-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร ที่จบ.
#
1
32559
นายธีรวัฒน์  เคนโสภา 4 1
2
32561
นายบัณวิทิต  บัณฑิต 4 1
3
32563
นายพัทธวรรณ  ศรีวงษ์ 4 1
4
32554
นายกฤษณพงษ์  วงค์จันทร์ 4 1
5
32556
นายณัฐวัฒน์  กะมะรีย์ 4 1
6
32601
เด็กชายนรภัทร  พันรอบ 4 1
7
32599
นายดิศรณ์  วรรณจู 4 1
8
32603
เด็กชายสรวิศ  วิทูรยุทธ์ 4 1
9
32683
เด็กชายศุภกร  วาจาดี 4 1
10
32641
เด็กชายธนภาค  ขัติยะ 4 1
11
32794
เด็กชายกรรณวิทย์  วารสุข 4 1
12
35443
นายจิรวัฒน์  ใบปก 4 1
13
32567
นางสาวกัลยา  ประกาเวสูง 4 1
14
32589
นางสาวสุณิสา  คำศรี 4 1
15
32587
นางสาวศิริลักษ์  วงค์เสน 4 1
16
32590
นางสาวสุธัญญา  สุขสาย 4 1
17
32670
นางสาวอาทิตยา  มาสำโรง 4 1
18
32673
นางสาวอินทิรา  ตะเดียนราม 4 1
19
32620
นางสาวพรพิมล  เชื้อเคน 4 1
20
32631
นางสาวอนุสรา  หลวงเดช 4 1
21
32632
นางสาวอมรทิพย์  กล้าหาญ 4 1
22
32633
นางสาวอรทัย  ทองลือ 4 1
23
32689
เด็กหญิงจินดารัตน์  บุตราช 4 1
24
32661
นางสาวพรพิลาภ  ท้วมพงษ์ 4 1
25
32665
นางสาวสุฐาสิณี  ด้อมสุธรรม 4 1
26
32696
เด็กหญิงปราณปรียา  กันยา 4 1
27
32698
นางสาวปิยธิดา  กันภักดี 4 1
28
32699
นางสาวพรรณพร  สายแก้ว 4 1
29
32703
นางสาวฟ้าใส  วงษาบุตร 4 1
30
32712
เด็กหญิงสิริลักษณ์  สาลี 4 1
31
32748
เด็กหญิงศุภภรณ์  สังข์ทอง 4 1
32
32863
เด็กหญิงประกายกาญจน์  โนนสังข์ 4 1
33
32909
นางสาวสิริยากร  นนยะโส 4 1
34
33150
เด็กหญิงปิยะพิชญา  สัญญาถนอมรัช 4 1
35
35445
นางสาวทิพย์เกสร  นันทา 4 1
36
35446
นางสาวธันยมัย  สุขทิพย์ 4 1
37
35447
นางสาวธิดารัตน์  ฤกษ์ดี 4 1
38
35448
เด็กหญิงวิภาพร  เพ็งกระจ่าง 4 1
39
35449
เด็กหญิงอัญญาดา  ครองชัย 4 1
40
35456
เด็กหญิงสกุลทิพย์  นามเจริญ 4 1
41
32676
เด็กชายธนกร  ศุภกุลธนันท์ 4 2
42
32677
เด็กชายธนดล  วงค์สวัสดิ์ 4 2
43
32636
นายกิตติพศ  ภูพวก 4 2
44
32640
เด็กชายทินภัทร  ศรีดา 4 2
45
32717
เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยโย 4 2
46
32758
นายธนวัฒน์  กระจ่างจิตร 4 2
47
32799
นายธนโชค  โอดงาม 4 2
48
32803
นายภาคภูมิ  แสนทำพล 4 2
49
32759
นายธวัชชัย  จรลี 4 2
50
32883
นายพิชฌากร  สาอุด 4 2
51
35450
นายธีรศักดิ์  ปัญญา 4 2
52
35458
นายวัชรากร  เบ้าคำ 4 2
53
32568
นางสาวกานต์ชนก  เขมรทอง 4 2
54
32571
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินตะนัย 4 2
55
32672
นางสาวอารีรัตน์  โสชัย 4 2
56
32611
นางสาวชนกนันท์  สรรพศรี 4 2
57
32624
นางสาวศศิภา  อินธิเดช 4 2
58
32686
นางสาวกัญญาพัชร  เครือพันธุ์ 4 2
59
32687
นางสาวกัลยาพร  ลำพึง 4 2
60
32652
นางสาวชฎารัตน์  วังสำเภา 4 2
61
32654
นางสาวชลิดา  ทองหล่อ 4 2
62
32657
นางสาวณัชญาภรณ์  ทองพูน 4 2
63
32694
นางสาวณัฐวิภา  บุญเลี้ยง 4 2
64
32707
เด็กหญิงรัชนี  ยอดสิงห์ 4 2
65
32709
นางสาวศิรินธาร  โพธิพันธ์ 4 2
66
32704
นางสาวภารตรี  นันทสาร 4 2
67
32787
นางสาวมณีพร  วันดี 4 2
68
32734
เด็กหญิงขวัญจิรา  มีไพฑูรย์ 4 2
69
32832
นางสาวอภิศรา  หาญสิงห์ 4 2
70
32850
นางสาวกนิษฐา  ทองดี 4 2
71
32849
เด็กหญิงกนกพัชร  อินอร่าม 4 2
72
32865
นางสาวแพรพันธ์  ตนะวิไชย 4 2
73
32853
นางสาวกานติมา  บัวแก้ว 4 2
74
32855
นางสาวธนพร  วงษ์ขันธ์ 4 2
75
33137
นางสาวสิริยากร  แสงส่อง 4 2
76
35451
เด็กหญิงกมลวรรณ  พฤกษา 4 2
77
35455
นางสาวรัชนีพร  ฉายา 4 2
78
35457
นางสาวสุวารี  ยามดี 4 2
79
35454
เด็กหญิงรสสุคนธ์  อินทร์ชูวงศ์ 4 2
80
32635
นายกันณพงค์  อุรัญ 4 3
81
32637
นายเกรียงไกร  โพธิ์อุดม 4 3
82
32719
นายธนภัทร  บัวงาม 4 3
83
32955
นายกิตติวุฒิ  คณาโรจน์ 4 3
84
32965
นายพรมพนา  ผิวงาม 4 3
85
32969
นายวศิน  ประสานพันธ์ 4 3
86
32999
นายจีระศักดิ์  ติจะนา 4 3
87
33271
นายณัฐวุฒิ  แพไธสงค์ 4 3
88
35459
นายอัครวิชญ์  จามะรีย์ 4 3
89
35522
นายกฤษฎา  แถวจันทึก 4 3
90
32592
นางสาวสุมลรัตน์  คุณาพันธ์ 4 3
91
32628
นางสาวสุภรณ์  กงล้อม 4 3
92
32651
เด็กหญิงเจนจิรา  เครือชัย 4 3
93
32667
นางสาวสุพัตตรา  ภูมิลักษณ์ 4 3
94
32740
เด็กหญิงปณิตา  ถือศร 4 3
95
32711
นางสาวพัสวี  ทองลือ 4 3
96
32773
เด็กหญิงณัฐณิชา  เครือชัย 4 3
97
32731
นางสาวกัลยา  กอดทอง 4 3
98
32733
เด็กหญิงกุลสตรี  ลาพันธ์ 4 3 48 158 3
99
32744
นางสาวภัทราภรณ์  รจนา 4 3
100
32751
นางสาวอภิญญา  ศรีนาม 4 3
101
32817
นางสาวธนากานต์  อุทัย 4 3
102
32864
นางสาวปาริฉัตร  เพชรดี 4 3
103
32869
นางสาวสยุมพร  ผาสุข 4 3
104
32824
นางสาวภิยดา  บุตรสา 4 3
105
32827
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก้วสีเคน 4 3
106
32889
เด็กหญิงกมลรัช  กาใสย์ 4 3
107
32890
นางสาวกรกนก  บุญเล็ก 4 3
108
32894
นางสาวจุไรลักษ์  วิชาชัย 4 3
109
32911
นางสาวอมรรัตน์  กำลังดี 4 3
110
33106
นางสาวอารยา  สุราวุธ 4 3
111
34021
นางสาวสรัญญา  คำมุงคุณ 4 3
112
35460
นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทัย 4 3
113
35461
เด็กหญิงปณิตา  เคารพ 4 3
114
35462
นางสาวปาริฉัตร  มะลัยไทยสงค์ 4 3
115
35463
เด็กหญิงพัชราภา  ไชยกาล 4 3
116
35464
นางสาวศศิกานต์  ศิริพัฒน์ 4 3
117
35465
นางสาวศศิกานต์  อินธิมาศ 4 3
118
35566
เด็กหญิงกัญยาณี  ฟักแฟง 4 3
119
32674
นายกฤษกร  สีมา 4 4
120
32682
นายศตวรรษ  กุจะพันธ์ 4 4
121
32795
นายเกียรติศักดิ์  อภิวงศ์วัฒนา 4 4
122
32835
นายจักรภัทร  ศรีพันธื 4 4
123
32957
เด็กชายจิราพัชร  บัวพันธ์ 4 4
