-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร ที่จบ.
#
1
35629
นายจิรณัฎฐ์  โมราอรรถ์ 4 1
2
35631
นายณัฐภัทร  โกสุม 4 1
3
35758
นายภัทรชัย  สุวรรณ์ 4 1
4
36074
นายกันต์เตชัส  บุญสน 4 1
5
36154
นายธีรวัฒน์  ศรีนวล 4 1
6
36187
นายกรวิชญ์  เกื้อสุข 4 1
7
36190
นายจิรวัฒน์  กายะชาติ 4 1
8
36193
นายณัฏฐกฤตย์  สัญญาถนอมรัช 4 1
9
36195
นายธนกฤษ  พละพันธ์ 4 1
10
36196
นายธนวรรธน์  ลุนบุดดา 4 1
11
36201
นายพงศพัศ  บุญมี 4 1
12
36206
นายอนาวิล  รินวงษ์ 4 1
13
38656
นายปุณณวิช  บัวทอง 4 1
14
38657
นายศิรวิทย์  สุระชาติ 4 1
15
35640
นางสาวกฤติมา  บุญโสม 4 1
16
35643
นางสาวชฎาทิพย์  ประยศ 4 1
17
35644
นางสาวชนัญชิดา  ศรีมาลา 4 1
18
35648
นางสาวจิรภิญญา  นามวงศ์ 4 1
19
35649
นางสาวนภัสสร  สอนลัทธิพันธ์ 4 1
20
35652
นางสาวปริยาภัทร  สุวันทา 4 1
21
35653
นางสาวปาลิตา  เติมบุญ 4 1
22
35654
นางสาวพรรณนารา  ทองขาว 4 1
23
35655
นางสาวพรรณปพร  วังคะฮาต 4 1
24
35665
นางสาวอรัญญา  ครองเมือง 4 1
25
35666
นางสาวอัจฉริยาพร  ทองละมุล 4 1
26
35684
นางสาวกรวรรณ  ดวงแก้ว 4 1
27
35691
นางสาวธันยพร  ชำนิวัฒน์ 4 1
28
35694
นางสาวเบญญาภา  ปัญญาวัน 4 1
29
35697
นางสาวเพ็ญพิชชา  อ่อนทรวง 4 1
30
35698
นางสาวไลลา  แก้วดี 4 1
31
35699
นางสาววรรณพร  ยอดสิงห์ 4 1
32
35703
นางสาวสุนิสา  ผลาผล 4 1
33
35854
นางสาวมาลีรัตน์  คุณราช 4 1
34
35930
นางสาวเกวลิน  แดงชาติ 4 1
35
35933
นางสาวชนิกานต์  ศรีสังข์ 4 1
36
35935
นางสาวณัฐฐาพร  เมาลิชาติ 4 1
37
35936
นางสาวธนัท  ลิพันธ์ 4 1
38
35937
นางสาวธิดารัตน์  คำศรี 4 1
39
35970
นางสาวกัญญ์วรา  ทารมย์ 4 1
40
35976
นางสาวณัฐฐานันท์  ศรีมะณี 4 1
41
36242
นางสาวอภิชญา  สะอาด 4 1
42
38658
นางสาวณัชชา  ทาระวัน 4 1
43
35667
นายกฤษฎา  เครือเนตร 4 2
44
35675
นายปธานิน  มากมา 4 2
45
35676
นายพีระโชติ  บุญเจริญ 4 2
46
35678
นายสิรภพ  สิงห์เสน 4 2
47
35680
นายอิศรานุวัฒน์  แสงสาย 4 2
48
35711
นายธนา  ชาบุญเรือง 4 2
49
35749
นายคุณเดช  ศรีสวย 4 2
50
35752
นายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์ 4 2
51
35756
นายปัณณวิชญ์  ศรีทา 4 2
52
35839
นายพิสิษฐ์  กุจะพันธ์ 4 2
53
36043
นายเมธัส  ป้องสอน 4 2
54
36087
นายอติราช  รองเมือง 4 2
55
38659
นายดำรง  ดวงเด่น 4 2
56
38660
นายธนากร  รุจิโภชณ์ 4 2
57
35645
นางสาวชลธิชา  สุขชาติ 4 2
58
35686
นางสาวญาณิศา  พิทักษ์ 4 2
59
35690
นางสาวณัฐชา  คมศรี 4 2
60
35706
นางสาวสุภัสศร  สีทอง 4 2
61
35738
นางสาวเพชรนัดดา  ไชยสัตย์ 4 2
62
35768
นางสาวชลาลักษณ์  คชพันธ์ 4 2
63
35787
นางสาวอาริษา  ศรีโพธิ์ 4 2
64
35817
นางสาวปภาพร  คันศร 4 2
65
35852
นางสาวญาณิน  นารี 4 2
66
35860
นางสาวเปรมวดี  สลับศรี 4 2
67
35869
นางสาวอัจฉริยา  ชาลี 4 2
68
35887
นางสาวกนกพิชญ์  ตุลตอาน 4 2
69
35901
นางสาวพนิตตา  วงษ์โกฎ 4 2
70
35973
นางสาวฉัตรกมล  ไชยโพธิ์ 4 2
71
36020
นางสาวบัณฑิตา  เงือกน้ำ 4 2
72
36022
นางสาวปัทมา  ทวีกุล 4 2
73
36053
นางสาวขวัญจิรา  วงษ์ขันธ์ 4 2
74
36060
นางสาวน้ำฟ้า  อินบุญญา 4 2
75
36067
นางสาววสุธา  ประเสริฐศรี 4 2
76
36096
นางสาวณัฏฐากร  แก้วพิลา 4 2
77
38662
นางสาวณัฐกฤตา  แจ่มสงค์ 4 2
78
38663
นางสาวนันทิตา  ชมภู 4 2
79
38664
นางสาวบัญฑิตา  ชัยนวล 4 2
80
38665
นางสาววารินทิพย์  ทองแดง 4 2
81
38666
นางสาวพิมพ์ชนก  ภาสันต์ 4 2
82
38667
นางสาวกาญจนา  สมาพงศ์ 4 2
83
38668
นางสาวจิรนันท์  สามารถ 4 2
84
38669
นางสาวรพีพรรณ  หนึ่งคำมี 4 2
85
38670
นางสาวเกวลิน  อินธิแสง 4 2
86
35755
นายปรเมศร์  บัวงาม 4 3
87
35878
นายนิรุตติ์  โชโตวงษ์ 4 3
88
35884
นายศุภวิชญ์  อ้วนหินกอง 4 3
89
35997
นายทวีชัย  ทิศพรม 4 3
90
36001
นายพงษ์พัฒน์  ไชยณรงค์ 4 3
91
36008
นายอธิคุณ  พิมาทัย 4 3
92
36039
นายธีระพงษ์  พัทสิม 4 3
93
36075
นายชัยพัฒนะ  ศรีจันทร์ 4 3
94
36082
นายพรลภัส  ใหญ่ล้ำ 4 3
95
36153
นายธนากร  ธุระพันธ์ 4 3
96
37190
นายสามพระยา  ลาพันธ์ 4 3
97
38672
นายสุริยะ  ทองลือ 4 3
98
38674
นายอำนาจ  สร้อยสนธิ์ 4 3
99
38676
นายสราวุฒิ  อินทร์สว่าง 4 3
100
35683
นางสาวกมลชนก  อรรคบุตร 4 3
101
35702
นางสาวสุธิดา  เทนโสภา 4 3
102
35730
นางสาวณิชาภัทร  พามา 4 3
103
35735
นางสาวปทิตตา  ศิริบูรณ์ 4 3
104
35766
นางสาวจิตรา  ยอดสิงห์ 4 3
105
35786
นางสาวสุพรรษา  วรรณวัลย์ 4 3
106
35788
