ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ภาษาไทย
คณิต
วิทย์
ภาษาอังกฤษ
สังคม
โรงเรียน
phone
เพิ่มเติม
1
เด็กชายนนทพัทธ์  รัตนวัน ชำระเงินแล้ว
24001      /   1   /1122   1   /1122   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0894258255,0868169655
2
เด็กชายภัทรธน  จำปาหอม ชำระเงินแล้ว
24002      /   1   /1122      /      /      / มารีย์อุปถัมภ์ 0956032768,0956032768
3
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำมีแก่น ชำระเงินแล้ว
24003      /   1   /1122   1   /1122      /   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0871205377,0878747570
4
เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงคำ ชำระเงินแล้ว
24004      /   1   /1122      /   1   /1122      / มารีย์อุปถัมภ์ 0933812977,0870150477
5
เด็กชายกิตติกวิน  สุขเจริญ ชำระเงินแล้ว
24005      /      /      /   1   /1122      / สว่างคูณวิทยา 0946535628,0946535628
6
เด็กชายกฤษฎา  แซ่ด่าน ชำระเงินแล้ว
24007   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122 มารีย์อุปถัมภ์ 0819998564,0930657778
7
เด็กชายธนโชติ  พิมอักษร ชำระเงินแล้ว
24008      /   1   /1122   1   /1122      /   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0855469644,0855469644
8
เด็กชายณดล  ทองแกะ ชำระเงินแล้ว
24009      /   1   /1122      /      /   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0933648381,0952238829
9
เด็กหญิง เบญญาภา  สิงห์ทอง ชำระเงินแล้ว
24010   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุภาพรณ์ 0933293417,0956358688
10
เด็กหญิงชนิดาภา  เกษาพันธ์ ชำระเงินแล้ว
24011   1   /1122      /      /      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0803185114,0959351471
11
เด็กหญิงรมิดา  พวงจำปา ชำระเงินแล้ว
24012      /   1   /1122   1   /1122   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0817890538,0946245192
12
เด็กหญิงทิพสุดา  ตันติประภาคาร ชำระเงินแล้ว
24013   1   /1122      /      /      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0959351471,0959351471
13
เด็กหญิงกวินธิดา  พร้อมพรม ชำระเงินแล้ว
24014   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0821457980,0850000129
14
เด็กชายสิรวิชญ์  พิมพาวงศ์ ชำระเงินแล้ว
24015      /      /      /   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0941695614,0853162313
15
เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  จันทแสน ชำระเงินแล้ว
24016   1   /1122   1   /1122   1   /1122      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0611716358,0828632675
16
เด็กชายพาที   โชติธนพันธุ์ ชำระเงินแล้ว
24017      /   1   /1122      /      /      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 082-463616,0815486789
17
เด็กหญิงศิวดาติ์  ชาลี ชำระเงินแล้ว
24018   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122   1   /1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0834546265,0813487784
18
เด็กชายนิธิดล  ศรีมงคล ชำระเงินแล้ว
24019   1   /1122   1   /1122      /      /   1   /1122 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 0805714979,0918174389
19
เด็กชายนพคุณ  พลเศรษฐเลิศ ชำระเงินแล้ว
24020      /      /   1   /1122   1   /1122      / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0933371995,045661295

1 2