-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร ที่จบ.
#
1
32559
นายธีรวัฒน์  เคนโสภา 4 1 57 170 22 2 35 10000
2
32561
นายบัณวิทิต  บัณฑิต 4 1 53 176 2000 3 10 30000
3
32563
นายพัทธวรรณ  ศรีวงษ์ 4 1 49 170 9 3 15 9000
4
32554
นายกฤษณพงษ์  วงค์จันทร์ 4 1 57 175 2800 2 40 6000
5
32556
นายณัฐวัฒน์  กะมะรีย์ 4 1 53 170 9000 1 20 20000
6
32601
เด็กชายนรภัทร  พันรอบ 4 1 41 165
7
32599
นายดิศรณ์  วรรณจู 4 1 54 167 15 2 20 30000
8
32603
เด็กชายสรวิศ  วิทูรยุทธ์ 4 1 55 174 1600 3 10 20000
9
32683
เด็กชายศุภกร  วาจาดี 4 1 52 170
10
32641
เด็กชายธนภาค  ขัติยะ 4 1 85 176 16000 3 20 30000
11
32794
เด็กชายกรรณวิทย์  วารสุข 4 1 58 167 15 3 15 22500
12
35443
นายจิรวัฒน์  ใบปก 4 1 60 177 25000 2 45 15000
13
32567
นางสาวกัลยา  ประกาเวสูง 4 1 58 154 23000 2 30 4000
14
32589
นางสาวสุณิสา  คำศรี 4 1 70 153 1000 2 20 10000
15
32587
นางสาวศิริลักษ์  วงค์เสน 4 1
16
32590
นางสาวสุธัญญา  สุขสาย 4 1 43 158 800 1 5 15000
17
32670
นางสาวอาทิตยา  มาสำโรง 4 1 44 150 1000 2 20 5000
18
32673
นางสาวอินทิรา  ตะเดียนราม 4 1 42 155 16000 2 30 5000
19
32620
นางสาวพรพิมล  เชื้อเคน 4 1 50 155 30000 2 45 13000
20
32631
นางสาวอนุสรา  หลวงเดช 4 1 40 156 7000 2 15 7000
21
32632
นางสาวอมรทิพย์  กล้าหาญ 4 1 50 160.5 8000 2 20 1500
22
32633
นางสาวอรทัย  ทองลือ 4 1 59 165 20000 2 30 8000
23
32689
เด็กหญิงจินดารัตน์  บุตราช 4 1 38 151 20000 2 25 8000
24
32661
นางสาวพรพิลาภ  ท้วมพงษ์ 4 1 55 167
25
32665
นางสาวสุฐาสิณี  ด้อมสุธรรม 4 1 45 158 70 2 28 8000
26
32696
เด็กหญิงปราณปรียา  กันยา 4 1 40 150 30000 2 60 20000
27
32698
นางสาวปิยธิดา  กันภักดี 4 1 50 159 2 3 10 10000
28
32699
นางสาวพรรณพร  สายแก้ว 4 1 49 157 13 2 16 5000
29
32703
นางสาวฟ้าใส  วงษาบุตร 4 1 44 156 5000 2 15 6000
30
32712
เด็กหญิงสิริลักษณ์  สาลี 4 1 51 156 2000 3 10 11000
31
32748
เด็กหญิงศุภภรณ์  สังข์ทอง 4 1 50 169 2000 3 10 3000
32
32863
เด็กหญิงประกายกาญจน์  โนนสังข์ 4 1 43 164 800 3 15 10000
33
32909
นางสาวสิริยากร  นนยะโส 4 1 44 158 2200 2 40 7000
34
33150
เด็กหญิงปิยะพิชญา  สัญญาถนอมรัช 4 1 55 157 3000 3 5 30000
35
35445
นางสาวทิพย์เกสร  นันทา 4 1 49 151 16 2 40
36
35446
นางสาวธันยมัย  สุขทิพย์ 4 1 54 156 2
37
35447
นางสาวธิดารัตน์  ฤกษ์ดี 4 1 45 153 8000 2 25 45000
38
35448
เด็กหญิงวิภาพร  เพ็งกระจ่าง 4 1 48 157 11000 2 20 6000
39
35449
เด็กหญิงอัญญาดา  ครองชัย 4 1 40 150 800 3 15 10000
40
35456
เด็กหญิงสกุลทิพย์  นามเจริญ 4 1 55 161 16000 2 30 25000
41
32676
เด็กชายธนกร  ศุภกุลธนันท์ 4 2 48 164 1000 3 5 16000
42
32677
เด็กชายธนดล  วงค์สวัสดิ์ 4 2
43
32636
นายกิตติพศ  ภูพวก 4 2
44
32640
เด็กชายทินภัทร  ศรีดา 4 2
45
32717
เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยโย 4 2
46
32758
นายธนวัฒน์  กระจ่างจิตร 4 2
47
32799
นายธนโชค  โอดงาม 4 2 66 171 6000 3 10 20000
48
32803
นายภาคภูมิ  แสนทำพล 4 2 43 165 11000 3 13 30000
49
32759
นายธวัชชัย  จรลี 4 2
50
32883
นายพิชฌากร  สาอุด 4 2
51
35450
