-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
7.
#
1
30843
นายชิษณุชา  อำไพ 6 1 70 175 10000 3 15 2500
2
30844
นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี 6 1 57 176 16 2 20 15000
3
30847
นายเทวฤทธิ์  แจ่มเชื้อ 6 1
4
30849
นายปรัชญา  สานทอง 6 1
5
30891
นายกีรติกร  ทิพมาตย์ 6 1
6
30894
นายขุนแผน  ทรงทัน 6 1
7
30902
นายธีรเมธ  ธนเกียรติเดชา 6 1 51 168 300 1 10 15000
8
30905
นายเพชรายุธ  สีนวน 6 1
9
30993
นายจิตรกร  แก่นจันทร์ 6 1 69 175 20000 3 25 10000
10
31344
นายสุทธิชัย  ท้าวคำวงษ์ 6 1
11
31521
นายพันสธร  ยอดสิงห์ 6 1
12
33890
นายเชิดธวัช  บุญสร้อย 6 1 40 163 1400 3 20 5000
13
33891
นายภานุเดช  ภาษี 6 1 60 168 18 3 25 20000
14
33892
นายมินธาดา  ปัทมะ 6 1
15
33894
นายอาทิตย์  สิงห์เสน 6 1 50 165 18 3 30 10000
16
33898
นายเกียรติศักดิ์  พันนา 6 1
17
30855
นางสาวกมลชนก  สุทธิสนธิ์ 6 1 48 167 19000 2 35 7500
18
30860
นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข 6 1 50 166 11000 2 30 4500
19
30866
นางสาวปณิชา  เครือทอง 6 1 42 160 4.5 2 15 10000
20
30868
นางสาวธัญญสรณ์  โพธิ์ทองไส 6 1 51 162 3000 3 10 20000
21
30869
นางสาวธัญธร  ตะบองทอง 6 1 85 160 1000 3 10 60250
22
30870
นางสาวธิดารัตน์  ไผ่เลี้ยง 6 1 55 164 500 3 5 10000
23
30874
นางสาวบุษบา  เบ้างาม 6 1 38 157 2000 3 5 15000
24
30875
นางสาวฝันธิดา  จันทวารี 6 1 44 153 20000 2 60 10000
25
30878
นางสาวเพชรมณี  สีเหลือง 6 1 50 153 19 2 30 10000
26
30882
นางสาวรัฐถยา  กุมภรรณ์ 6 1 45 155 4000 2 15 6000
27
30884
นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ 6 1 57 166 3000 3 4 10000
28
30921
นางสาวพิมลภา  บุญหมั้น 6 1 57 157 16 3 30 20000
29
30923
นางสาวภัทราพร  จุลทัศน์ 6 1
30
30924
นางสาวมัลลิกา  บัวสด 6 1 45 155 14000 2 20 4500
31
30939
นางสาวอารีรัตน์  รังกระโทก 6 1
32
30986
นางสาวสุดารัตน์  วันสุข 6 1
33
31024
นางสาวพชรกมล  กันเทพา 6 1 50 151 22 2 60 35800
34
31029
นางสาวมณีรัตน์  อินทนู 6 1 42 151 3000 2 15 9000
35
31034
นางสาวสุนิสา  กันไชยชาติ 6 1 56 158 1000 3 10000
36
31039
นางสาวอารดา  แก้วรักษา 6 1 43 161 25 2 60 15000
37
33895
นางสาวปณัชดา  กันไชยชาติ 6 1
38
33896
นางสาววโรชา  ดีดวงพันธ์ 6 1 48 153 3000 3 16 8000
39
33897
นางสาวนิศารัตน์  ปูราสะกา 6 1 50 160 2 20 15000
40
30841
นายกิตติภพ  แก้วอุดม 6 2 80 187 12 3 20 30000
41
30845
นายณัฐพงศ์  ม่วงปาน 6 2 65 170 6000 3 15 20000
42
30846
นายคเณศร์  พิพิธ 6 2 55 165 5000 3 20 20000
43
30848
นายธนกร  ละเลิศ 6 2 53.12 164 1000 3 4 65000
44
30850
นายภูไพรินทร์  กระแสโสม 6 2 42 175 20000 2 20 4000
45
30851
นายยงยศ  ดอกดวง 6 2 70 175 28000 3 20 20000
46
30852
นายวัชระพงษ์  ศิริชนะ 6 2 55 178 8000 2 10 30000
47
30864
นายณัฐดนัย  ทำนุ 6 2 47 172 36000 2 37 15000
48
30893
นายขวัญเมือง  จิยิพงศ์ 6 2 49 163 6000 2 10 5000
49
30907
นายภัคพล  เถาว์ทุมมา 6 2 72 180 2000 3 5 20000
50
30910
