-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร ที่จบ.
#
1
34034
นายกันตินันท์  จรรยากรณ์ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
2
34039
นายปกรณ์เกียรติ  สีนอคำ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
3
34042
นายพรหมพิริยะ   บุญมา 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
4
34074
นายกิตติ  ทองสุรี 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
5
34156
นายประดิษฐ์  สาธรณ์ 4 1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
6
34163
นายฮิโระโคะอุ  อันโด 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
7
34198
นายณัฐภูมิ  นามบุตร 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
8
34277
นายชาคริต  สารภาพ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
9
37042
นายจิตติพัฒน์  จันทร์แก้ว 4 1 บ้านหนองหว้า
10
37043
นายพิษณุ  มีเกาะ 4 1 บ้านสามเส้า
11
37044
นายรัฐเดช  สว่างรัฐ 4 1 55 166 4500 3 30 ไพรธรรมคุณวิทยา
12
37045
นายศรศิลป์ชัย  พวงนาม 4 1 บ้านท่าสว่าง
13
37046
นายสุพจน์  น้ำยอง 4 1 บ้านสามเส้า
14
34058
นางสาวธนพร  ประดับศรี 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
15
34061
นางสาวนิธินันท์  แก้วสง่า 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
16
34062
นางสาวปพิชญ์สินี  เหลาประเสริฐ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
17
34064
นางสาวพิชญาพร  โพธิพันธ์ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
18
34084
นางสาวกมลวัลย์  การะเกษ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
19
34085
นางสาวแก้วตา  ผิวงาม 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
20
34086
นางสาวจิตติมาพร  โสภะบุญ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
21
34093
นางสาวณัฐพร  หลักทอง 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
22
34094
นางสาวณัฐวรา  แทนเครือ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
23
34099
นางสาวพรนภา  แก้วพิทักษ์ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
24
34102
นางสาววิภาวดี  สุขชาติ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
25
34103
นางสาววรรณลักษณ์  พิมพ์พงษ์ 4 1 กันทลักษ์วิทยา
26
34166
นางสาวเกวลิน  สุปัน 4 1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
27
34167
นางสาวจารุพร  มั่นทน 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
28
34182
นางสาวยุพาวรรณ  โพธิเศษ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
29
34190
นางสาวสุจิตราพร  โปริสา 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
30
34205
นางสาวจงกล  วงค์ใหญ่ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
31
34209
นางสาวถิรดา  คำศรีสุข 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
32
34223
นางสาวยุวนาภา  ก้อนคำ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
33
34298
นางสาวธัญกร  วงศา 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
34
34312
นางสาวสุทธิดา  บัวสด 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
35
34452
นางสาวขวัญฤทัย  เนียมพันธ์ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
36
34494
นางสาวนโลบล  ปัดถา 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
37
34538
นางสาวธมลวรรณ   จันทจร 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
38
37047
นางสาวกรกมล   แก้วอาสา 4 1 เบญจลักษ์พิทยา
39
37049
นางสาวชนาทิพย์  เหรียญทอง 4 1 ไพรธรรมคุณวิทยา
40
37050
นางสาวฑิตฐิตา  ภาษี 4 1 ไพรธรรมคุณวิทยา
41
37051
นางสาวสินีนาฏ  นามชาติ 4 1 ดงรักวิทยา
42
37052
นางสาวสุธารัตน์  เนียมมูล 4 1 บ้านตระกาศขอนแก่น
43
34044
นายวชิรวิทย์  อักโข 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
44
34079
นายนทีทัศน์  สวัสดี 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
45
34155
นายธนากร  มนตรี 4 2 68 180 2 กันทรลักษ์วิทยา
46
34362
นายปฏิภาณ  ต้นโพธิ์ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
47
34409
นายเสฎฐวุฒิ   กลิ่นสกุล 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
48
34438
นายณัฐรวัฒน์  ทางาม 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
49
34513
