-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร.ที่จบ
#
1
36454
เด็กชายคมชาญ  สงวนรัมย์ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2
36455
เด็กชายจิรวัฒน์  รักษาวงษ์ 1 1 บ้านหินวิทยา
3
36456
เด็กชายชยพล  สุระชาติ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
4
36457
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมจันทร์ 1 1 บ้านหนองกุง สนามชัย
5
36458
เด็กชายดวงตะวัน  จูมสีมา 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
6
36459
เด็กชายธนพล  ประทุมมัง 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
7
36460
เด็กชายนฤเบศ   ศรีเมือง 1 1 บ้านขนุน
8
36461
เด็กชายนันทกานต์  สมาศรี 1 1 มารีย์อุปถัมภ์
9
36462
เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์แสง 1 1 สว่างคูณวิทยา
10
36463
เด็กชายปาณสิน  อัมภรัตน์ 1 1 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
11
36464
เด็กชายพสิษฐ์  เวฬุวนารักษ์ 1 1 70 170 2.6 2 8 10000 สว่างคูณวิทยา
12
36465
เด็กชายพันธ์ชนะ  หาระไชย 1 1 สุเหร่าบางกะสี
13
36466
เด็กชายภานุพงศ์   ชิณวงศ์ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
14
36467
เด็กชายภูรินท์  ศรีวงษา 1 1 มารีย์อุปถัมภ์
15
36468
เด็กชายรัฐภูมิ  ไวยวรรณ์ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
16
36469
เด็กชายรัตนากร  สำเร็จ 1 1 อนุบาลเบญจมิตร
17
36470
เด็กชายศุภโชค  สุนันท์ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
18
36471
เด็กชายอัมรินทร์  รักยิ้ม 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
19
36472
เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม 1 1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร
20
36473
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กลมพันธ์ 1 1 ไทยรัฐวิทยา27(บ้านชำเม็ง)
21
36474
เด็กหญิงคุณัญญา  กิ่งแก้ว 1 1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
22
36475
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินสุพรรณ์ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
23
36476
เด็กหญิงณภปภา  จันทวงค์ 1 1 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎ์รัฐกิจโกศล)
24
36477
เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
25
36478
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ตะสนธิ์ 1 1 สว่างคูณวิทยา
26
36479
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เเสงฉวี 1 1 บ้านปุน
27
36480
เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
28
36481
เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
29
36482
เด็กหญิงธนขวัญ  จันทวี 1 1 บ้านหนองหญ้าลาด
30
36483
เด็กหญิงธัญชนก  ตรีเหรา 1 1 สว่างคูณวิทยา
31
36484
เด็กหญิงน้ำฝน  ละเลิศ 1 1 บ้านปุน
32
36485
เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
33
36486
เด็กหญิงบุญญาพร  บุญสูง 1 1 โคกเจริญ
34
36487
เด็กหญิงปิยวัช  พละศักดิ์ 1 1 อรจันทร์วิทยา
35
36488
เด็กหญิงปิยะฐิดา  ทุมมานาม 1 1 41 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
36
36489
เด็กหญิงปุญญาพร  สุขอ้วน 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
37
36490
เด็กหญิงภัทราวดี  ศิริโท 1 1 สว่างคูณวิทยา
38
36491
เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
39
36492
เด็กหญิงรุจิรา  จรูญพันธ์ 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
40
36493
เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง 1 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
41
36494
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ประทุมชาติ 1 1 อนุบาลเบญจมิตร
42
36495
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจดี 1 1 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
43
36496
เด็กชายกฤษณา  กัลยาพันธ์ 1 2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
44
36497
เด็กชายกัมปนาท  วิเศษ 1 2 สว่างคูณวิทยา
45
36498
เด็กชายกิตติกร  ธีระวิศิษฐชัย 1 2 มารีย์อุปถัมภ์
46
36499
เด็กชายจิรอังกูร  สุภาชาติ 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
47
36500
เด็กชายฐากูร  คมไสย์ 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
48
36502
เด็กชายนันธิพัฒน์  สมทัศน์ 1 2 บ้านสามแยกหินกอง
49
36503
เด็กชายแผ่นดิน  ศักดา 1 2 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
50
36504
เด็กชายพชรกิติ  อำภูทร 1 2 เทศบาล​ ๑ (อนุบาลบ้านป่าไม้)​
51
36505
เด็กชายมนัญชัย  เสาร์เวียง 1 2 บ้านหนองหญ้าลาด
52
36506
เด็กชายรพีวิชญ์  ไพรเตี้ย 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
53
36507
เด็กชายรังสรรค์  ใจรักษ์ 1 2 บ้านซำผักเเว่น-นาซำ
54
36508
เด็กชายเสรีภาพ  สอนใต้ 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
55
36509
เด็กชายอโณทัย  จันทรักษ์ 1 2 สว่างคูณวิทยา
56
36510
เด็กชายอนุชิต  ภาประกอบ 1 2 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
57
36511
เด็กชายเอกกวิน  บุญวงศ์ 1 2 สวนมิสกวัน
58
36512
เด็กชายเอกมงคลชัย  สุขผล 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
59
36549
เด็กชายพิชญุตม์  มิ่งแก้ว 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
60
36513
เด็กหญิงกนกพร  คมศรี 1 2 มารีย์อุปถัมภ์
61
36514
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยสัตย์ 1 2 49 167 15 2 30 10000 มารีย์อุปถัมภ์
62
36515
เด็กหญิงแก้วกัลยา   ศิริญาณ 1 2 37 153 2 เทศบาล1(อนุบาลบ้านป่าไม้)
63
36516
เด็กหญิงจิราภัค  พละศักดิ์ 1 2 สว่างคูณวิทยา
64
36517
เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม 1 2 มหาราช2(ภูคำ)
65
36518
เด็กหญิงชลธิชา  พิทักษ์ 1 2 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
66
36519
เด็กหญิงฐิตาภรณ์   สิงห์ทอง 1 2 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
67
36520
เด็กหญิงณัฐวรรณ  มวลสุข 1 2 ชำม่วง
68
36521
เด็กหญิงทัณฑิกา  บัวจันทร์ 1 2 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
69
36522
เด็กหญิงธัญพิชชา  รันตะวัน 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
70
36523
เด็กหญิงธิดารัตน์  อัคพร 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
71
36524
เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
72
36525
เด็กหญิงปกฉัตร  หมายมั่น 1 2 45 156 19000 2 15000 อนุบาลเบญจมิตร
73
36526
เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
74
36527
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ศรีทองธรรม 1 2 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
75
36528
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ถวิลบุญ 1 2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
76
36529
เด็กหญิงพิยดา  กายะชาติ 1 2 บ้านหนองหญ้าลาด
77
36530
เด็กหญิงลลนา  กิ่นมณี 1 2 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
78
36531
เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสิทธิ์ 1 2 ชนะใช้กิจการ
79
36532
เด็กหญิงสุกัญญา  ปานอุบ 1 2 คลองมหาสวัสดิ์
80
36533
เด็กหญิงสุธาแก้ว  ไชยปัญญา 1 2 บ้านหนองกุงสนามชัย
81
36534
เด็กหญิงอภิสรา  ไกรษี 1 2 บ้านนาขนวน
82
36535
เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษรัฐถาสิงห์ 1 2 มารีย์อุปถัมภ์
83
36536
เด็กหญิงอาทิตยา  จันทนันท์ 1 2 สว่างคูณวิทยา
84
36537
เด็กหญิงอินทร์ธิดา  ประสูตร 1 2 อรจันทร์วิทยา
85
36501
เด็กชายรพีภัทร  ปาคำทอง 1 3 บ้านเชี่ยวมะปราง
86
36538
เด็กชายการัณย์  ศรีสุข 1 3 บ้านหนองหญ้าลาด
87
36539
เด็กชายเจษฎา  พุฒซ้อน 1 3 บ้านท่าสว่าง
88
36540
เด็กชายชัยสิทธิ์  แก้วคำ 1 3 อรจันทร์วิทยา
89
36541
เด็กชายณัฐพล  กล้าใจ 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
90
36542
เด็กชายณัฐวัศ  สุริยงค์ 1 3 1 สว่างคูณวิทยา
91
36543
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีผ่องใส 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
92
36544
เด็กชายทรงศักดิ์  บุญเสริม 1 3 มารีย์อุปถัมภ์
93
36545
เด็กชายธีรเมธ  จันทร์ทึก 1 3 บ้านชำม่วง
94
36546
เด็กชายธีรเมธ  แวววงค์ 1 3 50 150 18000 2 40 30000 มารีย์อุปถัมย์
95
36547
เด็กชายนัฐพล  ศิลปศร 1 3 บ้านขนาเก่า
96
36548
เด็กชายปฏิภาณ  บุญสถิตย์ 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
97
36550
เด็กชายภัทรบุญ  เฉลิมสุข 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
98
36551
เด็กชายภูรินทร์  ภิบาลวงษ์ 1 3 63 165 500 5 7000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
99
36552
เด็กชายรัฐวิทย์  โกมลศรี 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
100
36553
เด็กชายวรกรณ์  วิลาวัลย์ 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
101
36554
เด็กชายสมชาย  บัวเกิด 1 3 บ้านเขวาธะนัง
102
36555
เด็กชายอัศวิน  พรหมลา 1 3 บ้านเดียงพลีศึกษา
103
36556
เด็กหญิงกนกวรรณ  พัศโน 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
104
36557
เด็กหญิงจิตรานุช  ปิยะวงศ์ 1 3 บ้านปุน
105
36558
เด็กหญิงชนาพร  กุลมาศ 1 3 47 143 2 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
106
36559
เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
107
36560
เด็กหญิงชุติมา  ไชยหงษ์ 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
108
36561
เด็กหญิงณัฐวดี  สิงสัญ 1 3 มารีย์อุปถัมภ์
109
36562
เด็กหญิงดวงแก้ว  กันหาบุตร 1 3 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
110
36563
เด็กหญิงดารากมล  สีสวย 1 3 บ้านขะยูง
111
36564
เด็กหญิงธนัทพร  บุญก้อน 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
112
36565
เด็กหญิงธัญสุดา  แก้วสง่า 1 3 อนุบาลเบญจลักษ์
113
36566
เด็กหญิงนริชศรา  ทาระพิมพ์ 1 3 45 153 15 2 30 7000 บ้านชำม่วง
114
36567
เด็กหญิงนวพร  มังคุด 1 3 บ้านหนองหญ้าลาด
115
36568
เด็กหญิงบุษบา  องอาจ 1 3 บ้านขนา
116
36569
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินธิเดช 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
117
36570
เด็กหญิงปาณิชาติ  นุ่มพันธ์ 1 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
118
36571
เด็กหญิงพิชญา  พรมเพ็ญ 1 3 สว่างคูณวิทยา
119
36572
เด็กหญิงพุทธินันท์  จิตต์จันทร์ 1 3 บ้านตาเครือ
120
36573
เด็กหญิงภควดี  จุนกระโทก 1 3 มารีย์อุปถัมภ์
121
36574
เด็กหญิงลัทธพรรณ  คำสุข 1 3 วัดสังฆราชา
122
36575
เด็กหญิงวิมลพรรณ  แข่งขัน 1 3 บ้านเดียงตะวันตก
123
36576