นายอริญชย์  สุภาชาติ 6 2 80 178 1500 3 5 25000
51
30945
นายจิรพัฒน์  ทองคำวัน 6 2 49 167 1500 3 10 90000
52
30948
นายธนาวุฒิ  แวงวรรณ์ 6 2 58 181 19000 2 30 12000
53
31041
นายกฤษณะ  ไชยพิมูล 6 2 57 166 10 3 16 30000
54
33261
นายภคพล  ยอดสิงห์ 6 2 52 164 5000 3 10 20000
55
33899
นายชาติชาย  เมาหวล 6 2 86 176 3000 2 15 3000
56
33900
นายชูศักดิ์  ยวนพันธ์ 6 2 62 164 4200 3 8 6000
57
33901
นายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์ 6 2 65 167 36900 3 30 25000
58
33902
นายณัฐธร  กันทอง 6 2 54 180 20000 3 30 5000
59
33904
นายสุทธิรักษ์  โสภี 6 2 53 166 9000 2 25 6000
60
33905
นายอมรเทพ  อ่อนผิว 6 2 75 170 40000 3 40 15000
61
30592
นางสาววริทยา  ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 6 2 83 176 1 2 2 100000
62
30854
นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น 6 2 52 155 7000 2 10 40000
63
30856
นางสาวกรุณาพร  ก๋าแก่น 6 2 80 160 8000 2 18 25000
64
30858
นางสาวจิราภรณ์  ไชยปัญหา 6 2 52 163 20000 2 30 8000
65
30862
นางสาวชนิตา  ปี่ทอง 6 2 46 160 17000 2 15 20000
66
30871
นางสาวนริศรา  สินชู 6 2 43 157 15000 2 15 15000
67
30872
นางสาวนาฏยา  ปิ่นลา 6 2 51 164 5000 2 5000
68
30877
นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน 6 2 45 149 1200 2 20 3000
69
30919
นางสาวพรชิตา  ครองเชื้อ 6 2 47 160 17000 2 25 10000
70
30920
นางสาวพรนิชา  บูชาพันธ์ 6 2 56 157 2500 3 5 50000
71
30937
นางสาวอรดา  ฝาใต้ 6 2 40 162 1000 3 7 15500
72
30952
นางสาวเปรมวดี  ครองยุติ 6 2 50 155 12000 2 40 10000
73
31026
นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องกัน 6 2 47 161 9000 2 15 15000
74
31260
นางสาวฐิติยา  รัตวาลย์ 6 2 63 160 30000 2 60 20000
75
31470
นางสาวชนชนก  สีหาบุตร 6 2 60 162 35000 2 60 12000
76
33906
นางสาวกิติยา  บุญไฮ้ 6 2 75 173 1900 2 45 10000
77
33907
นางสาวญาณิศา  พงษ์วัน 6 2
78
33908
นางสาวปณัฐดา  ศรีรักษา 6 2 46 155 12000 2 20 500
79
33909
นางสาวพิกุล  มานพ 6 2 58 160 25000 2 20 20000
80
30899
นายธนากร  ภูนุพา 6 3
81
30908
นายวัชรศักดิ์  สาสังข์ 6 3 46 165 15 3 20
82
31001
นายภัทรพล  หนองเหล็ก 6 3 47 180 2000 2 25 35000
83
31002
นายภูมิภัทร  ชัยนอก 6 3
84
31004
นายศุภวิชญ์  ดุษฎีกุล 6 3 55 180 1800 2 30 21000
85
31109
นายอโนชา  มีพันธ์ 6 3
86
31233
นายเกริกเกียรติ  โยธี 6 3
87
31343
นายศุภกิจ  ประดับศรี 6 3 45 162 8000 2 15 50
88
31678
นายเสฏฐวุฒิ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 6 3
89
33910
นายชณุท  พรหมแก้ว 6 3
90
33911
นายวันมาฆะ  บัวทุม 6 3
91
33912
นายอดิศักดิ์  สุโสภา 6 3
92
30883
นางสาววิมุตติยา  ระกำ 6 3 45 162 10 3 20 2500
93
30914
นางสาวทวีนันท์  ไทรย้อย 6 3
94
30922
นางสาวภัทรสุดา  มั่นชาติ 6 3 45 160 18000 3 20 17310
95
30934
นางสาวสิริพรรษา  ไผ่แก้ว 6 3 58 163 2500 2 40 5000
96
30938
นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ฤทธิ์รุ่ง 6 3 48 160 15000 2 25 15000
