ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ภาษาไทย
คณิต
วิทย์
ภาษาอังกฤษ
สังคม
โรงเรียน
phone
เพิ่มเติม
1
เด็กหญิงสุนันทา  แจ่มเชื้อ ชำระเงินแล้ว
26068   2   /1123      /      /      /   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0659713768,085 824 2065
2
เด็กหญิงชญาณิศา  สิทธิศร ชำระเงินแล้ว
26069   2   /1123   6   /332   6   /1127   5   /1126   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
3
เด็กหญิงนันทิชา  อินงาม ชำระเงินแล้ว
26070   4   /1125      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0649695038,-
4
เด็กหญิงวรรณวนัช  โพธิ์ทิพย์ ชำระเงินแล้ว
26071      /   5   /331   6   /1127      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0637130179,0850203934
5
เด็กชายจตุรพร  ลึกลาภ ชำระเงินแล้ว
26072   2   /1123   4   /1125   6   /1127   3   /1124   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
6
อภิขญา  เเซ่อั้ง ชำระเงินแล้ว
26073   4   /1125   3   /1124   4   /1125      /   4   /1125 สว่างคูณ 0883475579,0883475579
7
เด็กหญิงณัฐภัทร  สืบสาร ชำระเงินแล้ว
26074   3   /1124      /      /      /   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0612855216,0934675113
8
เด็กชายพชรพงศ์  เหล็กเพ็ชร ชำระเงินแล้ว
26075   3   /1124   2   /1123   2   /1123   2   /1123   4   /1125 สว่าคูณวิทยา 0935420898,0943766325
9
เด็กชายธนคุณ  บุญชาลี ชำระเงินแล้ว
26076      /   6   /332   7   /1131   5   /1126      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
10
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีอักษร ชำระเงินแล้ว
26077      /      /   3   /1124      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0958897050,-
11
เด็กหญิงทักษอร  วันศรี ชำระเงินแล้ว
26078   5   /1126   4   /1125   4   /1125   5   /1126   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0615944338,0872494846
12
เด็กชายภูคเชนทร์  บูรณะ ชำระเงินแล้ว
26079   4   /1125   3   /1124      /      /      / สว่างคูณวิทยา 0619678449,0946535628
13
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปิ่นเกษ ชำระเงินแล้ว
26080   4   /1125   3   /1124      /      /   5   /1126 สว่างคูณวิทยา 0890376259,0946535628
14
เด็กชายวสุรัตน์  โสดสงค์ ชำระเงินแล้ว
26081   3   /1124   3   /1124   2   /1123      /   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0806037866,0946535628​
15
เด็กชายธนัช  นนทะบุตร ชำระเงินแล้ว
26082   2   /1123   6   /332   2   /1123   5   /1126   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
16
เด็กหญิงแสงดาว  สิมชาติ ชำระเงินแล้ว
26083   6   /1127   5   /331   5   /1126   4   /1125   2   /1123 มหาราช2 (ภูคำ) 0918299020,0918299020
17
เด็กหญิงภัทราพร  วาที ชำระเงินแล้ว
26084   4   /1125      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0810628301,-
18
เด็กชายณัฐธรรม   แสนจักร ชำระเงินแล้ว
26085   3   /1124   5   /331   7   /1131   4   /1125   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0901900600,0817259835
19
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  พูนทวีวรกิตติ์ ชำระเงินแล้ว
26086   5   /1126   4   /1125      /      /   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
20
เด็กหญิงพิชชานันท์  ไชยกุฉิน ชำระเงินแล้ว
26087   5   /1126   3   /1124   5   /1126   5   /1126   2   /1123 ดำรงราชานุสรณ์ 0887657229,0892400144
21
เด็กหญิงศศิวิมล  รัตพันธ์ ชำระเงินแล้ว
26088   5   /1126   5   /331   5   /1126   5   /1126   6   /1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์​ 0830273048,0832389085
22
เด็กหญิงธัญสิริ  คำพรม ชำระเงินแล้ว
26089   4   /1125   4   /1125      /      /   5   /1126 สว่างคูณวิทยา 0611022475,0946535628
23
เด็กชายปุญยวัจน์  โฟลี่ ชำระเงินแล้ว
26090   4   /1125   3   /1124   2   /1123   2   /1123   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0981188819,0946535628
24
เด็กหญิงพอใจ  โชติธนพันธุ์ ชำระเงินแล้ว
26091      /      /   2   /1123   5   /1126      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0824636168,0933211797
25
เด็กชายนราวิชญ์  เกื้อสุข ชำระเงินแล้ว
