-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร ที่จบ.
#
1
33272
นายกิตตินันท์  บุษดี 4 1
2
33276
นายชยุตม์  ศรีลา 4 1
3
33286
นายอิทธิพล  ละมูล 4 1
4
33353
นายจิรพัฒน์  นาดี 4 1
5
33355
นายภัทรพล  สันทวี 4 1
6
33358
นายอดิเทพ  ประสงค์ 4 1
7
33392
นายกฤษณพงศ์  ยอดจิต 4 1
8
33395
นายชัยบดินทร์  ชัยช่วย 4 1
9
33397
นายนิรุจ  สีขาว 4 1
10
33401
นายอดิกานต์  ลีลา 4 1
11
33482
นายวินัย  จันทิวา 4 1
12
33484
นายอดิเรก  ประสงค์ 4 1
13
33560
นายรวิศวงษ์  จันทร์กระจ่าง 4 1
14
33843
นายศิวพล  ไชยพรม 4 1
15
36265
นายกฤติพงษ์  ดาวไสย์ 4 1
16
33289
นางสาวกุลธิดา  กองแก้ว 4 1
17
33290
นางสาวเกวลิน  สังสัมฤทธิ์ 4 1
18
33299
นางสาวนัทธมน  สีคำ 4 1
19
33301
นางสาวบวรรัตน์  ศรีวรรณะ 4 1
20
33302
นางสาวปานตะวัน  พลเสนา 4 1
21
33303
นางสาวปารีนา  เติมบุญ 4 1
22
33308
นางสาวสิริกร  กลมพันธ์ 4 1
23
33311
นางสาวเอมิกา  ยืนยาว 4 1
24
33330
นางสาวธิดารัตน์  พูลมี 4 1
25
33339
นางสาวมนสิชา  ชมเดช 4 1
26
33350
นางสาวอภิชญา  ครองใจ 4 1
27
33364
นางสาวณัฎฐนิชา  กิ่งแก้ว 4 1
28
33369
นางสาวพรชิตา  โพธิ์ขาว 4 1
29
33391
นางสาวอัญญารัตน์  นามวงค์ 4 1
30
33403
นางสาวกนิษฐา  ชมเชย 4 1
31
33421
นางสาวพิณทองธาร  พลรักษ์ 4 1
32
33427
นางสาวสุภัสตรา  ศรีสวัสดิ์ 4 1
33
33456
นางสาวนุชวรา  อรรคบุตร 4 1
34
33495
นางสาวนันทิชา  สุโสภา 4 1
35
33532
นางสาวณัฏฐธิดา  ผิวบาง 4 1
36
33851
นางสาวโชติกา  ศิริบูรณ์ 4 1
37
33852
นางสาวณรรฎฐกมล  แก้วคำสอน 4 1
38
33859
นางสาวสุวิมล  นวลดั้ว 4 1
39
34806
นางสาวปทิตตา  การะเกษ 4 1
40
36266
นางสาวอารยา  หล้ามา 4 1
41
36267
นางสาวสุทธิดา  เกษหงษ์ 4 1
42
36268
นางสาวนกมลวรรณ  เนียมพันธ์ 4 1
43
33315
นายบวรนันต์  ตะบองทอง 4 2
44
33318
นายภานุพงค์  สอนศรี 4 2
45
33359
นายอภิรักษ์  สีมาวัน 4 2 65 177 4000 3 15 15000
46
33399
นายวรวุฒิ  จันทร์เกษ 4 2
47
33400
นายศักดิ์ณรินทร์  ประทุมทิพย์ 4 2
48
33445
นายอภิรักษ์  เสนาจ 4 2
49
33476
นายธนากร  สิงขร 4 2
50
33526
นายอิศรานุวัฒน์  กระเสียน 4 2
51
33556
นายธนกร  ทานะมัย 4 2
52
33592
นายกฤษฎา  คำมาโฮม 4 2
53
33711
นายธรรมลักษณ์  ปราบเสียง 4 2
54
33790
นายเจตน์สฤษฎิ์  เจริญเชาว์ 4 2
55
33832
นายเฉลิมพงศ์  พรหมโลก 4 2
56
33842
นายราชฤทธิ์  สุภสร 4 2
57
33298
นางสาวณัฐริกา  ไชยคุณ 4 2
58
33307
นางสาวเมวิสา  พาแก้ว 4 2
59
33309
นางสาวสุจิตรา  มูลตระกูล 4 2
60
33327
นางสาวชญานิน  แก้วพวงดี 4 2
61
