
147
เด็กหญิงฐิติชญาน์   แก้วอนันต์
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0829032153,0829032153
148
เด็กชายจิตติพัฒน์  รูปคม
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0946637955,0865211844
149
เด็กหญิงวรัชยา  แก้วจันดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 063282258,0934411345
150
เด็กหญิงจิรัชญา   กันยาวงค์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาอังกฤษ, 0944691843,0800086625
151
เด็กชายปุณณภพ  โทศก
รอตรวจสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาอังกฤษ, 0803367975,0940131205
152
เด็กหญิงอริสา  สิมมา
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 50 ภาษาอังกฤษ, 0944691843,0610471173
153
เด็กชายทินภัทร  ก้อนคำดี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0652362099,0986606217
154
เด็กหญิงพิชชานันท์  ไชยกุฉิน
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0887657229,0892400144
155
เด็กหญิงธัญชนก  อุตรักษ์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0610286463,0881246528
156
เด็กหญิงปุณญาพัฒน์  ขึ้นผล
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0615714563,0981561096
157
เด็กชายเตชินท์  ไกรษี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0868706245,0887014394
158
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สืบวงค์
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0868706245,0887014394
159
เด็กหญิงทิวาพร  ขยันการนาวี
ชำระเงินแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0632619955,0857707045
160
เด็กหญิงไข่ขวัญ   พันธะโคตร
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0621090812,-
161
เด็กหญิงกุลธิดา  ผ่านพินิจ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0804602463,0981759549
162
เด็กหญิงฐิติวรดา  คณะนา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0910207752,0902461234
163
เด็กชายปราชญ์  นรากล่ำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0934286677,0856129351
164
เด็กหญิงรินรดา  จำปาทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0850617471,0898482881
165
เด็กหญิงด.ญ.หิรัญญา   ด้วงนิล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0630314919,0800047603
166
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงษา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0981251192,0982703252
167
เด็กหญิงบุญทิภา  ถานะ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0812653621,0996318109
168
เด็กชายกิติภพ  ปั้นทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0610683122,0935514140
169
เด็กหญิงธนัชฎา  ชัยชนะ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 083-403-35,0996497954
170
เด็กหญิงธนัญชนก   จิตอาคะ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0842026552,0902927847
171
เด็กหญิงนันทิกานต์  ทำจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0930766076,0849385895
172
เด็กชายอติรุจ  เสนใส
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0862557587,0655056611
173
เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญเลี้ยง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0656527805,0801647621
174
เด็กหญิงสุพิชา   พานจำนงค์
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0872629590,0631817237
175
เด็กหญิงปพิชญา  ลาสิงหาญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0817897029,0837918431
176
เด็กหญิงวิลาสินี  รัตพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0830273176,0832389085
177
เด็กหญิงณัฐมน  โพธิ์ชุ่ม
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0805942362,0943379818
178
เด็กหญิงกัลย์กมล  วะราบุตร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0884667323,0955871993
179
เด็กหญิงจินตภัทร์  ท้าวทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0647419846,0647419846
180
เด็กหญิงณฐมน  คำริยา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0902973847,0973413487
181
เด็กหญิงสุพิชญา  ลี้ลับ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 083-706739,064-2825735
182
เด็กหญิงเกสรา  พิมาทัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0801509641,0916551901
183
เด็กหญิงรุจีรัตน์  คำมุงคุณ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933412430,0879587244
184
เด็กหญิงขวัญจิรา  พวงสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0922944028,0915483287
185
เด็กชายวรเมธ  พวงสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0915483287,0857654141
186
เด็กชายพลกฤษ  คมไสย
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0990437332,0616706260
187
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คณะพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0930692963,0936166140
188
เด็กหญิงประภัสสร   ศรีสันต์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0622126165,0872390523
189
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิทยา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0924523476,0932249874
190
เด็กชายภู​ภณ​   จันทร์​ดวงศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 061-370-71,065-806-2530
191
เด็กหญิงวรณัน  เจตินัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933851098,0890465951
192
เด็กหญิงเพชรฐิตา   ศิริเศวตกุลวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0944759800,0896262009
193
เด็กหญิงสุชาดา   กิ่งแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0950233220,0619807548
194