26092   2   /1123   5   /331   5   /1126   4   /1125   2   /1123 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์ 0857739798,0862508310
26
เด็กหญิงภัทรดา  ผ่องราษี ชำระเงินแล้ว
26093   5   /1126      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0973432187,-
27
เด็กหญิงนารารัตน์  อ่อนขันธ์ ชำระเงินแล้ว
26094   3   /1124   6   /332   7   /1131   4   /1125   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0994632948,0844293918
28
เด็กหญิงณัฐกมล  อดทน ชำระเงินแล้ว
26095   2   /1123   4   /1125   6   /1127   3   /1124   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0823191200,0823191200
29
เด็กหญิงรัชดาวัลย์  การชงัด ชำระเงินแล้ว
26096   3   /1124   6   /332   2   /1123   4   /1125   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0937133507,0821429532
30
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้ววงษา ชำระเงินแล้ว
26097   2   /1123   5   /331   6   /1127   3   /1124   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0629878066,0872471609
31
เด็กหญิงธัญชนก  อุตรักษ์ ชำระเงินแล้ว
26098   5   /1126   4   /1125   5   /1126   5   /1126   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0610286463,0881246528
32
เด็กชายตุลธร  โคตะมา ชำระเงินแล้ว
26099   5   /1126   5   /331   5   /1126   2   /1123   6   /1127 อนุบาลขุนหาญ (สิ) 0843566867,0943762119
33
เด็กหญิงกฤติยา  หล่อหลอม ชำระเงินแล้ว
26100   4   /1125   4   /1125      /      /   5   /1126 สว่างคูณวิทยา 0937382632,0946535628
34
เด็กชายธนกฤต  พิทักษา ชำระเงินแล้ว
26101   4   /1125   3   /1124   3   /1124      /      / สว่างคูณวิทยา 0966536972,0966536972
35
เด็กหญิงสุนิสา  วาจาดี ชำระเงินแล้ว
26102   3   /1124   6   /332   2   /1123   5   /1126   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0634406517,0857707045
36
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ธรรมคุณ ชำระเงินแล้ว
26103   5   /1126      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0847795183,-
37
เด็กหญิงไอศิกา  ศรีสว่าง ชำระเงินแล้ว
26104   5   /1126      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0624065568,-
38
เด็กหญิงอรณิชา   สาลี ชำระเงินแล้ว
26105   4   /1125   6   /332   2   /1123   4   /1125   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0816494514,0817259835
39
เด็กชายอภิรักษ์  บัวบังศึก ชำระเงินแล้ว
26106      /   5   /331   6   /1127   3   /1124      / มารีย์อุปถัมภ์ 0862489450,0634828459
40
เด็กหญิงปุณญาพัฒน์  ขึ้นผล ชำระเงินแล้ว
26107   5   /1126   4   /1125   5   /1126   5   /1126   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุภาพรณ์ 0615714563,0981561096
41
เด็กหญิงกมลทิพย์  ในจิต ชำระเงินแล้ว
26108   5   /1126   4   /1125   4   /1125   3   /1124   5   /1126 สว่างคูณวิทยา 0942421641,0807265249
42
เด็กชายธนภัทร  อรรคฮาด ชำระเงินแล้ว
26109   4   /1125   3   /1124   3   /1124   2   /1123   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0982413587,0946535628
43
เด็กหญิงไอยณรินทร์  บุญไทย ชำระเงินแล้ว
26110   5   /1126      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0639502948,-
44
เด็กหญิงพชรอาภา   วังคะฮาด ชำระเงินแล้ว
26111   4   /1125   6   /332   2   /1123   4   /1125   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0957592820,0956159477
45
เด็กชายเตชินท์  ไกรษี ชำระเงินแล้ว
26112   5   /1126   4   /1125   5   /1126   2   /1123   3   /1124 บ้านโนนจิก 0868706245,0887014394
46
เด็กชายสุทธิสิน  สุพิมล ชำระเงินแล้ว
26113   5   /1126   5   /331   5   /1126   2   /1123   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
47
เด็กชายพิชิตชัย  คำดี ชำระเงินแล้ว
26114   5   /1126   4   /1125   4   /1125   4   /1125   5   /1126 สว่างคูณวิทยา 0984496450,0946535628
48
เด็กหญิงรมิตา  แก้วศรี ชำระเงินแล้ว
26115   4   /1125   3   /1124   3   /1124   2   /1123   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0819987809,0611365698
49
เด็กหญิงธนัชชา  พินธุรักษ์ ชำระเงินแล้ว
26116   2   /1123   6   /332   6   /1127   4   /1125      / อนุบาล​ดำรงราชานุสรณ์​ 0860972416,0883418050