97
30959
นางสาวกฤตชญา  รอยแก้ว 6 3
98
30963
นางสาวจิตรา  จำปารัตน์ 6 3 57 165 40000 2 60 8000
99
30980
นางสาววริศรา  แดนประกรณ์ 6 3
100
30987
นางสาวสุปรียา  แก้วสาลี 6 3 95 165 1200 3 5 10000
101
30988
นางสาวสุพัตรา  บุตราช 6 3
102
31008
นางสาวกัญญาณัฐ  คำจันตา 6 3
103
31010
นางสาวชลธิชา  จันทร์หอม 6 3 35 160 10000 2 30 9000
104
31016
นางสาวทิพธิดา  พรหมจันทร์ 6 3
105
31071
นางสาวฐิตินันท์  กาลพัฒน์ 6 3 58 163 15 2 20 10000
106
31122
นางสาวใบเงิน  ปรุงนา 6 3
107
31259
นางสาวญาณีกร  ทองเต็ม 6 3 41 160 15 2 15 20000
108
31264
นางสาวนิติลักษณ์  สะอาด 6 3 51 160 1000 3 5 40000
109
31271
นางสาวมลสุฎา  ดวงมาลา 6 3
110
31275
นางสาววัชรินทร์  ประสิทธิ์ 6 3
111
31279
นางสาวกรรทิมา  อร่ามเรือง 6 3
112
31324
นางสาวโสรญา  โพธิ์ศรีทอง 6 3
113
31444
นางสาวขนิษฐา  กลิ่นพยอม 6 3
114
31510
นางสาวศิริวรรณ  แก้วมูล 6 3
115
33913
นางสาวกมลวรรณ  ถุงจันทร์ 6 3 47 163 2 20
116
33916
นางสาวปิยะณัฐ  ดวงเนตร 6 3 53 163 2
117
33917
นางสาววารุณี  ศรีบุรี 6 3 47 153 12000 2 20 10000
118
30892
นายเกียรติภูมิ  ภูภักดี 6 4 49 171 36000 2 40 20000
119
30947
นายฉัตรพล  จูมสีมา 6 4 73 178 500 1 5 20000
120
30950
นายประกาศิต  แทนเครือ 6 4 51 172 18000 2 20 15000
121
30991
นายกฤษณะ  บุสภาค 6 4 77 180 600 1 5 15000
122
31000
นายพิทวัส  จำบัวขาว 6 4
123
31005
นายสิรวิชญ์  แสงแปลง 6 4 59 170 15000 2 20 35000
124
31042
นายกฤษฎา  สุวรรณคำ 6 4 50 180 25000 2 30 20000
125
31056
นายวิศิษฎ์  หอมคำ 6 4 61 170 0 1 0 50000
126
31101
นายพงศกร  วงษ์อนันต์ 6 4 52 162 20 3 30 12000
127
31153
นายศรัณย์ภัทร  จันทร์พูล 6 4 49 172 1000 2 20 7000
128
31295
นายวิทยา  คงสิม 6 4 58 175 400000 2 30 10000
129
33918
นายกันทรชัย  ครองยุทธ 6 4 70 180 1500 3 4 17310
130
30879
นางสาวไพลิน  เหลาสิงห์ 6 4 45 160 16000 2 20 30000
131
30912
นางสาวกัญญาพัชร  ผึ่งผาย 6 4 50 160 2000 3 5 40000
132
30913
นางสาวณัฏฐ์นรี  มะโนรา 6 4 42 152 9000 2 30 20700
133
30926
นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์ 6 4 44 158 17 2 30 8000
134
30927
นางสาวรัตนาวลี  โตนัน 6 4 53 148 10000 2 30 15000
135
30928
นางสาวรินรดา  บุญมาปัด 6 4 49 157 1000 3 5 20000
136
30930
นางสาวศรุตา  สายแวว 6 4 41 160 1500 3 5 10000
137
30958
นางสาวกนกวรรณ  บรรเทา 6 4 43 150 2000 3 5 15000
138
30962
นางสาวขวัญชนก  หอมทรง 6 4 47 153 26000 1 30 6000
139
30974
นางสาวพิชชานันท์  อาจชัยธร 6 4 57 160 25000 2 30 5000
140
30979
นางสาววรรณนิสา  จามะรีย์ 6 4 56 155 1500 2 40 5000
141
30989
นางสาวสุภิญญา  สมดอกแก้ว 6 4 45 158 39000 2 40 5000
142
31031
นางสาวศศิกานต์  นันทะนนท์ 6 4 46 152 16000 2 40 8000
143
31036
นางสาวสุวิมล  พันธ์สวัสดิ์ 6 4 52 160 18000 2 40 25000
144
31136
นางสาวอารียา  ทองสุข 6 4 45 153 100 3 10
145
31208
นางสาวฐิมาพร  วิลา 6 4 44 160 150000 2 25 15000
146
31230
