-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
7.
#
1
36454
เด็กชายคมชาญ  สงวนรัมย์ 2 1 47 162 10000 3 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2
36455
เด็กชายจิรวัฒน์  รักษาวงษ์ 2 1 60 165 35000 2 90 6000 บ้านหินวิทยา
3
36456
เด็กชายชยพล  สุระชาติ 2 1 50 163 30000 2 30 80000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
4
36457
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมจันทร์ 2 1 85 175 4700 2 60 15000 บ้านหนองกุง สนามชัย
5
36458
เด็กชายดวงตะวัน  จูมสีมา 2 1 40 160 200 1 3 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
6
36459
เด็กชายธนพล  ประทุมมัง 2 1 54.6 150 1000 3 10 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
7
36460
เด็กชายนฤเบศ   ศรีเมือง 2 1 53 164 22000 2 30 5000 บ้านขนุน
8
36461
เด็กชายนันทกานต์  สมาศรี 2 1 45 167 มารีย์อุปถัมภ์
9
36462
เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์แสง 2 1 36 160 12 2 40 สว่างคูณวิทยา
10
36463
เด็กชายปาณสิน  อัมภรัตน์ 2 1 100 170 35400 2 45 2100 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
11
36464
เด็กชายพสิษฐ์  เวฬุวนารักษ์ 2 1 70 170 2.6 2 8 10000 สว่างคูณวิทยา
12
36465
เด็กชายพันธ์ชนะ  หาระไชย 2 1 30 144 29000 2 40 10000 สุเหร่าบางกะสี
13
36466
เด็กชายภานุพงศ์   ชิณวงศ์ 2 1 79 163 30000 3 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
14
36467
เด็กชายภูรินท์  ศรีวงษา 2 1 52 166 30 2 30 20000 มารีย์อุปถัมภ์
15
36468
เด็กชายรัฐภูมิ  ไวยวรรณ์ 2 1 41 151 8000 3 7 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
16
36469
เด็กชายรัตนากร  สำเร็จ 2 1 79 172 1200 2 30 อนุบาลเบญจมิตร
17
36470
เด็กชายศุภโชค  สุนันท์ 2 1 29 145 30000 2 40 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
18
36471
เด็กชายอัมรินทร์  รักยิ้ม 2 1 50 160 5000 3 5 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
19
36472
เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม 2 1 46 158 2000 3 5 50000 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร
20
36473
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กลมพันธ์ 2 1 78.2 153 2 ไทยรัฐวิทยา27(บ้านชำเม็ง)
21
36474
เด็กหญิงคุณัญญา  กิ่งแก้ว 2 1 40.2 152 29 1 30 10000 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
22
36475
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินสุพรรณ์ 2 1 55 157 16000 3 40 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
23
36477
เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ 2 1 45 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
24
36478
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ตะสนธิ์ 2 1 35.1 148 4000 2 10 สว่างคูณวิทยา
25
36479
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เเสงฉวี 2 1 53 159.5 21000 2 40 20000 บ้านปุน
26
36480
เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์ 2 1 40 151 7000 2 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
27
36481
เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง 2 1 40 152 18000 2 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
28
36482
เด็กหญิงธนขวัญ  จันทวี 2 1 46 154 1000 3 20 15000 บ้านหนองหญ้าลาด
29
36483
เด็กหญิงธัญชนก  ตรีเหรา 2 1 50 150 3000 3 15 10000 สว่างคูณวิทยา
30
36484
เด็กหญิงน้ำฝน  ละเลิศ 2 1 50.2 147 25000 2 50 5000 บ้านปุน
31
36485
เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร 2 1 43 146 7000 2 20 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
32
36486
เด็กหญิงบุญญาพร  บุญสูง 2 1 65 158 10000 2 25 30000 โคกเจริญ
33
36487
เด็กหญิงปิยวัช  พละศักดิ์ 2 1 55 163 4400 2 10 30000 อรจันทร์วิทยา
34
36488
เด็กหญิงปิยะฐิดา  ทุมมานาม 2 1 42 160 600 3 15 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
35
36489
เด็กหญิงปุญญาพร  สุขอ้วน 2 1 49 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
36
36490
เด็กหญิงภัทราวดี  ศิริโท 2 1 48 168 5000 3 15 4000 สว่างคูณวิทยา
37
36491
เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา 2 1 43 157 4000 3 15 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
38
36492
เด็กหญิงรุจิรา  จรูญพันธ์ 2 1 48 152 15000 3 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
39
36493
เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง 2 1 40 155 2.3 3 5 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
40
36494
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ประทุมชาติ 2 1 38 141 อนุบาลเบญจมิตร
41
36495
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจดี 2 1 42 158 10000 2 30 10000 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
42
36496
เด็กชายกฤษณา  กัลยาพันธ์ 2 2 57.4 161 12 2 20 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
43
36497