50
เด็กหญิงเนตรดาว  เวียงแก้ว ชำระเงินแล้ว
26117   5   /1126      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0810628301,-
51
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สืบวงค์ ชำระเงินแล้ว
26118   6   /1127   4   /1125   6   /1127   2   /1123   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0868706245,0887014394
52
เด็กชายณัฐวุฒิ  การะเกษ ชำระเงินแล้ว
26119   5   /1126   4   /1125   4   /1125   4   /1125      / สว่างคูณวิทยา 0946535628,0946535628
53
เด็กชายพชร  วงศ์วัฒนสิน ชำระเงินแล้ว
26120      /   3   /1124   3   /1124   2   /1123   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0802290765,0816286371
54
เด็กหญิงสริตา  จงเจริญ ชำระเงินแล้ว
26121   4   /1125      /   3   /1124      /   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0925107754,0651201436
55
เด็กหญิงเบญจพร  สัมฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว
26122   3   /1124   7   /333      /      /   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
56
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ปราบจันดี ชำระเงินแล้ว
26123   5   /1126   3   /1124   3   /1124   5   /1126   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0804602453,0874537529
57
เด็กหญิงภัสสรา  งามวิไล ชำระเงินแล้ว
26124   4   /1125      /      /      /   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0899482011,0857707045
58
เด็กหญิงทิวาพร  ขยันการนาวี ชำระเงินแล้ว
26125   6   /1127   4   /1125   6   /1127   2   /1123   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0632619955,0857707045
59
เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง ชำระเงินแล้ว
26126   5   /1126      /   6   /1127      /   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0823191200,-
60
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  จ้าวปัญญา ชำระเงินแล้ว
26127   5   /1126   4   /1125   4   /1125   4   /1125   5   /1126 สว่างคูณวิทยา 0981656945,855418264
61
เด็กชายศุภณัฐ  มักผล ชำระเงินแล้ว
26128   5   /1126   5   /331   5   /1126   4   /1125   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0807349302,0890941832
62
เด็กชายคฑายุทธิ์   สาวันดี ชำระเงินแล้ว
26129   5   /1126      /   4   /1125      /   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0652522694,0652522694
63
เด็กชายกิตติกวิน  งามสุข ชำระเงินแล้ว
26130      /      /   6   /1127      /      / มารีย์อุปถัมภ์ 0987917231,0926236383
64
เด็กชายคณนาถ  กิ่งผา ชำระเงินแล้ว
26131   6   /1127      /   3   /1124   5   /1126      / อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์ 0819762856,0872511766
65
เด็กหญิงธัญยธรณ์   อารยะวงค์ชัย ชำระเงินแล้ว
26132   3   /1124   5   /331   7   /1131   4   /1125   3   /1124 มารีย์อุปถัมภ์ 0909803605,-
66
เด็กหญิงกัญญาพัชณ์  แสงกล้า ชำระเงินแล้ว
26133   5   /1126   5   /331   5   /1126   4   /1125   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956091695,0910199414
67
เด็กหญิงปานชนก  ปอพานิชกรณ์ ชำระเงินแล้ว
26134   5   /1126   3   /1124   4   /1125   3   /1124      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0899497864,0623456707
68
เด็กหญิงปิยพร  จุลเหลา ชำระเงินแล้ว
26135   3   /1124   2   /1123   2   /1123   2   /1123   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0973290508,0804685079
69
เด็กหญิงณฐภัทร  ศิลาอาจ ชำระเงินแล้ว
26136   2   /1123   6   /332   6   /1127   4   /1125   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0996214801,0801956009
70
เด็กหญิงกฤตพร  สมดี ชำระเงินแล้ว
26137   6   /1127   3   /1124   4   /1125   5   /1126   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0940683514,0857707045
71
เด็กชายธนากร  เสาะแสวง ชำระเงินแล้ว
26138      /      /   3   /1124      /      / มหาราช2(ภูคำ) 0986534511,0853389551
72
เด็กชายธนานิพัทธ์  ธนวิชญ์โยธิน ชำระเงินแล้ว
26139   3   /1124   5   /331   7   /1131   4   /1125   3   /1124 มารีย์อุปถัมภ์ 0909803605,-
73
เด็กชายจิตติพัฒน์  รูปคม ชำระเงินแล้ว