นายธีรศักดิ์  ปัญญา 4 2
52
35458
นายวัชรากร  เบ้าคำ 4 2 50 170
53
32568
นางสาวกานต์ชนก  เขมรทอง 4 2 73 160 28 2 45 5000
54
32571
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินตะนัย 4 2 50 168 1700 2 45
55
32672
นางสาวอารีรัตน์  โสชัย 4 2 46 165 6.5 3 12 3500
56
32611
นางสาวชนกนันท์  สรรพศรี 4 2 53 163 17000 2 20 8000
57
32624
นางสาวศศิภา  อินธิเดช 4 2
58
32686
นางสาวกัญญาพัชร  เครือพันธุ์ 4 2
59
32687
นางสาวกัลยาพร  ลำพึง 4 2
60
32652
นางสาวชฎารัตน์  วังสำเภา 4 2 51 169
61
32654
นางสาวชลิดา  ทองหล่อ 4 2 50 156
62
32657
นางสาวณัชญาภรณ์  ทองพูน 4 2 59 163 21000 2 40
63
32694
นางสาวณัฐวิภา  บุญเลี้ยง 4 2
64
32707
เด็กหญิงรัชนี  ยอดสิงห์ 4 2
65
32709
นางสาวศิรินธาร  โพธิพันธ์ 4 2
66
32704
นางสาวภารตรี  นันทสาร 4 2
67
32787
นางสาวมณีพร  วันดี 4 2 69 164 1500 2 40
68
32734
เด็กหญิงขวัญจิรา  มีไพฑูรย์ 4 2
69
32832
นางสาวอภิศรา  หาญสิงห์ 4 2
70
32850
นางสาวกนิษฐา  ทองดี 4 2 53 160
71
32849
เด็กหญิงกนกพัชร  อินอร่าม 4 2 45 160
72
32865
นางสาวแพรพันธ์  ตนะวิไชย 4 2
73
32853
นางสาวกานติมา  บัวแก้ว 4 2 61 158
74
32855
นางสาวธนพร  วงษ์ขันธ์ 4 2 47 160
75
33137
นางสาวสิริยากร  แสงส่อง 4 2 48 160
76
35451
เด็กหญิงกมลวรรณ  พฤกษา 4 2 50 159 19000 3 30 10000
77
35455
นางสาวรัชนีพร  ฉายา 4 2 53 163 2 5
78
35457
นางสาวสุวารี  ยามดี 4 2
79
35454
เด็กหญิงรสสุคนธ์  อินทร์ชูวงศ์ 4 2
80
32635
นายกันณพงค์  อุรัญ 4 3 60 170 15000 2 30 15000
81
32637
นายเกรียงไกร  โพธิ์อุดม 4 3
82
32719
นายธนภัทร  บัวงาม 4 3 80 177 2500 2 30 30000
83
32955
นายกิตติวุฒิ  คณาโรจน์ 4 3 66 175 4000 3 10 5000
84
32965
นายพรมพนา  ผิวงาม 4 3 56 175 5000 3 10 9000
85
32969
นายวศิน  ประสานพันธ์ 4 3 66 178 3000 3 10 8000
86
32999
นายจีระศักดิ์  ติจะนา 4 3
87
33271
นายณัฐวุฒิ  แพไธสงค์ 4 3 55 165 42 3 30
88
35459
นายอัครวิชญ์  จามะรีย์ 4 3 55 170 10000 2 20 8000
89
35522
นายกฤษฎา  แถวจันทึก 4 3 47 167 2000 2 30 1000
90
32592
นางสาวสุมลรัตน์  คุณาพันธ์ 4 3 54 156 3000 3 10 1500
91
32628
นางสาวสุภรณ์  กงล้อม 4 3 53 156 10000 1 30 5000
92
32651
เด็กหญิงเจนจิรา  เครือชัย 4 3
93
32667
นางสาวสุพัตตรา  ภูมิลักษณ์ 4 3 55 154 2 30 10000
94
32740
เด็กหญิงปณิตา  ถือศร 4 3 41 150 8 2 6
95
32711
นางสาวพัสวี  ทองลือ 4 3 57 165 1000 3 5
96
32773
เด็กหญิงณัฐณิชา  เครือชัย 4 3 62 163
97
32731
นางสาวกัลยา  กอดทอง 4 3 48 156 20000 2 24 8000
98
32733
เด็กหญิงกุลสตรี  ลาพันธ์ 4 3 48 158 10000 3 10 10000
99
32744
นางสาวภัทราภรณ์  รจนา 4 3 51 157 30000 2 60 28350
100
32751
นางสาวอภิญญา  ศรีนาม 4 3 52 161 1300 2 20 8000
101
32817
นางสาวธนากานต์  อุทัย 4 3 50 155 23000 2 50 5000
102
32864
นางสาวปาริฉัตร  เพชรดี 4 3
103
32869
นางสาวสยุมพร  ผาสุข 4 3 45 158 16 3 15 10000
104
32824
นางสาวภิยดา  บุตรสา 4 3 48 165 25000 2 50 5000
105
32827
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก้วสีเคน 4 3 60 164 2000 3 10 5500
106
32889
เด็กหญิงกมลรัช  กาใสย์ 4 3 57 1163 2
107
32890
นางสาวกรกนก  บุญเล็ก 4 3 43 165