นายเกรียงไกร  ธนู 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
50
34526
นายสิทธิราช  จิตต์จันทร์ 4 2 กันทรลักษ์วิทนยา
51
34558
นายชัยพัทธ์  พิมพ์โพธิ์ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
52
37053
นายณัชพล   จันทร์ตั้ง 4 2 บ้านจานบัว
53
37054
นายธนภัทร  อังคะสี 4 2 บ้านโคก(อสพป32)
54
34095
นางสาวณิชาภัทร  แก้วกอง 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
55
34097
นางสาวนรินทิพย์  อิสระภาพ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
56
34127
นางสาวชิดชนก  จันทรสนิท 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
57
34130
นางสาวธนัญญา  อุทัย 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
58
34145
นางสาววิรากานต์  ศศิวงศ์สกุล 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
59
34177
นางสาวปาลิตา  วาชัย 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
60
34180
นางสาวพีรัตน์ดา  ครองชัย 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
61
34208
นางสาวณิชาวรรณ   เขาภูเขียว 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
62
34219
นางสาวพรสุดา  ครองชัย 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
63
34222
นางสาวมัลลิกา  ธารา 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
64
34227
นางสาวสุพรรณิการ์  ยั้งใจ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
65
34232
นางสาวเอมิกา  วันทอง 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
66
34264
นางสาวพัชราภรณ์  อินทมาศ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
67
34307
นางสาวลธิตา  วันพุฒ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
68
34309
นางสาววลีรัตน์  ฤาชัย 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
69
34419
นางสาวปาจรีย์  ศรีหาวงค์ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
70
34545
นางสาววรกาญจน์  สารศาสตร์ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
71
34548
นางสาวสุนิสา  บุญเสนอ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
72
34572
นางสาวกัญญาวีร์  พรมจารี 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
73
37055
นางสาวชนัดดา  แตะต้อง 4 2 บ้านปะทาย
74
37056
นางสาวชมพู่  ธงชัยพงษ์พัฒนะ 4 2 38 168 เกษตรประชาตาทวด
75
37057
นางสาวพัชราภรณ์  ธรรมทาน 4 2 มารีย์อุปถัมภ์
76
37058
นางสาวพัชราภา  สามสี 4 2 บ้านโนนสำราญ
77
37059
นางสาวศรีสุวรรณสร  เนียมกลิ่น 4 2 บ้านร่องตาซุน
78
37060
นางสาวศิริมล  โพธิพันธ์ 4 2 กระเเชงวิทยา
79
37062
นางสาวสุมินตรา  ศิรินัย 4 2 วัลลภราษฎร์บำรุง
80
37063
นางสาวเสาวลักษ์  ศุภนาม 4 2 ขุนหาญวิทยาสรรค์
81
37064
นางสาวเสาวลักษณ์  สระเงินสิงห์ 4 2 บ้านตระกาศขอนแก่น
82
37089
นางสาวกานต์มณี  ภูมะลี 4 2 นาแก้ววิทยา
83
37150
นางสาวกฤติมา  สันทาลุนัย 4 2 ภูมิซรอลวิทยา
84
37205
นางสาวลัคนา  บุตรสมาน 4 2 44 153 2 บ้านตระกาศขอนแก่น
85
34047
นายธนวรรธน์  พิมพ์จันทร์ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
86
34330
นายอนุชา  เครือบุตรดา 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
87
34441
นายเบญจพล  ทาเงิน 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
88
34445
นายภูริณัฐ  ย่อมมี 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
89
34518
นายพงศกร  จันทร์แก้ว 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
90
34527
นายอดิศร   แถมศรี 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
91
36433
นายพิสิทธิ์  กฐินเทศ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
92
37065
นายขนบพันธ์  ดีคำพันธ์ 4 3 สายธารวิทยา
93
37066
นายเจษฎา  อ่อนทรวง 4 3 บ้านรุงสมบูรณ์
94
37068
นายสุรพัฒน์  เนียมพันธ์ 4 3 บ้านสามเส้า
95
34088
นางสาวจิราพรรณ  เทพยุพันธ์ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
96
34091
นางสาวณัฐนิชา  ครองยุติ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
97
34105
นางสาววรัมพร  ชูกลิ่น 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
98
34134
นางสาวบัณณิตา  สีหะบุตร 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
99
34176
นางสาวปภัศรา  สุภบุตร 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
100
34204
นางสาวกัญจณัฐ  นาคสังข์ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
