-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร ที่จบ.
#
1
34826
นายณฐกร  ศรีทองธรรม 4 1 73 167 กันทรลักษ์วิทยา
2
34831
นายบวรวิทย์  เสงี่ยมพงษ์ 4 1 56 180 1000 2 7 15000 กันทรลักษ์วิทยา
3
34835
นายพิทักษ์พงษ์  ทองแปลง 4 1 63 170 กันทรลักษ์วิทยา
4
34841
นายอนุชา  บุญชาติ 4 1 59 175 3700 3 7 8000 กันทรลักษ์วิทยา
5
34866
นายชานน์โชติ  โคตรมิตร 4 1 68 177 กันทรลักษ์วิทยา
6
34879
นายอภิวิชญ์  โภคพันธ์ 4 1 48 163 7800 2 20 10000 กันทรลักษ์วิทยา
7
34906
นายจิรวัฒน์  บุญเสนอ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
8
34911
นายนำชัย  ชอบดี 4 1 47 172 30000 2 30 15000 กันทรลักษ์วิทยา
9
35039
นายศุภกร  ขจรเพชร 4 1 57 177 29000 3 30 40000 กันทรลักษ์วิทยา
10
35067
นายถิรวุฒิ  ศรศรี 4 1 42 170 2 25 9000 กันทรลักษ์วิทยา
11
35240
นายองอาจ  ฝาใต้ 4 1 41 170 1500 2 8 500 กันทรลักษ์วิทยา
12
35267
นายกิตติวรา  กองทอง 4 1 75 170 3000 3 15 5000 กันทรลักษ์วิทยา
13
35276
นายภัคนิกรณ์  ธิปเทศ 4 1 58 175 27000 3 15 2000 กันทรลักษ์วิทยา
14
35310
นายธนะโชติ  พวงบุตร 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
15
35356
นายปรุฬห์  สุขสงวน 4 1 98 173 23 2 20 35000 กันทรลักษ์วิทยา
16
34843
นางสาวกนกรัตน์  ดาศรี 4 1 40 154 23 2 25 8000 กันทรลักษ์วิทยา
17
34846
นางสาวญาณิศา  วันศุกร์ 4 1 74 167 7800 2 15 10000 กันทรลักษ์วิทยา
18
34850
นางสาวนวพร  ภูมลี 4 1 52 153 2000 2 15 5000 กันทรลักษ์วิทยา
19
34851
นางสาวปทุมวรรณ  กัญญาชาติ 4 1 55 159 4000 2 15 10000 กันทรลักษ์วิทยา
20
34859
นางสาวรวิสรา  โพธิ์ไพร 4 1 50 170 30000 2 30 15000 กันทรลักษ์วิทยา
21
34882
นางสาวจรรยมณฑน์  โมระอรรถ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
22
34885
นางสาวชลิตา  สุชาติ 4 1 47 164 8 2 15 5000 กันทรลักษ์วิทยา
23
34887
นางสาวชุติมา  ทองสุ 4 1 46 155 22000 2 35 15000 กันทรลักษ์วิทยา
24
34893
นางสาวปาลิตา  พงษ์วัน 4 1 38 154 15 1 20 5000 กันทรลักษ์วิทยา
25
34899
นางสาววิรัญชนา  ขันโท 4 1 55.6 161 1000 3 10 กันทรลักษ์วิทยา
26
34901
นางสาวสุภัสสรา  สีด้วง 4 1 49.9 166 12000 3 20 15000 กันทรลักษ์วิทยา
27
34916
นางสาวกฤตพร  ทองลือ 4 1 48 160 3700 3 10 10000 กันทรลักษ์วิทยา
28
34928
นางสาวปลายฝน  ศรีมาบุตร 4 1 64 170 21 2 60 10000 กันทรลักษ์วิทยา
29
34937
นางสาวรุ่งฤดี  สีกะชา 4 1 46 160 23000 2 40 10000 กันทรลักษ์วิทยา
30
34938
นางสาววรรณพร  ไชยจำ 4 1 49 160 25000 2 50 12000 กันทรลักษ์วิทยา
31
34940
นางสาวศิริกัญญา  คงกล้า 4 1 48 169 2500 2 40 8000 กันทรลักษ์วิทยา
32
34941
นางสาวศิริวรรณ  รัตวาลย์ 4 1 62 166 22000 3 30 18000 กันทรลักษ์วิทยา
33
34944
นางสาวอรยา  สายลุน 4 1 41 157 16000 2 30 15000 กันทรลักษ์วิทยา
34
34970
นางสาวชนิสา  สุขนิยม 4 1 48 161 30000 3 30 7000 กันทรลักษ์วิทยา
35
35013
นางสาวประภัสสร  ศรีหงษา 4 1 50 167 3000 3 10 5000 กันทรลักษ์วิทยา
36
35043
นางสาวกชกร  โททอง 4 1 43 153 15000 2 30 10000 กันทรลักษ์วิทยา
37
35218
นางสาวศศินิภา  บุตดาวงษ์ 4 1 46 159 25000 2 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
38
35245
นางสาวขวัญจิรา  สลับศรี 4 1 55 173 13000 2 30 5000 กันทรลักษ์วิทยา
39
35439
นางสาววิชยา  สาริกา 4 1 44 159 27000 2 40 40000 กันทรลักษ์วิทยา
40
37154
นางสาวปาริฉัตร  สุพิษ 4 1 กันทรลักษ์วิทยา
41
37854
นางสาวพริมรตา  เขียนบุตร 4 1 41 153 25000 2 30 10000 โรงเรียนบ้านสามเส้า
42
37855
นางสาวพลอยจินดามณี  ทองคำวัน 4 1 43 158 2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
43
37856
นางสาวอัจฉรา  เชื้อสอน 4 1 47 158 3 15 โรงเรียนบ้านสว่าง
44
34829
นายทองแท้  แก้วชะอุ่ม 4 2 83 172 1200 3 20 20000 กันทรลักษ์วิทยา
45
34833
นายพลวัฒน์  ศรีสุภาพ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
46
34840
นายสิรวิชญ์  พิสิฐแก้วภากร 4 2 58 176 24000 3 30 40000 กันทรลักษ์วิทยา
47
34870
นายธีร์กวิน  เคสะนอก 4 2 50 165 1200 3 5 8000 กันทรลักษ์วิทยา
48
34877
นายลัทธพล  ภักดีล้น 4 2 80 168 20000 2 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
49
34910
นายธีรศักดิ์  ไชยนิล 4 2 75 164 15000 3 40 40000 กันทรลักษ์วิทยา
50
34914
นายอดิเทพ  พุฒซ้อน 4 2 50 170 32 3 40 29000 กันทรลักษ์วิทยา
51
34945
นายกริช  องอาจ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
52
35073