108
32894
นางสาวจุไรลักษ์  วิชาชัย 4 3
109
32911
นางสาวอมรรัตน์  กำลังดี 4 3 54 157 15000 2 45 7500
110
33106
นางสาวอารยา  สุราวุธ 4 3 45 155
111
34021
นางสาวสรัญญา  คำมุงคุณ 4 3 47 158 1200 3 15 20000
112
35460
นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทัย 4 3 51 160 7000 2 15 7000
113
35461
เด็กหญิงปณิตา  เคารพ 4 3 48 160 2 35 15000
114
35462
นางสาวปาริฉัตร  มะลัยไทยสงค์ 4 3 56 154 16 2 15 10000
115
35463
เด็กหญิงพัชราภา  ไชยกาล 4 3 61 155
116
35464
นางสาวศศิกานต์  ศิริพัฒน์ 4 3 44 155 2
117
35465
นางสาวศศิกานต์  อินธิมาศ 4 3 44 155 30000 2 50 10000
118
35566
เด็กหญิงกัญยาณี  ฟักแฟง 4 3 63 162 1 15 15000
119
32674
นายกฤษกร  สีมา 4 4
120
32682
นายศตวรรษ  กุจะพันธ์ 4 4 47 170 20000 2 30 3000
121
32795
นายเกียรติศักดิ์  อภิวงศ์วัฒนา 4 4 60 170 2000 3 5 30000
122
32835
นายจักรภัทร  ศรีพันธื 4 4
123
32957
เด็กชายจิราพัชร  บัวพันธ์ 4 4
124
33013
เด็กชายสุรศักดิ์  ทิพนัส 4 4
125
33046
นายวราวุธ  ภูพวก 4 4
126
35466
เด็กชายภานุวัฒน์  คานเครือ 4 4
127
35467
นายพงศภัค  เสนาภักดิ์ 4 4
128
32671
เด็กหญิงอาทิตยา  รองเมือง 4 4
129
32648
นางสาวกมลชนก  ศรีโคตร 4 4 52 156 25 2 45 2500
130
32660
นางสาวปภังกร  ลาพรหมมา 4 4
131
32664
นางสาวสุชาดา  ศรียา 4 4
132
32690
เด็กหญิงชนนิกานต์  ดาวใส 4 4 40 156 10000 2 20 7000
133
32693
นางสาวฐิติยา  บึงแก้ว 4 4 80 176 7000 2 50 20000
134
32743
เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีราตรี 4 4
135
32702
นางสาวพาขวัญ  กาบบัวไข 4 4 47 167 15000 2 30 30000
136
32769
เด็กหญิงกัญธิมา  สร้อยคำ 4 4
137
32710
นางสาวศุภามาส  นาคฤทธธิ์ 4 4 46 155
138
32780
นางสาวเบญจมาศ  ช่วงไธสง 4 4 48 157 15 1 35 3000
139
32771
นางสาวจุฑารัตน์  สายแก้ว 4 4
140
32775
นางสาวณัฐนารี  กุลหอม 4 4
141
32789
นางสาวศิริญากรณ์  พันธ์ศรี 4 4 40 160 3
142
32809
นางสาวกรพิน  สุชาติ 4 4
143
32831
นางสาวสายชล  เคารพ 4 4
144
32833
นางสาวอรทัย  ธงไชย 4 4
145
32901
เด็กหญิงปาริฉัตต์  วรรณทวี 4 4
146
32902
นางสาวปิยภัสร์  บุญเพิ่ม 4 4
147
32905
นางสาวมนต์ศิวลักษณ์  พละศักดิ์ 4 4
148
32907
นางสาวรัตติยา  แก้วมาคูณ 4 4 38 152 28 2 30 8000
149
35468
เด็กหญิงอาภัสรา  สิมาวัน 4 4
150
35469
เด็กหญิงเกวลิน  พิมโคตร 4 4 56 160 22,000 2 30
151
35470
นางสาวดวงกมล  อุรัญ 4 4 50 158 33000 2 40 500
152
35472
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สักขีนาดี 4 4 50 160 200 2 5
153
35473
เด็กหญิงวราภรณ์  ตั้งมั่น 4 4 50 152 10000 2 30
154
35474
เด็กหญิงศิริวรรณ  มิ่งขวัญ 4 4 52 157 30 2 60 3000
155
35475
นางสาวอภิญญา  พละศักดิ์ 4 4
156
35528
นางสาวอภิญญา  สุวรรณ 4 4 36 160 1000 3 7 3000
157
35471
นางสาวมณฒิตา  สังสิงหา 4 4
158
32558
นายธัญวัฒน์  กิติวัฒนวิลัยกุล 4 5 42 165 1800 2 8 30000
159
32763
นายภิญโญ  ทุมมา 4 5 40 172 28 2 30 30000
160
32764
เด็กชายวรภาส  อ่างคำ 4 5 58 171 2000 2 30 15000
161
32997
นายจิรวัฒน์  จันทร์สิงห์ 4 5 85 175 27000 2 40 10000
162
33009
นายพงศ์พิษณุ  จันทวัน 4 5 55 173 31 3 30 10000
163