124
33013
เด็กชายสุรศักดิ์  ทิพนัส 4 4
125
33046
นายวราวุธ  ภูพวก 4 4
126
35466
เด็กชายภานุวัฒน์  คานเครือ 4 4
127
35467
นายพงศภัค  เสนาภักดิ์ 4 4
128
32671
เด็กหญิงอาทิตยา  รองเมือง 4 4
129
32648
นางสาวกมลชนก  ศรีโคตร 4 4
130
32660
นางสาวปภังกร  ลาพรหมมา 4 4
131
32664
นางสาวสุชาดา  ศรียา 4 4
132
32690
เด็กหญิงชนนิกานต์  ดาวใส 4 4
133
32693
นางสาวฐิติยา  บึงแก้ว 4 4
134
32743
เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีราตรี 4 4
135
32702
นางสาวพาขวัญ  กาบบัวไข 4 4
136
32769
เด็กหญิงกัญธิมา  สร้อยคำ 4 4
137
32710
นางสาวศุภามาส  นาคฤทธธิ์ 4 4
138
32780
นางสาวเบญจมาศ  ช่วงไธสง 4 4
139
32771
นางสาวจุฑารัตน์  สายแก้ว 4 4
140
32775
นางสาวณัฐนารี  กุลหอม 4 4
141
32789
นางสาวศิริญากรณ์  พันธ์ศรี 4 4
142
32809
นางสาวกรพิน  สุชาติ 4 4
143
32831
นางสาวสายชล  เคารพ 4 4
144
32833
นางสาวอรทัย  ธงไชย 4 4
145
32901
เด็กหญิงปาริฉัตต์  วรรณทวี 4 4
146
32902
นางสาวปิยภัสร์  บุญเพิ่ม 4 4
147
32905
นางสาวมนต์ศิวลักษณ์  พละศักดิ์ 4 4
148
32907
นางสาวรัตติยา  แก้วมาคูณ 4 4
149
35468
เด็กหญิงอาภัสรา  สิมาวัน 4 4
150
35469
เด็กหญิงเกวลิน  พิมโคตร 4 4
151
35470
นางสาวดวงกมล  อุรัญ 4 4
152
35472
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สักขีนาดี 4 4
153
35473
เด็กหญิงวราภรณ์  ตั้งมั่น 4 4
154
35474
เด็กหญิงศิริวรรณ  มิ่งขวัญ 4 4
155
35475
นางสาวอภิญญา  พละศักดิ์ 4 4
156
35528
นางสาวอภิญญา  สุวรรณ 4 4
157
35471
นางสาวมณฒิตา  สังสิงหา 4 4
158
32558
นายธัญวัฒน์  กิติวัฒนวิลัยกุล 4 5
159
32763
นายภิญโญ  ทุมมา 4 5
160
32764
เด็กชายวรภาส  อ่างคำ 4 5
161
32997
นายจิรวัฒน์  จันทร์สิงห์ 4 5
162
33009
นายพงศ์พิษณุ  จันทวัน 4 5
163
33048
นายศราวุธ  เปลี่ยนกลาง 4 5 48 169 22000 2 50
164
35476
นายโกเมนทร์  เทนสุนา 4 5
165
35477
นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีบุรี 4 5
166
35478
นายต้นตระกูล  บุญเกิด 4 5
167
35479
นายเศรษฐพงศ์  แสนโคตร 4 5
168
32621
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิพันธ์ 4 5
169
32622
นางสาวรพีพรรณ  วรรณประภา 4 5
170
32669
นางสาวอัญษณา  เพชรนาม 4 5
171
32668
นางสาวหทัยชนก  กล้าหาญ 4 5
172
32741
นางสาวพรรณภษา  ชนะพล 4 5
173
32742
นางสาวพิชญ์ชาภรณ์  ดาวใสย์ 4 5
174
32749
นางสาวสิริรัตน์  อังคุละศรี 4 5
175
32729
นางสาวกฤฎาชลี  ไถวฤทธิ์ 4 5
176
32737
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตันสิงห์ 4 5
177
32739
นางสาวนิลวรรณ  อนันตภักดิ์ 4 5
178
32810
เด็กหญิงเกศรินทร์  กระแสโสม 4 5
179
32830
นางสาวศุภาพิชญ์  นาคฤทธิ์ 4 5
180
32861
