ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ภาษาไทย
คณิต
วิทย์
ภาษาอังกฤษ
สังคม
โรงเรียน
phone
เพิ่มเติม
1
นางสาวชญานุท  บุญประดิษฐ ชำระเงินแล้ว
46224   13   /ห.ประชุม      /      /      /   12   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0944746444,0985930265
2
นายภูริภัทร  ใหญ่ยิ่ง ชำระเงินแล้ว
46225      /      /      /   19   /ห.ประชุม   12   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0828046007,0819997188
3
นางสาวสุดาสิริ  ศรีสุข ชำระเงินแล้ว
46226      /      /   22   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0952408278,-
4
นางสาวกนกรัตน์  บุญเพ็ง ชำระเงินแล้ว
46227      /   20   /ห.ประชุม      /      /      / กันทรลักษ์ 0966952945,-
5
นายอดิลักษณ์   ใจมั่น ชำระเงินแล้ว
46228      /   20   /ห.ประชุม      /      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0990349261,-
6
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  จารึกธรรม ชำระเงินแล้ว
46229      /      /   22   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0984659489,-
7
นางสาวกัลยา  ศรแก้ว ชำระเงินแล้ว
46230   13   /ห.ประชุม      /      /   19   /ห.ประชุม   12   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0945406866,0860693281
8
นายปกาสิต  ธีระวิศิษฐชัย ชำระเงินแล้ว
46231      /      /   21   /ห.ประชุม   20   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0813520532,0804871926
9
นางสาวอิศริยาภรณ์  สุขเต็มดี ชำระเงินแล้ว
46232      /      /   22   /ห.ประชุม   20   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0935615849,0918346087

1 2