เด็กหญิงกัญญ์จิรา  ปกป้อง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0657137185,0650409079
195
เด็กหญิงปรีชญากรณ์  สาธรณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0952074258,-
196
เด็กหญิงอภิสรา  โป๊ะเงิน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0856114464,0655326284
197
เด็กชายณัฐปภัสร์  เหมือนพร้อม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0804099684,0648197693
198
เด็กหญิงเขมจิรา  ผสมวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0957072934,0644688604
199
เด็กชายจักรภัทร  สาธุภาค
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0849586984,0658730686
200
เด็กชายนครินทร์  ไชยสัตย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0935622664,0622693987
201
เด็กชายคุณานนท์  แหวนมุก
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0992529188,0658675517
202
เด็กหญิงนันทิชา  ภูภักดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0634398875,0837330361
203
เด็กชายกันตินันท์  สัจจะบุญทวี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0866512123,0803788695
204
เด็กชายสัณหณัฐ   เเสงเเปลง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0825092951,0817793087
205
เด็กชายพัชภณ  มาสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0619465065,0944692456
206
เด็กหญิงปวิชญา  พรมจรรย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0956199811,0825276139
207
เด็กชายวรากร  ประทาน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0834081478,0981728874
208
เด็กชายธัชชัย  ชะนา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0864689553,0652641139
209
เด็กชายณฐคุณ  แซ่เตียว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0811702756,0876112288
210
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่วงสายทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, 0887119547,0928010198
211
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สร้อยสนธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0615753319,0652580221
212
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริบูรณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 ภาษาอังกฤษ, ,
213
เด็กชายสันติภาพ  ทองมี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0805482029,-
214
เด็กชายภัสสรกร   ชนธนัสม์พงศา
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0632290945,0937588953
215
เด็กชายพีรดนย์  ด้วงทอง
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0980055950,0630278278​
216
เด็กชายคุณพัฒน์  ชาญชัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0834803181,0939489995
217
เด็กหญิงนิภาธร  แก้วคำสอน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 093-035883,061-2056395
218
เด็กหญิงศุทธดา  ศรีหาวงค์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0645139243,0641301838
219
เด็กหญิงพุทธิวัลค์  คำเรือง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0654403123,0610320858
220
เด็กหญิงวรรณพา   จันทร์หอม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0895235378,0960876569
221
เด็กหญิงอภิรดา  มณีวรรณ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาอังกฤษ, สังคม 0653623724,0803582628
222
เด็กชายศุภวิชญ์  กินนารี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0941869692,0878047624
223
เด็กชายสมบัติ  การะเกษ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0854279559,0854279559
224
เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0951692047,0956219589
225
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0902936560,0823796835
226
เด็กหญิงจิราพัชร  ชมคำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0962720383,0872486019
227
เด็กหญิงรวีวรรณ  จรัสนพรัตน์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0981765231,0622329951
228
เด็กชายจิรภาส  มณีวงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0803593928,0803593928
229
เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0853169091,0906199996
230
เด็กหญิงศิริพร  บัวบังศึก
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0862489450,0634828459
231
เด็กหญิงสุธีกานต์  นางวงค์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0623309634,0988899384
232
เด็กหญิงนิศารัตน์  สุพรรณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 093-220-27,082-640-7508
233
เด็กชายณภัทร  คำศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 093482351,0986124659
234
เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0624387309,0933683389
235
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0651022300,0848239594
236
เด็กหญิงขนัดภัส  หลักเพชร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0872529889,-
237
เด็กหญิงวริศรา  แซ่ด่าน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0654245930,0611218120
238
เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0815794949,0660853812
239
เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0621390614,0930612165
240
เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0988003691,0883723995
241
เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0961875129,0891145335
242
เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 ภาษาอังกฤษ, 0876770840,0956209724
243
เด็กหญิงพิชญธิดา  สักขีนาดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0800045720,0935651412
244
เด็กหญิงกานต์รวี  แจ่มปัญญา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933193764,0817305900