นางสาวอภิสรา  ทานะมัย 6 4 46 155 3000 เมตร 3 ประมาณ 10 นาที 5000
147
31317
นางสาววรารี  พงษ์วรรณ 6 4 54 161 4000 3 5 13000
148
33919
นางสาวกัญจนวัชร  หิรัญชนะสิทธิ์ 6 4 49 162 23000 2 30 25000
149
33920
นางสาวจันทร์จิรา  อุสาหะ 6 4 60 155.5 26000 2 50 5000
150
33921
นางสาวจิราภรณ์  วงศ์ใหญ่ 6 4 50 155 2500 3 30 10000
151
33922
นางสาววาสนา  ชาภักดี 6 4 65 160 23000 2 40 8300
152
33923
นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย 6 4 50 153 2000 3 20 9000
153
33924
นางสาวสุธิดา  บุญเกลี้ยง 6 4 59 148 18000 2 30 12000
154
33925
นางสาวสุนิสสา  ภาษี 6 4 48 160 25000 2 60 5000
155
33926
นางสาวอารีรัตน์   นิวาส 6 4 49 154 8000 2 25 16000
156
33935
นางสาวรัตติยาภรณ์  จันดากร 6 4 70 165 30 กิโลเมตร 2 20-30 นาที 20,000
157
30941
นายกิตติขจร  แก้วกุลา 6 5
158
30992
นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง 6 5
159
31248
นายวัชรชัย  มิชารี 6 5
160
31433
นายประกาศิต  เป้ทุ่ง 6 5 65 173 15000 2 30
161
33927
นายสาธิต  อ่อนทรวง 6 5
162
33928
นายสิทธิพร  บุญจันทร์ 6 5
163
33929
นายอัษฎายุธ  ครองเชื้อ 6 5
164
30967
นางสาวณัฐวดี  เทนสุนา 6 5
165
30968
นางสาวธนพร  เนียมพันธ์ 6 5
166
30977
นางสาวมนสิชา  คำทอง 6 5
167
30978
นางสาวรัชนีกร  แพงจ่าย 6 5 48 161 3000 3 40 5000
168
30990
นางสาวอาริยา  การินทร์ 6 5
169
31012
นางสาวณัฐธิดา  ธุระกิจ 6 5
170
31017
นางสาวธนัชชา  แซ่ลี้ 6 5 40 160 17 2 30 15000
171
31020
นางสาวบุหลัน  งามตรง 6 5 56 159 13000 2 30 9600
172
31035
นางสาวสุพิชญา  แพงศรี 6 5 50 159 7 2 15
173
31082
นางสาวเมธาวี  ปลื้มหอม 6 5
174
31111
นางสาวข้าวขวัญ  สีสันต์ 6 5
175
31113
นางสาวจิรารัตน์  คณะนา 6 5
176
31184
นางสาวเอื้อมพร  เวชกุลสันติ 6 5
177
31217
นางสาวเบญญาภา  บุปผาพรหม 6 5
178
31231
นางสาวอโรชา  ชัยปัญญา 6 5
179
31254
นางสาวกัญญารัตน์  ไตรยพันธ์ 6 5
180
31272
นางสาวรัศมี  โอภาพ 6 5 42 160 40 2 60 8000
181
31273
นางสาวลูกน้ำ  ถุงทรัพย์ 6 5
182
31313
นางสาวพัฑรา  มาสุข 6 5 55 152 20000 2 25 20000
183
31322
นางสาวสุชัชชา  ประดับศรี 6 5
184
31366
นางสาวรุ่งฤดี  ศรีผ่องใส 6 5
185
31368
นางสาวลักษิกา  สีดา 6 5
186
31398
นางสาวจารุพร  หึมมา 6 5
187
31414
นางสาววิจิตรา  สุวลักษณ์ 6 5
188
31458
นางสาวพิละยา  นุศลศาลา 6 5 57 161 34000 2 30 5000
189
31495
นางสาวดวงยิหวา  จำปารัตน์ 6 5
190
31506
นางสาววรรณสา  เต้าทอง 6 5
191
31512
นางสาวสุดารัตน์  พันธ์ดวง 6 5
192
33930
นางสาวขวัญเมขลา  ชาลี 6 5
193
33932
นางสาวฟาริดา  เครือแก้ว 6 5
194
33934
นางสาวระติกาล  ทิพย์รักษา 6 5 49 163 30 2 50
195
33936
นางสาวสุชาดา  วงษ์จันทร์ 6 5
196
33937
นางสาวอภิชญา  คำชาลี 6 5 60 160 25 3 27 10000
197
30906
นายเพิ่มพร  บุญนำ 6 6 45 159 25 2 30
198
30997
นายธนกร  ม่วงอ่อน 6 6 69 170
199
31058
นายศรรตยา  พิมพรหมมา 6 6 79 173 10 3 10 20000
200
31252
นายสุทธิรักษ์  อุบลขาว 6 6
201
33938
นายคงศักดิ์  สลิด 6 6
202
33939
นายชัยวัฒน์  ตุ้มคง 6 6 50 167 11 3 20 10000