นางสาวทินณประภา  อ่อนทรวง 4 5
181
32892
นางสาวจุฑามาศ  สายแก้ว 4 5
182
32900
นางสาวปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร 4 5
183
32891
นางสาวกัญญารัตน์  อุ่นเสมอ 4 5
184
32950
เด็กหญิงวิชญาดา  ชมภูพื้น 4 5
185
32976
เด็กหญิงกนกอร  อะนันต์ 4 5
186
32943
เด็กหญิงชนิภรณ์  อินราช 4 5
187
33066
นางสาวศศลักษณ์  พลเยี่ยม 4 5
188
33096
นางสาวกนกพร  ทิพนัส 4 5
189
33109
นางสาวสุธิดา  พุ่มจันทร์ 4 5
190
35480
เด็กหญิงญาสุมินทร์  พลชารี 4 5
191
35481
นางสาวณิชาพิมพ์  ทองบ่อ 4 5
192
35482
เด็กหญิงปัทมา  รักสวนจิก 4 5
193
35483
เด็กหญิงผกาวรรณ  อ่อนทรวง 4 5
194
35484
เด็กหญิงมุธิตา  ฉิมงามเสริฐ 4 5
195
35485
เด็กหญิงศิริภักดิ์  ทิพเนตร 4 5
196
35486
เด็กหญิงสุภาวิดา  บุญเพ็ง 4 5
197
35487
นางสาวอรฤทัย  คล่องแคล่ว 4 5
198
32722
นายนพเก้า  อุตสังข์ 4 6
199
32767
นายศุภกร  ดวงตะวงค์ 4 6
200
32804
นายฤทธิพร  นิวาท 4 6
201
32877
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวทุม 4 6
202
33081
เด็กชายนันทวัฒน์  ส่องศรี 4 6
203
35488
เด็กชายจิรโชติ  คูณทรัพย์ 4 6
204
35489
เด็กชายณัฐพล  คันสอน 4 6
205
35490
นายรชานนท์  พวงเกษ 4 6
206
35491
นายศักดิ์รินทร์  ตาระพันธ์ 4 6
207
32626
นางสาวศุภกร  พาลี 4 6
208
32666
นางสาวสุทินา  สุราวุธ 4 6
209
32697
เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูโท 4 6
210
32708
เด็กหญิงวิริยา  มาลีศรี 4 6
211
32745
นางสาวเมธาวดี  หมายเขา 4 6
212
32770
นางสาวจิตรลดา  พรมโสภา 4 6
213
32728
นางสาวกนกวลัย  แสนแวด 4 6
214
32730
นางสาวกัญญาณัฐ  มะปราง 4 6
215
32786
นางสาวพุทธิชา  โกสาแสง 4 6
216
32752
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เสนาภักดิ์ 4 6
217
32813
นางสาวโชรติกาญจน์  ทาทอง 4 6
218
32815
นางสาวณัฐรดา  จรดล 4 6
219
32819
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ป้องกัน 4 6
220
32821
เด็กหญิงพชรพรรณI  สร้อยมาลุน 4 6
221
32829
เด็กหญิงศุภรดา  คำพันธ์ 4 6
222
32871
เด็กหญิงสุณิชา  ประดับศรี 4 6
223
32896
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทาศิริ 4 6
224
32906
นางสาวเยาวลักษณ์  คำคูณ 4 6
225
32946
นางสาวนิชาภัทร  นัยกัน 4 6
226
32985
นางสาวพรพรรษา  คำมุงคุล 4 6
227
33030
นางสาวศกุณี  ธานี 4 6
228
33153
นางสาวอริญา  บุญชิต 4 6
229
34793
นางสาวสุวนันท์  จิตรแสวง 4 6
230
35492
นางสาวกนกวรรณ  ฤทธิ์บำรุง 4 6
231
35493
นางสาวกัญญารัตน์  ดาวไสย์ 4 6
232
35494
เด็กหญิงจุฑามาศ  กันยะพันธ์ 4 6
233
35495
เด็กหญิงชุติมณฑน์  นาฟู 4 6
234
35497
เด็กหญิงสุวิชาดา  บุญพา 4 6
235
35496
นางสาวจันทร์ทิรา  ศรีหาบุตร 4 6
236
35529