245
เด็กหญิงภัครจิรา  สุเพ็ญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0843484602,0899452211
246
เด็กหญิงมัญชุพร  หนองสี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0895729695,0614487811
247
เด็กหญิงฐานิสรา   สีมาวัน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0956769012,0918328384
248
เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0655849123,0856114464
249
เด็กหญิงญาณัจฉรา   บุญบำเรอ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0653086921,0812586916
250
เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0833689997,0833689997
251
เด็กหญิงเปรมวดี  โทวาท
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0801964429,0616953619
252
เด็กหญิงรุศดา  พิมพลา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 200 ภาษาไทย, คณิต, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0937274456,0937274456
253
เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วานเจริญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0897214747,0611369334
254
เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์มาเกษ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0941742780,0639692228
255
เด็กหญิงสิริบุญญากร  วงษาเวช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0610371617,0817899094
256
เด็กชายธรรมดนย์   ศรไชยญาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0960520985,-
257
เด็กชายโชคอำนวย  สมพร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0895811823,0630262243
258
เด็กชายกฤติกร  กาญจนลักษณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0954169553,0929551993
259
เด็กชายภากร   จันทรารักษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0935424608,0941370244
260
เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0986686554,0898452987
261
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  รัตพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933490951,0981024751
262
เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0821965562,0632471469
263
เด็กหญิงนริสรา  หารขุนทด
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0973362287,0804716999
264
เด็กหญิงโสพิยา  จิตรพิทักษ์เลิศ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0982456223,0982395829
265
เด็กหญิงบุณยวีร์  กุนรา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0951454625,0991674626
266
เด็กหญิงธมลวรรณ  ใยแสง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0660988881,0867258340
267
เด็กหญิงญาณิศา  นางวงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0822239308,0807383562
268
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0615810247,0985465961
269
เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนหวาน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0909245686,0817252186
270
เด็กชายธรรศ  ศีลาสาร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0956909527,0938474673
271
เด็กชายพสิษฐ์   เสริฐศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0841698627,0612937794
272
เด็กชายรัฐวิทย์  โกมลศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, ,0619309922
273
เด็กหญิงอิศริญาพร  พฤกษีดา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0980986884,0980986884
274
รวงข้าว  จำปานาค
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0928284399,0832245889
275
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แสงเดช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,0864238037
276
เด็กชายนันทกานต์   สมาศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0659285216,0852139576
277
เด็กชายเปี่ยมบุญ  พิมพา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0850285669,0850285669
278
เด็กหญิงพิมชญา  ชูผล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 ภาษาอังกฤษ, 0855305742,0855305742
279
ด.ญ.ลีลาวดี   วารี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 ภาษาอังกฤษ, 0653458799,0653458799
280
เด็กหญิงชนัญชิดา  เเก้ววันนา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 ภาษาอังกฤษ, 0954199169,0954199169
281
เด็กหญิงบุญญาภรณ์  สาสังข์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0629461449,0658750200
282
เด็กหญิงชมมณี   ปิ่นหอม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 ภาษาอังกฤษ, 0838202843,0649942793
283
เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0621980322,0890708083
284
เด็กชายพระนาย  โพธินาแค
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0958405115,0807383687
285
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ประทุมชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 ภาษาอังกฤษ, 0612408514,-
286
เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 ภาษาอังกฤษ, 0641396877,-
287
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คูณเลสา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0830259052,0924096173
288
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กัญญาพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0807309429,0852004756
289
เด็กหญิงวิภารัตน์  ดำดวง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0612945917,0852004756
290
นางสาวสิริยากร   จันทร์เพ็ชร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0883456670,0862512551
291
เด็กหญิงณัฐชยา  สรรพสาร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0985515056,0929653518