นายพิชิตพล  คำหอมกุล 4 2 58 168 1200 3 6 15000 กันทรลักษ์วิทยา
53
35081
นายสุเมธ  วงศามาลย์ 4 2 50 163 12000 3 20 5000 กันทรลักษ์วิทยา
54
35146
นายกฤษฎา  โกทา 4 2 54 168 5 3 10 30000 กันทรลักษ์วิทยา
55
35159
นายศุภวิชญ์  วิพันธ์ 4 2 50 172 18000 2 40 10000 กันทรลักษ์วิทยา
56
35199
นายสิรวิชญ์  พันธ์ไชย 4 2 43.7 164 13000 2 18 9000 กันทรลักษ์วิทยา
57
35271
นายธีรพัฒน์  สิทธิพันธ์ 4 2 55 178 7000 3 50000 กันทรลักษ์วิทยา
58
36231
นายสิงหา  ยิ่งยง 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
59
37857
นายศิวกร  จุลเหลา 4 2 46 175 17 3 50 34000 โรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์
60
34845
นางสาวญาตาวี  เทียนสว่าง 4 2 47 151 2100 3 6 15000 กันทรลักษ์วิทยา
61
34861
นางสาวศรีสุดา  แก้วคำ 4 2 56 161 20000 2 20 16000 กันทรลักษ์วิทยา
62
34863
นางสาวอภิชญา  ทวามั่น 4 2 46.3 163 7000 2 15 13000 กันทรลักษ์วิทยา
63
34894
นางสาวเปรมฤทัย  นะวะคำ 4 2 50 160 11000 2 30 9000 กันทรลักษ์วิทยา
64
34924
นางสาวณัฐฐาพันธ์  ศรีนวล 4 2 43 158 1000 3 5 27000 กันทรลักษ์วิทยา
65
34933
นางสาวพิมพ์ภิกา  นวลคำ 4 2 49 153 12000 3 30 9000 กันทรลักษ์วิทยา
66
35019
นางสาวมณีรัตน์  มิ่งแนน 4 2 50 168 2.5 3 10 10000 กันทรลักษ์วิทยา
67
35022
นางสาวสุชาดา  สังสัมฤทธิ์ 4 2 42 157 2.5 3 5 25000 กันทรลักษ์วิทยา
68
35046
นางสาวจุฬาลักษ์  กระมล 4 2 50 165 3.5 2 10 20000 กันทรลักษ์วิทยา
69
35087
นางสาวจิรัชญา  บุญคงมาก 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
70
35095
นางสาวรัตน์ติยาณี  ยอดสิงห์ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
71
35168
นางสาวกัลยา  โกทา 4 2 45 165 7000 1 20 15000 กันทรลักษ์วิทยา
72
35181
นางสาววิชชุลดา  ชนะศรี 4 2 48 162 18000 2 40 20000 กันทรลักษ์วิทยา
73
35184
นางสาวอรชร  อุ่นเรือน 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
74
35217
นางสาววิลาศินี  บุญชาติ 4 2 กันทรลักษ์วิทยา
75
35244
นางสาวขนบพร  นีละมนต์ 4 2 61 163 7 3 5 กันทรลักษ์วิทยา
76
36437
นางสาววีรัชญาณัณท์  แข่งขัน 4 2 42 154 2000 2 7 12000 กันทรลักษ์วิทยา
77
37858
นางสาวกมลวรรณ  กล่อมตน 4 2 46 150 4000 3 15 10000 เบจลักษ์พิทยา
78
37859
นางสาวกวินธิดา  หอมดวงศรี 4 2 42 165 4 2 10 9000 มารีย์อุปถัมภ์
79
37860
นางสาวทักษพร  สิงห์ซอม 4 2 46.8 155 25000 2 30 15000 โรงเรียนบ้านสามเส้า
80
37861
นางสาวบุณยาพร  ประเสริฐสิทธิ์ 4 2 43 159 กระแชงวิทยา
81
37862
นางสาวแพรวา  จันทัย 4 2 41 160 12000 3 20 6000 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
82
37863
นางสาวรุจิรา  นราวงษ์ 4 2 42 154 3 3 10 15000 มารีย์อุปถัมภ์
83
37864
นางสาววทันยา  เครือชัย 4 2 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
84
37865
นางสาววรรณวิสา  แสงคําดี 4 2 42 155 16000 2 20 8000 สายธารวิทยา
85
37867
นางสาวศศิกานต์  ไชยสิทธิ์ 4 2 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
86
34827
นายณัฐวรา  ศรีจันทร์ 4 3 64 167 กันทรลักษ์วิทยา
87
34868
นายธนกฤต  ศิริชนะ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
88
34909
นายธนภัทร  ทำนุ 4 3 50 172 1800 2 30 7000 กันทรลักษ์วิทยา
89
34995
นายนราธิป  พวงพา 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
90
35312
นายนิติธร  จันทร์ถา 4 3 60 175 20000 2 30 80000 กันทรลักษ์วิทยา
91
37202
นายรัชชานนท์  มาตมูล 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
92
37868
นายชิษณุพงศ์  แก้วพวง 4 3 52 163 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
93
37869
นายศิวกร  วงษ์ทอง 4 3 48 164 10 2 30 7000 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
94
34900
นางสาวศรัณยา  ลาพรมมา 4 3 46 156 กันทรลักษ์วิทยา
95
34939
นางสาวศศิวิมล  แซ่จึง 4 3 65 155 กันทรลักษ์วิทยา
96
34974
นางสาวนิธิพร  กระเสียน 4 3 60 159 3000 3 13 4000 กันทรลักษ์วิทยา
97
34985
นางสาวอรนภา  โสภากุล 4 3 45 160 7 3 10 20000 กันทรลักษ์วิทยา
98
35008
นางสาวดลลญา  พลนำ 4 3 34 148 กันทรลักษ์วิทยา
99
35009
นางสาวดวงฤดี  ทองคำมา 4 3 47 154 กันทรลักษ์วิทยา
100
35011
นางสาวธาราทิพย์  กันไชยชาติ 4 3 43 163 กันทรลักษ์วิทยา
101
35088
นางสาวจิราทิพย์  ผิวงาม 4 3 80 168 8 3 25 20000 กันทรลักษ์วิทยา
102
35124
นางสาวเกตน์นภา  พรมลาย 4 3 48 160 กันทรลักษ์วิทยา
103
35129
