12
รายชื่อนักเรียนไม่เข้าเรียนรายวิชา
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
ห้อง
รหัสวิชา
ครู
สาเหตุ

จำนวน0