33048
นายศราวุธ  เปลี่ยนกลาง 4 5 51 173 22000 2 50
164
35476
นายโกเมนทร์  เทนสุนา 4 5 46 169 38 2 30 5000
165
35477
นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีบุรี 4 5 62 185 22000 2 30
166
35478
นายต้นตระกูล  บุญเกิด 4 5
167
35479
นายเศรษฐพงศ์  แสนโคตร 4 5 49 162 7 3 10 2500
168
32621
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิพันธ์ 4 5 48 154 8000 2 15 6000
169
32622
นางสาวรพีพรรณ  วรรณประภา 4 5
170
32669
นางสาวอัญษณา  เพชรนาม 4 5 70 160 22000 3 30 1000
171
32668
นางสาวหทัยชนก  กล้าหาญ 4 5 55 166 8000 3 60 2000
172
32741
นางสาวพรรณภษา  ชนะพล 4 5 44 153 30 2 30 10000
173
32742
นางสาวพิชญ์ชาภรณ์  ดาวใสย์ 4 5 51 162 12000 2 30 10000
174
32749
นางสาวสิริรัตน์  อังคุละศรี 4 5
175
32729
นางสาวกฤฎาชลี  ไถวฤทธิ์ 4 5 52 153 28 2 40 40000
176
32737
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตันสิงห์ 4 5 46 164 1500 2 30 10000
177
32739
นางสาวนิลวรรณ  อนันตภักดิ์ 4 5 45 153 15000 2 15 10000
178
32810
เด็กหญิงเกศรินทร์  กระแสโสม 4 5 38 154 20000 2 30 5000
179
32830
นางสาวศุภาพิชญ์  นาคฤทธิ์ 4 5 42 154
180
32861
นางสาวทินณประภา  อ่อนทรวง 4 5 63 168 30000 3 30 50000
181
32892
นางสาวจุฑามาศ  สายแก้ว 4 5 70 163 2 2 10 10000
182
32900
นางสาวปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร 4 5 70 150 1000 3 5 30000
183
32891
นางสาวกัญญารัตน์  อุ่นเสมอ 4 5 40 157 1600 2 30 15000
184
32950
เด็กหญิงวิชญาดา  ชมภูพื้น 4 5 46 156 500 3 5 9500
185
32976
เด็กหญิงกนกอร  อะนันต์ 4 5 51 159 27000 2 50 10000
186
32943
เด็กหญิงชนิภรณ์  อินราช 4 5
187
33066
นางสาวศศลักษณ์  พลเยี่ยม 4 5 52 158 1 3 10 13000
188
33096
นางสาวกนกพร  ทิพนัส 4 5 51 155 3 3 5 10000
189
33109
นางสาวสุธิดา  พุ่มจันทร์ 4 5 43 157 4 3 10 10000
190
35480
เด็กหญิงญาสุมินทร์  พลชารี 4 5 46 154 24000 2 30 5000
191
35481
นางสาวณิชาพิมพ์  ทองบ่อ 4 5 46 155 23000 2 20
192
35482
เด็กหญิงปัทมา  รักสวนจิก 4 5 54 166 6000 2 60 30000
193
35483
เด็กหญิงผกาวรรณ  อ่อนทรวง 4 5
194
35484
เด็กหญิงมุธิตา  ฉิมงามเสริฐ 4 5 41 157 12000 2 40 10000
195
35485
เด็กหญิงศิริภักดิ์  ทิพเนตร 4 5 95 159 4 3 10 10000
196
35486
เด็กหญิงสุภาวิดา  บุญเพ็ง 4 5 43 157 25 2 30 30000
197
35487
นางสาวอรฤทัย  คล่องแคล่ว 4 5
198
32722
นายนพเก้า  อุตสังข์ 4 6
199
32767
นายศุภกร  ดวงตะวงค์ 4 6 60 169 1000 3 5 40000
200
32804
นายฤทธิพร  นิวาท 4 6 179 55 10000 3 10 10000
201
32877
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวทุม 4 6 50 169 2000 3 20 10000
202
33081
เด็กชายนันทวัฒน์  ส่องศรี 4 6 35 167 1000 3 10 30000
203
35488
เด็กชายจิรโชติ  คูณทรัพย์ 4 6
204
35489
เด็กชายณัฐพล  คันสอน 4 6 55 173 21000 2 30 4500
205
35490
นายรชานนท์  พวงเกษ 4 6 54 169 12000 3 15 10000
206
35491
นายศักดิ์รินทร์  ตาระพันธ์ 4 6
207
32626
นางสาวศุภกร  พาลี 4 6 46 150 30000 2 30
208
32666
นางสาวสุทินา  สุราวุธ 4 6 50 163 1000 3 5 30000
209
32697
เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูโท 4 6 65 173 14000 2 15 7000