26140      /   6   /332   3   /1124   4   /1125      / อนุบาลดำรงราชนุสรณ์ 0946637955,0865211844
74
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ภักดีพงศ์พณิช ชำระเงินแล้ว
26141   3   /1124   6   /332   2   /1123   4   /1125   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
75
เด็กหญิงนภัทรศร  นามคุณ ชำระเงินแล้ว
26142   6   /1127      /      /      /   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0935980906,0624430250
76
เด็กชายธนกร  คันทจันทร์ ชำระเงินแล้ว
26143   6   /1127   5   /331   5   /1126   4   /1125   6   /1127 สว่างคูณวิทยา 0995068759,0946535628
77
เด็กหญิงกัญชพร  พรมชาติ ชำระเงินแล้ว
26144      /   4   /1125   4   /1125   3   /1124      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0902473111,0629870671
78
เด็กหญิงศิริฉัตร  ศิลาจันทร์ ชำระเงินแล้ว
26145   4   /1125   2   /1123      /      /   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0639040066,0938439285
79
เด็กหญิงกฤตพร  แสงทอง ชำระเงินแล้ว
26146   6   /1127   3   /1124   4   /1125   2   /1123   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0981184863,0857707045
80
เด็กหญิงธัญชนก  อักโข ชำระเงินแล้ว
26147   6   /1127   3   /1124   4   /1125   2   /1123   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0986599655,0857707045
81
เด็กหญิงวรัชยา  แก้วจันดี ชำระเงินแล้ว
26148   4   /1125   7   /333   3   /1124   4   /1125   6   /1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 063282258,0934411345
82
เด็กหญิงกวินทิพย์  อุทัยศรี ชำระเงินแล้ว
26149      /   6   /332      /      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
83
เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญรุ่ง ชำระเงินแล้ว
26150   6   /1127   5   /331   6   /1127   2   /1123   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0823162174,0850168645
84
เด็กชายภัทรนิธิ  รักเดช ชำระเงินแล้ว
26151   6   /1127   5   /331   5   /1126   5   /1126   6   /1127 สว่างคูณวิทยา 0909635942,0946535628
85
เด็กหญิงธรรมสรณ์   ขำผา ชำระเงินแล้ว
26152      /   4   /1125   4   /1125   3   /1124      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0968475451,0637874344
86
เด็กหญิงทักษพร  ประชัน ชำระเงินแล้ว
26153   2   /1123   6   /332   6   /1127   4   /1125   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0971204995,0872550717
87
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ใจมั่น ชำระเงินแล้ว
26154   6   /1127   3   /1124   4   /1125      /      / บ้านปุน 0990349261,0611024410
88
เด็กหญิงกวินธิดา  เสนสุข ชำระเงินแล้ว
26155   4   /1125   3   /1124   3   /1124      /   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0862521025,0862521025
89
เด็กหญิงปัทมาพร  ชัยรักษ์ ชำระเงินแล้ว
26156   3   /1124   6   /332   2   /1123      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
90
เด็กหญิงภัทราภร  ภักพวง ชำระเงินแล้ว
26157   6   /1127   5   /331   6   /1127   2   /1123   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0963273826,0641570499
91
เด็กหญิงภัทราภา  สาธรณ์ ชำระเงินแล้ว
26158   6   /1127      /      /      /   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0650296344,0946535628
92
เด็กหญิงพรชนก  กุมพันธ์ ชำระเงินแล้ว
26159   5   /1126   4   /1125   4   /1125   3   /1124   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 089-280-74,093-324-6270
93
เด็กหญิงณัฐกานต์  นิวาส ชำระเงินแล้ว
26160   3   /1124      /   6   /1127      /   3   /1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0661086365,0942560539
94
เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยเพชร ชำระเงินแล้ว
26161   6   /1127   3   /1124   4   /1125   2   /1123   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0811346734,0857707045
95
เด็กหญิงขวัญชนก  พรมชาติ ชำระเงินแล้ว
26162      /   3   /1124   3   /1124      /      / มหาราช2(ภูคำ) 0869811660,0855250922
96
เด็กหญิงสุณัฏฐา  ทองแกะ ชำระเงินแล้ว
26163   3   /1124   6   /332   2   /1123      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