203
33941
นายประดิพัทธ์  ขานทรัพย์ 6 6 50 162 8000 2 10 10000
204
33958
นายณัฐวุฒิ  กายชาติ 6 6 65 168 13000 2 20 15000
205
34800
นายศิริวัฒน์  สิงห์แจ่ม 6 6 53 166 42000 2 60 50000
206
30929
นางสาววรรณิภา  ลาพันธ์ 6 6 42 137 6000 2 20 5000
207
30964
นางสาวจุฬารัตน์  พิทักษ์ 6 6 48 160 24000 2 30 10000
208
30975
นางสาวพิชญ์ฌานันท์  อ่อนพั้ว 6 6 51 158 23 2 40 30000
209
31015
นางสาวดัลลัชวรรณ  พละศักดิ์ 6 6 62 163 5 3 10 22000
210
31018
นางสาวธัญวรัตม์  สารพล 6 6 60 163 13 2 15 40000
211
31019
นางสาวธิดาพร  จันทร์หอม 6 6 54 159 25000 2 60 9000
212
31023
นางสาวปิยราชรัตน์  พรรณขาม 6 6 62 169 22000 2 30 12000
213
31025
นางสาวพรรณพษา  ชาชมพร 6 6 49 161 3000 3 5 10000
214
31076
นางสาวปัทมา  จันทร์ประสิทธิ์ 6 6 49 162 8000 3 30 10000
215
31114
นางสาวจุฬารัตน์  ขนอ่อน 6 6 48 158 20 2 30 25000
216
31126
นางสาวพรทิพย์  อินทะพันธ์ 6 6
217
31165
นางสาวฐิติยา  เมาหวล 6 6 46 151 8 3 15 5000
218
31180
นางสาววรรณนิสา  แก้วชะอุ่ม 6 6 41 151 13 2 30 5000
219
31219
นางสาวพัชรี  อุดม 6 6 75 162 2 30 15000
220
31261
นางสาวทิพทิวา  เบิดสูง 6 6
221
31315
นางสาวยลดา  ศรแก้ว 6 6 62 166 8000 2 25 2000
222
31403
นางสาวดวงพร  พันเหม 6 6 46 156.5 2000 3 7 8000
223
31416
นางสาวศรัญญา  ลูกรัตน์ 6 6 47 160 28000 2 40 10000
224
31442
นางสาวภิชญารัศมิ์  กาญจนาจิโรภาส 6 6 45 162 6000 2 15 10000
225
31449
นางสาวจิราพร  วัฒนวิพัฒน์ 6 6 49 165 35 2 40 5000
226
31461
นางสาวภาวิณี  ทองภูธรณ์ 6 6 51 157 36000 2 30 5000
227
31468
นางสาวสุรีรัตน์  ตุ้มนิลกาล 6 6 57 156 2000 3 9 3000
228
31497
นางสาวนิธิวดี  บุญจริง 6 6
229
33942
นางสาวกัญญารัตน์  สัตพันธ์ 6 6 46 159 100 2 20 12000
230
33943
นางสาวจินดาหรา  กะไรมเณ 6 6
231
33945
นางสาวปลายฟ้า  สิงคะ 6 6 45 155 3000 3 10 6000
232
33948
นางสาวอารีรัตน์  คำเคน 6 6 48 160 15000 2 30 8000
233
34798
นางสาววิริญาพร  บุญลีเลิศวงศ์ 6 6 55 150 24 3 30 58600
234
30160
นายนิติพงษ์  ใจหาญ 6 7
235
30946
นายจิรวัฒน์  รักษาพล 6 7 60 165 3 3 5 2000
236
30955
นายวิชิต  ศิริเศวตกุลวงศ์ 6 7
237
30998
นายบุญฤทธิ์  บัวจันทร์ 6 7
238
31003
นายศุภวิชญ์  ฝอยทอง 6 7
239
31092
นายจิรายุ  บึงไกร 6 7 59 169 3000 3 7 80000
240
31234
นายโกเมน  ปรารมย์ 6 7
241
31293
นายราชันย์  วงษ์ศรี 6 7
242
31387
นายปฏิภาณ  ภักเกลี้ยง 6 7
243
31425
นายณัชพล  สุภิวงศ์ 6 7
244
33949
นายณัฐวัฒน์  คำหยาด 6 7
245
30876
นางสาวพรนภา  บุสดี 6 7
246
30917
นางสาวนลินี  บัวสด 6 7
247
30918
นางสาวนันทพร  ประทีปทอง 6 7
248
30935
นางสาวอภิภาพรรณ  ประเสริฐสังข์ 6 7
249
31009
นางสาวกิตติยา  คำทวี 6 7 41 151 15 2 30 3500
250
31014
นางสาวดวงแข  สังโขบล 6 7
251
31027
นางสาวเพชรอาภา  พยัคฆ์ 6 7
252
31033
นางสาวสุดารัตน์  ทองลา 6 7
253
31062
นางสาวกนกอร  พรำนัก 6 7
254
31085
นางสาววิภานันท์  องอาจ 6 7 40 160 18000 2 20 10000
255
31119
นางสาวธนพร  ติงสะ 6 7
256
31121