นางสาวอินทิดา  ภูยะสิงห์ 4 3
107
35813
นางสาวดวงพร  เพ็ชรศรีงาม 4 3
108
35823
นางสาววรัชยา  ครองเมือง 4 3
109
35859
นางสาวปาลิตา  เพ็งธรรม 4 3
110
35865
นางสาวศศินา  ดวงจันทร์ 4 3
111
35867
นางสาวสุชานาถ  เกษจันทร์ 4 3
112
35900
นางสาวปาริฉัตร  ป้องกัน 4 3
113
35991
นางสาวอนัญญา  ลิลัน 4 3
114
36064
นางสาวพัชรพร  กุลเดช 4 3
115
36102
นางสาวปัญญาพร  โนนสังข์ 4 3
116
36109
นางสาวสิริจรรยา  คำแสงดี 4 3
117
38677
นางสาวภัทรวี  จันทร์เภา 4 3
118
38678
นางสาวพรนภา  ไชยขันตรี 4 3
119
38679
นางสาวสโรชา  แซ่เตียว 4 3
120
38680
นางสาววิยดา  โทวาท 4 3
121
38681
นางสาวนันท์นภัส  พละศักดิ์ 4 3
122
38682
นางสาวต้นข้าว  รักไทย 4 3
123
38683
นางสาววรัญญา  เรืองฤทธิ์ 4 3
124
38684
นางสาววรรณวิสา  ศิลาคำ 4 3
125
38685
นางสาวธัญญาภรณ์  สายเย็น 4 3
126
38686
นางสาวกัสศุมา  สารศาสตร์ 4 3
127
38687
นางสาววริษฐา  สุชาติ 4 3
128
38688
นางสาวอลิษา  โสดสม 4 3
129
38824
นางสาวอัญธิสา  บุญสร้อย 4 3
130
35670
นายเจษฎากร  กันภักดี 4 4
131
35673
นายทนุธรรม  ศรเพชร 4 4
132
35709
นายณัฐพล  คมไส 4 4
133
35715
นายพีระพัฒน์  สมไวย์ 4 4
134
35790
นายธีรวัฒน์  พิมพ์กาล 4 4
135
35836
นายธัชนนท์  เตรียมไชย 4 4
136
35874
นายฐิติกร  คูณสว่าง 4 4
137
35912
นายกฤษฎา  สุขขา 4 4
138
35963
นายภูมิพิพัฒน์  สัตยาพันธ์ 4 4
139
36004
นายรัตพล  เครือเนตร 4 4
140
36079
นายนนท์ยศ  จันทิพย์ 4 4
141
36083
นายยศพนธ์  ศรีสวัสดิ์ 4 4
142
36084
นายรัฐนนท์  คำผาย 4 4
143
36085
นายศิริพัตร  อุ่นเสมอ 4 4
144
36146
นายคณาธิป  สลักคำ 4 4
145
35656
นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมบรรณ์ 4 4
146
35693
นางสาวนันทวัน  ปัทมะ 4 4
147
35732
นางสาวนลินนิภา  ขันตรี 4 4
148
35739
นางสาวเพชรัตน์  เรืองศรี 4 4
149
35740
นางสาววรรณณิภา  ชมภูพื้น 4 4
150
35774
นางสาวเบญญาภา  สืบสัตย์ 4 4
151
35816
นางสาวเบญญาภา  เท้าไม้สน 4 4
152
35847
นางสาวกันติชา  แก้วคำกอง 4 4
153
35908
นางสาวสุธัมมา  แก้ววงษา 4 4
154
36013
นางสาวฉัตรชนก  พัดทาบ 4 4
155
36023
นางสาวพรรัชดา  สมพงษ์ 4 4
156
36024
นางสาวพิชญาภา  อ่อนทรวง 4 4
157
36027