เด็กหญิงสุณิสา  ประกอบแก้ว 1 3 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
124
36577
เด็กหญิงสุธีมา  รอบคอบ 1 3 บ้านโนนสูง
125
36578
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ละมูล 1 3 บ้านนาไพรงาม
126
36579
เด็กหญิงสุวารี  สารีย์ 1 3 บ้านโคกเจริญ
127
36580
เด็กหญิงอารดา  เทียนทอง 1 3 บ้านชำม่วง
128
36581
เด็กชายคณพศ   เสนาภักดิ์ 1 4 มารีย์อุปถัมภ์
129
36582
เด็กชายจารุเดช  ภูยะสิงห์ 1 4 สว่างคูณวิทยา
130
36583
เด็กชายชนะศักดิ์  สงประชา 1 4 32 145 500 2 30 500 บ้านขนา
131
36584
เด็กชายณัฐภูมิ  ราชชื่น 1 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
132
36585
เด็กชายณัฐวรรธน์  พิมพ์พวง 1 4 สว่างคูณวิทยา
133
36586
เด็กชายแทนคุณ  คชแพทย์ 1 4 วัดพิพิธประสาทสุนทร
134
36587
เด็กชายธนากรณ์  พันธิมาศ 1 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
135
36588
เด็กชายนราวิชญ์  ผิวงาม 1 4 มารีย์อุปถัมภ์
136
36589
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   โพธิ์ทอง 1 4 อนุบาลเบญจมิตร
137
36590
เด็กชายพรรษา  พลรักษ์ 1 4 มารีย์อุปถัมภ์
138
36591
เด็กชายพร้อมบุญ  แก้วโพธิ์ 1 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
139
36592
เด็กชายพอเพียง  สานทอง 1 4 บ้านชำม่วง
140
36593
เด็กชายพิพัฒน์  ขานะโร 1 4 เทศบาล1(อนุบาลบ้านป่าไม้)
141
36594
เด็กชายภาคิน  สีหะวงษ์ 1 4 ดำรงค์ราชานุสรณ์
142
36595
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญรักษา 1 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
143
36596
เด็กชายวรรณโชติ  ไวยวรรณ์ 1 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
144
36597
เด็กชายวโรดม  อินสุข 1 4 มารีย์อุปถัมภ์
145
36598
เด็กชายวีระชัย   จันทง 1 4 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
146
36599
เด็กชายสุพิชญา  รัตนคุณากร 1 4 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
147
36600
เด็กหญิงกวินตรา  เหล่าวงษี 1 4 บ้านกระบี่
148
36601
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินธิมาศ 1 4 เทศบาล ๑ (อนุบาลบ้านป่าไม้)
149
36602
เด็กหญิงกุลปรียา  สายจีน 1 4 อรจันทร์วิทยา
150
36603
เด็กหญิงชลันธร  อ่อนทรวง 1 4 54 155 2 บ้านรุงามบูรณ์
151
36604
เด็กหญิงญาณิศา  อินทรโคตร 1 4 มารีย์อัปถัมภ์
152
36605
เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม 1 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
153
36606
เด็กหญิงตติยาภรณ์  กลิ่นจันทร์ 1 4 อนุบาลเบญจมิตร
154
36607
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผิวบาง 1 4 บ้านแก
155
36608
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขุขันเขต 1 4 83 160 8000 2 20 20000 อรจันทร์วิทยา
156
36609
เด็กหญิงธารธารา  สุนทรคล้อย 1 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
157
36610
เด็กหญิงนรีกานต์  ปรักมาส 1 4 อนุบาลกันทรารมย์
158
36612
เด็กหญิงพรรณิภา  วันเจริญ 1 4 บ้านผือ
159
36613
เด็กหญิงพลอยชมพู  แถบหอม 1 4 มารีย์อุปถัมภ์
160
36614
เด็กหญิงพัทธวี  เรืองเดช 1 4 บ้านชำเเจงเเมง
161
36615
เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญมา 1 4 สุเหร่าวังใหญ่
162
36616
เด็กหญิงพิมพ์วิลัย  จันทิมา 1 4 บ้านชำม่วง
163
36617
เด็กหญิงรุจิรา  ชัยปัญญา 1 4 อนุบาลเบญจมิตร
164
36618
เด็กหญิงลิตนิล  นามวงค์ 1 4 บ้านตายู(อสพป.32)
165
36619
เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีรักษา 1 4 บ้านหนองกุงสนามชัย
166