นางสาวบัณฑิตา  ไสยา 6 7 43 154 34000 2 50 10000
257
31128
นางสาวรัตติกาล  สัตพันธ์ 6 7 42 153 18000 2 20 10000
258
31223
นางสาววิลาวัลย์  ดาราคำ 6 7
259
31309
นางสาวปนัดดา  ทาพรมมี 6 7
260
31319
นางสาวศิริวดา  บึงไกร 6 7
261
31320
นางสาวศิโรรัตน์  เกษมสินธารา 6 7
262
31356
นางสาวญาติกา  คำโสภา 6 7
263
31450
นางสาวจิรารัตน์  พิมศิริ 6 7
264
31498
นางสาวบุรัสกร  ลาประวัติ 6 7
265
31505
นางสาวลัคนา  บุญเพ็ง 6 7
266
31566
นางสาวสุภาพร  นิสสัย 6 7
267
33951
นางสาวจินตนา  พรมชาติ 6 7
268
33952
นางสาวณัฐธนัน  อยู่บ้านแพ้ว 6 7
269
33955
นางสาวพิมชนก  ไกรยา 6 7
270
33956
นางสาวยุรดา  วงษ์เศษ 6 7
271
33957
นางสาวสายพิณ  อัญชโลทัย 6 7
272
33974
นางสาวจิราวรรณ  กาประสิทธิ์ 6 7
273
34026
นางสาวมัณฑิณา  อริกุล 6 7
274
30942
นายกิตติศักดิ์  แก้วกัลยา 6 8 58 175 22000 2 30 10000
275
30994
นายณัฐพล  อินทรสุขศรี 6 8 85 180 16000 2 20 650
276
30995
นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ 6 8 83 1)75 1200 2 30 1000
277
31197
นายพัชรพงศ์  พิศมัย 6 8 52 166 1000 3 7 20000
278
31333
นายณัฐกิตติ์  อังคะณา 6 8 65 176 2000 3 10 20000
279
31376
นายเกียรติศักดิ์  พงษาปาน 6 8 45 170 2500 2 20 30000
280
31427
นายณัฐวุฒิ  บุรุษ 6 8 50 169 30000 2 40 10000
281
31430
นายนวพล  ชินวิวัฒนชัยกุล 6 8 50 175 10 3 15 300
282
32526
นายภาคภูมิ  แก้วคำกอง 6 8 61 182 40000 2 45 40000
283
33959
นายณัฐพงศ์  บัวสาย 6 8 75 168 38000 2 30 10000
284
33960
นายณัฐพล  คำแพง 6 8 92 168 6 3 10
285
33961
นายพงศกร  มูลแก้ว 6 8 51 164 15000 3 15 15000
286
34802
นายเกรียงไกร  พันละบุตร 6 8 70 177 3000 2 10 15000
287
30931
นางสาวศศิมาภรณ์  ศรีหาเวช 6 8 48 157 30000 2 60 15000
288
30984
นางสาวสุจิตรา  แก่นการ 6 8 50 160 3000 2 10 5000
289
31013
นางสาวณิชาภัทร  ณ นคร 6 8 50 158 7 3 5 10000
290
31037
นางสาวเสาวลักษ์  เนตรสาร 6 8 56 168 12 2 20 10000
291
31079
นางสาวแพรวา  จันทะมุด 6 8 47 159 4000 3 20 15000
292
31088
นางสาวอักษร  เภาดี 6 8 50 155 30000 1 30 15000
293
31168
นางสาวปิยธิดา  สายศรี 6 8 46.3 164 2000 3 5 3000
294
31174
นางสาวเพ็ญพิชญา  ถุงทรัพย์ 6 8 55 163 1 3 3 45000
295
31316
นางสาวรัตนาภรณ์  สังข์ภักดี 6 8 42 152 28 2 40 10000
296
31364
นางสาวมัสยา  สมนึก 6 8 50 156 3000 3 10 9000
297
31367
นางสาวลลิตา  วงษ์ทอง 6 8 50 167 12000 3 40 3000
298
31413
นางสาวยุพา  หมื่นวัน 6 8 40 151 22000 2 15 2000
299
31454
นางสาวธัญญารัตน์  นิวาท 6 8 45 155 8000 2 30 10000
300
31466
นางสาวสุทธิลักษณ์  หลวงเดช 6 8 51 157 10 2 20 13000
301
31502
นางสาวภูมิรัตน์  อินสอน 6 8 80 169 15 2 30 25000
302
31514
นางสาวสุรีรัตน์  เถาว์แก้ว 6 8 57 165 3000 3 5 15000
303
33259
นางสาวชมพูนุช  ตองอ่อน 6 8 52 158 4000 3 10 5000
304
33963
นางสาวขวัญจิรา  คณาพันธ์ 6 8 55 165 20 2 15 15000
305
33964
นางสาวธิดารัตน์  สุระชาติ 6 8 55 155 20000 2 25 5000
306
33965
นางสาวนภัสวรัญช์  คัลไลลักษณ์ 6 8 90 160 5000 3 10
307