เด็กชายกัมปนาท  วิเศษ 2 2 สว่างคูณวิทยา
44
36498
เด็กชายกิตติกร  ธีระวิศิษฐชัย 2 2 78 161 32000 2 60 60000 มารีย์อุปถัมภ์
45
36499
เด็กชายจิรอังกูร  สุภาชาติ 2 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
46
36500
เด็กชายฐากูร  คมไสย์ 2 2 38 156 2000 3 15 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
47
36502
เด็กชายนันธิพัฒน์  สมทัศน์ 2 2 บ้านสามแยกหินกอง
48
36503
เด็กชายแผ่นดิน  ศักดา 2 2 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
49
36504
เด็กชายพชรกิติ  อำภูทร 2 2 เทศบาล​ ๑ (อนุบาลบ้านป่าไม้)​
50
36505
เด็กชายมนัญชัย  เสาร์เวียง 2 2 บ้านหนองหญ้าลาด
51
36506
เด็กชายรพีวิชญ์  ไพรเตี้ย 2 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
52
36507
เด็กชายรังสรรค์  ใจรักษ์ 2 2 บ้านซำผักเเว่น-นาซำ
53
36508
เด็กชายเสรีภาพ  สอนใต้ 2 2 70 163 5000 3 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
54
36509
เด็กชายอโณทัย  จันทรักษ์ 2 2 33 145 สว่างคูณวิทยา
55
36510
เด็กชายอนุชิต  ภาประกอบ 2 2 55.5 165 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
56
36512
เด็กชายเอกมงคลชัย  สุขผล 2 2 50 160 22000 2 30 74000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
57
36549
เด็กชายพิชญุตม์  มิ่งแก้ว 2 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
58
36513
เด็กหญิงกนกพร  คมศรี 2 2 39 152 6000 2 35 3500 มารีย์อุปถัมภ์
59
36514
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยสัตย์ 2 2 49 170 15000 2 30 30000 มารีย์อุปถัมภ์
60
36515
เด็กหญิงแก้วกัลยา   ศิริญาณ 2 2 37 153 2 เทศบาล1(อนุบาลบ้านป่าไม้)
61
36516
เด็กหญิงจิราภัค  พละศักดิ์ 2 2 49 159 สว่างคูณวิทยา
62
36517
เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม 2 2 42 152 30000 2 20 5000 มหาราช2(ภูคำ)
63
36518
เด็กหญิงชลธิชา  พิทักษ์ 2 2 43 155 12000 3 30 5000 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
64
36519
เด็กหญิงฐิตาภรณ์   สิงห์ทอง 2 2 36 148 40 2 20 20000 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
65
36520
เด็กหญิงณัฐวรรณ  มวลสุข 2 2 ชำม่วง
66
36521
เด็กหญิงทัณฑิกา  บัวจันทร์ 2 2 47 152 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
67
36523
เด็กหญิงธิดารัตน์  อัคพร 2 2 39 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
68
36524
เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง 2 2 40 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
69
36525
เด็กหญิงปกฉัตร  หมายมั่น 2 2 43 157 19000 2 15000 อนุบาลเบญจมิตร
70
36526
เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม 2 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
71
36527
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ศรีทองธรรม 2 2 62 158 23000 2 30 32000 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
72
36528
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ถวิลบุญ 2 2 79 165 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
73
36529
เด็กหญิงพิยดา  กายะชาติ 2 2 38 153 2000 3 25 5000 บ้านหนองหญ้าลาด
74
36530
เด็กหญิงลลนา  กิ่นมณี 2 2 45 158 25​ กิโลเมตร 2 40​ นาที 10,000/ปี โรงเรียนบ้านโนนคูณ
75
36531
เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสิทธิ์ 2 2 48 159 2 ชนะใช้กิจการ
76
36532
เด็กหญิงสุกัญญา  ปานอุบ 2 2 คลองมหาสวัสดิ์
77
36533
เด็กหญิงสุธาแก้ว  ไชยปัญญา 2 2 53 156 38000 2 50 6000 บ้านหนองกุงสนามชัย
78
36534
เด็กหญิงอภิสรา  ไกรษี 2 2 155 43 23 2 40000 บ้านนาขนวน
79
36535
เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษรัฐถาสิงห์ 2 2 45 165 20000 2 30 10000 มารีย์อุปถัมภ์
80
36536
เด็กหญิงอาทิตยา  จันทนันท์ 2 2 103 160 30 2 40 15000 สว่างคูณวิทยา
81
36537
เด็กหญิงอินทร์ธิดา  ประสูตร 2 2 54 165 อรจันทร์วิทยา
82
36501
เด็กชายรพีภัทร  ปาคำทอง 2 3 38 158 30000 2 30 10000 บ้านเชี่ยวมะปราง
83
36538
เด็กชายการัณย์  ศรีสุข 2 3 40 158 1000 3 10 5000 บ้านหนองหญ้าลาด
84
36539
เด็กชายเจษฎา  พุฒซ้อน 2 3 40 165 30 2 28 บ้านท่าสว่าง
85
36540
เด็กชายชัยสิทธิ์  แก้วคำ 2 3 45 156 2 3 10 10000 อรจันทร์วิทยา
86
36541
เด็กชายณัฐพล  กล้าใจ 2 3 41 165 8 3 20 500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
87
36542
เด็กชายณัฐวัศ  สุริยงค์ 2 3 50 160 25000 2 30 4000 สว่างคูณวิทยา
88
36543
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีผ่องใส 2 3 45 155 10000 3 20 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
89
36545
เด็กชายธีรเมธ  จันทร์ทึก 2 3 49 163 27000 2 4000 บ้านชำม่วง
90
36546
เด็กชายธีรเมธ  แวววงค์ 2 3 60 162 18000 2 40 30000 มารีย์อุปถัมย์
91
36547
เด็กชายนัฐพล  ศิลปศร 2 3 51 170 1 2 25 10000 บ้านขนาเก่า
92
36548
เด็กชายปฏิภาณ  บุญสถิตย์ 2 3 45 160 15 3 30 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
93
36550
เด็กชายภัทรบุญ  เฉลิมสุข 2 3 35 156 2900 3 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
94
36551
เด็กชายภูรินทร์  ภิบาลวงษ์ 2 3 63 165 500 5 7000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
95
36553
เด็กชายวรกรณ์  วิลาวัลย์ 2 3 40 1.51 1600 3 3 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
96
36554
เด็กชายสมชาย  บัวเกิด 2 3 50 167 30000 2 30 บ้านเขวาธะนัง
97
36555
เด็กชายอัศวิน  พรหมลา 2 3 36 154 บ้านเดียงพลีศึกษา
98
36556
เด็กหญิงกนกวรรณ  พัศโน 2 3 40 155 1 3 5 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
99
36557
เด็กหญิงจิตรานุช  ปิยะวงศ์ 2 3 38 156 30 2 30 15,000 บ้านปุน
100
36558
เด็กหญิงชนาพร  กุลมาศ 2 3 49 148 7000 3 15 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
101
36559
เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว 2 3 81 167 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
102
36560
เด็กหญิงชุติมา  ไชยหงษ์ 2 3 38 162 1000 3 5 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
103
36561
เด็กหญิงณัฐวดี  สิงสัญ 2 3 64 170 7 3 10 มารีย์อุปถัมภ์
104
36562
เด็กหญิงดวงแก้ว  กันหาบุตร 2 3 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
105
36563
เด็กหญิงดารากมล  สีสวย 2 3 77 165 8.5 2 30 15000 บ้านขะยูง
106
36564
เด็กหญิงธนัทพร  บุญก้อน 2 3 50 161 5000 3 10 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
107
36565
เด็กหญิงธัญสุดา  แก้วสง่า 2 3 41 156 26000 2 60 500 อนุบาลเบญจลักษ์
108
36566
เด็กหญิงนริชศรา  ทาระพิมพ์ 2 3 50 160 15 2 30 7000 บ้านชำม่วง
109
36567
เด็กหญิงนวพร  มังคุด 2 3 39 157 6000 3 15 30 บ้านหนองหญ้าลาด
110
36568
เด็กหญิงบุษบา  องอาจ 2 3 40 156 1.5 3 15 500 บ้านขนา
111
36569
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินธิเดช 2 3 39 150 3000 3 30 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
112
36571
เด็กหญิงพิชญา  พรมเพ็ญ 2 3 45 160 3500 2 20 5000 สว่างคูณวิทยา
113
36572
เด็กหญิงพุทธินันท์  จิตต์จันทร์ 2 3 53 161 2 10000 บ้านตาเครือ
114
36573
เด็กหญิงภควดี  จุนกระโทก 2 3 55 167 36 2 40 15000 มารีย์อุปถัมภ์
115
36574
เด็กหญิงลัทธพรรณ  คำสุข 2 3 76 158 17 3 20 20000 วัดสังฆราชา
116
36575
เด็กหญิงวิมลพรรณ  แข่งขัน 2 3 40 155 200 2 17 1500 บ้านเดียงตะวันตก
117
36576
เด็กหญิงสุณิสา  ประกอบแก้ว 2 3 45 156 2000 3 10 10000 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
118
36577
เด็กหญิงสุธีมา  รอบคอบ 2 3 70 153 10 2 20 4000 บ้านโนนสูง
119
36578
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ละมูล 2 3 47 160 20 2 30 บ้านนาไพรงาม
120
36579
เด็กหญิงสุวารี  สารีย์ 2 3 48.7 157 21000 2 30 10000 บ้านโคกเจริญ
121
36580
เด็กหญิงอารดา  เทียนทอง 2 3 58 160 16 2 22 28000 บ้านชำม่วง
122
37989
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คูณเลสา 2 3 54 150 20000 2 30 10000
123
36581
เด็กชายคณพศ   เสนาภักดิ์ 2 4 90 167 17 3 19 30000 มารีย์อุปถัมภ์
124
36582
เด็กชายจารุเดช  ภูยะสิงห์ 2 4 35 152 สว่างคูณวิทยา
125
36583
เด็กชายชนะศักดิ์  สงประชา 2 4 32 150 500 2 30 500 บ้านขนา
126
36584
เด็กชายณัฐภูมิ  ราชชื่น 2 4 59 159 19 2 30 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
127
36585
เด็กชายณัฐวรรธน์  พิมพ์พวง 2 4 34 152 สว่างคูณวิทยา
128
36586
เด็กชายแทนคุณ  คชแพทย์ 2 4 53 163 5.6 2 15 20000 วัดพิพิธประสาทสุนทร
129
36587
เด็กชายธนากรณ์  พันธิมาศ 2 4 53 169 100 3 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
130
36588
เด็กชายนราวิชญ์  ผิวงาม 2 4 50 170 20 2 20 มารีย์อุปถัมภ์
131
36589
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   โพธิ์ทอง 2 4 57 165 20000 2 21 40000 อนุบาลเบญจมิตร
132
36590
เด็กชายพรรษา  พลรักษ์ 2 4 58 167 12000 2 15 มารีย์อุปถัมภ์
133
36591
เด็กชายพร้อมบุญ  แก้วโพธิ์ 2 4 42 163 2000 1 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
134
36592
เด็กชายพอเพียง  สานทอง 2 4 45 168 100000 2 40 5000 บ้านชำม่วง
135
36593
เด็กชายพิพัฒน์  ขานะโร 2 4 41 161 4000 3 10 10000 เทศบาล1(อนุบาลบ้านป่าไม้)
136
36594
เด็กชายภาคิน  สีหะวงษ์ 2 4 46 160 200 3 4 10000 ดำรงค์ราชานุสรณ์
137
36595
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญรักษา 2 4 35 159 20000 2 25 7000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
138
36596
เด็กชายวรรณโชติ  ไวยวรรณ์ 2 4 51 172 7400 3 13 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
139
36597
เด็กชายวโรดม  อินสุข 2 4 82 167 44000 2 70 มารีย์อุปถัมภ์
140
36598
เด็กชายวีระชัย   จันทง 2 4 53 165 28000 2 30 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
141
36599
เด็กชายสุพิชญา  รัตนคุณากร 2 4 89 171 37000 2 30 5000 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
142
36600
เด็กหญิงกวินตรา  เหล่าวงษี 2 4 58 164 บ้านกระบี่
143
36601
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินธิมาศ 2 4 50 155 2200 3 15 4000 เทศบาล ๑ (อนุบาลบ้านป่าไม้)
144
36602
เด็กหญิงกุลปรียา  สายจีน 2 4 78 162 1 3 15 อรจันทร์วิทยา
145
36603
เด็กหญิงชลันธร  อ่อนทรวง 2 4 54 156 1200 2 20 6000 บ้านรุงามบูรณ์
146
36604
เด็กหญิงญาณิศา  อินทรโคตร 2 4 70 160 8000 2 10 10000 มารีย์อัปถัมภ์
147
36605
เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม 2 4 39 159 2000 3 10 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
148
36606
เด็กหญิงตติยาภรณ์  กลิ่นจันทร์ 2 4 48 157 39000 2 47 20000 อนุบาลเบญจมิตร
149
36607
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผิวบาง 2 4 บ้านแก
150
36608
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขุขันเขต 2 4 88 163 8000 2 20 20000 อรจันทร์วิทยา
151
36609
เด็กหญิงธารธารา  สุนทรคล้อย 2 4 48 163 7 2 20 8000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
152
36610
เด็กหญิงนรีกานต์  ปรักมาส 2 4 48.6 159 400 3 5 2400 อนุบาลกันทรารมย์
153
36613
เด็กหญิงพลอยชมพู  แถบหอม 2 4 38 150 16000 2 35 34000 มารีย์อุปถัมภ์
154
36614
เด็กหญิงพัทธวี  เรืองเดช 2 4 35 152 15000 1 20 บ้านชำเเจงเเมง
155
36615
เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญมา 2 4 49 153 2 15 8000 สุเหร่าวังใหญ่
156
36616
เด็กหญิงพิมพ์วิลัย  จันทิมา 2 4 38 161 9 30 6000 บ้านชำม่วง
157
36617
เด็กหญิงรุจิรา  ชัยปัญญา 2 4 42 163 30000 2 30 8000 อนุบาลเบญจมิตร
158
36618
เด็กหญิงลิตนิล  นามวงค์ 2 4 65.3 163 24000 2 43 15000 บ้านตายู(อสพป.32)
159
36619
เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีรักษา 2 4 37 150 38000 2 50 18000 บ้านหนองกุงสนามชัย
160
36620
เด็กหญิงสุพนิดา  ผ่องฉวี 2 4 42 161 15000 3 30 15000 เทศบาล๑(อนุบาลบ้านป่าไม้)
161
36621
เด็กหญิงสุพิชชา  ประทุมสูตร 2 4 76 157 800 3 5 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
162
36622
เด็กหญิงโสภณา  หอมจันทร์ 2 4 35 151 600 3 15 บ้านหนองหญ้าลาด
163
36623
เด็กหญิงอินทุอร  คำพันธ์ 2 4 40 150 30 2 30 10000 ไทยรัฐวิทยา 27 (บ้านชำเม็ง)
164
36837
เด็กหญิงจันทนิภา  คำตา 2 4 48 155 7 2 30 2500 บ้านสังเม็ก
165
37231
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสิงห์ 2 4 45 156 2 3 10 15000
166
36624
เด็กชายกฤษฎา   บุญพอ 2 5 อนุบาลเบญจมิตร
167
36625
เด็กชายเกริกฤทธิ์  แก้วนพคุณ 2 5 อนุบาลเบญจลักษ์
168
36626
เด็กชายจิราณุวัฒน์  พรหมพา 2 5 บ้านกันตมคุรุราษฎร์สามัคคี
169
36627
เด็กชายจีรัฐติกุล  มูลมะราช 2 5 บ้านผือ
170
36628
เด็กชายณัฐกรณ์   ปัจเวก 2 5 บ้านกระบี่
171
36629
เด็กชายทรงศักดิ์  บุญขันธ์ 2 5 46 152 2 บ้านชำม่วง
172
36630
เด็กชายธนกฤต  ละมูล 2 5 30 145 5000 3 10 50000 อรจันทร์วิทยา
173
36631
เด็กชายธนภัทร  ไทยสะเทือน 2 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
174
36632
เด็กชายธนภัทร  พิมพกัน 2 5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
175
36633
เด็กชายธีรภัทร  มีชัย 2 5 42 155 7 3 10 20000 ดำรงราชานุสรณ์
176
36635
เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย 2 5 50 165 2000 3 15 10000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
177
36636
เด็กชายปุณณวิช  ก้านสี 2 5 โรงเรียนบ้านขนา
178
36637
เด็กชายภูวณัฎฐ์  สีใส 2 5 มารีย์อุปถัมภ์
179
36638
เด็กชายยศพัฒน์  สุทารส 2 5 อนุบาลดํารงราชานุสรณ์
180
36639
เด็กชายวรากร   กองไชยศรี 2 5 สว่างคูณวิทยา
181
36640
เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรใดทอง 2 5 มารีย์อุปถัมภ์
182
36641
เด็กชายสุทธีรพรรณ์  เนียมพันธ์ 2 5 บ้านชำม่วง
183
36642
เด็กชายอนุพงษ์  กุจะพันธ์ 2 5 บ้านชำม่วง
184
36634
เด็กหญิงนภัสกร  โนระ 2 5 37 160 30 2 40 30000 ท่าสว่าง
185
36643
เด็กหญิงกรภัค  ทรงเเก้ว 2 5 38 158 7 2 30 4000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
186
36644
เด็กหญิงเกตน์สิรี  นามบุตร 2 5 42 151 20000 3 30 5000 บ้านโคกเจริญ
187
36645
เด็กหญิงแก้วกัญหา  แหวนหล่อ 2 5 51 160 1 10 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
188
36646
เด็กหญิงจรูญรัตน์  โคนาบาล 2 5 บ้านปะทาย
189
36647
เด็กหญิงจิตรานุช  ยอมพันธ์ 2 5 39 163 2 3 20 9000 บ้านขนา
190
36648
เด็กหญิงชนัญนัญชิตา  พายุพัด 2 5 บ้านแก
191
36649
เด็กหญิงณภัทร  นวนขันธ์ 2 5 40 155 6.1 3 9 15000 บ้านเดียง (พลีศึกษา)
192
36650
เด็กหญิงณัฐพร  ยางงาม 2 5 48 162 2000 3 2 10000 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
193
36651
เด็กหญิงทาณิชา  สนองชาลี 2 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
194
36652
เด็กหญิงธันยพร   กาวัน 2 5 บ้านกระบี่
195
36653
เด็กหญิงธันยมัย  จันทิมา 2 5 40 150 อนุบาลเบญจลักษ์
196
36654
เด็กหญิงธิดา  สระเงินสิงห์ 2 5 บ้านตระกาศขอนแก่น
197
36655
เด็กหญิงปราณปริยา  ญาติประทุม 2 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
198
36656
เด็กหญิงพรพรรณ  อุ่นพันธุ์ 2 5 35 155 5 2 10 6000 บ้านเดียงตกวันตก
199
36657
เด็กหญิงพรรวษา   พานภพ 2 5 52 156 11 2 25 14000 มารีย์อุปถัมภ์
200
36658
เด็กหญิงภาสินี  สังข์ทอง 2 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
201
36659
เด็กหญิงลภัสกร  ดวงจันทร์ 2 5 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
202
36660
เด็กหญิงวิจิตรา  ทะจักร์ 2 5 บ้านแก
203
36661
เด็กหญิงวิชญาพร  คำโกน 2 5 บ้านซำขี้เหล็ก
204
36662
เด็กหญิงศิริขวัญ  แจ่่มแจ้ง 2 5 64.8 173 20000 2 30 15000 บ้านหนองกระทิง
205
36663
เด็กหญิงศิริวรรณ  วันพุฒ 2 5 บ้านผือ
206
36664
เด็กหญิงศิวพร  ตองอบ 2 5 61 167 12000 2 30 10000 บ้านนาไพรงาม
207
36665
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิ์โยธี 2 5 40 150 500 3 5 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
208
36666
เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา 2 5 41 166 2000 3 13 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
209
36841
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทะมั่น 2 5 บ้านสามเส้า
210
36667
เด็กชายกษิด์เดช  สุขพลำ 2 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
211
36668
เด็กชายจิรภัทร  ผุยอุธา 2 6 70 165 16000 2 30 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
212
36669
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญแสน 2 6 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
213
36670
เด็กชายชยางกูร  สนิทวิชนันท์ 2 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
214
36671
เด็กชายณัฐพนธ์  ศศิวงศ์สกุล 2 6 อนุบาลดำรงราขานุสรณ์
215
36672
เด็กชายเตชิต  มงคลเลิศภักดี 2 6 96 170 14 3 18 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
216
36673
เด็กชายธนาจน์  สุพร 2 6 อรจันทร์วิทยา
217
36674
เด็กชายธีระ  มุ่งมาตย์ 2 6 มารีย์อุปถัมภ์
218
36676
เด็กชายปัณฑ์ธร  คำแพง 2 6 74 165 19000 2 15 10000 อนุบาลเบญจลักษ์
219
36677
เด็กชายพงศพัศ  แสนดวง 2 6 60 158 2 1000 บ้าน​ขนา
220
36678
เด็กชายพลางกูร  เนตรสาร 2 6 34 150 15000 2 20 มารีย์อุปถัมภ์
221
36679
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมฤทธิ์ 2 6 42.6 168 10000 3 20 19000 มารีอุปถัมภ์
222
36680
เด็กชายวงศ์วริทธิ์  นำพา 2 6 มารีย์อุปถัมภ์
223
36681
เด็กชายวิริยะ  วิลามาศ 2 6 70 164 29000 2 23 6000 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
224
36682
เด็กชายวีรภัทร   จำปาราช 2 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
225
36683
เด็กชายเศรษฐพงศ์  สารทอง 2 6 35 144 15000 2 30 15000 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
226
36684
เด็กชายสรายุทธ  มีบุญ 2 6 83 176 บ้านขนา
227
36685
เด็กชายอัศราวุฒ  ปาทาน 2 6 42.9 160 13 2 16 15000 สว่างคูณวิทย
228
36686
เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสด 2 6 46 154 4 3 15 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
229
36687
เด็กหญิงกิตติวรรณ  จันทาทอง 2 6 45 160 2 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
230
36688
เด็กหญิงกุลิสราพัชณ์  ขันทวัตร 2 6 56 167 1 3 5 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
231
36689
เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ 2 6 มหาราช 2
232
36690
เด็กหญิงจิราภรณ์  คมไสย 2 6 50 155 7 3 10 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
233
36691
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะวะคำ 2 6 45 158 30 2 30 20000 บ้านชำม่วง
234
36692
เด็กหญิงณัฏฐาทัศน์  รัตนพันธ์ 2 6 กันทรลักษ์วิทยา
235
36693
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมภาวะ 2 6 43 157 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
236
36694
เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร 2 6 56 161 2300 3 6 1000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
237
36695
เด็กหญิงธันยพร  แสวงพันธ์ 2 6 41 155 2 3 30 10000 บ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์)
238
36696
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มครอง 2 6 39-40 149 25000 2 30 3000 โคกเจริญ
239
36697
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะพันธ์ 2 6 43 153 18000 3 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
240
36698
เด็กหญิงพรรธิภา  พรหมนิ่ม 2 6 66 157 2000 3 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
241
36699
เด็กหญิงพิชชาภา  กลิ่นพิกุล 2 6 38 155 1 อรจันทร์วิทยา
242
36700
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริบูรณ์ 2 6 50 163 1000 3 10 10000 มารีย์อุปถัมภ์
243
36702
เด็กหญิงพุฒิชา  โอภาพ 2 6 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
244
36703
เด็กหญิงภัทราพร  อุ่นคำ 2 6 45 161 11 2 45 15000 สว่างคูณวิทยา
245
36704
เด็กหญิงลลิดา  หอมบุญ 2 6 47 159 11 2 40 15000 สว่างคูณวิทยา
246
36705
เด็กหญิงศุภากานต์  แซ่โชว์ 2 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
247
36706
เด็กหญิงสิรินภา  คำมะสอน 2 6 41 160 12 2 20 10000 สว่างคูณวิทยา
248
36707
เด็กหญิงสุชานาถ  น้ำเเย้ม 2 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
249
36708
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตองอบ 2 6 53 168 15000 2 30 15000 บ้านนาไพรงาม
250
36709
เด็กหญิงอนัญญา  ทัดเทียม 2 6 บ้านภูมิซรอล
251
36859
เด็กหญิงณัฐชภา  เจียมไชยศรี 2 6 มารีย์อุปถัมภ์
252
36893
เด็กหญิงนิตยา  กลิ่นพิกุล 2 6 บ้านขนา
253
37990
เด็กหญิงชมพูนุช  พลศรี 2 6
254
36710
เด็กชายแจ็ค  จันทร์หอม เอเว่นส์ 2 7 59 170 2 20 นาขนวน
255
36711
เด็กชายชรินธร  หนูยัง 2 7 มารีย์อุปถัมภ์
256
36713
เด็กชายณัฐวัศ  วงค์เจริญ 2 7 40 143 2000 3 15 40000 มารีย์อุปถัมภ์
257
36714
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ขาบไชยดี 2 7 47.1 157 2 40 บ้านไฮ
258
36715
เด็กชายธีรโชติ  วงษา 2 7 40 164 18 2 20 70000 มารีย์อุปถัมภ์
259
36716
เด็กชายธีรเมธ  บัวหยาด 2 7 บ้านโคกเจริญ
260
36717
เด็กชายนภัสกร  คูณผล 2 7 35 151 5 3 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
261
36718
เด็กชายปัณณวัตน์  ถาพันธ์ 2 7 41.7 155 2 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
262
36719
เด็กชายพงศกร  สายพงษ์ 2 7 สว่างคูณวิทยา
263
36720
เด็กชายพิชาภพ  ริดพิรัติ 2 7 46.5 167 6000 3 12 8000 ปะทาย
264
36721
เด็กชายภูตะวัน  สัตยาพันธุ์ 2 7 51 173 17000 ดำรงราชานุสรณ์
265
36722
เด็กชายวรภัทร  บุญโสภา 2 7 34 150 มารีย์อุปถัมภ์
266
36723
เด็กชายวีรภัทร  เสริมศิริโภคา 2 7 เทศบาล๑(อนุบาลบ้านป่าไม้)
267
36724
เด็กชายสิทธินนท์  รัตนวัน 2 7 45 166 อนุุุบาลดำรงราชานุสรณ์
268
36725
เด็กชายสิทธินนท์  สุวรรณะ 2 7 40 154 บ้านโคก(อสพป.32)
269
36726
เด็กชายอชิตพลต์  เกี่ยวศรีกุล 2 7 40 163 3 บ้านหนองหญ้าลาด
270
36883
เด็กชายธนกฤต  ไพศาล 2 7 50 160 10 3 20 มารีย์อุปถัมภ์
271
36886
เด็กชายสมชาย  อภิวงศ์วัฒนา 2 7 60 152 3 ดำรงค์ราชานุสรณ์
272
37991
เด็กชายอนุรักษ์  ทองพูล 2 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
273
36727
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยงาม 2 7 54 165 14 2 30 40000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
274
36728
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินธิมาศ 2 7 49 155 2200 3 15 4000 เทศบาล 1(อนุบาลบ้านป่าไม้)
275
36729
เด็กหญิงกันยาวีย์  ดวงศรี 2 7 55 150 17 2 20 10000 มารีย์อุปถัมภ์
276
36731
เด็กหญิงเกสรา  ภาชะนะพูน 2 7 46 164 5 3 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
277
36732
เด็กหญิงจิตสุภา  ผ่องจิตร 2 7 46 155 5 3 5 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
278
36733
เด็กหญิงชลลดา  มาอ่อน 2 7 64 160 18000 2 30 9000 จำนันสายเจริญ
279
36734
เด็กหญิงฐิติมา  เเก่เเสง 2 7 40 153 10000 2 21 10000 บ้านโนนสูง
280
36735
เด็กหญิงณพัชญา   ตรองจิต 2 7 50 164 1000 3 10 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
281
36736
เด็กหญิงณัฐริยาพร  สินศรี 2 7 45 158 14000 3 25 13000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
282
36737
เด็กหญิงธนพร  พูนเเก้ว 2 7 49 155 17000 2 20 บ้านชำเเจงเเมง
283
36738
เด็กหญิงธนัญญา  เสริฐวิชา 2 7 43 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์์
284
36739
เด็กหญิงธิภาพร  จันทร์แก้ว 2 7 40 158 20 2 25 3000 บ้ารศรีอุดมซำตารมย์
285
36740
เด็กหญิงนุสเราะห์  บุญสร้อย 2 7 47 165 13000 2 30 10000 สว่างคูณวิทยา
286
36741
เด็กหญิงพรทิพย์   ฉายารัตน์ 2 7 39 151 13000 2 50 18000 บ้านกระบี่
287
36743
เด็กหญิงเพลินไพลิน   ทางาม 2 7 35.6 151 3000 2 10 10000 สว่างคูณวิทยา
288
36744
เด็กหญิงภิลาศลักษณ์  วิลัย 2 7 69 180 8.2 3 10 สว่างคูณวิทยา
289
36745
เด็กหญิงวรัญญา  นรสาร 2 7 50 152 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
290
36746
เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี 2 7 66 161 800 3 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
291
36747
เด็กหญิงวีรวรรณ  กลิ่นพยอม 2 7 บ้านขนาเก่า
292
36748
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญงาม 2 7 49 160 1000 3 3 11000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
293
36749
เด็กหญิงสุณิสา  ระวังชื่อ 2 7 มหาราช 2 (ภูคำ)
294
36750
เด็กหญิงอารดา  วังมา 2 7 52 160 6000 2 20 5000 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
295
36751
เด็กหญิงอารยา  อยู่เจริญ 2 7 35 151 บ้านหนองกระทิง
296
36752
เด็กหญิงอินทร์ธิรา  แก้วแรมเรือน 2 7 35.2 154 13 2 15 3000 มารีย์อุปถัมภ์
297
37225
เด็กหญิงสุประภาวี  ผ่องฉวี 2 7 44 160 15000 3 30 15000 เทศบาล๑(อนุบาลบ้านป่าไม้)
298
36753
เด็กชายกิตติกร  นิภัทรสกุล 2 8 45 165 1 3 10 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
299
36754
เด็กชายคณิตสรณ์  สุริยะศรี 2 8 45 156 3500 3 10 12000 บ้านหนองหญ้าลาด
300
36755
เด็กชายธนภัทร  นะวะคำ 2 8 ชำม่วง
301
36756
เด็กชายธีรภัทร์  เลิศปัญญา 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
302
36757
เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์ขันธ์ 2 8 45 158 1047 3 8 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
303
36759
เด็กชายปัณณวัฒน์  มีพันธ์ 2 8 95 171 2 30 มารีย์อุปถัมภ์
304
36761
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีชื่น 2 8 65 158 17000 2 21 30000 มารีย์อุปถัมภ์
305
36762
เด็กชายพีรันธร  โคสาธนะวิสิฐ 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
306
36763
เด็กชายภากร  จันทรารักษ์ 2 8 83 167 10000 2 30 7000 บ้านเพ็ก
307
36764
เด็กชายภานุพงศ์   ชัยมี 2 8 51 169 2 3 12 200000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
308
36765
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์ดวง 2 8 35 150 5000 3 10 20000 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
309
36766
เด็กชายมัฆวา  สายไหม 2 8 97 168 50 3 15 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
310
36767
เด็กชายวรปรัชญ์  คุณมาศ 2 8 มารีย์อุปถัมภ์
311
36768
เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร  แซ่ลิ้ม 2 8 38 157 2 บ้านกระบี่
312
36769
เด็กชายสรสิช   ปัญญากาศ 2 8 56 170 5000 3 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
313
36770
เด็กชายอุดมโชค  รุจิโภชน์ 2 8 60 165 30 2 24 600 รร.วัดเวตวันวิทยาราม
314
36771
เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาพันธ์ 2 8 40 160 2 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
315
36773
เด็กหญิงกัญญพัทร  คำมี 2 8 38 154 9000 3 15 9000 อนุบาลดำรงราชานุภาพรณ์
316
36774
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สู่สุข 2 8 47 168-1 19 3 30 10000 อนุบาลดำรงรานุสรณ์
317
36775
เด็กหญิงจินดารัตน์  ยอมพันธ์ 2 8 43 161 3000 3 5 5000 บ้านขนา
318
36776
เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วทำ 2 8 50 158 13000 1 25 8000 บ้านโคก(อสพป.32)
319
36777
เด็กหญิงชมพูนุช  พันธุ์เจริญ 2 8 58 166 12000 2 15 3000 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
320
36778
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสนาภักดิ์ 2 8 60 164 20 3 30 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
321
36779
เด็กหญิงณัฐณิฌา  สายโท 2 8 50 160 2 1 30 4000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
322
36780
เด็กหญิงดวงกมล  กาสา 2 8 40 150 3 2 30 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
323
36781
เด็กหญิงทักษอร  พิทักษ์ 2 8 บ้านหนองนกเขียน
324
36782
เด็กหญิงธิดามณี  อุดม 2 8 สว่างคูณวิทยา
325
36783
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์สุวรรณ์ 2 8 บ้านแก
326
36784
เด็กหญิงประภัสสร  พิณยะพันธุ์ 2 8 บ้านนาขนวน
327
36785
เด็กหญิงปรียาภัทร  โคตพันธ์ 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
328
36787
เด็กหญิงพรนัชชา   เกยมาศ 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
329
36788
เด็กหญิงไพรวรรณ  อินทะพันธ์ 2 8 40 156.2 5000 2 20 20000 บ้านแก
330
36789
เด็กหญิงภคมน  ยอดจันทร์ 2 8 49 160 10 3 15 30000 มารีย์อุปถัมภ์
331
36790
เด็กหญิงภัทรภัสสร  ยอดสิงห์ 2 8 65 167 13000 2 16 5000 บ้านโคก(อสพป.32)
332
36791
เด็กหญิงวรนิษฐา   ภูมลี 2 8 อนุบาลดำรงราชานุภาพรณ์
333
36792
เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงใส 2 8 อรจันทร์วิทยา
334
36793
เด็กหญิงอภิชญา  มะลิวัลย์ 2 8 44 152 อนุบาลดำรงราชานุสรรณ์
335
36794
เด็กหญิงอริสรา   อยู่สบาย 2 8 41 155 อนุบาลดํารงราชานุสรณ์
336
36795
เด็กหญิงอาริสา  พวงเพชร 2 8 40 150 3 3 10 10000 บ้านหนองหญ้าลาด
337
36891
เด็กหญิงชญานิศ  บุญยะวัตร 2 8 7000 2 20 10000 บ้านกระแชงใหญ่
338
37221
เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยสงค์ 2 8 43-44 153-1 3 10
339
37226
เด็กหญิงวิชญาดา  สำนวน 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
340
36796
เด็กชายกัลชาญ  ม่วงประเสริฐ 2 9 52 170 สว่างคูณวิทยา
341
36797
เด็กชายจิรภัทร  คงเจริญ 2 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
342
36798
เด็กชายชยพล  อริกุล 2 9 62 163 21 2 40 9000 บ้านหนองเม็กพิทยา
343
36799
เด็กชายธนบูรณ์   ตันสิงห์ 2 9 31 166 ศรีอุดมซำตารมย์
344
36800
เด็กชายนพรัตน์  ปะถะมา 2 9 บ้านสามเส้า
345
36801
เด็กชายปวเรศว์  สีงาม 2 9 60 169 17 2 30 40000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
346
36802
เด็กชายพงษ์สวรรค์  แก้วบุญคำ 2 9 หนองกระทิง
347
36803
เด็กชายพลพิทักษ์  พวงพิลา 2 9 45 170 8 3 30 30000 มารีย์อุปถัมภ์
348
36804
เด็กชายแพทริกซ์  แอนโทซั่นบุสดี 2 9 80 170 มารีย์อุปถัมภ์
349
36805
เด็กชายภัทรเวช  เครือบุตรดา 2 9 85 172 ดำรงค์ราชานุสรณ์
350
36806
เด็กชายภูมิธนาศิต  เกษงาม 2 9 64 168 5 3 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
351
36808
เด็กชายมังกร  สามีภักดิ์ 2 9 เทศบาล๑
352
36809
เด็กชายยศพล  มีศรี 2 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
353
36810
เด็กชายสมชาย   แก้วมูล 2 9 43 164 3000 2 25 7000 บ้านไฮ(วันครู 2503)
354
36811
เด็กชายสรวิศ  สาริกา 2 9 48 165 27 2 60 20000 สว่างคูณวิทยา
355
36812
เด็กชายสุขพิพัฒร์  ประถมมูล 2 9 มารีย์อุปถัมภ์
356
36901
เด็กชายกุลเดช  กงล้อม 2 9 44 173 30 2 30 15000 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
357
37988
เด็กชายทรงเกียรติ  กายขาติ 2 9
358
36814
เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  พรมมี 2 9 46 168 5 3 15 อนุบาลดำรงราชานุสรน์
359
36815
เด็กหญิงจิดาภา  แสงกล้า 2 9 41 165 15 2 20 5000 บ้านซำเบ็ง
360
36816
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  กันเทียม 2 9 38 152 17 2 10 9000 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
361
36817
เด็กหญิงณัฐนิชา   คงถิ่นฐาน 2 9 57 157 8 2 25 3000 มหาราช 2 (ภูคำ)
362
36818
เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม 2 9 38 154 1 อนุบาลดำรงราชานุภาพรณ์
363
36819
เด็กหญิงนลิน  สิงพรหม 2 9 34 155 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
364
36820
เด็กหญิงนัธธาวดี  เกษกุล 2 9 65 159 19.5 3 20 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
365
36821
เด็กหญิงนิตยา  สาวันดี 2 9 77 174 4 3 10 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
366
36822
เด็กหญิงนิภาธรโสภณ  พรมโสภา 2 9 45 155 24 2 30 79000 บ้านขนาด
367
36823
เด็กหญิงปาลิดา  โอชา 2 9 58 162 8 2 25 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
368
36824
เด็กหญิงพรทิพา  สีดา 2 9 เทศบาล 1 อุนบาลบ้านป่าไม้
369
36825
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญเลิศ 2 9 39 150 27 2 29 12000 อนุบาลเบญจมิตร
370
36826
เด็กหญิงเพ็ญยุลักษณ์  ภาระสันต์ 2 9 บ้านพิณโท
371
36827
เด็กหญิงมินตรา  พวงแสง 2 9 54 156 บ้านหนองหญ้าลาด
372
36828
เด็กหญิงมุฑิตา  ประทุมมา 2 9 53 162 ไทยรัฐวิทยา 27 (บ้านชำเม็ง)
373
36829
เด็กหญิงรัชนีกร  สุขศรี 2 9 62 170 36 2 45 10000 บ้านโนนสำราญ
374
36830
เด็กหญิงวิภาวดี  ปานประชาติ 2 9 46 161 9 2 13 25000 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
375
36831
เด็กหญิงวิริญา  สัตพันธ์ 2 9 38 150 8000 2 10 0 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
376
36832
เด็กหญิงศิริขวัญ  อินชื่น 2 9 53 164 8 2 20 9000 บ้านกระมอล
377
36833
เด็กหญิงศุภัคสินี  พื้นพรม 2 9 40 155 10 2 20 16000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
378
36834
เด็กหญิงศุภากานต์  แสนสุด 2 9 42 165 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
379
36835
เด็กหญิงสุชาญา  ชนะวงค์ 2 9 58 165 10000 2 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
380
36836
เด็กหญิงสุธิมา  ไชยโคตร 2 9 44 153 27 2 30 20000 บ้านตาเเท่น
381
36838
เด็กหญิงโสภิษนภา   ป้องสิงห์ 2 9 75 165 12 2 30 7000 สว่างคูณวิทยา
382
37222
เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วอินตา 2 9
383
36839
เด็กชายก้องภพ  สีมาปทุม 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
384
36840
เด็กชายจิรพัฒน์  พรมมาโฮม 2 10 53 157 2 บ้านโคกเจริญ
385
36842
เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต 2 10 มารีย์อุปถัมภ์
386
36843
เด็กชายจีรศักดิ์  หมู่ไพบูลย์ 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
387
36844
เด็กชายณรงค์กร  ดอนเสนามนตรี 2 10 บ้านกระบี่
388
36845
เด็กชายณัฎฐพล  คำหว้า 2 10 58 165 ศรีอุดมซำตารมย์
389
36846
เด็กชายณัฐวุธ  บัวสด 2 10 60+ 180 15 2 30 10000 ศรีอุดมซำตารมย์
390
36847
เด็กชายธนดล  อนุพันธ์ 2 10 สว่างคูณวิทยา
391
36848
เด็กชายธนภัทร  ประดับพงษ์ 2 10 มารีย์อุปถัมภ์
392
36849
เด็กชายธีรวัฒน์  กาฬภักดี 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
393
36850
เด็กชายนราวิชญ์  ยี่สุ่น 2 10 บ้านหนองสนม
394
36851
เด็กชายนฤนาท  อินทะประเสริฐ 2 10 บ้านขะยูง
395
36852
เด็กชายนันทวุฒิ   เวชกุลสันติ 2 10 50 164 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
396
36853
เด็กชายบวรสรวง  บุญลา 2 10 53 170 7 3 10 18000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
397
36854
เด็กชายประวิทย์   สุปัตติ 2 10 บ้านโนนคำแก้ว
398
36855
เด็กชายพระ  โพธินาแค 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
399
36856
เด็กชายพัฐสิษฐ์  ริดพิรัติ 2 10 49 169 10 3 10 10000 อนุบาลดำรงราชา อนุสรณ์
400
36857
เด็กชายพีร์พิภพ  เกษรักษา 2 10 50 160 7 3 10 บ้านกระบี่
401
36858
เด็กชายภีรภัทร  จันทร์ทา 2 10 33 143 29 บ้านหนองสนม
402
36860
เด็กชายรัชชานนท์  บุญเลิศ 2 10 บ้านผือ
403
36861
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาปัด 2 10 46 165 400 3 4 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์​
404
36862
เด็กชายสรวิชญ์  เชื่อชัย 2 10 บ้านชำม่วง
405
36863
เด็กชายสุพล  บุญมา 2 10 39 165 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
406
36864
เด็กชายอดิศร  จันประสิทธิ์ 2 10 บ้านตาลอย-หนองคัน
407
36865
เด็กชายอภิวัฒน์  คชพันธ์ 2 10 สว่างคูณวิทยา
408
36915
เด็กชายอธิภัทร  แสงอุทัยทิพย์วรรณ 2 10