210
32708
เด็กหญิงวิริยา  มาลีศรี 4 6 51 161 24000 2 30 10000
211
32745
นางสาวเมธาวดี  หมายเขา 4 6 56 157 8000 2 30 8000
212
32770
นางสาวจิตรลดา  พรมโสภา 4 6 47 160 300 3 15 5000
213
32728
นางสาวกนกวลัย  แสนแวด 4 6 50 156 11.000 2 20 3000
214
32730
นางสาวกัญญาณัฐ  มะปราง 4 6 46 152 20000 2 30 2000
215
32786
นางสาวพุทธิชา  โกสาแสง 4 6 45 161 800 3 5 9000
216
32752
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เสนาภักดิ์ 4 6 50 164 10000 2 20 7000
217
32813
นางสาวโชรติกาญจน์  ทาทอง 4 6 63 164 750 2 30 5000
218
32815
นางสาวณัฐรดา  จรดล 4 6 155 45 750 2 30
219
32819
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ป้องกัน 4 6 34 154 3
220
32821
เด็กหญิงพชรพรรณI  สร้อยมาลุน 4 6 50 165 20 2 20 10000
221
32829
เด็กหญิงศุภรดา  คำพันธ์ 4 6 44 158 2 15
222
32871
เด็กหญิงสุณิชา  ประดับศรี 4 6 47 160 800 2 10 25000
223
32896
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทาศิริ 4 6 65 163 15 2 20 5000
224
32906
นางสาวเยาวลักษณ์  คำคูณ 4 6 40 155 11 1 20 5000
225
32946
นางสาวนิชาภัทร  นัยกัน 4 6 72 157 2000 3 10 9000
226
32985
นางสาวพรพรรษา  คำมุงคุล 4 6 44 149 15000 2 30 2000
227
33030
นางสาวศกุณี  ธานี 4 6 54 155 1000 2 3 18000
228
33153
นางสาวอริญา  บุญชิต 4 6 50 163 3.0000 3 10 60000
229
34793
นางสาวสุวนันท์  จิตรแสวง 4 6 54 167 20 2 30 5000
230
35492
นางสาวกนกวรรณ  ฤทธิ์บำรุง 4 6 39 148 1200 2 20 10000
231
35493
นางสาวกัญญารัตน์  ดาวไสย์ 4 6 44 154 8 2 15 9000
232
35494
เด็กหญิงจุฑามาศ  กันยะพันธ์ 4 6 67 160 26000 2 30 6000
233
35495
เด็กหญิงชุติมณฑน์  นาฟู 4 6 60 165 20 2 15
234
35497
เด็กหญิงสุวิชาดา  บุญพา 4 6 44 159 26000 2 3 10000
235
35496
นางสาวจันทร์ทิรา  ศรีหาบุตร 4 6 37 148 1200 2 20 10000
236
35529
นางสาวอรอุมา  ทองแกะ 4 6 53 158 12 2 30 100
237
32642
เด็กชายนิติภูมิ  สีสันต์ 4 7
238
32644
นายวรัญญู  นาเรือง 4 7 50 162 1.5 3 10 15000
239
32647
นายอดิศักดิ์  ตะหาญ 4 7 76 178 10000 3 20000
240
32638
เด็กชายจักรพงษ์  แสวงผล 4 7 51 166 12000 2 30
241
32808
นายอภินันท์  ดวงจันทร์ 4 7 74 168 21000 3 30 20000
242
32887
นายอโนชา  การะเกษ 4 7
243
32995
นายกัณฐ์เอนก  มั่นทน 4 7 79 170 120 2 10 70
244
33014
นายอชิราวรรต  นนทะศรี 4 7
245
33084
เด็กชายปฤศฎา  สุขเสน 4 7 50 168 800 3 5 25000
246
33140
นายกฤษณะ  ศรชัย 4 7
247
34791
นายเผ่าพงศ์  ยิ่งยง 4 7
248
34807
นายณัฐวุฒิ  เรืองสมบัติ 4 7 49 166 17000 3 20 7200
249
32585
นางสาวมณฑกานต์  ลินลาด 4 7 47 160 3000 3 10 10000
250
32609
นางสาวกัลยาณี  เพ็ชรบุญมี 4 7 40 150 14000 2 20 5000
251
32614
นางสาวนภสร  คำโสภา 4 7
252
32655
นางสาวชลิตา  โพธิ 4 7 57 156 11000 2 20 2000
253
32662
นางสาวศิรินภา  ปราบพินาศ 4 7 42 155 17000 2 20 3500
254
32753
นางสาวอินทิรารัตน์  ลิลัน 4 7 48 160 9000 1 10 10000
255
32776
นางสาวทิตติยา  เกษรัตน์ 4 7 45 157 8 3 15 9000
256
32732
นางสาวกานต์ธิดา  พุ่มพวง 4 7 48 156 1500 3 10000
257
32793
เด็กหญิงสุริษา  กายชาติ 4 7 48 159 14 2 15 10491
