ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ภาษาไทย
คณิต
วิทย์
ภาษาอังกฤษ
สังคม
โรงเรียน
phone
เพิ่มเติม
1
นายภาณุพล  นามบุญ ชำระเงินแล้ว
44001      /   17   /ห.ประชุม      /      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0854699748,0610790623
2
นายจีราวิชช์   ทัพพ์อภิโชติ ชำระเงินแล้ว
44002      /      /   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0933871627,0899456279
3
นางสาวบงกช  อินทนิล ชำระเงินแล้ว
44003      /      /   19   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0967412208,0812655573
4
นางสาวพรนภัส  อนันต์สินชัย ชำระเงินแล้ว
44004      /      /   19   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0851049242,0819666835
5
นายกิตติโชค  ไชยนิล ชำระเงินแล้ว
44005      /      /      /      /   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0801560884,0801614191
6
นางสาวกมลพรรณ  เพ็ชรอิน ชำระเงินแล้ว
44006   12   /ห.ประชุม      /      /      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0621364542,0814141469
7
นางสาวณัฐณิชา  สุวรรณลี ชำระเงินแล้ว
44007      /   17   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0651046919,0833809669
8
นางสาวมณฑ์ณภัค  วงษเกษ ชำระเงินแล้ว
44008      /   16   /ห.ประชุม      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลวิทยา 0896465419,0649916498
9
นางสาวภัทรวดี   น้อยพลาย ชำระเงินแล้ว
44009   12   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0834212261,0831005090
10
นายอชรายุ  นนทะศรี ชำระเงินแล้ว
44010      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0981329418,0826264706
11
นางสาวณัฐธิดา  มูลกลาง ชำระเงินแล้ว
44011   12   /ห.ประชุม      /      /      /   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0982060604,0613687853
12
นางสาวณัฏฐวรรณ   จันทร์ชนะ ชำระเงินแล้ว
44012      /      /      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0808957010,-
13
นางสาวภัทธณดา  แสงคำ ชำระเงินแล้ว
44013      /   16   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 0933812977,0870150477
14
นางสาวพิชญา  อนันต์สินชัย ชำระเงินแล้ว
44014      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0973418165,—
15
นายพัทธดลย์  สุนทรพินิจ ชำระเงินแล้ว
44015      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0623973796,0885240315
16
นายณฐกร  จารัตน์ ชำระเงินแล้ว
44016      /      /   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0937153790,0961294288
17
นายกรกานต์  พรหมจันทร์ ชำระเงินแล้ว
44017      /      /      /      /   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0926432598,0854268566
18
นางสาวเมษณียา   คำเนตร ชำระเงินแล้ว
44018      /      /   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0933725033,0933725033
19
นางสาวอภิญญาวรรณ   พงษ์พันธ์ ชำระเงินแล้ว
44019      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0984085369,0656435978
20
นางสาวณัฐธิดา   ศิริจันทร์ ชำระเงินแล้ว
44020      /   16   /ห.ประชุม      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0981031006,0812593172
21
นายชนินทร์  ฤทธิสิทธิ์ ชำระเงินแล้ว
44021      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 0803724597,0883519719
22
นางสาวอภิชญา  ทวามั่น ชำระเงินแล้ว
44022   12   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0648680180,0857772883
23
นางสาวปาริตา   คืนผล ชำระเงินแล้ว
44023      /      /   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์​วิทยา 0989975786,0653091196
24
นางสาวพรกนก   กลอนศรี ชำระเงินแล้ว
44024   12   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0994506870,0994506870
25
นางสาวไปรยา  จูมเกตุ ชำระเงินแล้ว
44025      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0963465669,0963465669
26
นางสาวนภัสร  พรรษาวนัส ชำระเงินแล้ว
44026      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0803627572,0910184852
27
นางสาวศิรินราพร  ทาวงษ์ ชำระเงินแล้ว
44027   12   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0942697272,0973419913
28
นางสาวมติมนต์   จำปาเต็ม ชำระเงินแล้ว
44028      /      /      /   16   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0650911637,0650911637
29
นางสาวธิดารัตน์   เรืองเดช ชำระเงินแล้ว
44029      /      /   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0985848131,-
30
นางสาวทับทิมทอง  ดวงแก้ว ชำระเงินแล้ว
44030      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0930918177,0934481689
31
นายชวิน   เกษสร ชำระเงินแล้ว
44031      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0610727764,0833681068
32
นางสาวนภัทร  เนียมมูล ชำระเงินแล้ว
44032      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0808315369,0654491578
33
นายฉันทิต  จันทะวงษ์ ชำระเงินแล้ว
44033      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0933848830,0817259835
34
นางสาวปิยะธิดา   จันทรสนิท ชำระเงินแล้ว