36620
เด็กหญิงสุพนิดา  ผ่องฉวี 1 4 เทศบาล๑(อนุบาลบ้านป่าไม้)
167
36621
เด็กหญิงสุพิชชา  ประทุมสูตร 1 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
168
36622
เด็กหญิงโสภณา  หอมจันทร์ 1 4 บ้านหนองหญ้าลาด
169
36623
เด็กหญิงอินทุอร  คำพันธ์ 1 4 ไทยรัฐวิทยา 27 (บ้านชำเม็ง)
170
36837
เด็กหญิงจันทนิภา  คำตา 1 4 45 155 7 2 30 2500 บ้านสังเม็ก
171
36624
เด็กชายกฤษฎา   บุญพอ 1 5 อนุบาลเบญจมิตร
172
36625
เด็กชายเกริกฤทธิ์  แก้วนพคุณ 1 5 อนุบาลเบญจลักษ์
173
36626
เด็กชายจิราณุวัฒน์  พรหมพา 1 5 บ้านกันตมคุรุราษฎร์สามัคคี
174
36627
เด็กชายจีรัฐติกุล  มูลมะราช 1 5 บ้านผือ
175
36628
เด็กชายณัฐกรณ์   ปัจเวก 1 5 บ้านกระบี่
176
36629
เด็กชายทรงศักดิ์  บุญขันธ์ 1 5 บ้านชำม่วง
177
36630
เด็กชายธนกฤต  ละมูล 1 5 30 145 5000 3 10 50000 อรจันทร์วิทยา
178
36631
เด็กชายธนภัทร  ไทยสะเทือน 1 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
179
36632
เด็กชายธนภัทร  พิมพกัน 1 5 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
180
36633
เด็กชายธีรภัทร  มีชัย 1 5 42 155 7 3 10 20000 ดำรงราชานุสรณ์
181
36635
เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย 1 5 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
182
36636
เด็กชายปุณณวิช  ก้านสี 1 5 โรงเรียนบ้านขนา
183
36637
เด็กชายภูวณัฎฐ์  สีใส 1 5 มารีย์อุปถัมภ์
184
36638
เด็กชายยศพัฒน์  สุทารส 1 5 อนุบาลดํารงราชานุสรณ์
185
36639
เด็กชายวรากร   กองไชยศรี 1 5 สว่างคูณวิทยา
186
36640
เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรใดทอง 1 5 มารีย์อุปถัมภ์
187
36641
เด็กชายสุทธีรพรรณ์  เนียมพันธ์ 1 5 บ้านชำม่วง
188
36642
เด็กชายอนุพงษ์  กุจะพันธ์ 1 5 บ้านชำม่วง
189
36634
เด็กหญิงนภัสกร  โนระ 1 5 ท่าสว่าง
190
36643
เด็กหญิงกรภัค  ทรงเเก้ว 1 5 38 158 7 2 30 4000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
191
36644
เด็กหญิงเกตน์สิรี  นามบุตร 1 5 บ้านโคกเจริญ
192
36645
เด็กหญิงแก้วกัญหา  แหวนหล่อ 1 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
193
36646
เด็กหญิงจรูญรัตน์  โคนาบาล 1 5 บ้านปะทาย
194
36647
เด็กหญิงจิตรานุช  ยอมพันธ์ 1 5 บ้านขนา
195
36648
เด็กหญิงชนัญนัญชิตา  พายุพัด 1 5 บ้านแก
196
36649
เด็กหญิงณภัทร  นวนขันธ์ 1 5 บ้านเดียง (พลีศึกษา)
197
36650
เด็กหญิงณัฐพร  ยางงาม 1 5 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
198
36651
เด็กหญิงทาณิชา  สนองชาลี 1 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
199
36652
เด็กหญิงธันยพร   กาวัน 1 5 บ้านกระบี่
200
36653
เด็กหญิงธันยมัย  จันทิมา 1 5 อนุบาลเบญจลักษ์
201
36654
เด็กหญิงธิดา  สระเงินสิงห์ 1 5 บ้านตระกาศขอนแก่น
202
36655
เด็กหญิงปราณปริยา  ญาติประทุม 1 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
203
36656
เด็กหญิงพรพรรณ  อุ่นพันธุ์ 1 5 บ้านเดียงตกวันตก
204
36657
เด็กหญิงพรรวษา   พานภพ 1 5 มารีย์อุปถัมภ์
205
36658
เด็กหญิงภาสินี  สังข์ทอง 1 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
206
36659
เด็กหญิงลภัสกร  ดวงจันทร์ 1 5 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
207
36660
เด็กหญิงวิจิตรา  ทะจักร์ 1 5 บ้านแก
208
36661
เด็กหญิงวิชญาพร  คำโกน 1 5 บ้านซำขี้เหล็ก
209
36662
เด็กหญิงศิริขวัญ  แจ่่มแจ้ง 1 5 บ้านหนองกระทิง
210
36663
เด็กหญิงศิริวรรณ  วันพุฒ 1 5 บ้านผือ
211
36664
เด็กหญิงศิวพร  ตองอบ 1 5 บ้านนาไพรงาม
212
36665
