ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ภาษาไทย
คณิต
วิทย์
ภาษาอังกฤษ
สังคม
โรงเรียน
phone
เพิ่มเติม
1
เด็กหญิงลักษิกา   ศรีผกาแก้ว ชำระเงินแล้ว
25021   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ,0647059545
2
เด็กชายอดิเทพ  ชวนกระโทก ชำระเงินแล้ว
25022      /      /      /      /   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0953430423,0889086313
3
เด็กหญิงสาธนีย์  เสาธงรุ่งเรืองชัย ชำระเงินแล้ว
25023      /   1   /1122   1   /1122   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0854915532,0815790231
4
เด็กหญิงปุลนิภา  ใจกล้า ชำระเงินแล้ว
25024   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   2   /1123 สว่างคูณวิทยา 0828285359,0816234447
5
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายทอง ชำระเงินแล้ว
25025   1   /1122   2   /1123   2   /1123   1   /1122   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0895802451,0810662521
6
เด็กชายมังกร  แก้วมูล ชำระเงินแล้ว
25028   1   /1122   2   /1123      /      /   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0946535628,0946535628
7
เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์อิน ชำระเงินแล้ว
25030      /   2   /1123      /      /      / สว่างคูณวิทยา 0943644176,0834371841
8
เด็กหญิงวรัชยา  กลมพันธ์ ชำระเงินแล้ว
25031      /   2   /1123      /      /      / สว่างคูณวิทยา 0946535628,0946535628
9
เด็กชายศรันย์ภัทร  เพียรงาม ชำระเงินแล้ว
25032      /   2   /1123   2   /1123   2   /1123      / สว่างคูณวิทยา 0946535628,0946535628
10
เด็กชายสุวิจักษ์  การะเกด ชำระเงินแล้ว
25034   1   /1122   1   /1122   1   /1122   2   /1123   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0810745664,0810745664
11
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ล้อมวงศ์ ชำระเงินแล้ว
25035   2   /1123   2   /1123      /      /   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0946535628,0946535628
12
เด็กชายณพมณฑล  สายแก้ว ชำระเงินแล้ว
25036   1   /1122   2   /1123   2   /1123   1   /1122   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0964156441,0629159856
13
เด็กชายไวภพ  สายทรัพย์ ชำระเงินแล้ว
25037   1   /1122   2   /1123   2   /1123   2   /1123   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0946535628,0946535628
14
เด็กหญิงอนรรฆวี   ขัมภะกิจ ชำระเงินแล้ว
25038   2   /1123   2   /1123   1   /1122      /      / สว่างคูณวิทยา 0837758818,0902424576
15
เด็กหญิงโชติกา  เพ็ชรอิน ชำระเงินแล้ว
25039      /      /      /   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0819719006,0814141469
16
เด็กหญิงปพ​ิ​ชญา​  ท้องถิ่น ชำระเงินแล้ว
25040      /   2   /1123   2   /1123   1   /1122      / สว่าง​คูณ​วิทยา​ 0946535628,0946535628​
17
เด็กหญิงเบญญาภา  ประทุมศาลา ชำระเงินแล้ว
25041   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0858583825,0650964184
18
เด็กหญิงกุลภัทร์  จันอ่อน ชำระเงินแล้ว
25042      /      /   1   /1122   1   /1122      / สว่าคูณวิทยา 0930908530,09309085309
19
เด็กชายสรวิชญ์  ล่องลอย ชำระเงินแล้ว
25043      /   2   /1123   2   /1123   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0983249091,0614649991
20
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหล่าแค ชำระเงินแล้ว
25044      /   2   /1123   1   /1122      /   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0894271113,0877767323
21
อาริยา  ทองสลับ ชำระเงินแล้ว
25045      /   1   /1122   1   /1122      /   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0970588404,0845833470
22
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วจาระนัย ชำระเงินแล้ว
25047      /   2   /1123   1   /1122   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0898452987,0986686554
23
เด็กชายณัฐภัทร   บุราชรินทร์ ชำระเงินแล้ว
25048      /   1   /1122   1   /1122      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0986215808,0986215808
24
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุภากุล ชำระเงินแล้ว
25049   1   /1122      /      /      /   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0979578189,0801513115
25
เด็กหญิงพัชรี  คณิตสรณ์ ชำระเงินแล้ว
25050   1   /1122   2   /1123   1   /1122   1   /1122   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0642193235,0641677915
26
ด.ญรุ่งฤดี   บุตรมณี ชำระเงินแล้ว
25051   2   /1123      /      /      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0636287756,0934509527
27
เด็กชายเปรมภิสิทธิ์   เรืองรัมย์ ชำระเงินแล้ว
25052      /   2   /1123      /      /      / อนุบาลขุนหาญ(สิ) 0805714979,0918174389
28
เด็กหญิงชัชชญา  ไชยสัตย์ ชำระเงินแล้ว
25053      /   1   /1122   1   /1122   2   /1123      / อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์ 0935622664,062693987
29
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ก้านกิ่ง ชำระเงินแล้ว
25054      /   1   /1122   1   /1122   1   /1122      / อนุบาลดำดงราชานุสรณ์ 0902622287,0902622287
30
เด็กชายไกรวิชญ์  ดาวขาว ชำระเงินแล้ว
25055   1   /1122   1   /1122      /      /   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0946535628,0946535628
31
เด็กหญิงอัญชลี  ศิลาล้อม ชำระเงินแล้ว
25057   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0860666093,0800046224
32
เด็กหญิงเบญจพาณี  บรรเทิงใจ ชำระเงินแล้ว
25058   1   /1122      /      /      /      / สว่างคูณวิทยา 0659561933,0659561933
33
เด็กชายณฐดล   ศรีมงคล ชำระเงินแล้ว
25059   1   /1122   1   /1122      /      /   1   /1122 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 0805714979,0918174389
34
เด็กหญิงปัญญดา  ชุนรัมย์ ชำระเงินแล้ว
25060   1   /1122      /      /      /   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0910133426,0917230188
35
เด็กหญิงจิราพัชร   ไชยพล ชำระเงินแล้ว
25061   1   /1122   2   /1123   2   /1123   1   /1122   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0801540589,0857707616
36
เด็กชายอนันธการณ์.   มายุปักษ์ ชำระเงินแล้ว
25062   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0934101303,0934092878
37
เด็กหญิงนิชาภัทร  ไก่แก้ว ชำระเงินแล้ว
25063   1   /1122      /      /      /   1   /1122 สว่างคูณวิทยา 0802728301,0973408319
38
เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์แสง ชำระเงินแล้ว
25064   1   /1122      /   2   /1123   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0819776955,0899495201
39
เด็กชายปัณณทัต  โสพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
25065   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0965031785,0965031785
40
เด็กชายณฐภัทร  โสดาโคตร ชำระเงินแล้ว
25066      /   2   /1123      /      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0857804255,0966509398
41
เด็กหญิงณดา  นกหงษ์ ชำระเงินแล้ว
25067   2   /1123   2   /1123   2   /1123   2   /1123   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0659595467,0659595467
42
เด็กชายภูมิรพี  ผาธรรม ชำระเงินแล้ว
26259   6   /1127   7   /333   7   /1131   5   /1126   6   /1127 ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0894257701,0652577994

1 2