97
เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำ ชำระเงินแล้ว
26164   6   /1127   5   /331   6   /1127   2   /1123   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0918143215,0870614498
98
อารียา  วงศ์หนองแล้ว ชำระเงินแล้ว
26165   6   /1127      /      /      /   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0620085047,0946535628
99
เด็กหญิงจารุนันท์  ไชยพร ชำระเงินแล้ว
26166      /   4   /1125   4   /1125   3   /1124   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0943354637,0814749456
100
เด็กหญิงชนัดดา  ศิลารักษ์ ชำระเงินแล้ว
26167   5   /1126   5   /331      /      /   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0848232017,0848232017
101
เด็กหญิงสุภิญญา  อัตสาร ชำระเงินแล้ว
26168   2   /1123   4   /1125   4   /1125   2   /1123   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0632588365,0857707045
102
เด็กหญิงพัฐสุดา  ทองยัง ชำระเงินแล้ว
26169   6   /1127   6   /332   6   /1127   2   /1123   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0621458979,0610862925
103
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมาทัย ชำระเงินแล้ว
26170   2   /1123      /      /      /   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0800952422,0946535628
104
เด็กหญิงนิศารัตน์  ก้านสี ชำระเงินแล้ว
26171   2   /1123   5   /331   5   /1126   5   /1126   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0822630766,0810697355
105
เด็กชายสรวิชญ์  ทองมี ชำระเงินแล้ว
26172   5   /1126      /   5   /1126   3   /1124   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
106
เด็กหญิงธีริศรา  คำล้วน ชำระเงินแล้ว
26173      /      /      /      /   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0902879818,0857707045
107
เด็กหญิงกัญญาภัค  เเก้วกนก ชำระเงินแล้ว
26174      /      /   4   /1125      /      / บ้านปุน 0983326493,0933249267
108
เด็กชายธีรภัทร  ศรีนวล ชำระเงินแล้ว
26175   4   /1125   6   /332   2   /1123   4   /1125   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0992262952,-
109
เด็กชายธนกร  นันทะบัญ ชำระเงินแล้ว
26176   6   /1127   6   /332   6   /1127   3   /1124   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0991859161,0986921145
110
เด็กหญิงภีมรภัทร  ลิพันธ์ ชำระเงินแล้ว
26177   2   /1123   6   /332   7   /1131   3   /1124   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0813601706,0988474955
111
เด็กหญิงมัชฌิมา  บัวหอม ชำระเงินแล้ว
26178   2   /1123   5   /331   6   /1127   5   /1126   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0946535628,0814570366
112
เด็กหญิงนภกมล  โสดาโคตร ชำระเงินแล้ว
26179   5   /1126   5   /331   5   /1126   3   /1124   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,04566147
113
เด็กหญิงภัทราพร   พลฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว
26180   4   /1125      /   3   /1124      /   5   /1126 มารีอุปถัมภ์ 0838022476,0933290498
114
เด็กชายกีรติกร  โพธิ์ชัย ชำระเงินแล้ว
26181   3   /1124   2   /1123      /      /      / สว่างคูณวิทยา 0981116331,0935728797
115
เด็กหญิงนาถลดา  ศิลารักษ์ ชำระเงินแล้ว
26182      /      /   5   /1126      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0847152615,0857707045
116
เด็กชายพัชรพล  ไพรบึง ชำระเงินแล้ว
26183      /   6   /332   3   /1124      /      / อนุบาลขุนหาญ (สิ) 0981027368,0985863217
117
เด็กหญิงธนัญญา  กมลทิพย์ ชำระเงินแล้ว
26184   2   /1123   6   /332   7   /1131   3   /1124   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0856351668,0644636531
118
เด็กหญิงจิรัชญา   กันยาวงค์ ชำระเงินแล้ว
26185      /      /      /   5   /1126      / บ้านด่าน 0944691843,0800086625
119
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หนุนวงค์ ชำระเงินแล้ว
26186      /   7   /333      /      /   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
120
เด็กหญิงวิชญาดา  พลศักดิ์ ชำระเงินแล้ว
26187   2   /1123   6   /332   2   /1123   3   /1124   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0963828640,0637744419