33328
นางสาวฑิตยาพร  สมจันทร์ 4 2
62
33329
นางสาวณัฏฐณิชา  บุญช่วย 4 2
63
33336
นางสาวพัชราภา  รักษาภักดี 4 2
64
33345
นางสาวศศิธร  วงษ์อนันต์ 4 2
65
33351
นางสาวอรพรรณ  อัตพงค์ 4 2
66
33361
นางสาวจิรัฐิพร  ชาติดร 4 2
67
33363
นางสาวญาณิศา  รัตนะวัน 4 2
68
33365
นางสาวณัฐณิชา  ครองชัย 4 2
69
33367
นางสาวนุชนาฏ  กองแก้ว 4 2
70
33368
นางสาวประทิตตา  บุญสุข 4 2
71
33376
นางสาววรนุช  วงษาบุตร 4 2
72
33387
นางสาวหทัยภัทร์  คณะเมือง 4 2
73
33407
นางสาวชลนิชา  เพ็งธรรม 4 2
74
33410
นางสาวณภาภัช  เมียละเมตร 4 2
75
33412
นางสาวณัฐมน  รุ่งเรือง 4 2
76
33429
นางสาวอรสุภา  จารนัย 4 2
77
33502
นางสาวพจมาน  สืบสา 4 2
78
33531
นางสาวณภัทรยดา  บุญชิต 4 2
79
33850
นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมวงษ์ 4 2
80
33884
นางสาวภัทรนันท์  น้อยพลาย 4 2
81
36269
นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วใส 4 2
82
36270
นางสาวผริดา  บัวเตย 4 2
83
36271
นางสาวณัฐวดี  ผิวนวล 4 2
84
36272
นางสาวฐิติชญา  วันเจริญ 4 2 45 165 20 2 30 3000
85
33317
นายพัทธดนย์  โคตสีสาย 4 3
86
33354
นายณวัฒน์  นามนัย 4 3
87
33357
นายสารกิจ  นาคเขียว 4 3
88
33398
นายภควัต  งาสุ้ย 4 3
89
33554
นายณัฎฐนิธิ  อินทจร 4 3
90
33607
นายศิรวิทย์  นามวงศ์ 4 3
91
33644
นายภาณุ  วงษ์ทอง 4 3
92
36273
นางสาวอัศฎายุธ  สุกุล 4 3
93
36274
นายศุภกิต  ทองแดง 4 3
94
33333
นางสาวนิศมา  หินลาด 4 3
95
33334
นางสาวเบญญาภา  แสนสุขใส 4 3
96
33337
นางสาวเพชรลดา  เหล็กเพ็ชร 4 3
97
33388
นางสาวอภิญญา  ทัดเทียม 4 3
98
33390
นางสาวอรนันท์  ครองใจ 4 3
99
33430
นางสาวอาทิตญา  ทวี 4 3
100
33450
นางสาวฐิติกาล  เครือสิงห์ 4 3
101
33458
นางสาวประเสริฐศรี  สุปัตติ 4 3
102
33491
นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญรักษา 4 3
103
33494
นางสาวธันยกานต์  อำพันธ์ 4 3
104
33500
นางสาวปนัดดา  กันชัย 4 3
105
33503
นางสาวภัทรพร  ต้นทองดี 4 3
106
33505
นางสาวเมธีญา  มณีรัตน์ 4 3
107
33530
นางสาวชนกพร  ศรีวงษ์ 4 3
108
33542
นางสาวภัทรวิรินทร์  บุญธรรม 4 3
109
33546
นางสาวศยามล  ดาวสุก 4 3
110
33566
นางสาวจารุวรรณ  สารแสง 4 3
111
33574
นางสาวนัฐพร  เคารพ 4 3
112
33591
นางสาวอาทิตยา  พันสาย 4 3
113
33623
นางสาวแพรวผกา  ส่องศรี 4 3
114
33629
นางสาวสุชานาฎ  วงค์งาม 4 3
115
33671
นางสาวอินทิรา  ภูมิแกดำ 4 3
116
33883
นางสาวเปรมชนัน  เพียร์ซ 4 3
117
36277
นางสาวอัยยรัตน์  วุฒิวงศ์ 4 3
118