นางสาวโชติกา  หงษ์สุวรรณ์ 4 3 41 155 กันทรลักษ์วิทยา
104
35178
นางสาวพรวรินทร์  ลุนสิน 4 3 48 160 กันทรลักษ์วิทยา
105
35221
นางสาวสรวรรณ  กาละสีรัมย์ 4 3 55 163 กันทรลักษ์วิทยา
106
35254
นางสาวพันทวี  พิมาทัย 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
107
35259
นางสาวสายธาร  ผิวอ่อน 4 3 55 164 19000 3 25 9000 กันทรลักษ์วิทยา
108
35263
นางสาวอชิรญาณ์  วรสา 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
109
35283
นางสาวกัญญาวีร์  องอาจ 4 3 55 160 15 2 30 150000 กันทรลักษ์วิทยา
110
35289
นางสาวณิชารัศม์  นันคำ 4 3 47 160 2 กันทรลักษ์วิทยา
111
35290
นางสาวทักษพร  ประชุมรักษ์ 4 3 48 161 2 กันทรลักษ์วิทยา
112
35294
นางสาวปวีณ์นุช  พิมาทัย 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
113
35300
นางสาววรัชยา  โพธิพันธ์ 4 3 51 167 13000 2 20 20000 กันทรลักษ์วิทยา
114
35304
นางสาวอชิรญา  เพชรสุริยวงศ์ 4 3 53 165 กันทรลักษ์วิทยา
115
35434
นางสาวกัลยรัตน์  คูณคำตา 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
116
35438
นางสาวบุษราคัม  ดาวไสย์ 4 3 กันทรลักษ์วิทยา
117
35624
นางสาวสุชาดา  ขุขันเขต 4 3 53 158 กันทรลักษ์วิทยา
118
36255
นางสาวพรรัตน์  หวนคะนึง 4 3 43 158 กันทรลักษ์วิทยา
119
37871
นางสาวต่ายฤทัย  วรรณพงษ์ 4 3 47 159 มารีย์อุปถัมภ์
120
37872
นางสาวนันทชพร  สมจิตต์ 4 3 50 163 2 30 โรงเรียนสายธารวิทยา
121
37873
นางสาวนิศาชล  ศักดิ์วณิช 4 3 50 163 มารีย์อุปถัมภ์
122
37874
นางสาวปนัดดา  พวงมาลา 4 3 54 170 2 9000 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
123
37875
นางสาวปวีณา  จันทร์โคตร 4 3 50 165 10000 2 30 9000 โรงเรียนบ้านขะยูง
124
37876
นางสาวปานิตา  กระแสงสี 4 3 50 157 10000 1 30 10500 บ้านขะยูง
125
37877
นางสาวพิยดา  พรมโคตร 4 3 72 168 23000 2 50 100000 รวมสินวิทยา
126
37878
นางสาววรรณศร  ปานประชาติ 4 3 43 146 10 2 15 8000 บ้านร่องตาซุน
127
37879
นางสาวอนันทนิญา  ศรีคำ 4 3 37 156 3 30 กระเเชงวิทยา
128
34908
นายธนกร  แสวงนาม 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
129
34912
นายนิพัทธ์เดช  เจียงวงค์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
130
34915
นายอานนท์  จันทนันท์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
131
35038
นายราเชนทร์  บุญศรัทธา 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
132
35189
นายนรภัทร  คงพรหม 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
133
35277
นายศิริราช  ประดับจันทร์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
134
35313
นายปฏิวัติ  ไชยโคตร 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
135
36247
นายภูเวียง  ขุขันเขต 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
136
36442
นายภูวรินทร์  ลุนคำ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
137
34897
นางสาววรรณรดา  ชมภู 4 4 53 159 10 2 15 3000 กันทรลักษ์วิทยา
138
34935
นางสาวมนัสนันท์  ชูอาวุธ 4 4 50 162 500 3 5 25000 กันทรลักษ์วิทยา
139
34965
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยศรีษะ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
140
34967
นางสาวจิราพร  วันเพ็ญ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
141
34968
นางสาวจิราพรรณ  แก้วจินดา 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
142
35005
นางสาวจุฑามาศ  บังคม 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
143
35016
นางสาวภัชราภา  สุขชาติ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
144
35021
นางสาวศศิภา  เสริมศรี 4 4 46 168 4 3 15 45000 กันทรลักษ์วิทยา
145
35049
นางสาวฐิติรัตน์  พวงเพ็ชร 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
146
35054
นางสาวเนตรนารี  ทำนุ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
147
35056
นางสาวปวิธิณ์ดา  ศรีสันต์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
148
35098
นางสาวศิริวิมล  ทรงกลด 4 4 53 162 5000 3 10 6000 กันทรลักษ์วิทยา
149
35099
นางสาวสุชญา  โสดาจันทร์ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
150
35104
นางสาวอักษราภัค  มนต์ทอง 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
151
35167
นางสาวกฤติกา  เสาะแสวง 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
152
35209
นางสาวบุญทรัพย์  สมปาน 4 4 45 156 13000 2 30 10000 กันทรลักษ์วิทยา
153
35223
นางสาวอโรชา  อำพันธ์ 4 4 43 152 กันทรลักษ์วิทยา
154
35302
นางสาวสุกัญญา  โค้งนอก 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
155
36249
นางสาวธารารัตน์  คมศรี 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
156
36250
นางสาวธารีรัตน์  คมศรี 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
157
37189
นางสาวปรายฟ้า  ปินะเส 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
158
37219
นางสาวณิชกานต์  รสชาติ 4 4 กันทรลักษ์วิทยา
159
37880
นางสาวขวัญรตา  ปะริโต 4 4 เบญจลักษ์พิทยา
160
37881
นางสาวญาณิศา  กลิ่นเกษร 4 4 49 156 10000 2 30 10000 บ้านขะยูง
161
37882
นางสาวฐิติมา  ทวีวงษ์ 4 4 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
162
37883
นางสาวปาริชาต  ขานทรัพย์ 4 4 บ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
163
37884
นางสาวปาลินี  มุละชาติ 4 4 46 151 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
164
37885
นางสาวปิยธิดา  วิมาลย์ 4 4 45 155 5500 3 10 15000 โรงเรียนบ้านปะทาย
165
37886
นางสาวภาวินี  คำนนท์ 4 4 76 164 12000 3 15 15000 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
166
37887
นางสาวรัตนาภรณ์  แก้ววะดี 4 4 40 155 2 10 15000 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
167
37888
นางสาวสิริกร  เบ้าคำ 4 4 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง
168
37889
นางสาวสุธีธิดา  ตามบุญ 4 4 ตระกาศประชาสามัคคี
169
37890
นางสาวสุพรรณี  แสงเนตร 4 4 โรงเรียนบ้านภูเงิน
170
37984
นางสาวศรัญญา  วงศ์ทอง 4 4 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
171
34872
นายบุญเผ่า  ห่ามกระโทก 4 5 50 175 22 3 16 55000 กันทรลักษ์วิทยา
172
34878
นายสุตราชัย  หนูอ้น 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
173
35265
นายก้องภพ  ผิวอ่อน 4 5 43 176 3 8 กันทรลักษ์วิทยา
174
35305
นายก้องเกียรติ  สายลัดดา 4 5 49 167 3 กันทรลักษ์วิทยา
175
37891
นายณัฐวุฒิ  สีหาบุตร 4 5 89 180 3300 2 36 โนนค้อวิทยาคม
176
37892
นายทัสสกร  ฝังนิล 4 5 มารีย์อุปถัมภ์
177
37893
นายธนวัต  ออมชมภู 4 5 โรงเรียนสาวธารวิทยา
178
37894
นายประมุข  แก้วดี 4 5 47 167 13900 2 18 5000 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
179
37895
นายพิพัฒน์  สายหมอ 4 5 55 176 2 15 มารีย์อุปถัมภ์
180
37896
นายรุ่งรวี  นาคเขียว 4 5 62 172 36000 2 30 10000 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
181
34892
นางสาวนิวาริน  ประจญ 4 5 70 169 35000 2 40 4000 กันทรลักษ์วิทยา
182
34902
นางสาวหทัยชนก  เส้นสุข 4 5 47 160 15000 2 20 10000 กันทรลักษ์วิทยา
183
34917
นางสาวกฤติญดา  จันทร์ทาทอง 4 5 48 155 3700 3 10 30000 กันทรลักษ์วิทยา
184
34964
นางสาวกัญญาณัฐ  ดาวจันทร์ 4 5 45 161 12 3 20 กันทรลักษ์วิทยา
185
34966
นางสาวจิรัชญา  บุญเลี้ยง 4 5 40 155 20 2 10 8000 กันทรลักษ์วิทยา
186
34971
นางสาวฐิติกานต์  บุษย์ศรีเจริญ 4 5 61 160 7000 3 20 10000 กันทรลักษ์วิทยา
187
34973
นางสาวดวงนภา  วารินทร์ 4 5 48 169 7 10 15000 กันทรลักษ์วิทยา
188
34976
นางสาวปราณปริญา  อ้วนคำภา 4 5 46 157 22 3 30 300000 กันทรลักษ์วิทยา
189
34983
นางสาวสุทธิลักษณ์  หลักบุญ 4 5 44 163 กันทรลักษ์วิทยา
190
34984
นางสาวอัญสิตา  มาทอง 4 5 43 157 27000 2 27 0 กันทรลักษ์วิทยา
191
35015
นางสาวพิชญา  อรรคชัย 4 5 60 160 12000 3 18 50000 กันทรลักษ์วิทยา
192
35045
นางสาวกัญญารัตน์  แบบอย่าง 4 5 49.7 165 17 2 30 80000 กันทรลักษ์วิทยา
193
35053
นางสาวนารีรัตน์  สุขเกิด 4 5 59 155 2 30 กันทรลักษ์วิทยา
194
35090
นางสาวปราญชลี  พิมพ์ไชย 4 5 43 166 17 2 30 100000 กันทรลักษ์วิทยา
195
35096
นางสาววิภาพร  จามะรีย์ 4 5 57 163 10 2 30 30000 กันทรลักษ์วิทยา
196
35128
นางสาวชาลิสา  แก้วยงค์ 4 5 48 153 3000 3 13 3000 กันทรลักษ์วิทยา
197
35164
นางสาวกมลชนก  กลมพันธ์ 4 5 53 160 2000 2 10 กันทรลักษ์วิทยา
198
35165
นางสาวกมลพร  สุสาสน์ 4 5 63 162 กันทรลักษ์วิทยา
199
35220
นางสาวศุภิสรา  พะวา 4 5 41 158 20 2 15 6000 กันทรลักษ์วิทยา
200
35255
นางสาวพิรญาณ์  สุขชาติ 4 5 42 143 8000 2 30 5000 กันทรลักษ์วิทยา
201
35303
นางสาวสุภัสสร  แก้วประเสริฐ 4 5 46 160 กันทรลักษ์วิทยา
202
35326
นางสาวชมภูนุช  กุษาเดช 4 5 48 160 2 3 5 20000 กันทรลักษ์วิทยา
203
35329
นางสาวณัฐญดา  นามวงค์ 4 5 กันทรลักษ์วิทยา
204
37186
นางสาวสาวิกา  ถือศร 4 5 39.5 159 1 กันทรลักษ์วิทยา
205
37897
นางสาวการะเกศ  ถันทอง 4 5 47 152 22000 2 40 บ้านปุน
206
37898
นางสาวพรรณวรินทร์  ทินสุธิเศรษฐ์ 4 5 45 157 7000 3 20 3000 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
207
37899
นางสาวแพรวา  จารุวงศ์ 4 5 45 160 นาแก้ววิทยา
208
37900
นางสาววรนุช  ดวงแก้ว 4 5 49 162 20000 2 20 30000 เบญจลักษ์พิทยา
209
37901
นางสาววิธิดา  ประทุมมา 4 5 50 154 10000 2 25 10000
210
37902
นางสาวอุไรวรรณ  กงล้อม 4 5 54 153 10000 2 15 10000
211
37903
นางสาวธมน  พรมวรรณ์ 4 5 42 147 2 30
212
37904
นางสาวสุจิรา  ท่วงที 4 5 48 155 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
213
37905
นางสาวอภิชญา  รองทอง 4 5 55 167 21000 2 24 30000 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
214
38002
นางสาว พราวกิ่งเพ็ชร   สู่อาริยะธรรม 4 5
215
34834
นายพัชรพล  ปัญญาคม 4 6 57.5 171 7000 3 15 9000 กันทรลักษ์วิทยา
216
34836
นายพีรพัฒน์  ธิอามาตย์ 4 6 74 165 20000 3 20 30000 กันทรลักษ์วิทยา
217
34837
นายภาณุวัฒน์  มีพันธ์ 4 6 56 172 9000 3 15 10000 กันทรลักษ์วิทยา
218
34838
นายภูวนาถ  พิมาทัย 4 6 65 180 3000 3 10 10000 กันทรลักษ์วิทยา
219
34839
นายยุทธภูมิ  ปิ่นเกษ 4 6 62 180 7000 3 15 6000 กันทรลักษ์วิทยา
220
34883
นายวิทวัส  เคารพ 4 6 82 170 7000 2 10 9000 กันทรลักษ์วิทยา
221
34952
นายธรรมศาสตร์  ปูพบุญ 4 6 85 180 1800 2 30 3000 กันทรลักษ์วิทยา
222
34994
นายธีรศักดิ์  เลิศวิไล 4 6 60 174 2000 3 5 12000 กันทรลักษ์วิทยา
223
34997
นายเปรมศักดิ์  จันทะสิงห์ 4 6 52 165 กันทรลักษ์วิทยา
224
35037
นายรณพีร์  ใจชอบงาม 4 6 48 165 1200 3 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
225
37906
นายอภินันท์  กันวิเศษ 4 6 47 154 20 2 30 12000 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
226
34855
นางสาวพิมพ์วิมล  หอมจันทร์ 4 6 56 161 1500 3 5 7200 กันทรลักษ์วิทยา
227
34862
นางสาวศิริลักษณ์  กลัดหงิม 4 6 43 158 14000 2 50 20000 กันทรลักษ์วิทยา
228
34881
นางสาวกานต์ธิดา  หนองหงอก 4 6 43 157 2000 3 10 1000 กันทรลักษ์วิทยา
229
34921
นางสาวคณิตา  ปัญญะชาติ 4 6 42 167 17 2 30 15000 กันทรลักษ์วิทยา
230
34925
นางสาวธัญพิมล  หงษ์คำ 4 6 45 165 13000 2 40 10000 กันทรลักษ์วิทยา
231
34927
นางสาวบุณยาพร  รันดอน 4 6 64 162 23000 2 60 30000 กันทรลักษ์วิทยา
232
34930
นางสาวพรไพลิน  ชัยปัญญา 4 6 45 153 26 2 30 10000 กันทรลักษ์วิทยา
233
34931
นางสาวพัชรพร  จันทราภรณ์ 4 6 69 167 20000 2 30 15000 กันทรลักษ์วิทยา
234
34932
นางสาวพิมพ์นิภา  จันพะงา 4 6 60 145 30000 2 30 5000 กันทรลักษ์วิทยา
235
34942
นางสาวสายธาร  สมีกลาง 4 6 40 158 6000 2 20 15000 กันทรลักษ์วิทยา
236
35010
นางสาวธัญลักษณ์  สีนอร์ 4 6 59 166 4000 3 5 5000 กันทรลักษ์วิทยา
237
35017
นางสาวภัทรธิดา  วันเจริญ 4 6 44 158 8000 3 7 10000 กันทรลักษ์วิทยา
238
35020
นางสาววัชราพร  ฤทธิเดช 4 6 44 156 1000 3 15 25000 กันทรลักษ์วิทยา
239
35024
นางสาวอารียา  ช่อกลาง 4 6 45 158 20000 2 20 850 กันทรลักษ์วิทยา
240
35094
นางสาวภัณฑิรา  คำศรี 4 6 60 168 20000 2 30 15000 กันทรลักษ์วิทยา
241
35100
นางสาวสุดารัตน์  ลีลาศ 4 6 52.4 165 2000 3 10 20000 กันทรลักษ์วิทยา
242
35123
นางสาวกชมน  ไทยสะเทือน 4 6 48 159 4000 2 10 4000 กันทรลักษ์วิทยา
243
35171
นางสาวธิดารัตน์  คำเรือง 4 6 41 160 26000 2 40 12000 กันทรลักษ์วิทยา
244
35175
นางสาวปภัสสร  กันยาสาย 4 6 48 160 30 2 40 200000 กันทรลักษ์วิทยา
245
35286
นางสาวจิรัตน์ติกาล  พะวัง 4 6 45 155 22000 1 30 10000 กันทรลักษ์วิทยา
246
35293
นางสาวนิรัฐชา  พงศาพิเชฐ 4 6 50 159 10000 3 15 10000 กันทรลักษ์วิทยา
247
35296
นางสาวพรนภัส  บุญประวัติ 4 6 50 165 30000 2 40 12000 กันทรลักษ์วิทยา
248
35301
นางสาวศิริรัตน์  กาญจนะชาติ 4 6 45 158 12000 2 15 25000 กันทรลักษ์วิทยา
249
35339
นางสาวศิริวิภา  สุขอินทร์ 4 6 50 159 32000 2 60 15000 กันทรลักษ์วิทยา
250
35405
นางสาวจิดาภา  สุขโรจนภูวดล 4 6 47 156 3000 3 10 54000 กันทรลักษ์วิทยา
251
35440
นางสาววิลาวัลย์  มิลธรณ์ 4 6 42 160 7000 3 25 15000 กันทรลักษ์วิทยา
252
35612
นางสาวธนัญชนก  เขื่อนเพชร 4 6 กันทรลักษ์วิทยา
253
37907
นางสาวกฤติมา  ทองมวล 4 6 40 153 18000 2 35 5000 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
254
37908