33966
นางสาวปนัดดา  ขันตี 6 8 45 158 30 3 30 20000
308
33967
นางสาวพิมพ์ประไพ  สิงซอม 6 8 50 159 30 2 30 10000
309
33968
นางสาวเพลงพิณ  ยั่งยืน 6 8 47 155 16000 2 20 30000
310
33969
นางสาวสุภลักษ์  โพธิเศษ 6 8 50 155 20000 2 120
311
33970
นางสาวสุภาภรณ์  แสงสิงห์ 6 8 51 159 1100 2 20 13000
312
31048
นายธีรภาพ  บัวภา 6 9
313
31093
นายชัชวาล  มาหา 6 9
314
31154
นายสิทธิโชค  คำมุงคุณ 6 9
315
31198
นายพีรภัทร  ตะริวงค์ 6 9
316
31242
นายนัตทวุธ  อินทรีย์ 6 9
317
31246
นายภูบุญ  ปรุโปร่ง 6 9
318
31253
นายเอกภาพ  กิจมน 6 9
319
31283
นายกิติกร  อินชื่น 6 9
320
31284
นายกีรติ  แพงศรี 6 9
321
31328
นายก่อพงษ์  มุขขันธ์ 6 9
322
31337
นายธีรวัฒน์  ยาสาสัน 6 9
323
31380
นายเจษฎาธรณ์  ศรีเพ็ง 6 9
324
31381
นายเชิดศักดิ์  ทาคำห่อ 6 9 60 170 8 2 20
325
31429
นายธัชพล  วงค์งามเถาว์ 6 9
326
31438
นายยสินทร  ชินทอง 6 9
327
31682
นายเจตษฎาพร  บุญสาร 6 9
328
33971
นายจิรวัฒน์  ประสงค์ 6 9
329
31067
นางสาวจุฑารัตน์  เกษมสุข 6 9
330
31072
นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล 6 9
331
31087
นางสาวอภิภาวดี  ขันทอง 6 9 45 160 60 3 5 150000
332
31173
นางสาวพิมพ์สุภางค์  พิมพ์พันธ์ 6 9 45 160 1000 3 5 35000
333
31183
นางสาวอุ้มศิริ  อัคการณ์ 6 9
334
31221
นางสาวรติพร  ไชยวิเศษ 6 9
335
31262
นางสาวธนวรรณ  บรรพตาธิ 6 9 40 155 11000 2 30 10000
336
31266
นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร 6 9
337
31268
นางสาวเพชรรัตน์  กาละเมฆ 6 9 46 158 3500 3 10 3000
338
31311
นางสาวพรพิมล  สวาสวงค์ 6 9
339
31349
นางสาวกานต์รัชต์  ธนชัยรัชต์โภคิน 6 9 49 156 23 2 35 15000
340
31355
นางสาวช่อผกา  สายเสน 6 9
341
31370
นางสาวศิริรักษ์  อินทร์อ่อน 6 9 50 160 15 2 20 30000
342
31420
นางสาวอฑิติญา  พงศ์พ้นภัย 6 9
343
31446
นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์อินทร์ 6 9
344
31465
นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์ 6 9
345
31491
นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมมานนท์ 6 9
346
32474
นางสาวจิณห์จุฑา  ตะเคียนราม 6 9
347
33973
นางสาวกาญจนา  โสภากุล 6 9
348
33975
นางสาวไธรินทร์  คูหา 6 9
349
31561
นางสาวนภัสสร  คำใสย์ทอง 6 9 46 158 30 3 40 52000
350
31060
นายอภิชาติ  อำพันธ์ 6 10 53 160 600 3 5 15000
351
31107
นายหรรษกรณ์  หาญกล้า 6 10 20 190 60000 1 1
352
31140
นายชัชรินทร์  รักเกียรติ์ 6 10 70 175 1000 3 5 30000
353
31150
นายมนัสวี  เอ้โทบุตร 6 10 80 167 1200 3 20 5000
354
31155
นายสิปปกร  จริตรัมย์ 6 10 45 165 1200 3 5 30000
355
31251
นายสิทธิโชค  จรดล 6 10 53 163 17000 2 5000
356
31331
นายขิณวัตร  สายสุพรรณ 6 10 73 182 20000 2 20 5000
357
31345
นายสุทธิพงษ์  เพชรนิ่ม 6 10
358
31388
นายพงษ์สุรีย์  งามแสง 6 10
359
31393
นายอภิชาต  ป้องสิงห์ 6 10
360
31434
นายพัสกร  ชมเดช 6 10
361
31469
นายกัมปนาท  พิละ 6 10
362
32328
นายอภิสิทธิ์  พิมพ์สอน 6 10 36 163 3 30000
363
33976