292
นางสาวสิรภัทร  กันเทพา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0874072412,0982046373
293
นางสาวปาลิตา   เติมบุญ
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0885987300,0830851224
294
นางสาวสุทธิตา   พลแสน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 094-580-96,063-608-3770
295
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเยี่ยม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0830694878,0910195722
296
นางสาวจรัสศรี  ศรีอินทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0630362280,0825939793
297
นางสาวปริฉัตร  งามเงิน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0924191692,0924191692
298
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไกรจักร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0653088336,0878725060
299
นางสาวชลิตา  วรจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0634409233,0949365545
300
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  รักษาวงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0955042811,0892202034
301
นางสาวจิรภิญญา  นามวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0963610209,0842879011
302
นายวิษณุสรรค์  ศรีจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0981948584,0981203619
303
เด็กหญิงสุชานาถ   เกษจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0821482267,0821482267
304
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวันทา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0636032904,0927368275
305
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0927368275,0943595260
306
นางสาววรรณิดา  จามะรีย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981204804,0619587779
307
นางสาวปณิตา  แก้วจันดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0619587779,0981204804
308
นางสาวอรัญญา  ครองเมือง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0943595260,0636032904
309
นางสาวเบญญาภา  สืบสัตย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0839746544,0809165978
310
เด็กหญิงลลาณา  กำลังดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981537344,0857223441
311
นายตะวัน  บุญสร้อย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0864887670,0942345446
312
นางสาวพรรณนารา   ทองขาว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0933346992,0807216193
313
เด็กหญิงนารีทิพย์  ศิริเกษ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0989711993,0854036710
314
นางสาวพรรณปพร  วังคะฮาต
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0616423288,0628736392
315
เด็กหญิงวสุธา  ประเสริฐศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0981089378,0982191057
316
เด็กหญิงพิชชาภา  บุตรราช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0652640711,0947169711
317
เด็กหญิงกฤตชญา  ถาพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0625322195,0656601780
318
นางสาวอมราพร   เขตสกุล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0821531957,0943316547
319
เด็กหญิงจิตวิสุทธิ์  คําเเก้ว
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0985757081,0985757081
320
เด็กหญิงยุวเรศ   ปัญญาวัน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0659907064,0958874397
321
เด็กชายไทยรักไทย  สุขอ้วน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,
322
เด็กชายณัฐชนน  อินทะชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0824570495,0949907545
323
เด็กหญิงสรินดาพร  ช่างเจรจา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0644463263,0657494563
324
เด็กหญิงจิดาภรณ์  นิลวงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0869059469,0869059469
325
เด็กหญิงศรัญญา  ถนอมศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาอังกฤษ, สังคม 0963681135,0649172603
326
นางสาวเกวลิน  ศรีสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0980348142,0634848681
327
นายนฤมิต   ไชยนาพงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0959542130,0959542130
328
เด็กชายนรพนธ์  สระแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0892834295,0637638939
329
นางสาวสุจิตรา   สังสงหา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0942760794,0959920400
330
เด็กหญิงปนัดดา  สาระวรรณ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0849712357,0933690696
331
นางสาวชนิกานต์   ศรีสังข์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0849907672,06-3942-5611
332
เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0943435208,0814079208
333
นายชัชนันท์  ประจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0639069413,0834165081
334
เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0956469914,-
335
นางสาวอธิรญาณ์  บำรุงกูล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0631814633,-
336
นางสาวสุทธิกานต์  อุทัยศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0960706811,-
337
นางสาวอภิชญา  สะอาด
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0649487320,-
338
เด็กชายวิทยานุวัฒน์  ศรีวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0983590643,0810275735
339
เด็กชายเนติธร   รอดคำทุย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0628688633,0628688633
340
นางสาวศิวะภรณ์  พิศงาม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0982194340,0982194340
341
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0910187370,0899495201