นางสาวเขมวิกา  ด่วนตะคุ 4 6 40 153 36000 2 60 5000 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
255
37909
นางสาวนริศรา  บุญทอง 4 6 48 159 20000 2 30 15000 บ้านร่องตาซุน
256
37910
นางสาวปภาวรินท์  ศิริ 4 6 42 139 1300 2 30 5000 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
257
37911
นางสาวพิชญธิดา  วันพุฒ 4 6 47 155 20000 2 30 10000 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
258
37912
นางสาวมนต์ธานี  ศรีชัย 4 6 40 157 20000 2 30 15000 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
259
34825
นายกฤษฎา  บุสดี 4 7 53 167 2.3 3 5 กันทรลักษ์วิทยา
260
35315
นายพัชรพล  จันหอม 4 7 55 176 25 2 15 15000 กันทรลักษ์วิทยา
261
38004
นาย ปฎิพัทธ์   คงสิม 4 7
262
34849
นางสาวธิดารัตน์  จักสาน 4 7 70 165 1500 3 30 9000 กันทรลักษ์วิทยา
263
34884
นางสาวชนิกานต์  เทียมราช 4 7 35 154 22 2 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
264
34886
นางสาวชุติกาญจน์  ยอดมาลี 4 7 36 158 กันทรลักษ์วิทยา
265
34889
นางสาวณัฐกมล  ศรีสุข 4 7 56 166 1000 3 5 60000 กันทรลักษ์วิทยา
266
34920
นางสาวเกษฎาภรณ์  อุ่นอ่อน 4 7 65 160 20000 1 40 10000 กันทรลักษ์วิทยา
267
34975
นางสาวประวิชญา  ทองล้วน 4 7 46 165 กันทรลักษ์วิทยา
268
34977
นางสาวพรบุณยา  จารุมาศ 4 7 54 162 1500 2 30 30000 กันทรลักษ์วิทยา
269
35047
นางสาวเจนจิรา  สีกะชา 4 7 48 156 2 45 กันทรลักษ์วิทยา
270
35050
นางสาวณภาวรรณ  สาบาล 4 7 44 156 กันทรลักษ์วิทยา
271
35051
นางสาวณัฐธิดา  ศกพุฒ 4 7 48 158 กันทรลักษ์วิทยา
272
35060
นางสาวลลิตตา  สิทธิผกาผล 4 7 37 153 3000 3 10 2600 กันทรลักษ์วิทยา
273
35063
นางสาวโสภิดา  หนองหงอก 4 7 50 158 2000 3 5 8000 กันทรลักษ์วิทยา
274
35084
นางสาวกุญชร  ถิ่นสูง 4 7 39 148 2 กันทรลักษ์วิทยา
275
35092
นางสาวพิมพ์ประภา  บัวชุม 4 7 35 150 35 2 30 10000 กันทรลักษ์วิทยา
276
35127
นางสาวชาลินี  ทองศรี 4 7 51 157 11 3 15 10000 กันทรลักษ์วิทยา
277
35131
นางสาวทิฆัมพร  วารสุข 4 7 47 160 23 2 30 10000 กันทรลักษ์วิทยา
278
35136
นางสาวพิชชาภา  พานจำนงค์ 4 7 34 155 20 2 30 40000 กันทรลักษ์วิทยา
279
35137
นางสาวแพรวไหม  กาหลง 4 7 50 160 กันทรลักษ์วิทยา
280
35139
นางสาวภัทรวดี  เหลืองงาม 4 7 55 170 30 2 30 40000 กันทรลักษ์วิทยา
281
35143
นางสาวณัฐธยาน์  แดงธาตุ 4 7 89 170 22 2 30 12000 กันทรลักษ์วิทยา
282
35179
นางสาวพัชรินทร์  หงส์วงค์ 4 7 39 157 กันทรลักษ์วิทยา
283
35211
นางสาวพนิดา  โยธานันท์ 4 7 45 161 20 2 60 30000 กันทรลักษ์วิทยา
284
35246
นางสาวชยุดา  คงทรัพย์ 4 7 52 152 กันทรลักษ์วิทยา
285
35247
นางสาวทิฆัมพร  พุ่มพล 4 7 50 164 20 2 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
286
35252
นางสาวธนัญญา  วงษ์พานิชย์ 4 7 55 157 20 2 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
287
35253
นางสาวปริญญาภรณ์  บุญพอ 4 7 75 160 10 2 30 60000 กันทรลักษ์วิทยา
288
35258
นางสาววัชราภรณ์  นวลแย้ม 4 7 36 159 9 2 20 6000 กันทรลักษ์วิทยา
289
35261
นางสาวสุนิษา  บุญเกิด 4 7 49 155 17 2 25 10000 กันทรลักษ์วิทยา
290
35328
นางสาวชุติมา  พันธุ์วิไล 4 7 40 158 กันทรลักษ์วิทยา
291
35332
นางสาวธิดารัตน์  วิบูลสิริพร 4 7 42 152 กันทรลักษ์วิทยา
292
35618
นางสาวกันตา  ไชยโย 4 7 56 164 กันทรลักษ์วิทยา
293
36238
นางสาวมณฑิตา  แก้วเขียว 4 7 51 156 กันทรลักษ์วิทยา
294
37913
นางสาวชนรดี  ศรีแก้ว 4 7 40 161 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
295
37914
นางสาวณัฐฐินันท์  หอมรวง 4 7 40 153 3400 3 10 10000 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
296
37915
นางสาวธัญลักษณ์  สีดาสาร 4 7 40 154 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
297
37916
นางสาวนวิยา  บุญรักษา 4 7 48.5 154 โรงเรียนกระแชงวิทยา
298
37917
นางสาวนุชชุดา  แก้วมูล 4 7 52.3 160 โรงเรียนกระแชงวิทยา
299
37918
นางสาวประกายมุก  ศรีหาบุตร 4 7 48 155 มารีย์อุปถัมภ์
300
37920
นางสาววนัฐชนันท์  คุพันธ์ 4 7 52 163 กระแชงวิทยา
301
37921
นางสาวศศิวรรณ  ไชยบุญมา 4 7 50 163 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
302
34905
นายกิติพงษ์  ดำลี 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
303
34953
นายประเสริฐศักดิ์  พูลเพียร 4 8 60 167 2 3 10 7000 กันทรลักษ์วิทยา
304
34957
นายรัชชานนท์  วิสาพล 4 8 49 163 26000 2 35 5000 กันทรลักษ์วิทยา