36278
นางสาวอริยา  คงราช 4 3
119
36279
นางสาวรุ่งรัตน์ดา  คำทรัพย์ 4 3
120
36280
นางสาวภัทรวดี  ละมูล 4 3
121
36281
นางสาวปารัญญา  อุปสุข 4 3
122
36282
นางสาวปวีณ์นุช  ดวงแก้ว 4 3
123
36283
นางสาวนิชานันท์  วงค์ฝ่ายแดง 4 3
124
36284
นางสาวกมลพิชญ์  พิมศรี 4 3
125
33472
นายคณิศร  คำผง 4 4
126
33483
นายสุวัฒน์  บุญญาสุ 4 4
127
33525
นายอัมรินทร์  กิ่งทวยหาญ 4 4
128
33558
นายพัชรพล  เกยมาศ 4 4
129
33598
นายธีรินทร์  สราญรมย์ 4 4
130
33610
นายอนุชา  กุลบุตร 4 4
131
33678
นายนครินทร์  แววพุก 4 4
132
33679
นายนนทวัฒน์  ยุบลชิตร 4 4
133
36285
นายสุกฤษฏิ์  โพธิ์ศรี 4 4
134
33362
นางสาวเจตปรียา  สินลอย 4 4
135
33408
นางสาวโชติกา  โยเซกิ เวียนวงศ์ 4 4
136
33416
นางสาวนภัสนันท์  ศรีนุเคราะห์ 4 4
137
33417
นางสาวนารีรัตน์  พลพวง 4 4
138
33420
นางสาวพรพิชญา  ชาลี 4 4
139
33428
นางสาวอรจิรา  ภักพวง 4 4
140
33448
นางสาวชาลิสา  ประสิทธิ์ 4 4
141
33464
นางสาววชิราลักษ์  จันทร์สมุด 4 4
142
33465
นางสาวศศิธร  แสงโชติ 4 4
143
33470
นางสาวอินทรา  ระมาย 4 4
144
33499
นางสาวปณิดา  ศรีปัญญา 4 4
145
33501
นางสาวปัทมาพร  วงวารี 4 4
146
33583
นางสาวมนัสนันท์  สูงสุด 4 4
147
33587
นางสาวสิรินยา  แม่นทอง 4 4
148
33614
นางสาวธนัญชิดา  กิ่งทะวงษ์ 4 4
149
33618
นางสาวนันธิดา  บัวงาม 4 4
150
33622
นางสาวพัชรี  นิยมวงศ์ 4 4
151
33657
นางสาวชลธิชา  ชอบมาก 4 4
152
33853
นางสาวถิรมนัส  กล้าหาญ 4 4
153
36286
นางสาวอินธิรา  แสงฉวี 4 4
154
36287
นางสาวสุวิมล  หวลคนึง 4 4
155
36288
นางสาวสุชาวดี  ไชยบุญเรือง 4 4
156
36289
นางสาววัชโรดม  ตุ้มคง 4 4
157
36290
นางสาวเพ็ชรรีย์  พันธ์ทอง 4 4
158
36291
นางสาวพิยดา  โพธิพันธ์ 4 4
159
36292
นางสาวพันไมล์  พันธะโคตร 4 4
160
36293
นางสาวปริยาภัทร  กงแก้ว 4 4
161
36294
นางสาวณัฐรุจา  นราวงษ์ 4 4
162
36295
นางสาวชัญญา  บุลา 4 4
163
36296
นางสาวจิราพัชร  เนียมมูล 4 4
164
36439
นางสาวจิลลาภัทร  จันทร์โท 4 4
165
33319
นายสถิตย์  คำผง 4 5
166
33356
นายรัตนชัย  ซื่อตรงบูชา 4 5
167
33394
นายเจษฏา  นาคินี 4 5
168
33473
นายชาติลือชา  ดวงใจ 4 5
169
33480
นายพีรพัฒน์  สีดา 4 5
170
33674
นายชัยวัฒน์  สาวันดี 4 5
171
33788
นายอัมรินทร์  รัตนโสภา 4 5
172
36297
นายวีรศักดิ์  หาวรรณ์ 4 5
173
36298
นายนันทวุฒิ  สถาวร 4 5
174
36299
นายธวัชชัย  มาระสา 4 5
175
33332
นางสาวนิธิพร  ศรีหาเวช 4 5
176
33338
นางสาวภัณทิรา  ถิระโคตร 4 5
177
33360
นางสาวกัลยา  ศรแก้ว 4 5
178
33372
นางสาวพัชราภรณ์  ชินรัมย์ 4 5
179
33384
นางสาวสุภาพร  เปรียบเทียบ 4 5
180
33385
นางสาวสุวดี  มะณีจันทร์ 4 5
181
33405
นางสาวขวัญจิรา  ปัทมจิรายุวัฒน์ 4 5
182
33413
นางสาวณัฐสุดา  หอมคำ 4 5
183
33454
นางสาวนันทวดี  พิมาทัย 4 5
184
33455
นางสาวนิตติยา  ยอดศรี 4 5
185
33508
นางสาวสิริวิภา  ศรีมงคล 4 5
186
33538
นางสาวพิมพ์มาดา  พิมพ์น้อย 4 5
187
33568
นางสาวจิราพร  มูลเสนา 4 5
188
33576
นางสาวเบญญาภา  โดเรสบาบีโลเนีย 4 5
189
33615
นางสาวชลธิชา  โชชื่น 4 5
190
33616
นางสาวชาคริยา  อ้วนคำภา 4 5
191
33650
นางสาวกฤติมา  เที่ยงทัศน์ 4 5
192
33733
นางสาวชญานุท  บุญประดิษฐ์ 4 5
193
33776
นางสาวนันท์นภัส  จันทร์สว่าง 4 5
194
33831
นางสาวพรพรรณ  ลาประวัติ 4 5
195
33879
นางสาวณัฐหทัย  บุญเยี่ยม 4 5
196
36300
นางสาวอัปสร  เลิศศรี 4 5
197
36301
นางสาวสุมณี  ลาธุลี 4 5
198
36302
นางสาวสุภาสิณี  พรมชาติ 4 5
199
36303
นางสาววริศรา  อินทะพันธ์ 4 5
200
36304
นางสาวรุ่งทิวา  ภาราศรี 4 5
201
36305
นางสาวรวีวรรณ  ก้านสี 4 5
202
36306
นางสาวเบญจวรรณ  วัญญะ 4 5
203
36307
นางสาวณัฐกฤตา  อังคะณา 4 5
204
36308
นางสาวกานต์พิชชา  บุญผาลา 4 5
205
33314
นายธนภูมิ  ตองอบ 4 6
206
33396
นายธนบัตร  วันศรี 4 6
207
33479
นายพัชรพล  เผ่าเพ็ง 4 6
208
33555
นายดุลยวัต  เบ้ามา 4 6
209
33593
นายคณากร  ขุขันธ์เขต 4 6
210
33599
นายนพรัตน์  คำจุ่น 4 6
211
33601
นายภัทรพงศ์  ดาวไสย์ 4 6
212
33722
นายนิรวิทย์  อุดด้วง 4 6
213
36309
นายอิสรายุทธ  จันทกรณ์ 4 6
214
33322
นางสาวกัญญา  ศรไชยญาติ 4 6
215
33374
นางสาวภัคจิรา  ลาพรมมา 4 6
216
33377
นางสาววิภวานี  รวมจิตร 4 6
217
33382
นางสาวสุดา  กิ่งก้าน 4 6
218
33469
นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจงาม 4 6
219
33471
นางสาวอุไรพร  ดวงแก้ว 4 6
220
33493
นางสาวฑิมพิกา  สรรพสาร 4 6
221
33497
นางสาวเนตรนรินทร์  พนม 4 6
222
33511
นางสาวอัญชลี  กฤษฎาชาตรี 4 6
223
33536
นางสาวปริยากร  หอมดวงศรี 4 6
224
33543
นางสาววรกมล  วงค์พุฒ 4 6
225
33547
นางสาวศุภนุช  พรำนัก 4 6
226
33582
นางสาวภัทรศยา  กันเทพา 4 6
227
33670
นางสาวอนุธิดา  นาราช 4 6
228
33697
นางสาวณัฐรดา  บุญเจริญ 4 6
229
33745
นางสาวอภิรดี  ยงเจริญ 4 6
230
33881
นางสาวปรายฝน  สาระวัน 4 6
231
36310
นางสาวอรอนงค์  ยันยงค์ 4 6
232
36311
นางสาวอรนภา  ศิริวัฒน์ 4 6
233
36312
นางสาวอนุวรรณ  อินทะชาติ 4 6
234
36313
นางสาวกชกร  วัตตะกุมาร 4 6
235
36314