101
34207
นางสาวณัฐนรี  นวลแย้ม 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
102
34210
นางสาวธนัญญา  บุญเชิญ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
103
34220
นางสาวพิณทิพย์  จูแจ่ม 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
104
34224
นางสาวรุ้งเทียน  ปรึกสีดา 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
105
34257
นางสาวกิตติมา  งอมสงัด 4 3 51 167 3000 2 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
106
34265
นางสาวลดาวัลย์  กิ่งแสง 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
107
34272
นางสาวสุวิชาดา  สุปันริ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
108
34311
นางสาวสิริวิมล  ไชยสาร 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
109
34339
นางสาวนภัสสร  แก้วจันทร์ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
110
34412
นางสาวญาณัจฉรา  บุญประชม 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
111
34508
นางสาวสุชานันท์  รักษาวงษ์ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
112
34511
นางสาวอรนลิน  อินสนอง 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
113
34583
นางสาวนันทนา  ไกรสุข 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
114
34646
นางสาวอรปรียา  แซ่ลิ้ม 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
115
37069
นางสาวกนิษฐา  นามนาง 4 3 บ้านเสมา
116
37070
นางสาวกานต์ทิตา  เลาะบุญ 4 3 วัลลภราษฎร์บำรุง
117
37071
นางสาวจุฑามาศ  พลแสน 4 3 กระแชงวิทยา
118
37072
นางสาวชลิสา  บุญส่ง 4 3 ตระกาศประชาสามัคคี
119
37073
นางสาวธนาวดี   นิวาท 4 3 กันทรลักษ์วิทยาคม
120
37074
นางสาวประภัสสร  กำวัน 4 3 บ้านสวนกล้วย
121
37075
นางสาวศุภารัตน์  จันทะศิลา 4 3 มารีย์อุปถัมภ์
122
37076
นางสาวอธิชา  เกษมณี 4 3 มารีย์อุปถัมภ์
123
37077
นางสาวอรจันทร์   สังขาว 4 3 กันทรลักษ์วิทยาคม
124
37078
นางสาวอรนลิน  ปานประชาติ 4 3 มารีย์อุปถัมภ์
125
37167
นางสาวอมิตา  โคสา 4 3 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
126
37229
นางสาววิชุดา  บริสุทธิ์ 4 3
127
34037
นายธนพล   ใจหาญ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
128
34161
นายอนุวัตร  สุชาติ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
129
34243
นายปรมินทร์  โคตพันธ์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
130
34283
นายพีรพัฒน์  มั่นพุด 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
131
34288
นายศิวัฒน์  กาประสิทธิ์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
132
34326
นายวัชรินทร์  มาลีศรี 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
133
34399
นายนครินทร์  คูณผล 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
134
34401
นายภูริณัฐ  เทพประมวล 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
135
34442
นายปฏิพัทธ์  ขุนหมุด 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
136
34443
นายปรพัฒน์  สาระวัน 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
137
34514
นายเดโช  พูลมาตย์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
138
37080
นายฐาปกรณ์  ยอดสูงเนิน 4 4 มารีย์อุปถัมภ์
139
37149
นายรัฐภูมิ  สุวรรณคำ 4 4 เบญจลักษ์พิทยา
140
34092
นางสาวณัฐพร  บุดารมย์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
141
34124
นางสาวจิณณพัต  บุดดี 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
142
34137
นางสาวปฐมพร  สมปาน 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
143
34149
นางสาวสุภาพร  ลำภา 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
144
34165
นางสาวกิตติชัญญา  ทัพทะมาตย์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
145
34191
นางสาวสุพิชญา  ทวามั่น 4 4 กันทรลักษ์
146
34212
นางสาวธิติมา  สุราม 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
147
34216
นางสาวปิญชาน์  มาลีหวล 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
148
34256
นางสาวกัญญารัตน์  ฟักแฟง 4 4 กันทรลักษ์
149
34259
นางสาวหทัยชนก  ศรีบุรี 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
150
34263
นางสาวประภัสสร  แก้วเขียว 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