นางสาววศินี  โคตวงค์ 4 4
158
36051
นางสาวกัญจน์กนก  เผ่าภูรี 4 4
159
36059
นางสาวธัญสินี  เกษไธสง 4 4
160
36090
นางสาวกฤตชญา  ถาพันธ์ 4 4
161
36092
นางสาวขวัญจิรา  ไชยพรม 4 4
162
37188
นางสาวบงกชรัตน์  หวนคะนึง 4 4
163
37227
นางสาวณัฐธิดา  ภูโยธา 4 4
164
38689
นางสาววิภาวี  กาวัน 4 4
165
38690
นางสาวกัญญ์วรา  ขานทรัพย์ 4 4
166
38691
นางสาวปัญญากร  ทองคำผุย 4 4
167
38692
นางสาวพัทธ์ธีรา  นางวงค์ 4 4
168
38693
นางสาวปวิชญาดา  เนียมกลิ่น 4 4
169
38694
นางสาวสาริกา  ปานสุวรรณ์ 4 4
170
38695
นางสาวชลิตา  พรมมุณี 4 4
171
38696
นางสาววรัทยา  เพ็ชรินทร์ 4 4 45 150 2
172
38697
นางสาวอัศนี  มีบุญ 4 4
173
38699
นางสาวชลธิชา  สมอรัตน์? 4 4
174
34961
นายอดุลวัช  แก้วรักษา 4 5
175
35707
นายจารุเดช  อังคะฮาด 4 5
176
35716
นายภัททิยะ  แย้มรุ่งเรือง 4 5
177
35723
นายอวิรุทธ์  อำพะรัตน์ 4 5
178
35751
นายณัฐดนัย  กัณหาชาลี 4 5
179
35886
นายอภินันท์  จรรยากรณ์ 4 5
180
35965
นายศักดิ์ทวี  อินทะพันธ์ 4 5
181
35999
นายธีรพงษ์  พิมพา 4 5
182
36003
นายภูวนัยต์  คูณสุข 4 5
183
36148
นายเฉลิมชัย  อ่ำต่ำงาม 4 5
184
38700
นายภูมิภัทร  กาลพัฒน์ 4 5
185
38702
นายอนุศักดิ์  ขันที 4 5
186
38752
นายธีรศักดิ์  พิมพ์น้อย 4 5
187
38794
นายฐิติวัฒน์  สัจวาที 4 5
188
35688
นางสาวณัฏฐธิดา  การะเกษ 4 5
189
35731
นางสาวณิชารีย์  สายเนตร 4 5
190
35733
นางสาวนัฐสิมา  เนื่องไชยยศ 4 5
191
35741
นางสาววรรณวิศา  ธานี 4 5
192
35769
นางสาวชุติมา  มนเวช 4 5
193
35772
นางสาวนภัสวรรณ  โนระ 4 5
194
35777
นางสาวจันทิมา  สุขพิมาย 4 5
195
35778
นางสาวพีริยา  ตั้งเกียรติกำธร 4 5
196
35809
นางสาวจิรัฐติกาล  บุญยกิจ 4 5
197
35857
นางสาวเบญจพร  ทองสมบัติ 4 5
198
35858
นางสาวปริฉัตร  งามเงิน 4 5
199
35862
นางสาวฟาริดา  คณะนา 4 5
200
35902
นางสาวพิมพ์ชนก  ขันโท 4 5
201
35978
นางสาวธิดารัตน์  กายะชาติ 4 5
202
35987
นางสาววริษา  บุญมา 4 5
203
36011
นางสาวเกศินี  โลมาศ 4 5
204
36057
นางสาวณัฐชยา  สรรพสาร 4 5
205
36065
นางสาวพิชชาภา  บุตรราช 4 5
206
36072
นางสาวอมรินทรา  อินทะพันธ์ 4 5
207
36101
นางสาวปวีณา  บุตรสุวรรณ์ 4 5
208
38703
นางสาวพิมพ์ชนก  กล่อมตน 4 5
209
38704
นางสาวกันต์ฤทัย  กันยามา 4 5
210
38705
นางสาวกนกพิชญ์  ทัยอ่อน 4 5
211
38706
นางสาวชุติกาญจน์  บุดดาลี 4 5
212
38708
นางสาวกุลปริยา  พิมะเสน 4 5
213
38709
นางสาววรัชญา  มงคลแก้ว 4 5
214
38710
นางสาวพิชชา  สิงห์ทอง 4 5
215
38789
นางสาวอรจิรา  ทิพย์สิงห์ 4 5
216
38791
นางสาวศศินา  บุญมา 4 5
217
38795
นางสาวสุดาพร  นิวาส 4 5
218
38797
นางสาวสุธาวัลย์  แก่นสีดา 4 5
219
35635
นายภูริชญา  แทนเครือ 4 6
220
35668
นายกิตติศักดิ์  คืนผล 4 6
221
35718
นายวิทยานุวัฒน์  ศรีวงศ์ 4 6
222
35722
นายอลงกร  เสาะใส 4 6
223
35761
นายสิทธิโชค  บุญฉลวย 4 6
224
35794
นายณัฐวัศห์  โพธิ์วัง 4 6
225
35804
นายอภิวัฒน์  พิมพ์จันทร์ 4 6
226
35844
นายสุทธนพ  ดุษฎีกุล 4 6
227
35872
นายไกรวิชญ์  ตาชม 4 6
228
35876
นายธนภัทร  พื้นผา 4 6
229
36035
นายชัยณรงค์  เพ็งแจ่ม 4 6
230
36130
นายเบญจิมินทร์  เคอร์ชอ 4 6
231
36131
นายปกรณ์เกียรติ  สืบหล้า 4 6
232
38711
นายสุรวิทย์  กิ่งแก้ว 4 6
233
38712
นายวิวัฒน์ชัย  พิมเพพา 4 6
234
38713
นายธนวัฒน์  พึ่งจิตร 4 6
235
38714
นายณัฐวุฒิ  พุ่มจันทร์ 4 6
236
38715
นายภมรชัย  เนียมจิตร์ 4 6
237
35687
นางสาวฐิติวรดา  พิมพาลัย 4 6
238
35744
นางสาวศศิวิมล  ขุนชัย 4 6
239
35767
นางสาวจิรัชญา  อารีย์ 4 6
240
35771
นางสาวธมนวรรณ  ละมูล 4 6
241
35890
นางสาวคณิตฎา  กลมพันธ์ 4 6
242
35929
นางสาวกัญญาณัฐ  ขันโท 4 6 54 160 1 3 5
243
35980
นางสาวบัณฑิตา  เพ็งจันทร์ 4 6
244
36028
นางสาววีรดา  ขวัญบุญจันทร์ 4 6
245
36030
นางสาวสุกานดา  วงค์คำ 4 6
246
36032
นางสาววณิชยา  สิมลี 4 6
247
36108
นางสาววาสนา  เสนคำสอน 4 6
248
38716
นางสาวนันท์นลิน  จำพันธ์ 4 6
249
38717
นางสาวจิรัชญา  ปัดถาพิมพ์ 4 6
250
38718
นางสาวนรพร  ปานประชาติ 4 6
251
38719
นางสาวพลอยไพริน  เพชรก้อน 4 6
252
38720
นางสาวธนัชพร  ภูติยา 4 6
253
38721
นางสาวณัฐพร  รสชาติ 4 6
254
38722
นางสาวปัณณธร  รัตนะมงคล 4 6
255
38723
นางสาวขวัญจิรา  วงค์ดา 4 6
256
38724
นางสาวณัฐธิดา  เคารพ 4 6
257
38726
นางสาวอัญชลี  ขาวสลับ 4 6
258
38793
นางสาวจิดาภรณ์  นิลวงษ์ 4 6
259
35632