นางสาวปาลิดา  ยาเคน 4 6
236
36315
นางสาวปริศนา  ฤทธิโส 4 6
237
36316
นางสาวบัณทิตา  ศรีเมือง 4 6
238
36317
นางสาวณัฐธิกาพร  มัชฌิมา 4 6
239
36318
นางสาวณัฐณิชา  ผาสีดา 4 6
240
36319
นางสาวฐิติวรณ์  จันทร์แจ้ง 4 6
241
36320
นางสาวชุนิภรณ์  ตรีเงิน 4 6
242
36321
นางสาวกมลรัตน์  วรรณทอง 4 6
243
36322
นางสาวกณิกา  โภคพันธ์ 4 6
244
33312
นายกิตติพงศ์  คุ้มครอง 4 7
245
33352
นายกิตติพงษ์  สรรพโภชน์ 4 7
246
33449
นายชนะภัย  กุลบุตร 4 7
247
33520
นายธนพนธ์  บุตรสมาน 4 7
248
33557
นายปรีดี  ศรีโทน 4 7
249
33640
นายนัฐวุฒิ  เรืองเดช 4 7
250
33646
นายเมธาสิทธิ์  งามแสง 4 7
251
33752
นายกิติภูมิ  ด้วงคำ 4 7
252
36323
นายไกรวิทย์  ดาวไสย์ 4 7
253
33347
นางสาวศิริลักษ์  การะเกษ 4 7
254
33371
นางสาวพริกรรณ์  พรหมนิ่ม 4 7
255
33378
นางสาววิลาวัลย์  ฉัตรสุวรรณ 4 7
256
33381
นางสาวสราวรรณ  สรีโกศล 4 7
257
33389
นางสาวอมรรัตน์  พรหมศักดิ์ 4 7
258
33402
นางสาวกมลวรรณ  แสงยา 4 7
259
33411
นางสาวณัฐกฤตา  ชัยวัชรเดชา 4 7
260
33415
นางสาวทิพรดา  อัตพันธ์ 4 7
261
33422
นางสาววิชญาพร  สงครามไชย 4 7
262
33423
นางสาววิมลสิริ  ธำรงวิริยรัตน์ 4 7
263
33431
นางสาวเอวิตรา  พันธ์งาม 4 7
264
33461
นางสาวพรวิภา  ช่างเพ็ชร 4 7
265
33534
นางสาวธารทิพย์  คณะนา 4 7
266
33541
นางสาวภัทรชนก  ผ่องราษี 4 7
267
33549
นางสาวสุกัญญา  บุญล้ำ 4 7
268
33569
นางสาวชญาดา  ธูปสกุล 4 7
269
33584
นางสาวลภัสรดา  กินรา 4 7
270
33588
นางสาวสุฐิดา  ศรีมาคำ 4 7
271
33590
นางสาวอรจิรา  จันทะศิลา 4 7
272
33611
นางสาวกชการ  ยิ่งชาติ 4 7
273
33624
นางสาวแพรวา  บัวผัน 4 7
274
33630
นางสาวอนุธิดา  อุทชา 4 7
275
33655
นางสาวจิราภา  ฝั่งทะเล 4 7
276
33666
นางสาวศิริรัตน์  ขันพันธ์ 4 7
277
33748
นางสาวผกามาศ  ภักเกลี้ยง 4 7
278
33817
นางสาวณัฐธิดา  คงราษี 4 7
279
34815
นางสาวกนกรดา  กอบุตร 4 7
280
36324
นางสาววนิดา  สำลี 4 7
281
36325
นางสาวธมลวรรณ  จอมกลาง 4 7
282
36326
นางสาวทองแสง  บริสุทธิ์ 4 7
283
36327
นางสาวจุฑามาศ  ป้องสิงห์ 4 7
284
33433
นายจิรเมท  ห่อทรัพย์ 4 8
285
33515
นายจรัญ  คณะวาปี 4 8
286
33596
นายธนกฤต  รัตนะวัน 4 8
287
33637
นายธณณัญฐ์  สุวรรณกูฏ 4 8
288
33645
นายภาสกรณ์  สมเพ็ชร 4 8
289
33682
นายพัชรพล  ไมตรีพันธ์ 4 8
290
33727
นายวัชรพล  คุณา 4 8
291
34810
นายฐปนา  อัมเรศ 4 8
292
36328
นายอภิวัฒน์  คนไว 4 8
293
36329
นายรัชชานนท์  สุวรรณสพ 4 8
294
36330
นายปรเมษฐ์  จามะรีย์ 4 8