258
32746
นางสาววริศรา  กาละเลข 4 7 55 160 30000 2 45 10000
259
32750
นางสาวสุดารัตน์  อรรถวัน 4 7 49 162 3000 2 10
260
32812
นางสาวชัญญานุช  ลิลัน 4 7 48 157 10000 2 20 8000
261
32816
นางสาวทรงอัปสร  คุชิตา 4 7 45 165 33000 2 60 3000
262
32856
นางสาวจุฑามาศ  จาดนอก 4 7 45 160 100000 2 15 5000
263
32823
เด็กหญิงพิยดา  พันธนู 4 7 58 156 24000 2 30
264
32825
เด็กหญิงมุกธิตา  เหมือนเทียน 4 7 60 167 10000 2 25 10000
265
32858
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ศิลาคำ 4 7 48 162 6000 2 20 7000
266
32873
นางสาวอุบลวรรณ  ศิลาชัย 4 7 51 159 4000 2 8 5000
267
32898
เด็กหญิงบัณฑิตา  สมดี 4 7 49 155 15000 2 30 20000
268
32912
นางสาวอารยา  ศิริญาน 4 7
269
33028
นางสาวรุจิรัตน์  โสตินัย 4 7 46 160 9 2 15
270
33032
นางสาวสุภารัตน์  อ้อนพรรณา 4 7 48 156 10 3 10 9000
271
33072
นางสาวอักษรสวรรค์  ปามุทา 4 7 54 165 3 3 15 8000
272
34797
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำ 4 7 50 154 14000 3 20 25000
273
35499
เด็กหญิงวาธินี  อาษา 4 7 56 161 14000 3 30 3000
274
35530
นางสาวชนิสรา  สอนจิตร 4 7 52 156 20000 2 60 3000
275
35498
นางสาวณิชมน  ทุมมา 4 7
276
32646
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองบุตร 4 8
277
32761
นายพงศกร  คมใส 4 8
278
32766
นายศิริพงษ์  แม่นทอง 4 8 61 174 9000 2 20 9000
279
32768
เด็กชายหินทราย  กาลพฤกษ์ 4 8 84 175 2000 3 8 10000
280
32756
เด็กชายดารากร  คันถัก 4 8 73 182 1 10 10000
281
32765
นายวิชยุตย์  วิจิตรธำรงศักดิ์ 4 8 59 169 1500 3 5 10000
282
32724
นายประวิทย์  ผลาผล 4 8
283
32754
เด็กชายกิตติพัฒน์  พรมเมือง 4 8
284
32846
นายสรวิศ  อารีพงศ์ 4 8 50 165 900 3 5 9000
285
32881
เด็กชายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ 4 8 106 169 10 3 13 5000
286
32916
นายกิตติพงศ์  ทองคำสุข 4 8 52 172 1.0 3 6 3000
287
33054
เด็กชายอมรเทพ  เมืองนาม 4 8 55 168 3
288
35531
เด็กชายธนากร  หงษ์บุญเรือง 4 8
289
35500
เด็กชายณัฐภัทร  วันทะวี 4 8
290
32591
นางสาวสุภานิดา  กายชาติ 4 8 48 155 1500 2 30 20000
291
32610
นางสาวจินดารัตน์  ประสงค์เสียง 4 8 45 159 3000 3 5 10000
292
32658
นางสาวณัฐนิชา  ไชยสัตย์ 4 8 79 169 40 2 30 25000
293
32650
นางสาวคนึงนิจ  พงศ์พ้นภัย 4 8 45 168 3 10 6000
294
32692
นางสาวฐิติมา  พิมพ์สมาน 4 8 44 156 12 2 13 9000
295
32701
เด็กหญิงพอฤทัย  คำมุงคุล 4 8 40 153 15 2 20 10000
296
32713
นางสาวสุมินตรา  ศรีสงคราม 4 8
297
32777
เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร 4 8 47 153 1 3 5 9000
298
32781
นางสาวผกาวรรณ  วงศ์ใหญ่ 4 8 43 15 28 2 30 10000
299
32782
นางสาวผ่องพิลา  ศิลาคำ 4 8 45 158 800 2 10 30000
300
32792
นางสาวสุธีธิดา  ทาระพิมพ์ 4 8 48 158 14 2 30
301
32747
นางสาววิจิตรา  ดวงศรี 4 8 65 155 15000 2 30 15000
302
32784
นางสาวพิชญานิน  ตรีสา 4 8 75 155 14 3 30
303
32791
เด็กหญิงสุชาวดี  สาลีที 4 8 43 152 12 2 30 8000
304
32857
นางสาวชมภูนุช  นามลิ 4 8 50 169 25 2 40 10000
305
32872