151
34266
นางสาวลักขณา  อ่อนวรรณะ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
152
34378
นางสาวธัญญารัตน์  ภาระเวช 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
153
34413
นางสาวณัฏฐธิดา  อินเพ็ญ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
154
34423
นางสาวรวิสรา  สมภาค 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
155
34465
นางสาวโสภา  ครองเมือง 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
156
34577
นางสาวชัชดาภรณ์  ปราบภัย 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
157
35591
นางสาวถิรดา  พิมแก้ว 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
158
37082
นางสาวกมลพรรณ  เกตหอม 4 4 วัลลภราษฎร์บำรุง
159
37083
นางสาวกฤษณา  กอบกำ 4 4 ไพรธรรมคุณวิทยา
160
37084
นางสาวณัฏฐณิชา  สายที 4 4 ตระกาศประชาสามัคคี
161
37086
นางสาวพรประภา  พวงลอย 4 4 เกษตรประชาตาทวด
162
37087
นางสาวพัชริดา  นัยเนตร 4 4 ภูมิซรอลวิทยา
163
37088
นางสาววิชิตา  แก้วยงค์ 4 4 บ้านปะทาย
164
37090
นางสาววิลาสินี  สารเสนา 4 4 บ้านสวนกล้วย
165
37091
นางสาวศิรภัสสร  ทองขาว 4 4 บ้านปะทาย
166
37092
นางสาวหัทยา  สืบสา 4 4 บ้านท่าสว่าง
167
37093
นางสาวอัจจิมา   ฮงทอง 4 4 มารีย์อุปถัมภ์
168
37212
เด็กหญิงขนบพร  กิ่งจันทร์มล 4 4 บ้านจานบัว
169
34118
นายปรเมศร์  จันทโคตร 4 5 60 175 15400 3 15 20000 กันทรลักษ์วิทยา
170
34153
นายคฑาวุธ  บุตรดา 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
171
34349
นายสิรภพ  จันทง 4 5 80 162 30 2 60 กันทรลักษ์วิทยา
172
34397
นายณันธนโชติ  วันศรี 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
173
35587
นายชลศักดิ์  สมจิตต์ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
174
37094
นายเกียรติศักดิ์  พรมลา 4 5 เบญจลักษ์พิทยา
175
37095
นายธนพงษ์  รํ่ารวย 4 5 มารีย์อุปถัมภ์
176
34050
นางสาวจิรนันท์  แสงจันทร์ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
177
34059
นางสาวธนภร  เพ็งธรรม 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
178
34126
นางสาวชลธิชา  บุญชาลี 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
179
34131
นางสาวธมลวรรณ  ดวงแก้ว 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
180
34138
นางสาวปภัสรา  เลิศวิไล 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
181
34146
นางสาวศศินา  ดวงศรี 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
182
34147
นางสาวศศินิภา  เพ็งกระจ่าง 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
183
34164
นางสาวกนกวรรณ  โคสัย 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
184
34175
นางสาวปนัดดา  ผะดาวัน 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
185
34183
นางสาวรจนา  มูลตระกูล 4 5
186
34189
นางสาวสิริมา  บุญจันทร์ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
187
34308
นางสาววงตะวัน   พิชัย 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
188
34373
นางสาวจิดาภา  อารีพงศ์ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
189
34383
นางสาวปิยปาณ  ทองสุทธิ์ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
190
34387
นางสาวลีลาวดี  สรสิทธิ์ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
191
34432
นางสาวอารยา  พวงจำปา 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
192
34499
นางสาวพิชชาฎา  จิรังดา 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
193
34502
นางสาววรรณษา  คันถัก 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
194
34503
นางสาววราภรณ์  วงศามาลย์ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
195
34504
นางสาววัลยา  มาตา 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
196
34506
นางสาวสิริยากร  อินทร์โสม 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
197
34510
นางสาวอภิชญา  ส่องศรี 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
198
34534
นางสาวชลธิชา  โพธิ์ชัย 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
199
34543
นางสาวเพชรลดา  เครือคำ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
200
34546
นางสาวศศิกานต์  แสงทับทิม 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