295
33323
นางสาวกุลนันท์  หมัดขาว 4 8
296
33341
นางสาวเมธาวี  พรมจารี 4 8
297
33366
นางสาวณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน 4 8
298
33370
นางสาวพรลภัส  มากดี 4 8
299
33375
นางสาวรัฐญาภรณ์  สว่างรอบ 4 8
300
33383
นางสาวสุทธิกานต์  ศรีบุรินทร์ 4 8
301
33406
นางสาวคำภีรพรรณ  ทองคำบุตร 4 8
302
33418
นางสาวบัวเพ็ญพุทธ  นันทิทรรภ 4 8
303
33425
นางสาวสุพรรษา  ชมภูพื้น 4 8
304
33506
นางสาวยิ่งนรา  ไชยภักดี 4 8
305
33510
นางสาวอรุชา  จันทร์ผ่อง 4 8
306
33528
นางสาวจริยา  สายเบาะ 4 8
307
33548
นางสาวสิรินทิพย์  จันทวัน 4 8
308
33550
นางสาวสุพิชญา  ปัญญาวัน 4 8
309
33571
นางสาวณัฐธยาน์  วันดี 4 8
310
33575
นางสาวนันธิดา  คำแพงจีน 4 8
311
33579
นางสาวเพชรลดา  มะณี 4 8
312
33585
นางสาววชิราภรณ์  โตมร 4 8
313
33586
นางสาววิภาวี  สุระชาติ 4 8
314
33613
นางสาวกันต์ฤทัย  สีดา 4 8
315
33621
นางสาวผกายมาศ  สารภาพ 4 8
316
33659
นางสาวธมลวรรณ  แสงกล้า 4 8
317
33702
นางสาวศิริพัฒน์  รัตนา 4 8
318
33704
นางสาวสุนิตตา  ไพศาล 4 8
319
33781
นางสาวมณีรัตน์  กลมพันธ์ 4 8
320
35586
นางสาวขันธ์เงิน  ลิวรัตน์ 4 8
321
36331
นางสาวรัชดา  อ้วนคำภา 4 8
322
36332
นางสาวประภัสสร  จันทะมุด 4 8
323
36333
นางสาวธัญพิชชา  บุญทา 4 8
324
33275
นายจิรชัย  พึมขุนทด 4 9
325
33639
นายธัชกร  ลาภอุดมสกุล 4 9
326
33673
นายกิตติศักดิ์  เกษกรณ์ 4 9
327
36334
นายพีรพัฒน์  ครองเมือง 4 9
328
36335
นายนวพล  สามสี 4 9
329
36336
นายจักรพันธ์  แสงกอง 4 9
330
33295
นางสาวโชติกา  พินธุรักษ์ 4 9
331
33297
นางสาวณัฐธิดา  ผิวอ่อน 4 9
332
33310
นางสาวเสาวลักษณ์  ชนะชาติ 4 9
333
33452
นางสาวนริตา  ปานประชาติ 4 9
334
33492
นางสาวชนัญชิตา  ปิ่นคล้าย 4 9
335
33498
นางสาวเบญญาภา  นามวงศ์ 4 9
336
33504
นางสาวมณฑิรา  นิวาท 4 9
337
33537
นางสาวพลอยใส  สายแวว 4 9
338
33651
นางสาวกะรัตเพชร  ไชยบัว 4 9
339
33654
นางสาวกำไรทอง  ขานะโล 4 9
340
33660
นางสาวนริตา  คูณสุข 4 9
341
33663
นางสาวศรินดา  แก้วมูล 4 9
342
33667
นางสาวสิฏฐวลี  ลายทอง 4 9
343
33734
นางสาวตะวัน  มูลแก้ว 4 9
344
33735
นางสาวธนภรณ์  บุญเรือง 4 9
345
33738
นางสาวนิศากร  วิลาศรัตนโยธิน 4 9
346
33772
นางสาวดวงฤทัย  แก้วรักษา 4 9
347
33821
นางสาวสุภาพิชญ์  ศิริมา 4 9
348
36337
นางสาวอริศรา  ด้วงทอง 4 9
349
36338
นางสาวสุชานาฎ  ชุ่มใจ 4 9
350
36339
นางสาวสุกานดา  มั่นชาติ 4 9
351
36340
นางสาวสร้อยฟ้า  ผิวอ่อน 4 9
352
36341