342
เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0651190383,0933199184
343
นางสาววรัญญาภรณ์  กาไสย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0934749451,0860925975
344
นางสาวปริยากร  ภิรมย์พันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0973052938,-
345
นางสาววิลาสินี  ทับทิมศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0614906837,0849421532
346
เด็กหญิงปณิดา  อินทราช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0943659568,0952616540
347
นายเปรมมินทร์  เบ้าคำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0847691108,0981053569
348
นางสาวเกศินี  โลมาศ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0807289463,0887377225
349
กมลฉัตร   กุลศิริ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0631877986,0973421549
350
เด็กชายปธานิน  มากมา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0943078130,0638455461
351
นางสาวศิโรรัตน์   นะวะคำ
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0997530976,0987837844
352
เด็กหญิงอรทัย  สิมลี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0934848047,-
353
เด็กหญิงปทิตตา   ศิริบูรณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0864887533,0864886536
354
เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญาวัน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0937391876,0892853851
355
นางสาวเพ็ญพิชชา   อ่อนทรวง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0617284697,0627879499
356
เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0838968235,0981144452
357
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัดถาพิมพ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0651164627,0887153320
358
เด็กหญิงธนัชพร   ภูติยา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0820923403,0952533621
359
นายรชต   กิ่งของ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0855612902,0626646755
360
นางสาวณัฐสินี   พูนทวีวรกิตติ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0855393163,0878631664
361
เด็กชายปิยะนัฐ  เมินหา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0944709346,0944709346
362
เด็กหญิงสุธิดา  เทนโสภา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933466459,0935715907
363
นางสาวสุทธิตา  พร้อมพรม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0821404775,0986266935
364
เด็กหญิงจิรภิญญา  งามสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0821394645,0926236383
365
นางสาวพิชญาภา  อินทจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0983921157,0944980054
366
เด็กหญิงกนกนุช  แก้วพวง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0633951160,-
367
นายอคีระ   คงวิจิตร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0652757420,-
368
เด็กหญิงกานต์​ธิดา​  สุขสวัสดิ์​
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0809847986,0628274669
369
นายภูริวัฒน์  รัตนา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0829465193,0833801013
370
นางสาวกฤติยาภรณ์  จันทร์ทิพย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0611096589,0933707481
371
เด็กชายนนทวงศ์   ธาราไชย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0808495906,0846951881
372
นางสาวบุญสิตา   กำเนิดสิงห์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0610862827,0933214598
373
นางสาวชลรดา  ราษี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0660409455,-
374
เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0982219902,-
375
นายอภิชาติ  กัลยาคู
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0858541367,0858541367
376
เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0956047742,0837472080
377
เด็กชายณัฐวัศ  ใจมิตร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0930901801,0872446637
378
เด็กหญิงลลนา  โกศล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0943652311,0914147933
379
เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0644509196,0933208045
380
เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0872578975,0854699375
381
เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0936415320,0872619569
382
เด็กหญิงเปรมธิชา   เสดา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0614481235,0611915664
383
เด็กหญิงปริยาภัทร  จอมหงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0826945157,-
384
เด็กหญิงกีรติกา  แก้วอุดม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0949640423,0990987581
385
เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0945270735,0943603545
386
นายปฏิพล  ไชยขันตรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0613023901,-
387
เด็กหญิงปรัชญานันต์   กัลยาชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาอังกฤษ, สังคม 0806721761,0630366120
388
นายศุภวิชญ์  วันศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0986098693,0862624912
389
เด็กชายชาคริต  ไชยพิมูล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0983914756,0650698752
390
นางสาวพิมพ์พิชา  วงษ์ใหญ่
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0636563499,0956532624
391
นางสาวณัฐชา  คมศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0630453437,0887138949
392
เด็กหญิงพิริสร  เชื้อทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0801982412,0801982412
393
