เกี่ยวกับวารสาร

ชื่อ : วารสารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

บรรณาธิการบริหาร : นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

บรรณาธิการ : นายอาคม วงศ์บา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กำหนดการออกเอกสาร :

สถานที่ติดต่อ:ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา