-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
7.
#
1
33272
เด็กชายกิตตินันท์  บุษดี 3 1 42 160 10000 2 20 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2
33273
เด็กชายโกเมศ  ประกอบผล 3 1 40 157 3000 3 5 61500 บ้านแก
3
33274
เด็กชายจารุปกรณ์  สังสัมฤทธิ์ 3 1 65 169 2000 3 10 15000
4
33275
เด็กชายจิรชัย  พึมขุนทด 3 1 68 170 1000 3 8 10000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
5
33276
เด็กชายชยุตม์  ศรีลา 3 1 85 165 20000 2 30 60000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
6
33277
เด็กชายฐิติพงษ์  พละศักดิ์ 3 1 75 168 18 2 30 45000 บ้านหนองกระทิง
7
33278
เด็กชายธนภัทร  สุเพ็ญ 3 1 42 168 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
8
33279
เด็กชายนที  คำศรี 3 1 92 175 26000 2 30 34600 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
9
33280
เด็กชายนิติธรรม  แม้นชัยภูมิ 3 1 55 180 1500 3 6 มารีย์อุปถัมภ์
10
33281
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุขสวัสดิ์ 3 1 52 175 10000 3 10 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
11
33282
เด็กชายภานุพงศ์  ศรีอักษร 3 1 บ้านหนองบักโทน
12
33283
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเชิญ 3 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
13
33284
เด็กชายสุภนัย  เวชสุวรรณกิจ 3 1 55.2 165 9000 2 18 25000 มารีย์อุปถัมภ์
14
33285
เด็กชายอดิลักษณ์  ใจมั่น 3 1 36 156 24 2 50 9000 บ้านปุ่น
15
33286
เด็กชายอิทธิพล  ละมูล 3 1 75 166 28000 2 30 5000 บ้านหนองกระทิง
16
33320
เด็กชายอัครวินท์  สมสะอาด 3 1 58 169 30000 2 45 9000 บ้านหนองโด
17
33287
เด็กหญิงกรรวี  สุทธิวัฒนานิติ 3 1 38 152 800 3 5 18000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
18
33288
เด็กหญิงกฤตพร  อนุรักษ์ 3 1 66 167 700 3 3 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
19
33289
เด็กหญิงกุลธิดา  กองแก้ว 3 1 45 158 1500 2 20 7000 บ้านชำม่วง
20
33290
เด็กหญิงเกวลิน  สังสัมฤทธิ์ 3 1 59 160 10000 3 10 9000 สว่างคูณวิทยา
21
33292
เด็กหญิงจิรดาพร  ทองคำวัน 3 1 48 158 500 3 5 90000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
22
33293
เด็กหญิงชณัญญา  สร้อยพาบ 3 1 74 161 2000 3 5 5000 มารีย์อุปถัมภ์
23
33294
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกอง 3 1 55 163 1900 3 5 4000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
24
33295
เด็กหญิงโชติกา  พินธุรักษ์ 3 1 37 153 3000 3 15 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
25
33296
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ 3 1 57 157 10000 2 15 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
26
33297
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวอ่อน 3 1 40 150 5000 2 5 45000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
27
33298
เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยคุณ 3 1 56 165 16 2 20 45000 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
28
33299
เด็กหญิงนัทธมน  สีคำ 3 1 61 161 11 3 30 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
29
33300
เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทองคำบุตร 3 1 44 150 1400 2 30 10000 บ้านชำม่วง
30
33301
เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ 3 1 50 166 30000 2 50 5000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
31
33302
เด็กหญิงปานตะวัน  พลเสนา 3 1 47 158 4000 2 15 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
32
33303
เด็กหญิงปารีนา  เติมบุญ 3 1 40 155 1000 3 10 8000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
33
33304
เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยศรี 3 1 42 155 17000 2 30 30000 มารีย์อุปถัมภ์
34
33305
เด็กหญิงภคพร  สำลี 3 1 49 156 1000 2 15 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
35
33306
เด็กหญิงภคพร  ทองศรี 3 1 35 150 5000 2 5 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
36
33307
เด็กหญิงเมวิสา  พาแก้ว 3 1 46 160 2000 3 5 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
37
33308
เด็กหญิงสิริกร  กลมพันธ์ 3 1 50 158 17000 2 60 15000 อนุบาลขุนหาญ(สิ)
38
33309
เด็กหญิงสุจิตรา   มูลตระกูล 3 1 53 162 20000 2 20 30000 บ้านโคกเจริญ
39
33310
เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ขนะชาติ 3 1 45 151 20000 2 20 3500 บ้านโคกเจริญ
40
33311
เด็กหญิงเอมิกา  ยืนยาว 3 1 52 165 17000 2 15 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
41
33312
เด็กชายกิตติพงศ์  คุ้มครอง 3 2 55 168 1900 2 30 2000 บ้านชำม่วง
42
33313
เด็กชายชินกรณ์  คำสุข 3 2 54 174 27000 3 40 60000 บ้านหนองโด
43
33314
เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ 3 2 51 166 13000 2 20 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
44
33315
เด็กชายบวรนันต์  ตะบองทอง 3 2 75 167 13000 3 6 25000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
45
33316
เด็กชายพงศ์ธัช  พลพวก 3 2 90 180 900 3 5 40000 มารีย์อุปถัมภ์
46
33317
เด็กชายพัทธดนย์  โคตสีสาย 3 2 41 160 900 3 5 10000 สว่างคูณวิทยา
47
33318
เด็กชายภานุพงศ์  สอนศรี 3 2 48 172 2 20 15000 บ้านขนา
48
33319