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  การะเกษ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0828698479,0982419597
394
นางสาวกานต์มณี นาเดีย  สแตนลี่
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0619745192,0894786242
395
นายณัฐดนัย   สินไชย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0807289423,0856399507
396
นางสาวกชพร   ชุมแสง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0807309340,0918643946
397
เด็กหญิงปิยนุช   พันธ์พูน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0934130726,0854699748
398
นางสาวอมรินทรา   อินทะพันธ์
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0994735259,0994735259
399
นางสาวศุภิสรา  บุญสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0824648918,0804880863
400
นางสาวปรวรรณ  ศรีหาบุตร
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0610313363,0984807155
401
เด็กหญิงนันท์ณภัสวัล  โทชัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0821358185,0821358185
402
นางสาวณัฏฐากร  แก้วพิลา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0974177415,0856364304
403
เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทรประสงค์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0902642014,0902642014
404
เด็กชายพรลภัส  ใหญ่ล้ำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 200 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0968031363,0650252116
405
เด็กชายกันต์เตชัส  บุญสน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0940504534,0934262942
406
เด็กหญิงอภิสรา  แข่งขัน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629926186,0629926186
407
เด็กชายจิรัฐิติกาล   พื้นผา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0972682232,0955898912
408
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0942341678,0933969395
409
นางสาวธัญพิชชา  โคสา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0942344662,0941875106
410
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ผกายทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0935310861,0860217357
411
เด็กชายรัฐนนท์  คำผาย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,0625252442
412
เด็กหญิงนิยามชล  ทิพศร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0944537336,0944537336
413
เด็กชายอนันตศักดิ์   เหล่าสมบูรณ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 ภาษาอังกฤษ, 0821571880,0821571880
414
เด็กชายชัยพัฒนะ   ศรีจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0801492296,0892174241
415
เด็กชายนนท์ยศ  จันทิพย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0621971634,0953895822
416
เด็กชายด.ช.ชัยณรงค์   เพ็งเเจ่ม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0880864435,0836841236
417
เด็กหญิงปัญญาพร  โนนสังข์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0981422773,0981422773
418
นายพุทธิชัย  อินทะพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0623563027,0890048561
419
นายเฉลิมชัย  อ่ำต่ำงาม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0632630535,0885881161
420
เด็กชายนฤเบส  เข็มขัด
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0624089410,0819848053
421
เด็กชายจักรินทร์   สาวันดี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981286944,0650244996
422
เด็กชายชัยศักดิ์   คำเเสนราช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0981117036,0860341244
423
เด็กชายไทยรักไทย  สุขอ้วน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 150 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม ,
424
นายอภิสฤษฎิ์   ทองมี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาอังกฤษ, สังคม 0619744915,0619749414
425
นายธัญพิสิษฐ์  มัธยม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0986052590,0933256758
426
นางสาวรวิสรา  โพธิ์ไพร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0902397301,0898478912
427
นางสาวอภิชญา  ทวามั่น
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0648680180,0857772883
428
นางสาวมติมนต์   จำปาเต็ม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาอังกฤษ, สังคม 0650911637,0650911637
429
นางสาวนิรมล  สนิทวิชนันท์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0959631777,0837396916
430
นางสาวศิรประภา  รัตนพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาอังกฤษ, สังคม 0952652378,0873551656
431
นางสาวนริสสรา   จันทร์แดง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0902922300,0902947507
432
นางสาวเมษณียา   คำเนตร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933725033,0933725033
433
นางสาวปาริตา   คืนผล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0989975786,0653091196
434
นางสาวธิดารัตน์   เรืองเดช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0985848131,-
435
นายรุ่งเรือง   สมพร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาอังกฤษ, สังคม 0895811823,0981070686
436
นายธนัทภัทร   คาจะโป๊ะ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933574611,0817905509
437
นายพชร  พละศักดิ์
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0931594969,0638259455
438
นางสาวณัฐณิชา   ทิพย์อามาตย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0620014046,0862606472
439
นางสาวรัญชิดา  จินดาชาติ
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0926095382,0640941892
440
นายธนกร  วงษ์วานเจริญ
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0821310406,.