121
เด็กหญิงศดา​นันท์​  สาคำภี ชำระเงินแล้ว
26188   2   /1123   5   /331   6   /1127   5   /1126   2   /1123 สว่างคูณ​วิทยา 0862550897,0946535628
122
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปุ้งโพธิ์ ชำระเงินแล้ว
26189      /      /   5   /1126   3   /1124      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
123
เด็กชายพีรพงษ์  แก้ววงษา ชำระเงินแล้ว
26190   4   /1125   3   /1124   4   /1125   2   /1123   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0984604551,0982703252
124
เด็กหญิงภูริชญา  คำนนท์ ชำระเงินแล้ว
26191   2   /1123   4   /1125   5   /1126   2   /1123      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0933707481,0828674072
125
เด็กหญิงเบญญาภา  วามเกษ ชำระเงินแล้ว
26192      /   2   /1123   3   /1124   5   /1126      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
126
เด็กชายขวัญชัย  บุญแก้ว ชำระเงินแล้ว
26193   2   /1123      /   2   /1123      /      / สว่างคูณวิทยา 0640549548,0921564278
127
เด็กหญิงธนัชญา  บุญมั่งมี ชำระเงินแล้ว
26194   2   /1123   6   /332   6   /1127   5   /1126   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0946535628,0973408319
128
เด็กหญิงกรรณิการ์   ภาสดา ชำระเงินแล้ว
26195   6   /1127   5   /331   5   /1126   4   /1125   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
129
เด็กหญิงปพิชญา  นวนแย้ม ชำระเงินแล้ว
26196   3   /1124   2   /1123   2   /1123   5   /1126   3   /1124 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์ 0892815796,0930972442
130
เด็กชายธนภัทร  จำปาหอม ชำระเงินแล้ว
26197   3   /1124   3   /1124   2   /1123   5   /1126   3   /1124 มารีย์อุปถัมภ์ 0956032768,0956032768
131
เด็กหญิงวรดา  ศรีลาภา ชำระเงินแล้ว
26198      /      /   5   /1126   3   /1124      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0910561273,0933721193
132
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ใจดี ชำระเงินแล้ว
26199      /   2   /1123      /      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
133
เด็กชายชนกันต์  บุญมาตร ชำระเงินแล้ว
26200   3   /1124   6   /332   2   /1123   3   /1124   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0934253463,0816695176
134
เด็กหญิงวิชชุดา   โพธิ์กระจ่าง ชำระเงินแล้ว
26201   3   /1124   6   /332      /      /   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0987698366,0946535628
135
เด็กหญิงริญญาภัสร์  ถาวร ชำระเงินแล้ว
26202      /      /      /   4   /1125      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
136
เด็กหญิงนิชาภา  รัตพันธ์ ชำระเงินแล้ว
26203   5   /1126   3   /1124   4   /1125   3   /1124   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
137
เด็กชายธนวัฒน์  ธาตุทอง ชำระเงินแล้ว
26204      /      /   3   /1124      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0810820445,-
138
เด็กหญิงศศิญาดา  ไตรศิริพานิช ชำระเงินแล้ว
26205   2   /1123   4   /1125   5   /1126   3   /1124   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0933967119,0980692278
139
เด็กหญิงอริสา  สิมมา ชำระเงินแล้ว
26206      /      /      /   5   /1126      / บ้านด่าน 0944691843,0610471173
140
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พิลาฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว
26207      /   2   /1123      /      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
141
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีหะดม ชำระเงินแล้ว
26208   3   /1124   7   /333   2   /1123   3   /1124   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0854146309,0647811649
142
เด็กหญิงจิรภิญญา  กุแก้ว ชำระเงินแล้ว
26209   3   /1124   6   /332   6   /1127   5   /1126   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0611294170,0946535628
143
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วปัญญา ชำระเงินแล้ว
26210   6   /1127   5   /331   5   /1126   4   /1125   6   /1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
144
เด็กหญิงนลพรรณ  เสนาภักดิ์ ชำระเงินแล้ว