เด็กชายสถิตย์  คำผง 3 2 41 165 1000 3 10 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
49
33321
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทิมา 3 2 43 154 5000 2 15 10000 บ้านหนองหญ้าลาด
50
33322
เด็กหญิงกัญญา  ศรไชยญาติ 3 2 50 158 2000 3 10 15000 สว่างคูณวิทยา
51
33323
เด็กหญิงกุลนันท์  หมัดขาว 3 2 44 165 18 2 15 15000 วัดคู้บอน
52
33324
เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่างศิลป์ 3 2 48 159 28000 2 30 70000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
53
33325
เด็กหญิงจิรนันท์  กลมพันธ์ 3 2 65 161 15 2 20 15000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
54
33326
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้ววงษา 3 2 50 158 31000 2 43 24000 บ้านศรีแก้ว
55
33327
เด็กหญิงชญานิน  แก้วพวงดี 3 2 41 153 2000 3 10 3500 บ้านดงเมย
56
33328
เด็กหญิงฑิตยาพร  สมจันทร์ 3 2 43 152 47000 2 60 20000 บ้านหนองกุงสนามชัย
57
33329
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญช่วย 3 2 46 160 300 3 5 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
58
33330
เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลมี 3 2 40 163 13000 2 20 15000 บ้านซำเบ็ง
59
33331
เด็กหญิงธิดารัตน์  พิทักษ์ 3 2 46 159 10000 2 30 5000 บ้านกระแชงใหญ่
60
33332
เด็กหญิงนิธิพร  ศรีหาเวช 3 2 49 158 30 2 1.3 25000 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
61
33333
เด็กหญิงนิศมา  หินลาด 3 2 50 160 13000 3 30 20000 ิอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
62
33334
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสุขใส 3 2 52 168 20000 2 30 15000 บ้านโคกเจริญ
63
33335
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ชาญชัย 3 2 40 153 1000 3 10 2000 มารีย์อุปถัมภ์
64
33336
เด็กหญิงพัชราภา  รักษาภักดี 3 2 36 154 19 2 10 30000 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
65
33337
เด็กหญิงเพชรลดา  เหล็กเพชร 3 2 52 155 3000 3 10 5000 สว่างคูณวิทยา
66
33338
เด็กหญิงภัณฑิรา  ถิระโคตร 3 2 42 150 15000 2 30 27000 บ้านชำม่วง
67
33339
เด็กหญิงมนสิชา  ชมเดช 3 2 35 160 2000 3 15 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
68
33340
เด็กหญิงมานิตา  สะเทือน 3 2 46 160 9000 2 15 8000 บ้านกะมอล
69
33341
เด็กหญิงเมธาวี  พรมจารี 3 2 38 153 500 3 3 38755 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
70
33342
เด็กหญิงรัติกานต์  โพธิ์ศรี 3 2 49 153 30000 2 45 8000
71
33343
เด็กหญิงลักษ์คนาการ  คำแสนหมื่น 3 2 52 165 25000 2 40 9000 บ้านหนองสามขาดอนแก้ว
72
33344
เด็กหญิงวนัสนันท์  จักขุพันธ์ 3 2 44 162 3000 3 10 35000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
73
33345
เด็กหญิงศศิธร  วงษ์อนันต์ 3 2 42 151 30000 2 30 20000 บ้านโคกเจริญ
74
33346
เด็กหญิงศิริพร  แซ่พร่าน 3 2
75
33347
เด็กหญิงศิริลักษ์  การะเกษ 3 2 50 157 4000 2 15 10000 บ้านขนา
76
33348
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ณูรักษา 3 2 43 160 1000 3 10 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
77
33349
เด็กหญิงอติพร  เคารพ 3 2 39 148 5000 2 10 25000 บ้านเดียงตะวันตก
78
33350
เด็กหญิงอภิชญา  ครองใจ 3 2 42 150 5100 2 20 5000 บ้านเดียงตะวันตก
79
33351
เด็กหญิงอรพรรณ  อัตพงค์ 3 2 55 156 700 2 30 4000 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
80
33404
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิยะรุ่งบัณฑิต 3 2 51 163 30000 2 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
81
33352
เด็กชายกิตติพงษ์  สรรพ์โภชน์ 3 3 43 167 1000 3 20 18000 บ้านขนา
82
33353
เด็กชายจิรพัฒน์  นาดี 3 3 54 174 3000 3 20 45000 มารีย์อุปถัมภ์
83
33354
เด็กชายณวัฒน์  นามนัย 3 3 56 174 30000 3 30 30000 อนุบาลพนัสศึกษาลัย
84
33355
เด็กชายภัทรพล  สันทวี 3 3 50 160 25000 2 45 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
85
33356
เด็กชายรัตนชัย  ซื่อตรงบูชา 3 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
86
33357
เด็กชายสารกิจ  นาคเขียว 3 3 50 165 25000 2 60 30000 บ้านสามเส้า
87
33358
เด็กชายอดิเทพ  ประสงค์ 3 3 50 164 3500 2 20 9100 ปะทาย
88
33359
เด็กชายอภิรักษ์  สีมาวัน 3 3 62 175 4000 3 10 138000 มารีย์อุปถัมภ์
89
33360
เด็กหญิงกัลยา  ศรแก้ว 3 3 46 150 6000 3 15 5000 มารีย์อุปถัมภ์
90
35590
เด็กชายสรวิชญ์   เสนาพันธ์ 3 3
91
33361
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ชาติดร 3 3 43 157 20 2 30 85000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
92
33362
เด็กหญิงเจตปรียา  สินลอย 3 3 42 154 900 3 20 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
93
33363
เด็กหญิงญาณิศา  รัตนะวัน 3 3 50 กก 155 ซ 12000 2 30 2000 บ้านทุ่งโพธ์
94
33364
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ่งแก้ว 3 3 65 155 25000 2 50 8000 ไทยรัฐวิทยา 27
95
33365
เด็กหญิงณัฐนิชา  ครองชัย 3 3 55 160 10 2 20 2000
96
33366
เด็กหญิงณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน 3 3 48 160 2500 3 10 30000 มารีย์อุปถัมภ์
97
33367
เด็กหญิงนุชนาฏ  กองแก้ว 3 3 50 161 1500 3 5 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
98
33368
เด็กหญิงประฑิตตา  บุญสุข 3 3 45 157 25000 2 30 3000 บ้านหนองบัวใหญ่
99
33369
เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ขาว 3 3 60 160 2400 2 60 5000 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์
100
33370
เด็กหญิงพรลภัส  มากดี 3 3 59 160 30000 2 30 55000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
101
33371
เด็กหญิงพริกรรณ์  พรหมนิ่ม 3 3 44 159 1000 3 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
102
33372
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินรัมย์ 3 3 60 162 5000 2 20 12000 สว่างคูณวิทยา
103
33374
เด็กหญิงภัตจิรา  ลาพรมมา 3 3 44 155 25000 2 40 5000 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
104
33375
เด็กหญิงรัฐญาภรณ์  สว่างรอบ 3 3 37 145 300 2 10 5000
105
33376
เด็กหญิงวรนุช  วงษาบุตร 3 3 42 158 10000 2 30 6000 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
106
33377
เด็กหญิงวิภาณี  รวมจิตร 3 3 44 158 23000 2 50 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
107
33378
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ฉัตรสุวรรณ 3 3 49 162 7000 2 15 10000 มหาราช2
108
33379
เด็กหญิงศตกมล  เสนาภักดิ์ 3 3 65 165 18000 2 60 10000 อนุบาลเบญจลักษณื
109
33381
เด็กหญิงสราวรรณ  ศรีโกศล 3 3 42 155 20 2 30 13000 บ้านโคกเจริญ
110
33382
เด็กหญิงสุดา  กิ่งก้าน 3 3 49 160 3 3 10 9000 สว่างคูณวิทยา
111
33383
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีบุรินทร์ 3 3 39 157 13000 2 25 3500 บ้านนาไพรงาม
112
33384
เด็กหญิงสุภาพร  เปรียบเทียบ 3 3 45 159 20000 2 60 13000 บ้านปุ่น
113
33385
เด็กหญิงสุวดี  มะณีจันทร์ 3 3 45 153 26000 2 49 8600 บ้านตายู(อสพป.32)
114
33386
เด็กหญิงหทัยชนก  พิมอุทา 3 3 47 165 15 2 30 20000 บ้านกระแชงใหญ่ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์
115
33387
เด็กหญิงหทัยภัทร์  คณะเมือง 3 3 54 165 6 3 20 10000 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช)
116
33388
เด็กหญิงอภิญญา  ทัดเทียม 3 3 50 164 20 2 30 10000 บ้านโคกเจริญ
117
33389
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมศักดิ์ 3 3 50 156 9000 2 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
118
33390
เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ 3 3 40 157 3500 3 20 7000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
119
33391
เด็กหญิงอัญญารัตน์  นามวงค์ 3 3 47 156 1500 2 10 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
120
33392
เด็กชายกฤษณพงศ์  ยอดจิต 3 4 76 159 1300 2 12 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
121
33393
เด็กชายกิตติพันธ์  อ่อนโส 3 4 บ้านหนองหิน
122
33394
เด็กชายเจษฎา  นาคินี 3 4 57 159 20 2 30 25000 บ้านสวนกล้วย
123
33395
เด็กชายชัยบดินทร์  ชัยช่วย 3 4 75 165 2000 3 6 50000 มารีย์อุปถัมภ์
124
33396
เด็กชายธนบัตร  วันศรี 3 4 60 168 7000 3 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
125
33397
เด็กชายนิรุจ  สีขาว 3 4 35 150 35000 2 35 1500 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
126
33398
เด็กชายภควัต  งาสุ้ย 3 4 81 175 3000 3 10 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
127
33399
เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์เกษ 3 4 40 151 28000 2 45 70000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
128
33400
เด็กชายศักดิ์นริทร์  ประทุมทิพย์ 3 4 50 170 8700 2 30 35000 มารีย์อุปถัมภ์
129
33401
เด็กชายอติกานต์  ลีลา 3 4 54 168 8000 2 20 3000 บ้านทุ่งโพธิ์
130
33402
เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงยา 3 4 50 159 20 3 30 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
131
33403
เด็กหญิงกนิษฐา  ชมเชย 3 4 50 164 56 2 60 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
132
33405
เด็กหญิงขวัญจิรา  อนุมาตย์ 3 4 37 143 2000 3 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
133
33406
เด็กหญิงคำภีรพรรณ  ทองคำบุตร 3 4 36 145 12 2 30 18000 บ้านซาตาโตง
134
33407
เด็กหญิงชลนิชา  เพ็งธรรม 3 4 45 160 100 3 30 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
135
33408
เด็กหญิงโชติกา โฮเซกิ  เวียนวงศ์ 3 4 40 153 2000 3 10 1000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
136
33409
เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น 3 4 43 156 500 3 5 20000 วัดอุดมรังสี
137
33410
เด็กหญิงณภาภัช  เมียละเมตร 3 4 48 163 24 2 20 16000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
138
33411
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยวัชรเดชา 3 4 42 154 6 3 20 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
139
33412
เด็กหญิงณัฐมล  รุ่งเรือง 3 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
140
33413
เด็กหญิงณัฐสุดา  หอมคำ 3 4 70 160 9.3 3 12 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
141
33414
เด็กหญิงดวงฤทัย  อินสนอง 3 4 35 149 2 3 10 2000 บ้านเดียงตะวันตก
142
33415
เด็กหญิงทิพรดา  อัตพันธ์ 3 4 55 145 17 2 20 12000 บ้านชำแจงแมง
143
33416
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีนุเคราะห์ 3 4 45 155 2000 3 5 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
144
33417
เด็กหญิงนารีรัตน์  พลพวง 3 4 54 153 500 3 20 2000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
145
33418
เด็กหญิงบัวเพ็ญพุทธ  นันทิทรรภ 3 4 48 160 9 3 15 20000 สัมมาสิกขาศรีษะอโศก
146
33419
เด็กหญิงพรนภัส  ทองประมูล 3 4 62 154 500 3 2 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
147
33420
เด็กหญิงพรพิชญา  ชาลี 3 4 45 165 3 3 5 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
148
33421
เด็กหญิงพิณทองธาร  พลรักษ์ 3 4 40 154 20 2 30 10000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
149
33422
เด็กหญิงวิชญาพร  สงครามไชย 3 4 48 163 26000 2 30 2000 บ้านนารังกา
150
33423
เด็กหญิงวิมลสิริ  ธำรงวิทยรัตน์ 3 4 49 157 1500 3 10 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
151
33425
เด็กหญิงสุพรรษา  ชมภูพื้น 3 4 53 152 25 2 45 30000 บ้านหนองรุงพระทะเล
152
33426
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยะสังข์ 3 4 51 160 15000 2 60 800 บ้านหนองกระทิง
153
33427
เด็กหญิงสุภัสตรา  ศรีสวัสดิ์ 3 4 40 151 3 3 10 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
154
33428
เด็กหญิงอรจิรา  ภักพวง 3 4 51 164 9.3 2 12 6500 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
155
33429
เด็กหญิงอรสุภา  จารนัย 3 4 75 167 25 2 40 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
156
33430
เด็กหญิงอาทิตญา  ทวี 3 4 43 155 7 3 10 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
157
33431
เด็กหญิงเอวิตรา  พันธ์งาม 3 4 44 154 20000 2 30 10000 มารีย์อุปถัมภ์
158
33432
เด็กชายกฤษฎา  หัวดอน 3 5 วัดเทพลีลา
159
33433
เด็กชายจิรเมธ  ห่อทรัพย์ 3 5 40 163 25 3 60 30000 มารีย์อุปถัมภ์
160
33435
เด็กชายชิษณุพงค์  แก้วลา 3 5 69 162 2000 3 20 35000 สว่างคูณวิทยา
161
33436
เด็กชายธีรภัทร์  คำศรี 3 5 47 160 2700 2 90 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
162
33437
เด็กชายนวพล  วรรณจู 3 5 59 176 15000 2 30 8000 บ้านชำม่วง
163
33438
เด็กชายพัฒนพงศ์  เพ็ชรดี 3 5 56 172 14000 2 30 5000 บ้านตระกาศขอนแก่น
164
33439
เด็กชายพิรชัย  วรรณทวี 3 5 42 160 2000 3 10 7000 สว่างคูณวิทยา
165
33440
เด็กชายพิราม  ละเลิศ 3 5 42 165 35000 3 45 2000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
166
33441
เด็กชายวิชาวุธ  แก้วคะตา 3 5 50 175 30000 2 20 38000 บ้านโคกเจริญ
167
33442
เด็กชายศรชัย  สาสังข์ 3 5 40 161 13000 3 30 60000 มารีย์อุปถัมภ์
168
33443
เด็กชายศักดิ์ชัย  ลูกรัตน์ 3 5 42 161 30000 2 33 9000 บ้านหนองนกเขียน ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์
169
33444
เด็กชายอดิรุจ  หวานสูงเนิน 3 5 51 172 1600 2 70 12500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
170
33445
เด็กชายอภิรักษ์  เสนาจ 3 5 83 185 25 2 50 10000 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
171
33473
เด็กชายชาติลือชา  ดวงใจ 3 5 55 164 12000 2 30 58000 มารีย์อุปถัมภ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
172
33518
เด็กชายทินภัทร  หะโท 3 5 48 171 3000 3 5000 บ้านขนา
173
34801
เด็กชายสุภกิจ  สาลิตุล 3 5 47 171 15000 2 10 6000
174
33446
เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ 3 5 46 160 12000 2 15 1000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์
175
33447
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  เขตสกุล 3 5 49 157 3000 3 10 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
176
33448
เด็กหญิงชาลิสา  ประสิทธิ์ 3 5 36 146 6000 2 15 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
177
33450
เด็กหญิงฐิติกาล  เครือสิงห์ 3 5 78 158 18-20 กม. 2 15-20 นาที 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
178
33451
เด็กหญิงธรรสินี  วะชิมาเภท 3 5 41 150 17,500 2 20 120,000 บ้านชำแจงแมง
179
33452
เด็กหญิงนริตา  ปานประชาติ 3 5 55 164 24000 2 35 11000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
180
33453
เด็กหญิงนรีกานต์  ใจสว่าง 3 5 43 150 10000 2 20 5000 บ้านกระแชงใหญ่
181
33454
เด็กหญิงนันทวดี  พิมาทัย 3 5 45 156 10000 2 30 9500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
182
33455
เด็กหญิงนิตติยา  ยอดศรี 3 5 55 158 17,500 2 25 6240 บ้านชำแจงแมง
183
33456
เด็กหญิงนุชวรา  อรรคบุตร 3 5 63 160 18000 3 30 19000 บ้านนาขนวน
184
33457
เด็กหญิงบุณยอร  พิมาทัย 3 5 บ้านกระแซงใหญ่
185
33458
เด็กหญิงประเสริฐศรี  สุปัตติ 3 5 43 157 18000 2 30 1000 บ้านโนนคำแก้ว
186
33459
เด็กหญิงผกามาส  ขอมา 3 5 49 163 20000 2 20 20000 บ้านหนองตลาด-โนนเปื่อย
187
33460
เด็กหญิงพรชนัน  นวลศิริ 3 5 49 160 30000 2 40 5000 บ้านโนนเรือคำบอน
188
33461
เด็กหญิงพรวิภา  ช่างเพ็ชร 3 5 56 165 2000 3 5 25000 มารีย์อุปถัมภ์
189
33462
เด็กหญิงมนัสนันท์  เย็นจิตโสมนัส 3 5 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
190
33464
เด็กหญิงวชิราลักษ์  จันทร์สมุด 3 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
191
33465
เด็กหญิงศศิธร  แสงโชติ 3 5 40 152 150 1 5 10000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
192
33466
เด็กหญิงศศิประภา  ชาติเชื้อ 3 5 54 161 26 2 60 3000 บ้านหนองรุงพระทะเล
193
33467
เด็กหญิงสิราวรรณ  เรือนงาม 3 5 45 162 14000 2 20 15000 สว่างคูณวิทยา
194
33468
เด็กหญิงสุพัตรา  นาพั้ว 3 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
195
33469
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจงาม 3 5 60 157 5000 2 10 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
196
33470
เด็กหญิงอินทรา  ระมาย 3 5 36 150 3000 2 15 9000 บ้านกะมอล
197
33471
เด็กหญิงอุไรพร  ดวงแก้ว 3 5 50 153 30000 2 50 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
198
34799
เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ 3 5 63 160 40000 2 50 45000
199
35608
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทามะณี 3 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
200
33472
เด็กชายคณิศร  คำผง 3 6 50 163 18000 2 30 12000 บ้านหนองกระทิง
201
33474
เด็กชายณัฐพล  โคตรวงษา 3 6 บ้านละลายมีชัย
202
33475
เด็กชายณัฐพัชร์  เทียบเปรียบ 3 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
203
33476
เด็กชายธนากร  สิงขร 3 6 49 163 25 2 40 15000 บ้านสามเส้า
204
33477
เด็กชายนวพรรษ  รัตพันธ์ 3 6 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
205
33478
เด็กชายปฏิพัทธ์  จามะรีย์ 3 6 48 166 10 3 10 200000 สว่างคูณวิทยา
206
33479
เด็กชายพัชรพล  เผ่าเพ็ง 3 6 55 167 32000 2 40 22000 บ้านหนองยาว
207
33480
เด็กชายพีรพัฒน์  สีดา 3 6 46 162 10000 2 15 บ้านจานเลียว
208
33481
เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยสิงห์ 3 6 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
209
33482
เด็กชายวินัย  จันทิวา 3 6 44 165 14000 2 20 10000 บ้านโนนคำแก้ว
210
33483
เด็กชายสุวัฒน์  บุญญาสุ 3 6 90 170 3100 3 10 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
211
33484
เด็กชายอดิเรก  ประสงค์ 3 6 44 163 3500 2 20 9100 ปะทาย
212
33485
เด็กชายอภิศักดิ์  คำประเสริฐ 3 6 40 158 15000 2 15 20000 บ้านชำม่วง
213
33486
เด็กชายอมรเทพ  หาญกลาง 3 6 บ้านโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์
214
33487
เด็กชายอานัติ  กอน้อย 3 6 49 158 2000 2 15 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
215
33488
เด็กหญิงกนกพร  แย้มสุนทร 3 6 56 171 10.9 2 20 500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
216
33489
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญเพ็ง 3 6 55 155 15000 2 20 15000 บ้านนาไพรงาม
217
33491
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญรักษา 3 6 44 154 2800 2 35 3000 มารีย์อุปถัมภ์
218
33492
เด็กหญิงชนัญชิตา  ปิ่นคล้าย 3 6 42 154 20000 2 20 30000 บ้านชำม่วง
219
33493
เด็กหญิงฑิมพิกา  สรรพสาร 3 6 42 157 1000 3 30 1000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
220
33494
เด็กหญิงธันยกานต์  อำพันธ์ 3 6 42 156 20000 2 30 10000 บ้านโคกเจริญ
221
33495
เด็กหญิงนันทิชา  สุโสภา 3 6 44 154 7 2 10 10000 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
222
33496
เด็กหญิงนิภาพร  ลาประวัติ 3 6 47 146 1000 3 7 10000 อรจันทร์วิทยา
223
33497
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  พนม 3 6 48 163 2 20 10000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
224
33498
เด็กหญิงเบญญาภา  นามวงศ์ 3 6 48 158 500 3 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
225
33499
เด็กหญิงปณิดา  ศรีปัญญา 3 6 39 148 18 3 30 10000 บ้านหนองกระทิง
226
33500
เด็กหญิงปนัดดา  กันชัย 3 6 45 155 7000 2 30 5000 บ้านขะยูง
227
33501
เด็กหญิงปัทมาพร  วงวารี 3 6 50 162 1000 3 20 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
228
33502
เด็กหญิงพจมาน  สืบสา 3 6 48 156 42000 2 50 7000
229
33503
เด็กหญิงภัทรพร  ต้นทองดี 3 6 40 150 13 2 30 1500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
230
33504
เด็กหญิงมณฑิรา  นิวาท 3 6 44.3 148 2900 2 27 2000 บ้านขนุน
231
33505
เด็กหญิงเมธีญา  มณีรัตน์ 3 6 56 164 300 3 5 100 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
232
33506
เด็กหญิงยิ่งนรา  ไชยภักดี 3 6 54 155 17000 2 30 30000 มารีย์อุปถัมภ์
233
33507
เด็กหญิงแวววัน  บัวจูม 3 6 75 169 มารีย์อุปถัมภ์
234
33508
เด็กหญิงสิริวิภา  ศรีมงคล 3 6 40 150 21 2 40 9000 บ้านหนองฮาง
235
33509
เด็กหญิงสุชาวลี  ชาดทอง 3 6 53 157 300000 2 30 10000 บ้านหินวิทยา
236
33510
เด็กหญิงอรุชา  จันทร์ผ่อง 3 6 59 164 200 3 20 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
237
33511
เด็กหญิงอัญชลี  กฤษฏาชาตรี 3 6 43 162 3200 2 60 37000 มารีย์อุปถัมภ์
238
33587
เด็กหญิงสิรนยา  แม่นทอง 3 6 44 152 22000 2 30 25000 บ้านหนองงูเหลือม
239
34806
เด็กหญิงปทิตตา  การะเกษ 3 6 49 163 8000 2 10 10000
240
33512
เด็กชายกฤษฎา  เสาร์แพง 3 7 30 139 10000 2 15 15000 บ้านกระแชงใหญ่ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์
241
33513
เด็กชายกลทีป์  ตาศรี 3 7 54 164 10 2 30 9000 บ้านโคกเจริญ
242
33514
เด็กชายคมสัน  วันอังคาร 3 7 32 143 15000 2 20 6000 บ้านชำแจงแมง
243
33515
เด็กชายจรัญ  คณะวาปี 3 7 52 163 25 2 40 4000 บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์
244
33516
เด็กชายชาญชัย  อินตะนัย 3 7 62 172 1000 3 8 15000 อรจันทร์วิทยา
245
33517
เด็กชายทยาวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 3 7 55 167 28000 2 30 15000 สว่างคูณวิทยา
246
33519
เด็กชายธนกฤษฎ์  โคตรชัย 3 7 40 150 22.1 2 33 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
247
33520
เด็กชายธนพนธ์  บุตรสมาน 3 7 30 149 10 2 20 8000 บ้านตระกาศขอนแก่น
248
33521
เด็กชายธนวัฒน์  เงาศรี 3 7 80 167 20 2 20 8000 บ้านหนองบัวใหญ่
249
33522
เด็กชายศรายุทธ  บรรเทา 3 7 35 147 18000 2 30 2000 บ้านโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์
250
33523
เด็กชายสรศักดิ์  ไชยโพธิ์ 3 7 อรจันทร์วิทยา
251
33524
เด็กชายอดิเทพ  เกมชัยภูมิ 3 7 35 155 13000 2 15 8000 บ้านร่องตาซุน
252
33525
เด็กชายอัมรินทร์  กิ่งทวยหาญ 3 7 40 167 25 2 30 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
253
33526
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กระเสียน 3 7 70 175 5000 2 20 50000 บ้านทุ่งม่วงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)
254
33606
เด็กชายเวหา  ทาตะวัตร 3 7 35 145 30 1 60 4000 บ้านโคกเจริญ
255
34029
เด็กชายรฐนัันท์  วสุนันท์ 3 7 46 165 10000 2 40 25000
256
33527
เด็กหญิงคุณัชญา  ดิษเจริญ 3 7 40 152 5000 2 15 30000 สว่างคูณวิทยา
257
33528
เด็กหญิงจริยา  สายเบาะ 3 7 48 158 120 3 2 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
258
33530
เด็กหญิงชนกพร  ศรีวงษ์ 3 7 53 160 650 3 5 12000 มารีย์อุปถัมภ์
259
33531
เด็กหญิงณภัทรยดา  บุญชิด 3 7 38 154 15000 2 20 30000 มหาราช 2
260
33532
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ผิวบาง 3 7 63 160 4500 3 10 10500 อรจันทร์วิทยา
261
33533
เด็กหญิงธนาภา  ประชาริโก 3 7 48 159 1000 2 60 7500 บ้านโนนน้ำอ้อม
262
33534
เด็กหญิงธารทิพย์   คณะนา 3 7 42 153 170 2 30 12000 บ้านโนนจิก
263
33535
เด็กหญิงนิตยาพร  เริงนิรันดร์ 3 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
264
33536
เด็กหญิงปริยากร  หอมดวงศรี 3 7 40 160 2085 3 20 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
265
33537
เด็กหญิงพลอยใส  สายแวว 3 7 48 156 3600 2 40 9500 บ้านโศกข้ามป้อม
266
33538
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพ์น้อย 3 7 40 156 2 30 20000 บ้านภูเงิน
267
33539
เด็กหญิงพิยดา  ปัจเวก 3 7 54 155 4 2 30 3000 สว่างคูณวิทยา
268
33540
เด็กหญิงภัทธิยา  วงศรีแก้ว 3 7
269
33541
เด็กหญิงภัทรชนก  ผ่องราษี 3 7 40 149 27000 2 30 15500 บ้านหนองรุงพระทะเล
270
33542
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  บุญธรรม 3 7 40 157 15 2 40 12000 บ้านจานทองกวาววิทยา
271
33543
เด็กหญิงวรกมล  วงค์พุฒ 3 7 55 158 30 2 40 15000 บ้านหนองตลาด-โนนเปื่อย
272
33544
เด็กหญิงวรรณษา  จันทร์ขันตี 3 7 45 160 8 2 30 20000
273
33545
เด็กหญิงวิชุดา  พงษ์สวัสดิ์ 3 7 62 170 6 2 10 5000
274
33546
เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก 3 7 41 157 16 2 30 5000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
275
33547
เด็กหญิงศุภนุช  พรำนัก 3 7 52 167 39 2 50 49000 บ้านหนอดุม
276
33548
เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทวัน 3 7 40 157 30 3 30 10000 บ้านหนองบัวทอง
277
33549
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญล้ำ 3 7 87 166 16 2 22 10000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
278
33550
เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญาวัน 3 7 39 154 30 2 50 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
279
33551
เด็กหญิงอาทิตยา  ชินวิวัฒนชัยกุล 3 7 40 160 10 3 15 500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
280
34803
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ร่าเริง 3 7 49 160 4000 2 24 6000
281
34815
เด็กหญิงกนกรดา  กอบุตร 3 7 55 155 15 2 20 40000
282
33552
เด็กชายเข็มทัศน์  พันทอง 3 8 60 180 24 2 30 20000 บ้านปุน ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ
283
33553
เด็กชายคงลักษณ์  จ่าไธสง 3 8 50 165 3000 2 15 15000 บ้านปะทาย
284
33554
เด็กชายณัฎฐนิธิ  อินทจร 3 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
285
33555
เด็กชายดุลยวัต  เบ้ามา 3 8 47 166 1100 2 30 384000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
286
33556
เด็กชายธรกร  ทานะมัย 3 8 52 158 3000 2 10 8000 อรจันทร์วิทยา
287
33557
เด็กชายปรีดี  ศรีโทน 3 8 42 151 16000 2 30 29000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
288
33558
เด็กชายพัชรพล  เกยมาศ 3 8 31 146 2000 1 30 1000 บ้านโนนน้ำอ้อม
289
33560
เด็กชายรวิศวงษ์  จันทร์กระจ่าง 3 8 40 157 300 2 5 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
290
33561
เด็กชายวิทวัฒน์  อุดมพันธ์ 3 8 มารีย์อุปถัมภ์
291
33562
เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์บุดดี 3 8 71 170 30000 2 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
292
33563
เด็กชายอนุภัทร  แซ่ตง 3 8 สว่างคูณวิทยา
293
33564
เด็กหญิงกนกลักษณ์  อ่อมแก้ว 3 8 46 161 15000 2 20 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
294
33565
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำพันธ์ 3 8 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
295
33566
เด็กหญิงจารุวรรณ  สารแสง 3 8 39 158 22000 2 35 10000 บ้านนารังกา
296
33567
เด็กหญิงจิดาภา  โสนาคา 3 8 47 157 7 2 30 3000 เมืองปราจีนบุรี
297
33568
เด็กหญิงจิราพร  มูลเสนา 3 8 50 163 3000 3 5 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
298
33569
เด็กหญิงชญาดา  ธูปสกุล 3 8 38 158 1000 1 5 20000
299
33571
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วันดี 3 8 50 167 7 2 30 8000 บ้านไฮวันครู 2503
300
33572
เด็กหญิงดวงนภา  พิมพ์พัฒน์ 3 8 มารีย์อุปถัมภ์
301
33573
เด็กหญิงนภัสรา  ขันตรี 3 8 49 157 12000 1 25 60000 มารีย์อุปถัมภ์
302
33574
เด็กหญิงนัฐพร  เคารพ 3 8 50 165 7000 2 15 8000 บ้านสังเม็ก
303
33575
เด็กหญิงนันธิดา  คำแพงจีน 3 8 48 165 28000 2 40 20000 มารีย์อุปถัมภ์
304
33576
เด็กหญิงเบญญาภา  โตเรสบาบิโลเนีย 3 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
305
33577
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิทธไชย 3 8 44 163 4000 2 10 12000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
306
33579
เด็กหญิงเพชรลดา  มะณี 3 8 57 158 23 2 50 7500 บ้านทุ่งยาวคำโปรย
307
33580
เด็กหญิงฟาติมา  ดวงมาลา 3 8 50 165 400 1 10 55000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
308
33581
เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ชื่น 3 8 46 158 5000 2 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
309
33582
เด็กหญิงภัทรศยา  กันเทพา 3 8 40 153 20 2 30 20000 บ้านหนองฮาง
310
33583
เด็กหญิงมนัสนันท์  สูงสุด 3 8 52 153 2 3 15 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
311
33584
เด็กหญิงลภัสรดา  กินรา 3 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
312
33585
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตมร 3 8 65 164 10000 2 30 10000 บ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)
313
33586
เด็กหญิงวิภาวี  สุระชาติ 3 8 70 165 11000 2 15 8000 บ้านโนนสูง
314
33588
เด็กหญิงสุฐิดา  ศรีมาคำ 3 8 89 161 3 2 20 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
315
33589
เด็กหญิงอรกัญญา  สายแวว 3 8 58 168 500 3 10 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
316
33590
เด็กหญิงอรจิรา  จันทะศิลา 3 8 บ้านหินวิทยา
317
33591
เด็กหญิงอาทิตยา  พันสาย 3 8 47 153 16 2 25 300 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
318
33616
เด็กหญิงชาคริยา  อ้วนคำภา 3 8 53 162 2000 2 40 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
319
33662
เด็กหญิงรมิตา  ราษี 3 8 54 169 20000 2 15 10000 บ้านโนนแสนคำ
320
33669
เด็กหญิงแสนเสน่ห์  สินศิริ 3 8 42 156 7000 2 18 10000 บ้านกระแชงใหญ่
321
35586
เด็กหญิงขันธ์เงิน   ลิวรัตน์ 3 8 50 160 สว่างคูณวิทยา
322
33592
เด็กชายกฤษฎา  คำมาโฮม 3 9 45 162 23000 2 30 3500 บ้านนารังกา
323
33593
เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต 3 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
324
33594
เด็กชายจักรินทร์  เชื่อชัย 3 9 53 165 2 30 บ้านชำม่วง
325
33595
เด็กชายเจษฎา  พรมลา 3 9
326
33596
เด็กชายธนกฤต  รัตนะวัน 3 9 มารีย์อุปถัมภ์
327
33597
เด็กชายธรณ์เทพ  จันทร 3 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
328
33598
เด็กชายธีรินทร์  สราญรมย์ 3 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
329
33599
เด็กชายนพรัตน์  คำจุ่น 3 9 59 159 5000 1 10 6000 บ้านเดียงตะวันตก
330
33600
เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์ชัยนนท์ 3 9 บ้านปุน
331
33601
เด็กชายภัทรพงศ์  ดาวไสย์ 3 9 34 152 8000 2 60 5000 บ้านกระแซงใหญ่
332
33602
เด็กชายภาณ  อินทรโสม 3 9 มหาราช 2
333
33603
เด็กชายวัชระชัย  ไชยพงศ์ 3 9 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
334
33604
เด็กชายวีรยุทธ  คะนอง 3 9 32 150 6000 2 10 5000 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
335
33605
เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วสง่า 3 9 35 147 20000 2 40 5000 บ้านโดนอาว
336
33607
เด็กชายศิรวิทย์  นามวงศ์ 3 9 2 มารีย์อุปถัมภ์
337
33608
เด็กชายสิรวิทย์  โคตรสาลี 3 9 50 165 31 2 30 30000 บ้านโคกสะอาด
338
33609
เด็กชายสุปวีร์  จันทานิตย์ 3 9 54 170 20000 2 20 30000 บ้านท่าพระตระกาศ
339
33610
เด็กชายอนุชา  กุลบุตร 3 9 89 171 7000 2 15 1200 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
340
33611
เด็กหญิงกชการ  ยิ่งชาติ 3 9 60 161 17500 2 17 9000 บ้านชำแจงแมง
341
33612
เด็กหญิงกรองทอง  บัวทอง 3 9 43 162 30000 2 30 10000 อรจันทร์วิทยา
342
33613
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สีดา 3 9 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
343
33614
เด็กหญิงชนัญชิดา  กิ่งทะวงษ์ 3 9 50 156 30000 3 30 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
344
33615
เด็กหญิงชลธิชา  โชชื่น 3 9 บ้านนาไพรงาม
345
33617
เด็กหญิงณัฐณิชา  สินไชย 3 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
346
33618
เด็กหญิงนันทิดา  บัวงาม 3 9 39 141 100 2 30 1000 บ้านจานเลียว
347
33619
เด็กหญิงประติภา  คำเสนาะ 3 9 42 145 3000 3 20 10000 อรจันทร์วิทยา
348
33620
เด็กหญิงปราณปริยา  กุลวิลัย 3 9 56 161 2 2 20 3000 บ้านขนา
349
33621
เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ 3 9 73 155 15 2 30 2500 อรจันทร์วิทยา
350
33622
เด็กหญิงพัชรี  นิยมวงศ์ 3 9
351
33623
เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี 3 9 53 160 3000 2 10 12000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
352
33624
เด็กหญิงแพรวา  บัวผัน 3 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
353
33625
เด็กหญิงรวิวรรณ  ปิดตาฝ้าย 3 9 อรจันทร์วิทยา
354
33626