201
35599
นางสาวภัทราภร  สีดา 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
202
37098
นางสาวจุฬาลักษณ์   ถูระวรณ์ 4 5 63 154 20000 2 30 12000 บ้านขนุน
203
37099
นางสาวธนภรณ์  ศรชัยญาติ 4 5 บ้านสว่าง
204
37100
นางสาวนริศรา  สุมล 4 5 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
205
37102
นางสาวเมธาวี  วงษานุ 4 5 กันทรลักษ์วิทยาคม
206
37103
นางสาวสุชัญญา  ชาญชิต 4 5 กระเเชงวิทยา
207
37223
นางสาวภัทร์ธนันท์  จุฑากฤษฏา 4 5 48 160 40 2 60 9000
208
34036
นายธนพล  มรรคสันต์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
209
34081
นายรชต   ตระกูลวิทยานันท์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
210
34083
นายอนุชิต  อ่อนทรวง 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
211
34250
นายเศรษฐภูมิ   ควรการ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
212
34273
นายกฤษณะ  คร่ำครวญ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
213
34522
นายภิรมย์  จำพันธ์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
214
37048
นายกัณณวัชรน์  สัตยาพันธ์ 4 6 20000 2 25 12000 เบญจลักษ์พิทยา
215
37104
นายณัฐวุฒิ  ติจะนา 4 6 บ้านด่าน
216
34048
นางสาวกุลทิวา  บุตะเคียน 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
217
34053
นางสาวฐิติยา  สมพงษ์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
218
34087
นางสาวจิรวรรณ  คุ้มครอง 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
219
34106
นางสาววิลาวัลย์  รุ่งแก้ว 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
220
34111
นางสาวอชิรญา  นิยมวงษ์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
221
34125
นางสาวฉัทชนัน  ทองบ่อ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
222
34128
นางสาวญาณิศา  ยอดโพธิ์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
223
34129
นางสาวณัชชานิษฐ์  สุวรรณศิลป์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
224
34132
นางสาวธิญาดา  วงมาเกษ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
225
34136
นางสาวบุษยมาศ   สีดา 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
226
34139
นางสาวพรนภา  นวนแย้ม 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
227
34140
นางสาวพรนัชชา  บุญเลี้ยง 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
228
34141
นางสาวพัชราภา  แววพุก 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
229
34150
นางสาวหทัยชนก  แก้วคำสอน 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
230
34171
นางสาวทิพยาภรณ์  ถือผล 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
231
34179
นางสาวพรชนก  ชารีกุล 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
232
34187
นางสาววิมลสิริ  พลรักษ์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
233
34206
นางสาวชลิตา  ด้วงทอง 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
234
34211
นางสาวธิดารัตน์  บุญประภาร 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
235
34218
นางสาวจิรัชญา  แสนบุญ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
236
34226
นางสาวสุธินันท์  บุตรศรีพันธ์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
237
34231
นางสาวอาทิตยา  เเจ่มเชื้อ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
238
34302
นางสาวพชรมน  บุญโต 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
239
34334
นางสาวจิรนันท์  คชพันธ์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
240
34388
นางสาววรรณพร  คำภักดี 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
241
34420
นางสาวพัชรินทร์  มีชัย 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
242
34425
นางสาววิภา  โทสวนจิต 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
243
34531
นางสาวกานต์สิริ  ประสงค์ 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
244
34571
นางสาวกนกพรรณ  จู 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
245
34610
นางสาวนลิน  โกศล 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
246
37010
นางสาวมนัสนันท์  โพธิวัน 4 6 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