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิ์โยธี 1 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
213
36666
เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา 1 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
214
36841
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทะมั่น 1 5 บ้านสามเส้า
215
36667
เด็กชายกษิด์เดช  สุขพลำ 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
216
36668
เด็กชายจิรภัทร  ผุยอุธา 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
217
36669
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญแสน 1 6 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
218
36670
เด็กชายชยางกูร  สนิทวิชนันท์ 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
219
36671
เด็กชายณัฐพนธ์  ศศิวงศ์สกุล 1 6 อนุบาลดำรงราขานุสรณ์
220
36672
เด็กชายเตชิต  มงคลเลิศภักดี 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
221
36673
เด็กชายธนาจน์  สุพร 1 6 อรจันทร์วิทยา
222
36674
เด็กชายธีระ  มุ่งมาตย์ 1 6 มารีย์อุปถัมภ์
223
36675
เด็กชายบวร  สารคูณ 1 6 50 188 1 บ้านขนา
224
36676
เด็กชายปัณฑ์ธร  คำแพง 1 6 อนุบาลเบญจลักษ์
225
36677
เด็กชายพงศพัศ  แสนดวง 1 6 บ้าน​ขนา
226
36678
เด็กชายพลางกูร  เนตรสาร 1 6 มารีย์อุปถัมภ์
227
36679
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมฤทธิ์ 1 6 มารีอุปถัมภ์
228
36680
เด็กชายวงศ์วริทธิ์  นำพา 1 6 มารีย์อุปถัมภ์
229
36681
เด็กชายวิริยะ  วิลามาศ 1 6 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
230
36682
เด็กชายวีรภัทร   จำปาราช 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
231
36683
เด็กชายเศรษฐพงศ์  สารทอง 1 6 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
232
36684
เด็กชายสรายุทธ  มีบุญ 1 6 บ้านขนา
233
36685
เด็กชายอัศราวุฒ  ปาทาน 1 6 สว่างคูณวิทย
234
36686
เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสด 1 6 46 154 4 3 15 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
235
36687
เด็กหญิงกิตติวรรณ  จันทาทอง 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
236
36688
เด็กหญิงกุลิสราพัชณ์  ขันทวัตร 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
237
36689
เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ 1 6 มหาราช 2
238
36690
เด็กหญิงจิราภรณ์  คมไสย 1 6 50 151 7 3 10 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
239
36691
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะวะคำ 1 6 บ้านชำม่วง
240
36692
เด็กหญิงณัฏฐาทัศน์  รัตนพันธ์ 1 6 กันทรลักษ์วิทยา
241
36693
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมภาวะ 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
242
36694
เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
243
36695
เด็กหญิงธันยพร  แสวงพันธ์ 1 6 บ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์)
244
36696
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มครอง 1 6 โคกเจริญ
245
36697
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะพันธ์ 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
246
36698
เด็กหญิงพรรธิภา  พรหมนิ่ม 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
247
36699
เด็กหญิงพิชชาภา  กลิ่นพิกุล 1 6 อรจันทร์วิทยา
248
36700
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริบูรณ์ 1 6 มารีย์อุปถัมภ์
249