305
35001
นายภาคิน  บำรุงนอก 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
306
35072
นายพงศ์กรณ์  บุญเพ็ง 4 8 58 178 16 3 15 8000 กันทรลักษ์วิทยา
307
35110
นายไชยวัฒน์  ทำดี 4 8 50 172 กันทรลักษ์วิทยา
308
35160
นายสิทธิโชค  เสนาพันธ์ 4 8 68 167 3 กันทรลักษ์วิทยา
309
35185
นายกฤษกร  นามอุทา 4 8 82 173 20 2 25 10000 กันทรลักษ์วิทยา
310
35191
นายพงศกร  โพธิ์ขาว 4 8 60 170 35000 2 30 2000 กันทรลักษ์วิทยา
311
35192
นายพงศธร  เถาว์คำ 4 8 48 165 3 3 10 10000 กันทรลักษ์วิทยา
312
35196
นายภูวดล  ตันชูชีพ 4 8 51 175 1000 3 10 10000 กันทรลักษ์วิทยา
313
35197
นายชยางกูร  ขึ้นทรัพย์ 4 8 53 169 10000 3 10 30000 กันทรลักษ์วิทยา
314
35202
นายอรรษวรักษ์  โกทา 4 8 43 160 10 3 20 10000 กันทรลักษ์วิทยา
315
35234
นายปิติยะพงษ์  รองสุพรรณ์ 4 8 67 183 17000 2 15 กันทรลักษ์วิทยา
316
35236
นายเมธิชัย  พรมโลก 4 8 40 156 20.7 2 40 50000 กันทรลักษ์วิทยา
317
35241
นายอดิศร  ผิวทอง 4 8 52 165 25000 2 40 35000 กันทรลักษ์วิทยา
318
35321
นายอภินัทธ์  เนืองนอง 4 8 92 180 6 3 10 15000 กันทรลักษ์วิทยา
319
37922
นายชวิน  โชติรัตน์ 4 8 45 165 2000 3 2 3900 โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
320
37923
นายมิตรภาพ  สุระชาติ 4 8 50 170 19000.00 m 3 21 360000 นาแก้ววิทยา
321
37924
นายยุทธพิชัย  ใจเครือ 4 8 45 162 13000 3 20 7500 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
322
37925
นายอรรถพล  พิมพ์พรมมา 4 8 52 174 2000 3 25 40000 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
323
34860
นางสาววันสิริ  ผลรัตนา 4 8 65 161 25000 3 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
324
34888
นางสาวชุติมาพร  สิมาขันธ์ 4 8 60 165 1000 3 10 40000 กันทรลักษ์วิทยา
325
34978
นางสาวพัณณิตา  ชอบมาก 4 8 55 156 2 3 15 15000 กันทรลักษ์วิทยา
326
35048
นางสาวชิตาภา  ฉายา 4 8 60 165 4000 3 10 กันทรลักษ์วิทยา
327
35135
นางสาวปวีณ์นุช  ขานทรัพย์ 4 8 65 165 กันทรลักษ์วิทยา
328
35142
นางสาวสิริกร  สายพงษ์ 4 8 62 160 กันทรลักษ์วิทยา
329
35176
นางสาวปภาดา  ทุมสิงห์ 4 8 56 159 กันทรลักษ์วิทยา
330
35180
นางสาววรรณวิไล  ศรีสวย 4 8 66 166 กันทรลักษ์วิทยา
331
35205
นางสาวจันทกานต์  พึ่งแสงสุวรรณ 4 8 50 158 2000 2 30 20000 กันทรลักษ์วิทยา
332
35214
นางสาววรัติยา  ศรีหาบุตร 4 8 59 167 1500 3 10 10000 กันทรลักษ์วิทยา
333
35243
นางสาวกัญญารัตน์  แก้วสาลี 4 8 68 160 กันทรลักษ์วิทยา
334
35325
นางสาวชฎาภรณ์  คำแดง 4 8 44 162 8000 2 22 3000 กันทรลักษ์วิทยา
335
35331
นางสาวธันว์ชญานิน  อุลัยพันธ์ 4 8 48 155 23 3 30 40000 กันทรลักษ์วิทยา
336
35333
นางสาวปานไพลิน  ดวงแก้ว 4 8 กันทรลักษ์วิทยา
337
35337
นางสาวพิยดา  ทองคำบุตร 4 8 41 153 12 2 40 4000 กันทรลักษ์วิทยา
338
37926
นางสาวจริยา  โคสา 4 8 50 170 40000 2 50 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
339
37927
นางสาวดาราธิป  ชูศรี 4 8 41 153 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
340
37928
นางสาวธิดา  พันธ์ไชย 4 8 47 160 9000 2 30 1500 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์-ตาเกษ
341
37929
นางสาวนิชชากรณ์  นาคคำ 4 8 53 160 2500 2 30 14000 บ้านสามเส้า
342
37930
นางสาวปัทมพร  เนีมมจิตร 4 8 48.75 162 2 ชนะใช้กิจการ
343
37931
นางสาวภูริชญา  แถมวงศ์ 4 8 49 159 สายธารวิทยา
344
37932
นางสาวรุจิรา  เครือพันธ์ 4 8 48 156 8000 3 20 15000 บ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
345
37933
นางสาวอรปรียา  เกษรสร้อย 4 8 72 160 20000 2 30 15000 บ้านขนุน
346
37934
นางสาวอรัญญา  ทาทอง 4 8 47 158 21000 2 30 10300 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
347
34867
นายธนกร  เผ่าดวงดี 4 9 42 170 15000 3 20 20000 กันทรลักษ์วิทยา
348
34875
นายรัชพล  จันทร์ดวง 4 9 55 170 2500 3 10 10000 กันทรลักษ์วิทยา
349
34907
นายตะวัน  ภูษา 4 9 80 165 20 1 30 15000 กันทรลักษ์วิทยา
350
34986
นายกิตตินันท์  ทองสุข 4 9 69 170 2000 3 10 70000 กันทรลักษ์วิทยา
351
34993
นายธีรดนย์  อยู่เจริญ 4 9 43 173 20 2 30 5000 กันทรลักษ์วิทยา
352
34996
นายปฐมพร  พูลเพียร 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
353
34998
นายพงษ์เพชร  ม่วงอ่อน 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
354
34999