247
37105
นางสาวอลิสา  ระกำ 4 6 มารีย์อุปถัมภ์
248
37106
นางสาวกัญญาวีย์  ลิลัน 4 6 อาเวมารีอา
249
37107
นางสาวบุษราคัม  สมุทร 4 6 บึงมะลูวิทยา
250
37108
นางสาวสิริประภา  พิทักษ์ 4 6 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
251
37109
นางสาวสิริยากร  ฝ่ายทาน 4 6 บ้านโนนคูณ
252
34046
นายสรวิชญ์  กาละสีรัมย์ 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
253
34078
นายณัฐภัทร  ขุพันธ์ 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
254
34117
นายถิรายุทธ์  พรมลา 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
255
34119
นายปีใหม่  ตันสุวรรณรัตน์ 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
256
34193
นายกันต์  วรรณศรี 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
257
34194
นายกัลยกร  สุวิภาค 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
258
34279
นายธนภัทร  เปล่าจันทร์ 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
259
34281
นายนัทธพงศ์  ผันกระโทก 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
260
34284
นายพีรพัฒน์  มีศรี 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
261
34315
นายจิรวัฒน์  คำมล 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
262
34324
นายวรเมธ  อาจวิชัย 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
263
34356
นายทวีชัย  ปล้องอ่อน 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
264
34474
นายชาญณรงค์  เกตุพงษ์ 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
265
34529
นาย อิทธิกร  แก่นสน 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
266
34624
นายชยากร  ราษี 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
267
35597
นายณัฐภัทร  วรบุตร 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
268
37067
นายทัตดนัย  ปาทาน 4 7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
269
37081
นายวุฒิชัย  สุริยกานต์ 4 7 บ้านขนุน
270
37111
นายปวริศ  หงษ์สา 4 7 มารีย์อุปถัมภ์
271
37183
นายกิตติศักดิ์  วรโคตร 4 7 บ้านชำแจงแมง
272
34169
นางสาวฐิติชญาน์  ผายบึงเเก้ว 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
273
34173
นางสาวนันทิญา  จันทกาญจน์ 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
274
34178
นางสาวปิยธิดา  อาการ 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
275
34181
นางสาวแพรวา  กันนอก 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
276
34271
นางสาวสุภัสสรา  โพธิ์ศรีทอง 4 7 โรงเรีกันทรลักษ์วิทยา
277
34295
นางสาวชุติกาญจน์  ลาภทวี 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
278
34377
นางสาวทิชา  ทองแกะ 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
279
34385
นางสาวพัชรินทร์   เหล่าโก้ก 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
280
34391
นางสาวสุวนันท์  ศิริพี 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
281
34453
นางสาวจิราพร  ทองคำวัน 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
282
34500
นางสาวภิญญดา  คันทา 4 7 กันทรลักษ์วิทยา
283
37079
นางสาวพิชชาภา  เมาหวล 4 7 บ้านปะทาย
284
37110
นางสาวณิชากานต์  บุญธรรม 4 7 เบญจลักษ์พิทยา
285
37112
นางสาวจันทกานติ์  เดสันเทียะ 4 7 เกษตรประชาตาทวด
286
37113
นางสาวจิดาภา  วันแพง 4 7 บ้านโคก(อสพป.32)
287
37114
นางสาวนิชานัน  รามภักดี 4 7 น้ำขุ่นวิทยา
288
37115
นางสาวนิศารัตน์  เครือออน 4 7 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
289
37116
นางสาวเพชรลดา  เทียนคูณ 4 7 บ้านสามเส้า
290
37117
นางสาวภัคนันท์  ปราถนา 4 7 นาแก้ววิทยา
291
37118
นางสาวเมย์วดี  จูมครอง 4 7 มารีย์อุปถัมภ์
292
37119
นางสาววรรณภา  ธรรมนิยม 4 7 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
293
37120
นางสาววิภาวรรณ  เพิ่มผล 4 7 บ้านปุน
294
34242
นายนพณัฐ  โภคพันธ์ 4 8 2 30 กันทรลักษ์วิทยา
295
34244
นายพรชัย  ขุขันธ์เขต 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
296
34247
นายภูวสิษฏ์  ศิรินู 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
297
34253
นายสุธนัชญ์  คำภักดี 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
298
34278
นายณัฐนันท์   ชำนาญเวช 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