นางสาวอรอุมา  ทองแกะ 4 6
237
32642
เด็กชายนิติภูมิ  สีสันต์ 4 7
238
32644
นายวรัญญู  นาเรือง 4 7
239
32647
นายอดิศักดิ์  ตะหาญ 4 7
240
32638
เด็กชายจักรพงษ์  แสวงผล 4 7
241
32808
นายอภินันท์  ดวงจันทร์ 4 7
242
32887
นายอโนชา  การะเกษ 4 7
243
32995
นายกัณฐ์เอนก  มั่นทน 4 7
244
33014
นายอชิราวรรต  นนทะศรี 4 7
245
33084
เด็กชายปฤศฎา  สุขเสน 4 7
246
33140
นายกฤษณะ  ศรชัย 4 7
247
34791
นายเผ่าพงศ์  ยิ่งยง 4 7
248
34807
นายณัฐวุฒิ  เรืองสมบัติ 4 7
249
32585
นางสาวมณฑกานต์  ลินลาด 4 7
250
32609
นางสาวกัลยาณี  เพ็ชรบุญมี 4 7
251
32614
นางสาวนภสร  คำโสภา 4 7
252
32655
นางสาวชลิตา  โพธิ 4 7
253
32662
นางสาวศิรินภา  ปราบพินาศ 4 7
254
32753
นางสาวอินทิรารัตน์  ลิลัน 4 7
255
32776
นางสาวทิตติยา  เกษรัตน์ 4 7
256
32732
นางสาวกานต์ธิดา  พุ่มพวง 4 7
257
32793
เด็กหญิงสุริษา  กายชาติ 4 7
258
32746
นางสาววริศรา  กาละเลข 4 7
259
32750
นางสาวสุดารัตน์  อรรถวัน 4 7
260
32812
นางสาวชัญญานุช  ลิลัน 4 7
261
32816
นางสาวทรงอัปสร  คุชิตา 4 7
262
32856
นางสาวจุฑามาศ  จาดนอก 4 7
263
32823
เด็กหญิงพิยดา  พันธนู 4 7
264
32825
เด็กหญิงมุกธิตา  เหมือนเทียน 4 7
265
32858
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ศิลาคำ 4 7
266
32873
นางสาวอุบลวรรณ  ศิลาชัย 4 7
267
32898
เด็กหญิงบัณฑิตา  สมดี 4 7
268
32912
นางสาวอารยา  ศิริญาน 4 7
269
33028
นางสาวรุจิรัตน์  โสตินัย 4 7
270
33032
นางสาวสุภารัตน์  อ้อนพรรณา 4 7
271
33072
นางสาวอักษรสวรรค์  ปามุทา 4 7
272
34797
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำ 4 7
273
35499
เด็กหญิงวาธินี  อาษา 4 7
274
35530
นางสาวชนิสรา  สอนจิตร 4 7
275
35498
นางสาวณิชมน  ทุมมา 4 7
276
32646
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองบุตร 4 8
277
32761
นายพงศกร  คมใส 4 8
278
32766
นายศิริพงษ์  แม่นทอง 4 8
279
32768
เด็กชายหินทราย  กาลพฤกษ์ 4 8
280
32756
เด็กชายดารากร  คันถัก 4 8 75 182
281
32765
นายวิชยุตย์  วิจิตรธำรงศักดิ์ 4 8
282
32724
นายประวิทย์  ผลาผล 4 8
283
32754
เด็กชายกิตติพัฒน์  พรมเมือง 4 8
284
32846
นายสรวิศ  อารีพงศ์ 4 8
285
32881
เด็กชายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ 4 8 106 169 10 3 13 5000
286
32916
นายกิตติพงศ์  ทองคำสุข 4 8
287
33054
เด็กชายอมรเทพ  เมืองนาม 4 8
288
35531
เด็กชายธนากร  หงษ์บุญเรือง 4 8
289
35500
เด็กชายณัฐภัทร  วันทะวี 4 8
290
32591
นางสาวสุภานิดา  กายชาติ 4 8
291
32610
นางสาวจินดารัตน์  ประสงค์เสียง 4 8
292
32658
นางสาวณัฐนิชา  ไชยสัตย์ 4 8
293
32650
นางสาวคนึงนิจ  พงศ์พ้นภัย 4 8
294
32692
นางสาวฐิติมา  พิมพ์สมาน 4 8
295
32701
เด็กหญิงพอฤทัย  คำมุงคุล 4 8
296
32713
นางสาวสุมินตรา  ศรีสงคราม 4 8
297
32777
เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร 4 8
298
32781
นางสาวผกาวรรณ  วงศ์ใหญ่ 4 8
299
32782
นางสาวผ่องพิลา  ศิลาคำ 4 8
300
32792
นางสาวสุธีธิดา  ทาระพิมพ์ 4 8
301
32747
นางสาววิจิตรา  ดวงศรี 4 8
302
32784
นางสาวพิชญานิน  ตรีสา 4 8
303
32791
เด็กหญิงสุชาวดี  สาลีที 4 8
304
32857
นางสาวชมภูนุช  นามลิ 4 8
305
32872
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยโยธา 4 8
306
32820
เด็กหญิงปวีณสมร  ธีคำเกษ 4 8
307
32868
นางสาวรัตนาพร  ธรรมนิยม 4 8
308
32893
นางสาวจุฑารัตน์  รูปใหญ่ 4 8
309
32895
นางสาวธัญญลักษณ์  กีดกัน 4 8
310
32937
นางสาวกรันฑรัตน์  บุญชม 4 8
311
32981
นางสาวณัฐชา  บุญสงค์ 4 8
312
32982
นางสาวธันยพร  คำภานนท์ 4 8
313
32990
นางสาวสุพรรษา  บุญเลิศ 4 8
314
33017
นางสาวกนกวรรณ  อ่อนหวาน 4 8
315
33064
เด็กหญิงฟาริดา  อินทะพันธ์ 4 8
316
32560
นายธีระศักดิ์  ละมูล 4 9
317
32639
นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข 4 9
318
32875
เด็กชายณัฐกิตติ์  อินทะพันธ์ 4 9
319
32879
นายทัศพล  บาดาล 4 9
320
32882
นายพรสวรรค์  พรอินทร์ 4 9
321
32884
เด็กชายรชฏ  บุญกัณฑ์ 4 9
322
33083
นายประภากร  บุญร่วม 4 9
323
33088
เด็กชายภานุวัตร  แก้ววงษา 4 9
324
35565
นายณนนท์  แซ่อุย 4 9
325
32577
นางสาวปนัดดา  โคสุน 4 9
326
32580
นางสาวพชรพรรณ  ศรีสุระ 4 9
327
32618
นางสาวปาเจรา  โคตรมิตร 4 9
328
32653
นางสาวชนิกา  เขียวพิลาป 4 9
329
32736
เด็กหญิงจีรนันท์  ทิพย์มณี 4 9
330
32774
นางสาวณัฐนันท์  ประดับวงศ์ 4 9
331
32778
นางสาวน้ำทิพย์  พรมมาโฮม 4 9
332
32790
นางสาวสิริกาญจน์  ญาณศิริ 4 9
333
32811
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชนะชัย 4 9
334
32854
นางสาวจรรยาพร  คำศรี 4 9
335
32859
นางสาวญาดารัตน์  บุญประชม 4 9
336
32860
นางสาวณัฐธีรา  ไชยสัตย์ 4 9
337
32913
เด็กหญิงอิงหลาน  พวงพันธ์ 4 9
338
33018
นางสาวเกศกนก  เคารพ 4 9
339
33097
เด็กหญิงจันทพร  สีชารู 4 9
340
33100
นางสาวธัญธร  ภู่ชวาลชัยกุล 4 9
341
33102
นางสาวธิติวรรณ  กาลพัฒน์ 4 9
342
33103
นางสาวนิตยา  วาสชัยกุล 4 9
343
33151
นางสาวภัคจิรา  สาระวัน 4 9
344
33152
นางสาววรกมล  เจริญรักษ์ 4 9
345
35503
เด็กหญิงพิศุทธิภา  หวังหมู่กลาง 4 9
346
35504
นางสาวเมทินี  ร่วมสุข 4 9
347
35505
นางสาววราภรณ์  นามศรี 4 9
348
35506
เด็กหญิงสุวนัน  ทองแกะ 4 9
349
35532
เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์ศรี 4 9
350
35533
เด็กหญิงจันจิรา  ธานี 4 9
351
35534
นางสาวทิพย์ตะวัน  สิงห์น้อย 4 9
352
35535
นางสาวนลพรรณ  คำกระจาย 4 9
353
35536
นางสาวมณีวรรณ  ทองมะณี 4 9
354
35537
เด็กหญิงเยาวเรศ  สาเสนา 4 9
355
35538
นางสาววรรณภา  กาสา 4 9
356
32721
นายธีรภัทร  สิงด้วง 4 10
357
32720
เด็กชายธนากร  จันทร์ประสิทธิ์ 4 10
358
32757
นายเทพชัย  พรหมนิ่ม 4 10
359
32834
นายกฤษดา  บุญพอ 4 10
360
32847
นายเสฎฐวุฒิ  พงษ์เพชร 4 10
361
32927
นายพานุวัฒน์  ประมูล 4 10
362
32967
นายฟ้าประทาน  บุญเสนอ 4 10
363
32930
นายสุวรรณ  ทองแกะ 4 10
364
32933
เด็กชายอภิชาติ  คงคา 4 10
365
32968
นายภูรินท์  มณีกัลย์ 4 10
366
33006
เด็กชายธีรพงศ์  อินทร์ประสิทธิ์ 4 10
367
33016
นายอภิสิทธิ์  อำนาจเจริญ 4 10
368
33042
นายบวร  ทองทิพย์ 4 10
369
33053
นายอนันตภิชัย  คำใบ 4 10
370
33116
นายบุญสม  ทุ่มโมง 4 10
371
33144
นายรัฐภูมิ  ผุดผ่อง 4 10
372
35543
เด็กชายนันทวุฒ  กายชาติ 4 10
373
35540
เด็กชายตระการ  บุตรสมาน 4 10
374
32570
นางสาวจิดาภา  เบ้าทุมมา 4 10
375
32573
เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ์ 4 10
376
32779
นางสาวนิธิพร  เหมือนมาตย์ 4 10
377
32822
นางสาวพลอยลำภา  สมบูรณ์ 4 10
378
32945
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวดก 4 10
379
32944
นางสาวณัชรินทร์  บริสุทธิ์ 4 10
380
33022
นางสาวทิพรัตน์  ชะนะ 4 10
381
33057
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมาก 4 10
382
33061
เด็กหญิงปณิดา  เพ็ชรดี 4 10
383
33107
นางสาวสุจิตตรา  ทองคำตอน 4 10
384
35547
เด็กหญิงธนัตดา  โภคพันธ์ 4 10
385
35545
นางสาวอารยา  ศิลาคำ 4 10
386
35527
นางสาวญาณิศา  กุตะวัน 4 10
387
35542
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จินดาชาติ 4 10
388
35546
นางสาวจันทร์ธิดา  ศรีหาบุตร 4 10
389
35541
นางสาววรัญญา  ชมชื่น 4 10
390
35544
นางสาวณัฐธิชา  โยตะสิงห์ 4 10
391
35508
นางสาวภัทราวดี  วันทรัพย์ 4 10
392
35507
นางสาวชญาดา  นันทะวงศ์ 4 10
393
35549
เด็กหญิงประภาวิณี  ครองยุติ 4 10
394
35539
นายวศิน  สืบสา 4 10
395
35548
นางสาวนันทิชา  จันทร์ปาน 4 10
396
32605
นายอภิวัฒน์  นวนแย้ม 4 11
397
32726
เด็กชายวัชโรทัย  พิมาทัย 4 11
398
32841
นายธีรศักดิ์  ละมูล 4 11
399
32923
เด็กชายนวพล  เรืองรัตน์ 4 11
400
32929
นายศาศวัต  มวลสุข 4 11
401
33045
นายภูมิภัส  ศรีพลาย 4 11
402
33055
นายอริยะ  สระแก้ว 4 11
403
33038
นายธนวัฒน์  ทำมาเกตุ 4 11
404
33089
นายวรเชฎฐ์  โคศรี 4 11
405
33095
นายอดิชาด  กุคำใส 4 11
406
35512
นายณัฐพล  มาลามนต์ 4 11
407
35513
เด็กชายศักรินทร์  สีด้วง 4 11
408
35550
นายกฤษดา  แตะต้อง 4 11
409
35554
เด็กชายสุทธิชาติ  ขันชัย 4 11
410
35557
นายชนะชล  เวชสุวรรณกิจ 4 11