นางสาวรุ่งธิวรรณ  โสภาจันทร์ 4 9
353
36342
นางสาวภณิตา  นาคเกษม 4 9
354
36343
นางสาวพัชราภา  เครือพันธ์ 4 9
355
36344
นางสาวปาลิตา  เมาหวล 4 9
356
36346
นางสาวณัฐธิชาภรณ์  วันเพ็ง 4 9
357
36347
นางสาวณัฏฐา  นิวาส 4 9
358
36275
นางสาวอังศุวีร์  กองทอง 4 9
359
36348
นางสาวฎารณี  ฮาร์เชะ 4 9
360
36349
นางสาวฎารณี  จันทร์นาม 4 9
361
36350
นางสาวจิรัชยาภรณ์  แก้ววงษา 4 9
362
36351
นางสาวกัญญาพัชร  เนียมจิตร 4 9
363
33444
นายอดิรุจ  หวานสูงเนิน 4 10
364
33485
นายอภิศักดิ์  คำประเสริฐ 4 10
365
33524
นายอดิเทพ  เกมชัยภูมิ 4 10
366
33563
นายอนุภัทร  แซ่ตง 4 10
367
33604
นายวีรยุทธ  คะนอง 4 10
368
33634
นายฐาปกรณ์  ต้นงอ 4 10
369
33641
นายพงศกร  ศาลาน้อย 4 10
370
33642
นายพัทวานิช  ทิมา 4 10
371
33675
นายณัฐกิตต์  สุภะเกษ 4 10
372
33706
นายอมรเทพ  ก้อนคำดี 4 10
373
33715
นายณัฐดนัย  ละมูล 4 10
374
33726
นายราชัน  สุขเกษม 4 10
375
33761
นายธนวัฒน์  สุระชาติ 4 10
376
33793
นายเกียรติศักดิ์  สนทยา 4 10
377
33795
นายจิรวัฒน์  อัศดร 4 10
378
35621
นายอัครเดช  ดวงศรี 4 10
379
36352
นายอนุรักษ์  ธะนู 4 10
380
36353
นายศิวกร  พวงขจร 4 10
381
36354
นายปฏิพล  เคนทองที 4 10
382
36355
นายธีระวัฒน์  ภูลายยาว 4 10
383
36356
นายธนากร  มวลสุข 4 10
384
36357
นายธนา  สุวรรณ 4 10
385
36358
นายเกรียงศักดิ์  ขนอ่อน 4 10
386
33346
นางสาวศิริพร  แซ่พร่าน 4 10
387
33535
นางสาวนิตยาพร  เริงนิรันดร์ 4 10
388
33551
นางสาวอาทิตยา  ชินวิวัฒนชัยกุล 4 10
389
33626
นางสาวรสรินทร์  สุวรรณะ 4 10
390
33661
นางสาวพรรษา  อินทะพันธ์ 4 10
391
33693
นางสาวกัญจน์ชญา  พูลสุขธนิตย์ 4 10
392
33739
นางสาวปนัดดา  ทองสวัสดิ์ 4 10
393
33777
นางสาวนิภาภรณ์  ทองสวัสดิ์ 4 10
394
33789
นางสาวสุนารี  ศรีสวย 4 10
395
33830
นางสาวสมฤทัย  นวนแย้ม 4 10
396
35602
นางสาวเกวลิน  ดวงศรี 4 10
397
36359
นางสาวอรดี  ระกำ 4 10
398
36360
นางสาวอทิตยา  ธรรมเจริญ 4 10
399
36361
นางสาวสุธาดา  ใจงาม 4 10
400
36362
นางสาวศศินิภา  สีนวน 4 10
401
36363
นางสาวปิยาอร  คำมุงคุณ 4 10
402
36364
นางสาวปนัดดา  ทองบุตร 4 10
403
36365
นางสาวสโรชา  ยุวพรม 4 10
404
36366
นางสาวธันยพร  มุ่งมาตย์ 4 10
405
36367
นางสาวทัศน์ดาว  เนียนแนบ 4 10
406
36368
นางสาวกอบกาญจน์  อ่อนยอง 4 10
407
36369
นางสาวกรรณิการ์  ชินศรี 4 10
408
33437
นายนวพล  วรรณจู 4 11 61 180 16 2 30 8000
409
33487
นายอานัติ  กอน้อย 4 11
410
33513
นายกลทีป์  ตาสรี 4 11