26211   6   /1127   5   /331   5   /1126   4   /1125   6   /1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
145
เด็กหญิงณัชชา  กอไธสง ชำระเงินแล้ว
26212      /      /   3   /1124      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0810628301,-
146
เด็กชายพงศกร  สูงชัย ชำระเงินแล้ว
26213   2   /1123   4   /1125   5   /1126   3   /1124   4   /1125 มารีย์อุปถัมถ์ 0985497376,0963157939
147
เด็กชายปัญญพัฒน์  บุญขันธ์ ชำระเงินแล้ว
26214   4   /1125   3   /1124   3   /1124      /   4   /1125 มารีย์อุปถัมภ์ 0872626229,055830195
148
เด็กชายไชยวัฒน์  รัตนนท์ ชำระเงินแล้ว
26215   3   /1124   7   /333   3   /1124   3   /1124   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0974177428,0821587725
149
เด็กหญิงวรัญญา  บุญกล้า ชำระเงินแล้ว
26216   3   /1124   6   /332   6   /1127   5   /1126   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0630047699,0624408398
150
เด็กหญิงพิชญธิดา   ดาวสิงห์ ชำระเงินแล้ว
26217   3   /1124   2   /1123   3   /1124      /   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0943100092,0943100092
151
เด็กหญิงนิรัชพร  หาญชัย ชำระเงินแล้ว
26218   3   /1124   7   /333   7   /1131   5   /1126   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0961912779,0946535628
152
เด็กหญิงวิริยา  พรหมมา ชำระเงินแล้ว
26219   6   /1127   5   /331   6   /1127   4   /1125   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0956210043,045661467
153
เด็กชายเอกลักณ์  คำบาง ชำระเงินแล้ว
26220      /      /   3   /1124      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0654277782,-
154
เด็กชายนรภัทร  เตียวสิริไชยไพศาล ชำระเงินแล้ว
26221   6   /1127   3   /1124   5   /1126   2   /1123   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0858566167,0891991887
155
เด็กชายไชยพศ  พิมพร ชำระเงินแล้ว
26222      /      /   4   /1125      /      / บ้านด่าน 0944691843,0623462377
156
เด็กหญิงพิชญาพร  ทองละมุล ชำระเงินแล้ว
26223      /   3   /1124   3   /1124      /   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0832321101,0941621150
157
เด็กหญิงธนภรณ์  พงษ์เพชร ชำระเงินแล้ว
26224   4   /1125   3   /1124   3   /1124   5   /1126   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0959512854,0641327474
158
เด็กหญิงไพรสัมพันธ์  นิตอินทร์ ชำระเงินแล้ว
26225   3   /1124   2   /1123   3   /1124      /   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0892294488,0892294488
159
เด็กหญิงพิมพ์ชญา   สิงหฬ ชำระเงินแล้ว
26226      /   5   /331   6   /1127   4   /1125   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0844293893,0822016616
160
เด็กชายณัฐชนน    สุทนต์ ชำระเงินแล้ว
26227      /      /   3   /1124      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0844164665,-
161
เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวดก ชำระเงินแล้ว
26228   3   /1124   4   /1125   6   /1127   3   /1124   4   /1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0934801821,0622055667
162
เด็กหญิงภัณฑิรา  ดาวัลย์ ชำระเงินแล้ว
26229      /      /   4   /1125      /      / บ้านด่าน 0944691843,0979691819
163
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เริงนิรันดร์ ชำระเงินแล้ว
26230      /   7   /333   5   /1126   2   /1123      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0857786890,0810637705
164
เด็กชายเศวตโชติ  บุญเกิด ชำระเงินแล้ว
26231      /      /   4   /1125      /      / บ้านด่าน 0944691843,0935478037
165
เด็กชายปองภพ  สุขสาย ชำระเงินแล้ว
26232   4   /1125   3   /1124   3   /1124   5   /1126   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0934982461,0653072467
166
เด็กหญิงธัญจิรา  บุตรมณีย์ ชำระเงินแล้ว
26233   3   /1124   2   /1123   3   /1124      /   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0831983806,0836082643
167
เด็กหญิงสุกัญญา  จามจุรี ชำระเงินแล้ว
26234      /   7   /333   7   /1131      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0951586969,0951586969
168
เด็กหญิงธนันรดา  ทองมนต์ ชำระเงินแล้ว