นายนภัทร  แก้วอินทร์ 4 7
260
35633
นายนันทวัฒน์  ส่องสีโรจน์ 4 7
261
35639
นายกิตต์ธนา  พิมพ์ชัย 4 7
262
35798
นายปาณัสม์  แก้วพวง 4 7
263
35956
นายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์ 4 7
264
36005
นายศาสตราวุธ  เจริญพันธ์ 4 7
265
36036
นายชัยศักดิ์  คำแสนราช 4 7
266
35682
นางสาวกมลฉัตร  กุลศิริ 4 7
267
35779
นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมจวง 4 7
268
35781
นางสาววรกาญจน์  สมดี 4 7
269
35807
นางสาวกุลนิษฐ์  จิบจันทร์ 4 7
270
35810
นางสาวชลวษา  เมืองจันทร์ 4 7
271
35815
นางสาวนันท์ณภัสวัล  โทชัย 4 7
272
35819
นางสาวปุณยวีร์  ผิวผ่อง 4 7
273
35822
นางสาวลภัสรดา  ทองจันทร์ 4 7
274
35827
นางสาวสุภาพร  สีหาบุตร 4 7
275
35849
นางสาวจรัสศรี  ศรีอินทร์ 4 7
276
35850
นางสาวจิราภา  ไผ่เลี้ยง 4 7
277
35861
นางสาวพิมพ์อัปสร  ไกรจักร์ 4 7
278
35946
นางสาววราภรณ์  พิมพ์พงษ์ 4 7
279
35969
นางสาวกนกวลัย  โจมปัญญา 4 7
280
35972
นางสาวเขมนิจ  บุญแก้ว 4 7
281
35977
นางสาวธวัลรัตน์  เกษี 4 7
282
35979
นางสาวนันธิตา  วิบูลย์สิริพร 4 7
283
36025
นางสาวภัทราพร  จันทร์อิน 4 7
284
36031
นางสาวอโนมา  นิวาท 4 7
285
36055
นางสาวชญาภา  นาสารีย์ 4 7
286
36089
นางสาวกรกนก  จันทวิมล 4 7
287
36104
นางสาวพัชรีภรณ์  ผกายทอง 4 7
288
36111
นางสาวอภิสรา  แข่งขัน 4 7
289
36112
นางสาวอมราพร  เขตสกุล 4 7
290
37207
นางสาวพัชรธิดา  จารุมาศ 4 7
291
37210
นางสาวอนัญญา  สำเร็จงาน 4 7
292
38727
นางสาวภควดี  ครองเชื้อ 4 7
293
38728
นางสาวสกาวเดือน  คำไชโย 4 7
294
38729
นางสาวแพรวา  ดีดวงพันธ์ 4 7
295
38730
นางสาวณัฐณิชา  ปานนุ่น 4 7
296
38731
นางสาววรกานต์  พละศักดิ์ 4 7
297
38732
นางสาวปิ่นมณี  วิชัยโย 4 7 48 156 24 2 30
298
38733
นางสาวฐิติกา  ศรีวงศ์ 4 7
299
38735
นางสาวสุธิดา  ขิมสุข 4 7
300
35628
นายกิตติภูมิ  สุโกพันธ์ 4 8
301
35714
นายพลกฤต  บุศภาค 4 8
302
35720
นายสิรภพ  ขาวละออ 4 8 43 163 3000 3 20 15000
303
35764
นายอัฎติยากรณ์  พะวัง 4 8
304
35796
นายธเนศวร  ทองดี 4 8
305
35799
นายพีรณัฐ  พูลสว่าง 4 8
306
35801
นายวิริยะ  ว่องไว 4 8
307
35803
นายสุกฤษฎิ์  ศิริชนะ 4 8