441
นางสาวจิดาภา  สุขโรจนภูวดล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0821620824,0821620824
442
นางสาวอักษราภัค  อาจสำแดง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0812365859,0923254998
443
นายคณิศร   ชนธนัสม์พงศา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0985979211,0632290945
444
นางสาวปิยะธิดา  ขันชัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0921802072,0660627064
445
นางสาวภัณฑิรา  สาลี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0918452035,0648654703
446
นางสาวพิชญา  พจน์พาณิชพงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0610952324,0821272344
447
นางสาวชฎารัตน์  อินทะชาติ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629033968,0997705069
448
นางสาวจิราพร  พลพันธุ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0933877635,0933877635
449
นางสาวพรกนก   กลอนศรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0994506870,0994506870
450
นางสาวทับทิมทอง  ดวงแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0930918177,0934481689
451
นางสาววิลาวัณย์  เลี้ยงบุรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0654971957,0655341581
452
นางสาวณัฐณิชา  นาคำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0939602212,0902620146
453
นางสาวชิราพร   เถาว์คำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0654106089,0924513112
454
นางสาวปิยธิดา  จันทรา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0610276498,0610276498
455
นายเบญจมินทร์  วุฒิกาญจน์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0634522367,0634522367
456
นางสาวพัชราพร  เพ็ชรินทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0982107885,0982107885
457
นางสาวณัชชา  ดาวใสย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0807373743,-
458
นางสาวณัฐนันท์   ลึกลาภ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0990749644,-
459
นางสาวนภัสสรณ์  เเซ่ตัง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0616617217,0856357400
460
นางสาวสุทธิดา   สุดสังข์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0969566236,0942653594
461
นางสาวปิ่นมนัส  ตั้งมั่น
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0983458220,0926783145
462
นางสาวณัฏฐวรรณ   จันทร์ชนะ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0808957010,-
463
นางสาวอภิญญาวรรณ   พงษ์พันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0984085369,0656435978
464
นางสาวไปรยา  จูมเกตุ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0963465669,0963465669
465
นางสาวเกศสุดา  ประพงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0801704970,0934680217
466
นางสาวมีสุข  บุญพร้อม
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 0981320915,0985647965
467
นางสาวภัณฑิรา  ใจภักดี
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0629929586,0935083147
468
นางสาวนัฐฑริกา   คงยืน
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0947535236,0628681892
469
นางสาวศวิตา  คูณภาค
รอตรวจสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0924813809,-
470
นายอติวัณณ์   โนนสังข์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0619480001,0988989091
471
นายธราเทพ  ยั้งใจ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0646082469,0953129535
472
นางสาวมณฑ์ณภัค  วงษเกษ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0896465419,0649916498
473
นางสาวภัทธณดา  แสงคำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0933812977,0870150477
474
นางสาวณัฐธิดา   ศิริจันทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0981031006,0812593172
475
นางสาวนภัสร  พรรษาวนัส
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0803627572,0910184852
476
นางสาวนภัทร  เนียมมูล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0808315369,0654491578
477
นางสาวปิยะธิดา   จันทรสนิท
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0652545717,0890446710
478
นายกษิดิศ  มั่นทน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0990230002,0885810273
479
นางสาวรมย์ชลี  ดีสุทธิ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0981268539,0850327707
480
นางสาวพิรยากร   ทิพมาตย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0956050822,0872497455
481
นางสาวพิชญา  อนันต์สินชัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0973418165,—
482
นางสาวศิรินราพร  ทาวงษ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0942697272,0973419913
483
นางสาวสายธาร   ผิวอ่อน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0933263742,0924012368
484
นางสาวภัทรวดี   น้อยพลาย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0834212261,0831005090
485
นายวรัตถ์   แซ่ด่าน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0902234663,0611218120
486
นางสาวพิชชานันท์   ทาเสนาะ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0635013800,0804760234
487
นายธนวรรธน์   ลาสิงหาญ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0834690681,0817897029
488
นายปิยังกูร  สุนทรา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0945392082,0930359342
489
นายชนินทร์  ฤทธิสิทธิ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0803724597,0883519719
490
นางสาวเกตน์นภา   พรมลาย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 50 ภาษาอังกฤษ, 0985752303,0985752303
491
นางสาวบงกช  อินทนิล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0967412208,0812655573