299
34280
นายธนวัฒน์  แสงฉวี 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
300
34318
นายทนงถทธิ์   อินทรโสม 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
301
34368
นายอภิชัย  ยิ่งกำแหง 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
302
34405
นายเศวตฉัตร   ขันทอง 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
303
34406
นายสะราวุฒิ  มาดำ 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
304
34446
นายวีรภัทร  มวลสุข 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
305
34515
นายธนภัทร  กล้าวาจา 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
306
34559
นายชัยวัฒน์  จารุวงศ์ 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
307
35592
นายพุฒิพงศ์  นามโคตร 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
308
37121
นายธนากร  เครือชัย 4 8 บ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)
309
37122
นายธเนศ  สีสิ้ว 4 8 71 170 28 2 35 ศรีรัตนวิทยา
310
37123
นายธีรเดช  พละศักดิ์ 4 8 บ้านสร้างเม็ก
311
37124
นายพิพัฒพงษ์  จันทร์ลา 4 8 สุรศักดิ์มนตรี
312
37125
นายรัฐสภา  พิทักษ์ 4 8 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
313
37126
นายศิรพงษ์  ทามาดาล 4 8 มารีย์อุปถัมภ์
314
37127
นายศิรินภัทร์  อินทรีย์ 4 8 กศน.อำเภอกันทรลักษ์
315
37136
นายธีรโชติ  วงษ์แก้ว 4 8 เบญจลักษ์พิทยา
316
37204
นายวรเวศ  พิมพ์ผุย 4 8 บ้านตระกาศขอนแก่น
317
37206
นายณัฏฐวุฒิ  พรหมบุตร 4 8 46 172 4 3 15 5000 บ้านปะทาย
318
34301
นางสาวปิยดา  จำปา 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
319
34305
นางสาวรัตนา  วันทวี 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
320
34342
นางสาวปิยะวรรณ  จันทิมา 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
321
34418
นางสาวปัณฑิตา  หาญชัย 4 8 58 164 2500 2 15 6000 กันทรลักษ์วิทยา
322
34456
นางสาวนิจวรีย์  แก้วยงค์ 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
323
34471
นางสาวไอสวรรค์  ขานชัย 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
324
34492
นางสาวณัฐณิชา  ดาวไสย์ 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
325
34496
นางสาวนิภาพร  สุริโย 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
326
34497
นางสาวปนัดดา  พิมศร 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
327
36230
นางสาวปวีณ์สุดา  จันประสิทธิ์ 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
328
37101
นางสาววิชญาดา  บุบผาดา 4 8 อบจ.เมืองภูเก็ต
329
37128
นางสาวกมลวรรณ  บุตรสมาน 4 8 บ้านตระกาศขอนแก่น
330
37129
นางสาวชนะพา  ทาระจันทร์ 4 8 โนนค้อวิทยาคม
331
37130
นางสาวชาลิสา  เมาหวล 4 8 บ้านปะทาย
332
37131
นางสาวพรธิดา  ประชัน 4 8 ไพรธรรมคุณวิทยา
333
37132
นางสาวพลอยมุกดา  บุญเยี่ยม 4 8 แตลศิริวิทยา
334
37133
นางสาวพัชรินทร์  ดอกเกษ 4 8 มารีย์อุปถัมภ์
335
37134
นางสาวมณีรัตน์  ลุยตัน 4 8 บ้านตระกาศขอนแก่น
336
37135
นางสาวรัตนาวดี  เกิดมงคล 4 8 มารีย์อุปถัมภ์
337
34121
นายพีระพัฒน์  ทองสัมฤทธิ์ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
338
34235
นายกรวิชญ์  คงบำรุง 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
339
34237
นายนายกฤษณะ  นาใจเย็น 4 9 กันทรลักษ์
340
34246
นายภานุวัฒน์  ปุ้งโพธิ์ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
341
34252
นายสิรวิชญ์  ธรรมสัตย์ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
342
34276
นายเจษฎากร  บุญน้อย 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
343
34290
นายอธิคุปต์  โทวาท 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
344
34322
นายเพชรมงคล  กระเสียร 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
345
34353
นายกฤษฎา  จารุมาศ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
346
34359
นายธิปไตย  ปัญญาวัน 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
347
34361
นายนรินทร์  พาพันธ์ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
348
34404
นายวรัญญู  โพธิพันธ์ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
349
34433
นายขจรเดช  ชูกลิ่น 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