308
35834
นายชัยวัฒน์  ศรีคำ 4 8
309
35840
นายภาณุพงศ์  แก้ววงษา 4 8
310
35873
นายชนะศักดิ์  พงษ์เกษม 4 8
311
35915
นายชินวัตร  ประกอบแจ่ม 4 8
312
35964
นายฤทธิ์เทวา  คามินทร์ 4 8
313
35995
นายชวิน  ปาละนิตย์ 4 8
314
36002
นายพิชยะ  จันใด 4 8
315
36007
นายแสนชัย  ทัดเทียม 4 8
316
36033
นายก้องภพ  โสดาธาตุ 4 8
317
36047
นายอดิเทพ  พลเยี่ยม 4 8
318
36068
นายศุภวัฒน์  ประสมวงค์ 4 8
319
36076
นายชัยพิพัฒน์  แก่แสง 4 8
320
36113
นายกนกพล  กันเทพา 4 8
321
36116
นายขจรยศ  จันทชิด 4 8
322
36128
นายธีรวัต  ภาพเทียม 4 8 68 183 3 3 15 12000
323
36134
นายพิรพัฒน์  พิมพะสุทธิ์ 4 8
324
36143
นายสิทธิชัย  ศิลาเกษ 4 8
325
36224
นายเกียรติภูมิ  สายโน 4 8
326
38673
นายเขตโสภณ  นวลกลิ่น 4 8
327
38737
นายเดชณรงค์  ทองเจริญ 4 8
328
38805
นายพลวัฒน์  พิมาทัย 4 8
329
35728
นางสาวช่อเพชร  โพธิ์ทอง 4 8
330
35746
นางสาวอารีรัตน์  เกษมสุข 4 8
331
35811
นางสาวโชตินภา  นารี 4 8
332
35826
นางสาวสุณิตา  ชาภิรมย์ 4 8 50 160 2 2 5 14000
333
35898
นางสาวบุญญารัตน์  วงษ์เศษ 4 8
334
35899
นางสาวปริตชา  ป้องประดา 4 8
335
35909
นางสาวอนงค์  แสงสิงห์ 4 8
336
35941
นางสาวปานชีวา  ไชยเกิด 4 8
337
38739
นางสาวพัณณ์ชิตา  แก่นทิพย์ 4 8
338
38740
นางสาวปานิสรา  ดาวใส 4 8
339
38741
นางสาวกัญญาณัฐ  สายเมฆ 4 8
340
38742
นางสาวอลิตา  โสดาโคตร 4 8
341
38790
นางสาวอินทิรา  บุญอินทร์ 4 8
342
38799
นางสาวอรกัญญา  พรมเคน 4 8
343
35634
นายภัคพิศุทธิ์  พงษ์เพชร 4 9
344
35791
นายคุณากร  ยงทวี 4 9
345
35797
นายปกรณ์  โพธิพันธ์ 4 9
346
35835
นายธนภูมิ  พิลากุล 4 9
347
35880
นายพิทูน  อัมภรัตน์ 4 9
348
35882
นายวโรตนม์  คำแก้ว 4 9
349
35914
นายชนาภัทร  บัวงาม 4 9
350
35921
นายพิทยุตม์  บุญจำ 4 9
351
35923
นายวรเดช  หาสอดส่อง 4 9
352
35924
นายวุฒิศักดิ์  ป้องหล้า 4 9
353
35927
นายอภิชาติ  ป้อมพรม 4 9
354
36037
นายทวีศักดิ์  สุระชาติ 4 9
355
36038
นายธนธรณ์  กุลบุตร 4 9
356
36041
นายพงษ์พิพัฒน์  สายแก้ว 4 9
357
36048
นายอนุพนธ์  ชาลีหอม 4 9
358
36078
นายธนกร  วสุกรรณ์ 4 9
359
36086
นายศิริวุฒิ  สุวรรณ 4 9
360
36088