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยโยธา 4 8 40 155 18000 2 30 50000
306
32820
เด็กหญิงปวีณสมร  ธีคำเกษ 4 8 35 145 15 2 25 8000
307
32868
นางสาวรัตนาพร  ธรรมนิยม 4 8 64 158 18000 2 50 20000
308
32893
นางสาวจุฑารัตน์  รูปใหญ่ 4 8 61 164 15000 2 30 15000
309
32895
นางสาวธัญญลักษณ์  กีดกัน 4 8 40 160 16000 2 30 50000
310
32937
นางสาวกรันฑรัตน์  บุญชม 4 8 77 168 1000 3 10 15000
311
32981
นางสาวณัฐชา  บุญสงค์ 4 8 37 151 1 3 15 5000
312
32982
นางสาวธันยพร  คำภานนท์ 4 8 44 161 8 2 30 9000
313
32990
นางสาวสุพรรษา  บุญเลิศ 4 8 48 157 3000 2 8 1000
314
33017
นางสาวกนกวรรณ  อ่อนหวาน 4 8 49 157 3 10 10000
315
33064
เด็กหญิงฟาริดา  อินทะพันธ์ 4 8 40 157 18 2 30 20000
316
32560
นายธีระศักดิ์  ละมูล 4 9 65 178 22000 2 30 7000
317
32639
นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข 4 9 53 175 3 2 15 1000
318
32875
เด็กชายณัฐกิตติ์  อินทะพันธ์ 4 9 50 165 7000 2 15 10000
319
32879
นายทัศพล  บาดาล 4 9 55 175 8 2 30 9000
320
32882
นายพรสวรรค์  พรอินทร์ 4 9 60 170 20000 2 30 10000
321
32884
เด็กชายรชฏ  บุญกัณฑ์ 4 9 45 167 16000 2 25 15000
322
33083
นายประภากร  บุญร่วม 4 9 50 167 15000 2 10 10000
323
33088
เด็กชายภานุวัตร  แก้ววงษา 4 9 44 164 27000 2 40 40000
324
35565
นายณนนท์  แซ่อุย 4 9 56 170 100 3 1 10000
325
32577
นางสาวปนัดดา  โคสุน 4 9 63 160 6000 2 15 5000
326
32580
นางสาวพชรพรรณ  ศรีสุระ 4 9 80 157 3000 3 5 40000
327
32618
นางสาวปาเจรา  โคตรมิตร 4 9 59 165 5 3 8 25000
328
32653
นางสาวชนิกา  เขียวพิลาป 4 9 40 155 17000 2 20 10000
329
32736
เด็กหญิงจีรนันท์  ทิพย์มณี 4 9 40 156 17000 2 30 20000
330
32774
นางสาวณัฐนันท์  ประดับวงศ์ 4 9 56 163 6000 2 10 9000
331
32778
นางสาวน้ำทิพย์  พรมมาโฮม 4 9 44 154 2400 2 20 15000
332
32790
นางสาวสิริกาญจน์  ญาณศิริ 4 9 42 155 1600 3 15 5000
333
32811
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชนะชัย 4 9 64 163 2 30 8000
334
32854
นางสาวจรรยาพร  คำศรี 4 9 45 160 16 2 20 10000
335
32859
นางสาวญาดารัตน์  บุญประชม 4 9 65 160 4000 2 60 10000
336
32860
นางสาวณัฐธีรา  ไชยสัตย์ 4 9 46 153 18 2 35 12000
337
32913
เด็กหญิงอิงหลาน  พวงพันธ์ 4 9 75 159
338
33018
นางสาวเกศกนก  เคารพ 4 9 44 156 3 10
339
33097
เด็กหญิงจันทพร  สีชารู 4 9 52 164 2500 3 10 16000
340
33100
นางสาวธัญธร  ภู่ชวาลชัยกุล 4 9 58 159 800 3 3 30000
341
33102
นางสาวธิติวรรณ  กาลพัฒน์ 4 9 50 170 20 2 40 9000
342
33103
นางสาวนิตยา  วาสชัยกุล 4 9 51 165 18 2 30 9000
343
33151
นางสาวภัคจิรา  สาระวัน 4 9 47 152 2500 3 10 15000
344
33152
นางสาววรกมล  เจริญรักษ์ 4 9 49 159 1500 3 15 20000
345
35503
เด็กหญิงพิศุทธิภา  หวังหมู่กลาง 4 9 57 159
346
35504
นางสาวเมทินี  ร่วมสุข 4 9 47 161 5000 2 15 20000
347
35505
นางสาววราภรณ์  นามศรี 4 9 42 150 5000 2 15 10000
348
35506
เด็กหญิงสุวนัน  ทองแกะ 4 9 40 151 16000 2 20 5000
349
35532
เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์ศรี 4 9 50 162 26 2 40 5000
350
35533
เด็กหญิงจันจิรา  ธานี 4 9 48 158 3 10 5000