492
นางสาวพรนภัส  อนันต์สินชัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0851049242,0819666835
493
นางสาวจิราพรรณ  เทพยุพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0991306626,0827249264
494
นางสาวสุพิชญา  ทวามั่น
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0640853198,0836105623
495
นายวิชชากร   ชัยปัญญา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0981182723,0981182723
496
นางสาวณัฐกานต์  พละศักดิ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0803820997,0812031676
497
นางสาวณัชชนม์  ขุนจันทึก
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0937534139,0902854809
498
นายธนาชล  หล่อวินิจนันท์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0930705667,0819553189
499
นางสาวภัณฑิรา  นะวะคำ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0864888083,-
500
นางสาวพิชญาพร  โพธิพันธ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0611011462,0610947021
501
นางสาวภัทร์ธนัญ  จุฑากฤษฎา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0964609439,0819667553
502
นายไชยวิเศษ  แซ่เตียว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 คณิต, ภาษาอังกฤษ, 0648066540,0872584937
503
นางสาวศศิรารัตน์   พรมเกษ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0933290292,0848302892
504
นางสาวสุนันทา  อุทธา
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0930528581,-
505
นางสาววรัมพร   ชูกลิ่น
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0650910275,0934091422
506
นายกันตินันท์  ทินวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0943851950,0611375228
507
นายซาโลมอน  คันธประทีป
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0937080085,0934490423
508
นางสาวปวิชญา   แก้วพิกุล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0641544145,0992919463
509
นายปรเมศร์  จันทโคตร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0973378259,0973378259
510
นายภาณุเดช  มงคลแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0621623741,0930139039
511
นางสาวณัฏฐณิชา  คูณแก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 ภาษาไทย, คณิต, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0629716513,0639892485
512
นายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 ภาษาไทย, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0945723542,....
513
นายสนธิ   นะรุน
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0610207166,-
514
นางสาวณิชาภัทร  งามแสง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0845151419,08451514196
515
นางสาวอริชา  วิลามาศ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0948468212,0948468212
516
นางสาวนลิน  โกศล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0619939516,0850256594
517
นายเพชรกล้า  พิมาทัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0972609429,0992988792
518
นายจิราธิวัฒน์  รัตนศรีสมภพ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0992988792,0992988792
519
นายสุรยุทธ  สุวรรณ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0826282276,0638328270
520
นางสาวฐิติชญาน์  ผายบึงเเก้ว
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0887281214,0857705053
521
นางสาวภูษณดา   ทองไพบูลย์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0628835603,0994910993
522
นางสาวจุรีรัตน์  แสงทอง
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0621644284,-
523
นางสาวบัวชมพู  ช่องวารินทร์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0990206462,0990206462
524
นางสาวอริสา  วิลามาศ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0948466636,0948468212
525
นางสาวรัตนาภรณ์  ชิณวงศ์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0822686853,-
526
นายปัณภพ  มาสู่
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0958961545,0958961545
527
นางสาวสุวนันท์  ศิริพี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0993937303,06-3240-1366
528
นางสาวธมลวรรณ  จันทจร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 150 วิทย์, ภาษาอังกฤษ, สังคม 0639879896,0621419683
529
นายธนากร  มนตรี
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0818776631,-
530
นางสาวการะเกด  แต้ศิริเวชช์
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0990269333,0990269333
531
นายกฤตญชย์  ไพรใหม่
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0921817252,0829523619
532
นายพชร  รักเดช
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0653044129,0972609429
533
นางสาวสาริศา  ใจเครือ
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 200 ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, 0817903398,-
534
นางสาวนงนภัส  หาญชัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0922741337,0922741337
535
นางสาวพรสุดา  ครองชัย
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0659677768,0659677768
536
นางสาววิรากานต์   ศศิวงศ์สกุล
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0640854681,0640854681
537
นางสาวอารยา  ทาหาร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0963930703,0963930703
538
นางสาวชุติกาญจน์  แซ่ตั้น
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0982184143,0898124049
539
นางสาวฟารีดา   นามสุข
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 ภาษาอังกฤษ, 0924217663,0821415322
540
นายรัชชานนท์  ไชยพร
ชำระเงินแล้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 100