44034      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0652545717,0890446710
35
นายปารมี  เชื้อแก้ว ชำระเงินแล้ว
44035      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0653935144,0916598745
36
นายพงศพัศ  สุวรรณ ชำระเงินแล้ว
44036      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0994626583,0994626583
37
นายรุ่งเรือง   สมพร ชำระเงินแล้ว
44037      /      /      /   17   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0895811823,0981070686
38
นายชนาธิป  ยอดศรี ชำระเงินแล้ว
44038      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 0639322413,0839352147
39
นางสาววิลาวัณย์  เลี้ยงบุรี ชำระเงินแล้ว
44039      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0654971957,0655341581
40
นางสาวเกศสุดา  ประพงษ์ ชำระเงินแล้ว
44040      /   16   /ห.ประชุม      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0801704970,0934680217
41
นางสาวณัฐณิชา  นาคำ ชำระเงินแล้ว
44041      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0939602212,0902620146
42
นางสาวมีสุข  บุญพร้อม ชำระเงินแล้ว
44042   12   /ห.ประชุม      /      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0981320915,0985647965
43
นางสาวปิยดา​   ชัยมี ชำระเงินแล้ว
44043      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์​วิทยา​ 0611061452,0611061452
44
นายชัยธวัช  จั่วจันทึก ชำระเงินแล้ว
44044      /   16   /ห.ประชุม      /      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0925459153,-
45
นายธนัทภัทร   คาจะโป๊ะ ชำระเงินแล้ว
44045      /      /   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0933574611,0817905509
46
นายณัฏฐชาต  เครือมา ชำระเงินแล้ว
44046      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0801964142,0801964142
47
นางสาวปิยะธิดา  ขันชัย ชำระเงินแล้ว
44047      /   17   /ห.ประชุม      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0921802072,0660627064
48
นางสาวชิราพร   เถาว์คำ ชำระเงินแล้ว
44048      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0654106089,0924513112
49
นางสาวณัฐวรา  เสาเวียง ชำระเงินแล้ว
44049      /      /   19   /ห.ประชุม      /   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0902547376,0819554892
50
นางสาวชีวาพร  ขันทอง ชำระเงินแล้ว
44050      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0934971780,0934971780
51
นางสาวภัณฑิรา  สาลี ชำระเงินแล้ว
44051      /   17   /ห.ประชุม      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0918452035,0648654703
52
นางสาวปิยธิดา  จันทรา ชำระเงินแล้ว
44052      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0610276498,0610276498
53
นางสาวชุติกาญจน์  ผลทวี ชำระเงินแล้ว
44053      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0985968104,0652720411
54
นางสาวกชพร  ศิริบูรณ์ ชำระเงินแล้ว
44054      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0644283538,0619782242
55
นางสาวณัฐณิชา   ทิพย์อามาตย์ ชำระเงินแล้ว
44055      /      /      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0620014046,0862606472
56
นางสาวประวีณา  โพธิ์หลง ชำระเงินแล้ว
44056      /   17   /ห.ประชุม      /      /   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์ 0945818560,0945818560
57
นายเบญจมินทร์  วุฒิกาญจน์ ชำระเงินแล้ว
44057      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0634522367,0634522367
58
นายกษิดิศ  มั่นทน ชำระเงินแล้ว
44058      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0990230002,0885810273
59
นางสาวพิชชานันท์   ทาเสนาะ ชำระเงินแล้ว
44059      /   16   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0635013800,0804760234
60
นางสาวเกตน์นภา   พรมลาย ชำระเงินแล้ว
44060      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0985752303,0985752303
61
นายอภิสฤษฎิ์   ทองมี ชำระเงินแล้ว
44061      /      /      /   16   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0619744915,0619749414
62
นางสาวพิชญา  พจน์พาณิชพงศ์ ชำระเงินแล้ว
44062      /   17   /ห.ประชุม      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0610952324,0821272344
63
นางสาวพัชราพร  เพ็ชรินทร์ ชำระเงินแล้ว
44063      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0982107885,0982107885
64
นางสาวรมย์ชลี  ดีสุทธิ์ ชำระเงินแล้ว
44064      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0981268539,0850327707
65
นางสาววิชญาดา  พรมบุตร ชำระเงินแล้ว
44065      /   16   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0902540647,0933298848
66
นายธัญพิสิษฐ์  มัธยม ชำระเงินแล้ว
44066      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / ลือคำหาญวารินชำราบ 0986052590,0933256758
67
นางสาวนิรมล  สนิทวิชนันท์ ชำระเงินแล้ว
44067      /   16   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0959631777,0837396916
68
นางสาวจิดาภา  สุขโรจนภูวดล ชำระเงินแล้ว
44068   12   /ห.ประชุม      /      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0821620824,0821620824