351
35534
นางสาวทิพย์ตะวัน  สิงห์น้อย 4 9 50 150 2000 2 5 15000
352
35535
นางสาวนลพรรณ  คำกระจาย 4 9
353
35536
นางสาวมณีวรรณ  ทองมะณี 4 9 53 155 2
354
35537
เด็กหญิงเยาวเรศ  สาเสนา 4 9 48 159 26 2 40 5000
355
35538
นางสาววรรณภา  กาสา 4 9 50 163 3000 3 15 8000
356
32721
นายธีรภัทร  สิงด้วง 4 10
357
32720
เด็กชายธนากร  จันทร์ประสิทธิ์ 4 10
358
32757
นายเทพชัย  พรหมนิ่ม 4 10
359
32834
นายกฤษดา  บุญพอ 4 10
360
32847
นายเสฎฐวุฒิ  พงษ์เพชร 4 10
361
32927
นายพานุวัฒน์  ประมูล 4 10 56 169 3000 3 10 8000
362
32967
นายฟ้าประทาน  บุญเสนอ 4 10 70 168
363
32930
นายสุวรรณ  ทองแกะ 4 10
364
32933
เด็กชายอภิชาติ  คงคา 4 10 53 175 20000 2 45 3000
365
32968
นายภูรินท์  มณีกัลย์ 4 10
366
33006
เด็กชายธีรพงศ์  อินทร์ประสิทธิ์ 4 10 52 162 1 3 5 5000
367
33016
นายอภิสิทธิ์  อำนาจเจริญ 4 10
368
33042
นายบวร  ทองทิพย์ 4 10
369
33053
นายอนันตภิชัย  คำใบ 4 10
370
33116
นายบุญสม  ทุ่มโมง 4 10 69 179 12 3 15
371
33144
นายรัฐภูมิ  ผุดผ่อง 4 10 50 169 2
372
35543
เด็กชายนันทวุฒ  กายชาติ 4 10
373
35540
เด็กชายตระการ  บุตรสมาน 4 10 49 162 9 2 15 10000
374
32570
นางสาวจิดาภา  เบ้าทุมมา 4 10 45 158 20000 2 60 20000
375
32573
เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ์ 4 10 62 165 1 3 10
376
32779
นางสาวนิธิพร  เหมือนมาตย์ 4 10 57 161 8000 2 20 3000
377
32822
นางสาวพลอยลำภา  สมบูรณ์ 4 10
378
32945
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวดก 4 10
379
32944
นางสาวณัชรินทร์  บริสุทธิ์ 4 10
380
33022
นางสาวทิพรัตน์  ชะนะ 4 10 50 154 10000 3 10 6000
381
33057
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมาก 4 10 43 156 4 2 10 300
382
33061
เด็กหญิงปณิดา  เพ็ชรดี 4 10
383
33107
นางสาวสุจิตตรา  ทองคำตอน 4 10 54 171 9000 2 15 4500
384
35547
เด็กหญิงธนัตดา  โภคพันธ์ 4 10 43 152 15000 2 20 1000
385
35545
นางสาวอารยา  ศิลาคำ 4 10 42 164 10000 1 40
386
35527
นางสาวญาณิศา  กุตะวัน 4 10 47 163
387
35542
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จินดาชาติ 4 10
388
35546
นางสาวจันทร์ธิดา  ศรีหาบุตร 4 10 35 149 1200 3 20 10000
389
35541
นางสาววรัญญา  ชมชื่น 4 10 53 148 1000 2 30 3000
390
35544
นางสาวณัฐธิชา  โยตะสิงห์ 4 10 40 160 2 15
391
35508
นางสาวภัทราวดี  วันทรัพย์ 4 10
392
35507
นางสาวชญาดา  นันทะวงศ์ 4 10 45 160 3 30
393
35549
เด็กหญิงประภาวิณี  ครองยุติ 4 10
394
35539
นายวศิน  สืบสา 4 10
395
35548
นางสาวนันทิชา  จันทร์ปาน 4 10 40 142 15 2 30 6000
396
32605
นายอภิวัฒน์  นวนแย้ม 4 11 48 160 8800 3 20 2000
397
32726
เด็กชายวัชโรทัย  พิมาทัย 4 11 61 166 3
398
32841
นายธีรศักดิ์  ละมูล 4 11
399
32923
เด็กชายนวพล  เรืองรัตน์ 4 11
400
32929
นายศาศวัต  มวลสุข 4 11
401
33045
นายภูมิภัส  ศรีพลาย 4 11
402
33055
นายอริยะ  สระแก้ว 4 11
403
33038
นายธนวัฒน์  ทำมาเกตุ 4 11
404
33089
นายวรเชฎฐ์  โคศรี 4 11
405
33095
นายอดิชาด  กุคำใส 4 11
406
35513
เด็กชายศักรินทร์  สีด้วง 4 11
407
35550
นายกฤษดา  แตะต้อง 4 11
408
35554
เด็กชายสุทธิชาติ  ขันชัย 4 11