เด็กหญิงรสรินทร์  สุวรรณะ 3 9 69 161 8000 2 10 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
355
33627
เด็กหญิงวิริยดา  ยอดยศ 3 9 53.5 160 1100 2 5 15000 สว่างคูณวิทยา
356
33628
เด็กหญิงวิริยา  ละมูล 3 9 50 152 16 2 30 18000 บ้านหนองกระทิง
357
33629
เด็กหญิงสุชานาฎ  วงค์งาม 3 9 45 156 7 2 15 7000 บ้านสังเม็ก
358
33630
เด็กหญิงอนุธิดา  อุทชา 3 9 41 155 38000 2 30 9000 บ้านหนองคับคา
359
33701
เด็กหญิงวิมลทิญา  อนุไวยา 3 9 บ้านหนองหญ้าลาด
360
33702
เด็กหญิงศิริพัฒน์  รัตนา 3 9 53 169 3000 2 15 1500 บ้านโนนน้ำอ้อม
361
33745
เด็กหญิงอภิรดี   ยงเจริญ 3 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
362
33632
เด็กชายเชิดพงศ์  ชินชัย 3 10 52 166 700 3 2 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
363
33633
เด็กชายฐากูร  ปุณประวัติ 3 10 87 170 12 3 30 1500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
364
33634
เด็กชายฐาปกรณ์  ต้นงอ 3 10 50 167 15000 2 30 15000 บ้านชำม่วง
365
33635
เด็กชายณัฐปภัสร์  แก่นทิพย์ 3 10 52 154 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
366
33636
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วไพรวัน 3 10 83 173 10000 2 30 20000 มหาราช 2
367
33637
เด็กชายธณณัญฐ์  สุวรรณกูฏ 3 10 61 170 1500 3 25 15000 สว่างคูณวิทยา
368
33638
เด็กชายธนภูมิ  ศรเพชร 3 10 81 175 2 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
369
33639
เด็กชายธัชกร  มณีวรรณ 3 10 55 160 2.9 3 7 2500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
370
33640
เด็กชายนัฐวุฒิ  เรืองเดช 3 10 56 164 16 1 30 8000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
371
33641
เด็กชายพงศกร  ศาลาน้อย 3 10 69 172 2 20 60 บ้านหนองหญ้าลาด
372
33642
เด็กชายพัทวานิช  ทิมา 3 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
373
33643
เด็กชายพัสกร  ประจันทร์ 3 10 53 169 12000 2 30 31870 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
374
33644
เด็กชายภาณุ  วงษ์ทอง 3 10 45 166 20000 2 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
375
33645
เด็กชายภาสกรณ์  สมเพ็ชร 3 10 53 167 2 15 15000 บ้านชำแจงแมง
376
33646
เด็กชายเมธาสิทธิ์  งามแสง 3 10 35 147 2 20 10000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
377
33647
เด็กชายศิวกร  เพชรสุริยวงศ์ 3 10 55 173 5000 3 15 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
378
33648
เด็กชายอภิรักษ์  ทองพูล 3 10 71 178 3000 1 10 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
379
33649
เด็กชายอมรเทพ  ทาบรรหาร 3 10 45 160 5000 2 10 5000 บ้านเดียงตะวันตก
380
33650
เด็กหญิงกฤติมา  เที่ยงทัศน์ 3 10 60 168 2 20 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
381
33651
เด็กหญิงกะรัตเพชร  ไชยบัว 3 10 49 168 30 2 30 2500 บ้านโศกข้ามป้อม
382
33652
เด็กหญิงกัญญาพร  ธนะฤกษ์ 3 10 บ้านโคก(อสพป)
383
33653
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลากรณ์ 3 10 บ้านหนองหญ้าลาด
384
33654
เด็กหญิงกำไรทอง  ขานะโล 3 10 50 170 2 2 15 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
385
33655
เด็กหญิงจิราภา  ฝั่งทะเล 3 10 52 156 22 2 50 12000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
386
33656
เด็กหญิงชญานี  บุญเจริญ 3 10 53 156 24000 2 50 4000 บ้านหนองนกเขียน
387
33657
เด็กหญิงชลธิชา  ชอบมาก 3 10 47 153 5000 3 10 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
388
33658
เด็กหญิงฐิติพร  ปุยวงค์ 3 10 มารีย์อุปถัมภ์
389
33659
เด็กหญิงธมลวรรณ  แสงกล้า 3 10 53 153 28 2 30 20000 มารีย์อุปถัมภ์
390
33660
เด็กหญิงนริตา  คูณสุข 3 10 บ้านร่องตาซุน
391
33661
เด็กหญิงพรรษา  อินทะพันธ์ 3 10 50 160 4000 2 15 9000 บ้านแก
392
33663
เด็กหญิงศรินดา  แก้วมูล 3 10 42 160 5 2 15 1250 สว่างคูณวิทยา
393
33664
เด็กหญิงศศิธร  อ่อนจันทร์ 3 10 42 156 3000 2 15 1500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
394
33665
เด็กหญิงศศิประภา  สาลี 3 10 40 165 500 3 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
395
33666
เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันพันธ์ 3 10 51 153 30 2 30 5000 มารีย์อุปถัมภ์
396
33667
เด็กหญิงสิฏฐวลี  ลายทอง 3 10 41 157 20000 2 30 1500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
397
33668
เด็กหญิงสิรินภา  กุลแก้ว 3 10 65 156 20 2 40 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
398
33670
เด็กหญิงอนุธิดา  นาราช 3 10 บ้านโคก(อส พป 32 )
399
33671
เด็กหญิงอินทิรา  ภูมิแกดำ 3 10 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
400
33733
เด็กหญิงชญานุท  บุญประดิษฐ 3 10 50 160 2 40 12000 บ้านแก
401
33672
เด็กชายกวีวัฒน์  พื้นสวรรค์ 3 11 58 160 4000 3 15 2500 สว่างคูณวิทยา
402
33673
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษกรณ์ 3 11 88 173 2000 3 2 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
403
33674
เด็กชายชัยวัฒน์  สาวันดี 3 11 72 173 4000 3 4 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
404
33675
เด็กชายณัฐกิตต์  สุภะเกษ 3 11 46 160 1900 3 20 5000 บ้านโนนนำ้อ้อม
405
33676
เด็กชายธนโชติ  สายโท 3 11 40 159 2000 2 3 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
406
33677
เด็กชายธนิน  สุระชาติ 3 11 53 165 <