350
34476
นายธนพนธ์  ศรีเนตร 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
351
34568
นายอภิรักษ์  จามะรีย์ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
352
34589
นายวรวิช  ทองแม้น 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
353
37137
นายจตุพร  ลาธุลี 4 9 สายธารวิทยา
354
37138
นายจิราศักดิ์  ไชยสิทธิ์ 4 9 มารีย์อุปถัมภ์
355
37139
นายนันทวุฒิ  พันธ์เพชร 4 9 บ้านปุน
356
37140
นายรภีภัตร  แกมเพชร 4 9 วัดนาวง
357
37141
นายรัฐภูมิ  ทองละมุล 4 9 บ้านเขวา(ราษฎพัฒนา)
358
37142
นายวิฤทธิ์พล  ศรีสุข 4 9 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
359
37230
นายไชยวิเศษ  แซ่เตียว 4 9
360
34267
นางสาวศิริณภา  ดอกไม้ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
361
34306
นางสาว รุ่งนภา  ถนอม 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
362
34336
นางสาวณัฐธิดา  แสงเนตร 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
363
34344
นางสาวพิมพ์ญาดา  คมใสย์ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
364
34392
นางสาวอุมากร  เศรษรัฐถาสิงห์ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
365
34416
นางสาวนันทรัตน์  รสชาติ 4 9 54 155 22 2 30 กันทรลักษ์วิทยา
366
34421
นางสาวภัทรดา  ศรีตระกูล 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
367
34431
นางสาวอารยา  ทาหาร 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
368
34454
นางสาวชุติภา  ศิริพัฒนสารกิจ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
369
34455
นางสาวณัฐธิดา  พลับเพลิง 4 9 กันทรษ์วิทยา
370
34460
นางสาวภักดิ์ภิญญา  ปานประชาติ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
371
34509
นางสาวสุปริภิมณฑ์  พรหมพา 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
372
37061
นางสาวทิพย์ปราณี  โกทา 4 9 เทพมงคลรังษี
373
37143
นางสาวฐิตินันท์  วนกลาง 4 9 ศรีอุดมปัญญาคม
374
37144
นางสาวพุทธิชา  เครือชัย 4 9 บ้านโคก(อสพป.32)
375
37145
นางสาววรัทยา  นามโคตร 4 9 46 160 2 บ้านโนนสำราญ
376
37146
นางสาวศุภวรรณ  พินทา 4 9 บ้านจันทน์หอมตาเสก
377
37147
นางสาวเสาวลักษณ์  จารุการณ์ 4 9 บ้านร่องตาซุน
378
37148
นางสาวอริสา  ธงพันธ์ 4 9 บ้านปะทาย
379
37224
นางสาวอารียา  เหนี่ยวพันธ์ 4 9
380
34200
นายธิติ  ชาลีหอม 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
381
34370
นายเอกนรินทร์  อ่อนมิ่ง 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
382
34394
นายชญานนท์  ลาพันธ์ 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
383
34408
นายสิรวิชญ์  เครือพันธ์ 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
384
34475
นายณัฐวุฒิ  สำราญดี 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
385
34516
นายธนาดล  เนตรสง่า 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
386
34517
นายธีรยุทธ  วรรณเดช 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
387
34519
นายพงษ์เสถียร  คณะนา 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
388
34560
นายชินกร  บัวงาม 4 10 กันทรลักษ์วิยา
389
34561
นายชิษณุพงศ์  องอาจ 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
390
34629
นายศิรศักดิ์  ถุงจันทร์ 4 10 กันทรลักษ์วิทยา
391
37151
นายก้องภพ  โมฆรัตน์ 4 10 บ้านปุน
392
37152
นายกิติพงษ์  ต้นทอง 4 10 บ้านปุน
393
37153
นายเกียรติศักดิ์  โฮมภิรมย์ 4 10 บ้านปุน
394
37155
นายทิวานนท์  ไกรสร 4 10 บ้านปุน
395
37156
นายธนกฤต  บุญเหลือยิ่ง 4 10 บ้านปุน
396
37158
นายนครินทร์  แสงโชติ 4 10 บ้านปุน
397
37159
นายนำโชค  กรุมรัมย์ 4 10 บ้านปุน
398
37160
นายพงษ์สัมพัฒน์  จิมไธสง 4 10 บ้านปุน
399
37161
นายพงษ์สิทธิ์  คำแน่น 4 10 บ้านตาเอก
400
37162
นายพันกร  ร่มเย็น 4 10 บ้านปุน
401
37163
นายพีรวิชญ์  พัฒนากิจจากุชญ์ 4 10 โรงเรียบ้านปุน
402
37164
นายภควัต  ลับแล 4 10 เทศบาล1?บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา?
403
37165
นายภาณุวิชญ์  ดวงภักดีรัมย์ 4 10 บ้านปุน
404
37166
นายเมธี  ภูมาศ 4 10 บ้านปุน
405
37168
นายวรฤทธิ์  บาสี 4 10 บ้านปุน
406
37169
นายวรวัช  ทันดอน 4 10 68 181 บ้านปุน
407
37170
นายวันวิสข์  เดิมทำรัมย์ 4 10 61 182 3000 3 10 20000 บ้านปุน
408
37171
นายวุฒิชัย  ทองแสน 4 10