นายพัสกร  โคตรวงค์สาลี 4 9 45 166 20 2 20 10000 กันทรลักษ์วิทยา
355
35026
นายจักรภัทร  สุขชาติ 4 9 57 175 3000 3 5 15000 กันทรลักษ์วิทยา
356
35027
นายจิรายุทธ  ค่อมบุสดี 4 9 40 164 200 3 15 10000 กันทรลักษ์วิทยา
357
35033
นายพรศักดิ์  คำอาจ 4 9 48 165 กันทรลักษ์วิทยา
358
35040
นายศุภฤทธิ์  นันทะบรรณ์ 4 9 48 170 กันทรลักษ์วิทยา
359
35041
นายสันสกฤษณ์  จันทุมา 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
360
35065
นายจิรันธนิน  สุขสาย 4 9 120 187 1000 3 10 25000 กันทรลักษ์วิทยา
361
35075
นายภูมิพัฒน์  หลวงเดช 4 9 54 170 2000 3 10 30000 กันทรลักษ์วิทยา
362
35076
นายรชตภัทร  ดวงเพ็ง 4 9 100 170 35 2 40 20000 กันทรลักษ์วิทยา
363
35109
นายชนาธิป  หยองเอ่น 4 9 90 175 2000 3 5 15000 กันทรลักษ์วิทยา
364
35117
นายไพศาล  สุพรรณ 4 9 52 176 16 2 20 12000 กันทรลักษ์วิทยา
365
35157
นายยศวริศ  เนตรใส 4 9 56 179 กันทรลักษ์วิทยา
366
35163
นายอภิชิตชัย  แก่แสง 4 9 48 165 กันทรลักษ์วิทยา
367
35188
นายธนวัต  บุสะวะ 4 9 56.8 174 1 3 10 15000 กันทรลักษ์วิทยา
368
35231
นายธนวัฒน์  ไชยศรีษะ 4 9 45 166 5000 3 10 12000 กันทรลักษ์วิทยา
369
35235
นายพิริยะ  ป้อมมาก 4 9 67 170 20000 2 30 10000 กันทรลักษ์วิทยา
370
35274
นายพีรณัฐ  กันทวงศ์ 4 9 50 170 2 3 10 10000 กันทรลักษ์วิทยา
371
37935
นายชลสิทธิ์  ขันธวัตร 4 9 67 167 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
372
37936
นายณัฐภูมิ  ฤทธิยา 4 9 57 166 34 2 60 5000 บ้านท่าสว่าง
373
37937
นายณัฐวุฒิ  ยิ้มพัฒน์ 4 9 55.6 154 1400 2 30 7000 โนนคำตื้อจตุราษร์ฎวิทยา(โรตารี 1)
374
37938
นายภัทควัฒน์  อุดมสุข 4 9 84 166 มารีอุปถัมภ์
375
37939
นายภัทรภูมิ  พวงบุตร 4 9 42 167 2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
376
34869
นางสาวชลิตา  สรกเมียะ 4 9 53 160 2 กันทรลักษ์วิทยา
377
35012
นางสาวนภารัตน์  สินชู 4 9 52 165 20000 3 30 10000 กันทรลักษ์วิทยา
378
35086
นางสาวจิดาภา  พิมพร 4 9 58 165 กันทรลักษ์วิทยา
379
35125
นางสาวจิณัฐตา  กาวีระ 4 9 กันทรลักษ์วิทยา
380
35212
นางสาวมนัสนันท์  คำบุญเรือง 4 9 45 147 กันทรลักษ์วิทยา
381
35288
นางสาวฐิติกานต์  สายงาม 4 9 55 170 3000 3 5 15000 กันทรลักษ์วิทยา
382
35322
นางสาวกัญญาพัชร  แสงสว่าง 4 9 46 156 กันทรลักษ์วิทยา
383
35341
นางสาวสุภาภรณ์  ภักพวง 4 9 50 161 5 3 15 350 กันทรลักษ์วิทยา
384
37940
นางสาวกาญจน์ติมา  วงค์คำชิน 4 9 47 161 20 3 30 1200 กุดเสลาวิทยาคม
385
37941
นางสาวภัทรธิดา  บริสุทธิ์ 4 9 48 158 38 2 40 1700 โรงเรียนบ้านสามเส้า
386
37942
นางสาวเมขลา  กันนอก 4 9 50 166 8 2 20 10000 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
387
37943
นางสาวชลธิชา  แสงกล้า 4 9 55 168 3500 2 60 10000 โรงเรียนบ้านสามเส้า
388
37944
นางสาวธนัชพร  ทาศรี 4 9 45 155 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
389
37945
นางสาวเนตรดาวดี  ผิวบาง 4 9 45 151 มารีย์อุปถัมภ์
390
37946
นางสาวสศิมา  สีหาบุตร 4 9 49 160 2 โรงเรียนดงรักวิทยา
391
37947
นางสาวสาริศา  คําทรัพย์ 4 9 55 160 3500 2 60 50000 โรงเรียนบ้านสามเส้า
392
37948
นางสาวอภิญญา  บุตรสุวรรณ 4 9 55 166 9 2 20 5000 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
393
37949
นายเบญจามินทร์  วุฒิกาญจน์ 4 10 45 165 20000 2 40 50000 โรงเรียนเลิงนกทา
394
34926
นางสาวนภัสสรณ์  แซ่ตัง 4 10 54 163 กันทรลักษ์วิทยา
395
35014
นางสาวปิยธิดา  จันทรา 4 10 43 155 2400 3 5 35000 กันทรลักษ์วิทยา
396
35089
นางสาวณัฐณิชา  นาคำ 4 10 52 167 กันทรลักษ์วิทยา
397
35097
นางสาววิลาวัณย์  เลี้ยงบุรี 4 10 60 152 กันทรลักษ์วิทยา
398
35206
นางสาวทับทิมทอง  ดวงแก้ว 4 10 52 168 20 2 30 30000 กันทรลักษ์วิทยา
399
35222
นางสาวสุทธิดา  สุดสังข์ 4 10 40 162 กันทรลักษ์วิทยา
400
35249
นางสาวณัฐนันท์  ลึกลาภ 4 10 49 155 กันทรลักษ์วิทยา
401
35374
นางสาวณัชชา  ดาวใสย์ 4 10 45 155 กันทรลักษ์วิทยา
402
35418
นางสาวพิชญา  อนันต์สินชัย 4 10 48 160 7000 3 10 100000 กันทรลักษ์วิทยา
403
35626
นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์ชนะ 4 10 53 163 กันทรลักษ์วิทยา
404
37950
นางสาวชิราพร  เถาว์คำ 4 10 40 153 4600 3 8 15000 โรงเรียนบ้านปะทาย
405
37951
นางสาวพัชราพร  เพ็ชรินทร์ 4 10 46 160 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
406
34871
นายธีรภัทร  นามนัย 4 11 68 177 33000 3 30 30000