26235   6   /1127   6   /332   6   /1127   4   /1125   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0629979027,0825945232
169
เด็กหญิงสุปรียา  บุญเชิญ ชำระเงินแล้ว
26236   4   /1125      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0810628301,-
170
เด็กหญิงกัญญาภัค  คำตัน ชำระเงินแล้ว
26237      /   5   /331   6   /1127      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0855815413,0648859785
171
เด็กชายธรรมธัช  กาหลง ชำระเงินแล้ว
26238   6   /1127   4   /1125   5   /1126   2   /1123   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0840390505,0812668303
172
เด็กหญิงประกายวรรณ  เต่าลอย ชำระเงินแล้ว
26239      /      /   4   /1125      /      / บ้านด่าน 0944691843,0845068735
173
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์เสน ชำระเงินแล้ว
26240   4   /1125   4   /1125   4   /1125   5   /1126   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0821349196,0652462879
174
เด็กชายธนกฤต  พรมมาลี ชำระเงินแล้ว
26241      /      /   3   /1124      /   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0946535628,0902735788
175
เด็กชายธนดล  ทองอ่อน ชำระเงินแล้ว
26242      /   2   /1123   2   /1123   2   /1123      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0813897782,0973351938
176
เด็กหญิงพรทิพย์  นามศิริ ชำระเงินแล้ว
26243   6   /1127   6   /332   6   /1127   4   /1125   2   /1123 อนุบาลดำรงณ์ราชานุสรณ์ 0636387990,0927658454
177
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ไชยรัตน์ ชำระเงินแล้ว
26244   6   /1127   4   /1125   4   /1125   3   /1124   5   /1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0897190189,0916644256
178
เด็กหญิงจิณต์จุฑา   หมั่นชัย ชำระเงินแล้ว
26245   4   /1125      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0810628301,-
179
เด็กหญิงกุลสตรี  ลีนุกูล ชำระเงินแล้ว
26246   4   /1125      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0934760234,-
180
เด็กชายณัฐนนท์  โชติวิวัฒนา ชำระเงินแล้ว
26247      /   4   /1125   5   /1126   3   /1124      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0819974488,0832321101
181
เด็กชายทินภัทร  ก้อนคำดี ชำระเงินแล้ว
26248   5   /1126   3   /1124   5   /1126   5   /1126   2   /1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0652362099,0986606217
182
เด็กหญิงณัฐิดา  พรมมาแข้ ชำระเงินแล้ว
26249   3   /1124   3   /1124   3   /1124      /      / สว่างคูณวิทยา 0616866738,0946535628
183
เด็กหญิงเมธินี  บัวหอม ชำระเงินแล้ว
26250   2   /1123      /      /      /   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0614654590,0614654590
184
เด็กหญิงกฤติกา  ฤกษ์ใหญ่ ชำระเงินแล้ว
26251   6   /1127   4   /1125   4   /1125   3   /1124   6   /1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0973020756,0873799585
185
เด็กชายขจิตศักดิ์  หลักทอง ชำระเงินแล้ว
26252   6   /1127   4   /1125   4   /1125   3   /1124   6   /1127 บ้านปุน 0948141496,0646875850
186
เด็กหญิงกัญญาภัทธ์    ปิ่นทอง ชำระเงินแล้ว
26253   4   /1125      /      /      /      / บ้านหนองรุงพระทะเล 0657098737,-
187
เด็กชายเพชรพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล ชำระเงินแล้ว
26254      /   5   /331      /   3   /1124      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0984499954,0898458559
188
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมบุญเรือง ชำระเงินแล้ว
26255   4   /1125   3   /1124   4   /1125      /   4   /1125 สว่างคูณวิทยา 0638808606,0638808060
189
เด็กหญิงชญาฎา  ศิริรัมย์ ชำระเงินแล้ว
26256   2   /1123      /      /      /   3   /1124 สว่างคูณวิทยา 0842287292,0868023924
190
เด็กหญิงกิตยาภรณ์  บุญป้อง ชำระเงินแล้ว
26257   6   /1127   7   /333   7   /1131   5   /1126   6   /1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0810727760,0865529633
191
เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมพิชัย ชำระเงินแล้ว
26258   6   /1127   7   /333   7   /1131   5   /1126   6   /1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0802695679,0895782680

1 2