นายธนากร  เนาวรัตน์ 6 10 51 173 2 3 15 4500
364
33985
นายกิตติศักดิ์  สร้อยสันเทศ 6 10
365
33986
นายนพชัย  ชนะชัย 6 10 59 175 1000 3 15 20000
366
34794
นายณัฐวุฒิ  สมาศรี 6 10
367
34795
นายสุรเสกข์  คำบาง 6 10 54 178 25000 2 60 6000
368
30983
นางสาวศุภามาส  อาจอินทร์ 6 10 48 160 12000 2 20 5000
369
31070
นางสาวชุติณีษ์  กองมี 6 10 48 156 4000 3 10 10000
370
31074
นางสาวนันทกานต์  สมปาน 6 10 43 157 1 3 10 100
371
31209
นางสาวณัฐกานต์  ส่งเสริม 6 10 44 153 500 2 10 10000
372
31211
นางสาวดวงฤทัย  กองไกศรี 6 10 45 150 1000 2 20 10000
373
31218
นางสาวปวันรัตน์  จันทร์นวล 6 10 37 147 5000 2 10 10000
374
31256
นางสาวเกษร  คมกรด 6 10
375
31274
นางสาววลีรัตน์  พิมาทัย 6 10 48 152 7000 2 15 20000
376
31306
นางสาวธัญญลักษณ์  สุระเสน 6 10 49 173 13000 2 30 10000
377
31348
นางสาวกชกร  โพธิ์ชัย 6 10 47 155 5000 3 15 30000
378
31404
นางสาวทรรศน์พร  เครือพันธ์ 6 10 46 168 10 2 20 8000
379
31410
นางสาวไพลิน  สงวนรัมย์ 6 10 50 156 10000 3 20 8000
380
31415
นางสาวศรสวรรค์  เชื้อบัณฑิต 6 10 52 167 30000 2 40 10000
381
31459
นางสาวเพชรลดา  คงคะชาติ 6 10 47 156 18000 2 30 5000
382
31511
นางสาวสุดาภรณ์  ใจภักดี 6 10 52 158 25 2 30 10000
383
33977
นางสาวแก้วมณี  วรภาพ 6 10 48 155 13 2 20 10000
384
33978
นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ปัตนา 6 10
385
33979
นางสาวธิดารัตน์  แก้วพันใน 6 10 49 163 25000 2 30 4000
386
33980
นางสาววัชรินทร์  นาคเขียว 6 10 47.5 165 29000 2 60 15000
387
33981
นางสาววิจิตรา  ธานี 6 10 45 155 18000 2 50 3000
388
33982
นางสาวศศิกานต์  นาคใหญ่ 6 10 43 165 30000 2 60 2500
389
33983
นางสาวโสภิดา  บุญเรืองศรี 6 10 40 152 10000 2 20 15000
390
33984
นางสาวอารยา  สืบสา 6 10 52 167 29000 2 30 43000
391
31097
นายทนงค์ศักดิ์  เครือพันธ์ 6 11
392
31103
นายสัญญา  ธรรมสัตย์ 6 11
393
31146
นายพลวัตร  มะโรงศรี 6 11
394
31196
นายพลไพศาล  มีบุญ 6 11 50 170 3 3 5 4000
395
31205
นายอิทธิกร  ขนอ่อน 6 11 45 164 7 3 15 30000
396
31245
นายภาคิไนย  กลอนโพธิ์ 6 11
397
31386
นายธีรภัทร์  กันทอง 6 11
398
31439
นายเวชพิสิฐ  เกษเจริญคุณ 6 11 88 170 16000 2 30 5000
399
31478
นายภัทรเดช  ศรีพลาย 6 11
400
31479
นายภาติยะ  กลอนโพธิ์ 6 11 51 175 1 1 10
401
31719
นายกิตติภพ  ศิลาไลย 6 11
402
33570
นายธีรศักดิ์ชัย  ศิริชนะ 6 11 81 176 1300 2 30 10000
403
33767
นายสิทธิศักดิ์  ยอดสิงห์ 6 11
404
34808
นายพิสิทธิ์  โพธิ์พันธ์ 6 11
405
30971
นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน 6 11 47 152 15000 2 20 5000
406
31068
นางสาวจุฬาลักษณ์  หน่อคำผุย 6 11
407
31073
นางสาวทิพย์ตะวัน  พุทธระสุ 6 11 57 167 30 2 20 10000
408
31078
นางสาวปิยธิดา  จันทร์ร้อยเอ็ด 6 11
409
31129
นางสาววรนุช  วงศ์คำจันทร์ 6 11
410
31134
นางสาวอรอุษา  อินทร์ธิมาศ 6 11
411
31167
นางสาวปัญญาพร  นาเวียง 6 11
412
31175
นางสาวฟาริดา  มนตรี 6 11
413
31176
นางสาวภาวรินทร์  วงศ์แก้ว 6 11