นายอนันตศักดิ์  เหล่าสมบูรณ์ 4 9
361
36120
นายฐิติวัฒน์  มั่นชาติ 4 9
362
36132
นายปฏิพล  ไชยขันตรี 4 9
363
36135
นายพีรพล  บุญจริง 4 9
364
37185
นายสิทธินันท์  โทคำเวช 4 9
365
38743
นายณัฐวุฒิ  เตรียมชัย 4 9
366
38744
นายณัฐวุฒิ  พรมเทพ 4 9
367
38745
นายวีรวัฒน์  ศิลารักษ์ 4 9
368
38746
นายวีรภัทร  สาคำภี 4 9
369
38747
นายธีรภัทร  สำราญกิจ 4 9
370
35820
นางสาวพิมลพัทธ์  กอดทอง 4 9
371
35824
นางสาวศศินิภา  บุญประชม 4 9
372
35848
นางสาวกุลวดี  นางวงค์ 4 9
373
35863
นางสาวลภัสรดา  กิ่นมณี 4 9
374
35910
นางสาวอรัญศรา  สุนทรวัฒน์ 4 9
375
35932
นางสาวฉัตรกมล  แก้วรักษา 4 9
376
35949
นางสาวสุจิตรา  สายปัญญา 4 9
377
35985
นางสาวภัทรวดี  ราชสิงห์ 4 9
378
36054
นางสาวชญากานต์มณี  แสนลา 4 9
379
36091
นางสาวขนิษฐา  ภาษี 4 9
380
36097
นางสาวธัญพิชชา  โคสา 4 9
381
36105
นางสาวประกายดาว  ขันตรี 4 9
382
38748
นางสาวพริมพัชชา  พิลารัตน์ 4 9
383
38749
นางสาวสุชัญญา  อุทุม 4 9
384
38792
นางสาวศิริกัลยา  คล้ายหาญ 4 9
385
38798
นางสาวธีรดา  สาธรณ์ 4 9
386
35677
นายรชต  กิ่งของ 4 10
387
35833
นายณัฏฐศรัณยุ์  รักษาวงษ์ 4 10
388
35875
นายณัฐภัทร  โนนสังข์ 4 10
389
35879
นายปิยวัฒน์  สุดสอาด 4 10
390
35961
นายปิยะนัฐ  เมินหา 4 10
391
35996
นายชิโณทัย  จงรักษ์ 4 10
392
36046
นายศิริศักดิ์  สุทธิวรรค 4 10
393
36081
นายพชรวรรษ  จำเริญนุสิทธิ 4 10
394
37199
นายจรัสรวี  พันธ์น้อย 4 10
395
35641
นางสาวกานต์พิชชา  จันทา 4 10
396
35642
นางสาวกีรติกา  ทรัพย์ทิม 4 10
397
35651
นางสาวปณิตา  แก้วจันดี 4 10
398
35696
นางสาวพิริสร  เชื้อทอง 4 10
399
35775
นางสาวปนัดดา  สาระวรรณ 4 10
400
35783
นางสาวศศิปรียา  บึงโบก 4 10
401
35785
นางสาวสุดารัตน์  จันทองหลาง 4 10
402
35893
นางสาวญานิฐษา  บุญเจริญ 4 10
403
35942
นางสาวพรชนก  ประนม 4 10
404
35947
นางสาวศศิกานต์  สาสาย 4 10
405
35948
นางสาวโศรดา  รามวงศ์ 4 10
406
35989
นางสาวสรวิศา  ลาวทอง 4 10
407
36169
นางสาวกานต์ธิดา  สุขสวัสดิ์ 4 10
408
36220
นางสาวภัทรวดี  รุ่งเรือง 4 10
409
38750
นางสาวกุลนรี  แม็คคาร์ทนีย์ 4 10
410
38751
นางสาวปาณิศา  ศิริพร 4 10