69
นางสาวชฎารัตน์  อินทะชาติ ชำระเงินแล้ว
44069   12   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0629033968,0997705069
70
นางสาวณัชชา  ดาวใสย์ ชำระเงินแล้ว
44070      /      /      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0807373743,-
71
นายอติวัณณ์   โนนสังข์ ชำระเงินแล้ว
44071      /   16   /ห.ประชุม      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0619480001,0988989091
72
นางสาวกวินธิดา  จันทร์พวง ชำระเงินแล้ว
44072   12   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0944748758,0944748758
73
นางสาวสายธาร   ผิวอ่อน ชำระเงินแล้ว
44073      /      /      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0933263742,0924012368
74
นางสาวอภิญญา  พงศ์พนาพิพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
44074      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์ วิทยา 0804498595,0838647072
75
นางสาวมัณฑิตา  ไชยปัญญา ชำระเงินแล้ว
44075      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / เบญจลักษ์พิทยา 0931123742,0966260604
76
นางสาวศิรประภา  รัตนพันธ์ ชำระเงินแล้ว
44076      /      /      /   17   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0952652378,0873551656
77
นางสาวอักษราภัค  อาจสำแดง ชำระเงินแล้ว
44077      /   16   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์​วิทยา 0812365859,0923254998
78
นางสาวณีระมล  อรุณเรือง ชำระเงินแล้ว
44078      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0630234707,0657210471
79
นางสาวณัฐนันท์   ลึกลาภ ชำระเงินแล้ว
44079      /      /      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0990749644,-
80
นายพชรมน  กรสุพรรณ ชำระเงินแล้ว
44080      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0897415453,0897415453
81
นายธราเทพ  ยั้งใจ ชำระเงินแล้ว
44081   12   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0646082469,0953129535
82
นางสาวอาริษา   นาวัน ชำระเงินแล้ว
44082      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0801507050,0857763564
83
นางสาววรรณวิสา  แสงคำดี ชำระเงินแล้ว
44083      /      /   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 095 831 45,098 572 5671
84
นายพีรวิชญ์   หนูพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
44084      /   16   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0985852872,0883529438
85
นางสาวสุพัฒสกุล  โพธิ์พุ่ม ชำระเงินแล้ว
44085   12   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      /      /      / เบญจลักษ์พิทยา 0635210305,0616858938
86
นางสาวนริสสรา   จันทร์แดง ชำระเงินแล้ว
44086      /   16   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0902922300,0902947507
87
นายคณิศร   ชนธนัสม์พงศา ชำระเงินแล้ว
44087      /      /      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0985979211,0632290945
88
นางสาวนภัสสรณ์  เเซ่ตัง ชำระเงินแล้ว
44088      /      /      /   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0616617217,0856357400
89
นางสาวจิราพร  พลพันธุ์ ชำระเงินแล้ว
44089      /   17   /ห.ประชุม      /   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0933877635,0933877635
90
นางสาวปิ่นมนัส  ตั้งมั่น ชำระเงินแล้ว
44090   12   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0983458220,0926783145
91
นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยจันดา ชำระเงินแล้ว
44091      /   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0611397554,0879982554
92
นางสาวพิรยากร   ทิพมาตย์ ชำระเงินแล้ว
44092      /   17   /ห.ประชุม   18   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0956050822,0872497455
93
นายกันต์ดนัย  ผ่านพินิจ ชำระเงินแล้ว
44093   12   /ห.ประชุม      /      /      /   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิยา 0994654185,0981759549
94
นายธนวรรธน์   ลาสิงหาญ ชำระเงินแล้ว
44094      /      /   19   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0834690681,0817897029
95
นายปิยังกูร  สุนทรา ชำระเงินแล้ว
44095      /      /   19   /ห.ประชุม   17   /ห.ประชุม      / กันทรลัวิทยา 0945392082,0930359342
96
นางสาวรวิสรา  โพธิ์ไพร ชำระเงินแล้ว
44096   12   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   19   /ห.ประชุม   16   /ห.ประชุม   11   /ห.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0902397301,0898478912
97
นางสาวสุทธิดา   สุดสังข์ ชำระเงินแล้ว
44233      /      /      /   20   /ห.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0969566236,0942653594
98
นางสาวฐิติรัตน์  รุ่งเรือง ชำระเงินแล้ว
44234      /   20   /หอ.ประชุม   22   /หอ.ประชุม      /      / กันทรลักษ์วิทยา 0985850992,0933199184
99
นายวรัตถ์   แซ่ด่าน ชำระเงินแล้ว
44241      /   20   /หอ.ประชุม      /   20   /หอ.ประชุม      / กันทรลักษ์วิทยา 0902234663,0611218120
100
นางสาวฐิศาภรณ์   กุลหอม ชำระเงินแล้ว
44242   13   /หอ.ประชุม      /      /      /   12   /หอ.ประชุม กันทรลักษ์วิทยา 0981125064,-

1 2