36702
เด็กหญิงพุฒิชา  โอภาพ 1 6 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
250
36703
เด็กหญิงภัทราพร  อุ่นคำ 1 6 สว่างคูณวิทยา
251
36704
เด็กหญิงลลิดา  หอมบุญ 1 6 สว่างคูณวิทยา
252
36705
เด็กหญิงศุภากานต์  แซ่โชว์ 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
253
36706
เด็กหญิงสิรินภา  คำมะสอน 1 6 สว่างคูณวิทยา
254
36707
เด็กหญิงสุชานาถ  น้ำเเย้ม 1 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
255
36708
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตองอบ 1 6 บ้านนาไพรงาม
256
36709
เด็กหญิงอนัญญา  ทัดเทียม 1 6 บ้านภูมิซรอล
257
36859
เด็กหญิงณัฐชภา  เจียมไชยศรี 1 6 มารีย์อุปถัมภ์
258
36893
เด็กหญิงนิตยา  กลิ่นพิกุล 1 6 บ้านขนา
259
36710
เด็กชายแจ็ค  จันทร์หอม เอเว่นส์ 1 7 นาขนวน
260
36711
เด็กชายชรินธร  หนูยัง 1 7 มารีย์อุปถัมภ์
261
36712
เด็กชายชวัลวิทย์  วนาสุวดี 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
262
36713
เด็กชายณัฐวัศ  วงค์เจริญ 1 7 มารีย์อุปถัมภ์
263
36714
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ขาบไชยดี 1 7 บ้านไฮ
264
36715
เด็กชายธีรโชติ  วงษา 1 7 39.7 164 18 2 30 70000 มารีย์อุปถัมภ์
265
36716
เด็กชายธีรเมธ  บัวหยาด 1 7 บ้านโคกเจริญ
266
36717
เด็กชายนภัสกร  คูณผล 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
267
36718
เด็กชายปัณณวัตน์  ถาพันธ์ 1 7 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
268
36719
เด็กชายพงศกร  สายพงษ์ 1 7 สว่างคูณวิทยา
269
36720
เด็กชายพิชาภพ  ริดพิรัติ 1 7 ปะทาย
270
36721
เด็กชายภูตะวัน  สัตยาพันธุ์ 1 7 ดำรงราชานุสรณ์
271
36722
เด็กชายวรภัทร  บุญโสภา 1 7 มารีย์อุปถัมภ์
272
36723
เด็กชายวีรภัทร  เสริมศิริโภคา 1 7 เทศบาล๑(อนุบาลบ้านป่าไม้)
273
36724
เด็กชายสิทธินนท์  รัตนวัน 1 7 อนุุุบาลดำรงราชานุสรณ์
274
36725
เด็กชายสิทธินนท์  สุวรรณะ 1 7 บ้านโคก(อสพป.32)
275
36726
เด็กชายอชิตพลต์  เกี่ยวศรีกุล 1 7 บ้านหนองหญ้าลาด
276
36883
เด็กชายธนกฤต  ไพศาล 1 7 มารีย์อุปถัมภ์
277
36886
เด็กชายสมชาย  อภิวงศ์วัฒนา 1 7 ดำรงค์ราชานุสรณ์
278
36727
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยงาม 1 7 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
279
36728
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินธิมาศ 1 7 เทศบาล 1(อนุบาลบ้านป่าไม้)
280
36729
เด็กหญิงกันยาวีย์  ดวงศรี 1 7 มารีย์อุปถัมภ์
281
36731
เด็กหญิงเกสรา  ภาชะนะพูน 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
282
36732
เด็กหญิงจิตสุภา  ผ่องจิตร 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
283
36733
เด็กหญิงชลลดา  มาอ่อน 1 7 จำนันสายเจริญ
284
36734
เด็กหญิงฐิติมา  เเก่เเสง 1 7 บ้านโนนสูง
285
36735
เด็กหญิงณพัชญา   ตรองจิต 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
286
36736
เด็กหญิงณัฐริยาพร  สินศรี 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
287
36737
เด็กหญิงธนพร  พูนเเก้ว 1 7 บ้านชำเเจงเเมง
288
36738
เด็กหญิงธนัญญา  เสริฐวิชา 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์์
289
36739
เด็กหญิงธิภาพร  จันทร์แก้ว 1 7 บ้ารศรีอุดมซำตารมย์
290
36740
เด็กหญิงนุสเราะห์  บุญสร้อย 1 7 สว่างคูณวิทยา
291
36741
เด็กหญิงพรทิพย์   ฉายารัตน์ 1 7 บ้านกระบี่
292
36743
เด็กหญิงเพลินไพลิน   ทางาม 1 7 สว่างคูณวิทยา
293
36744
เด็กหญิงภิลาศลักษณ์  วิลัย 1 7 สว่างคูณวิทยา
294
36745
เด็กหญิงวรัญญา  นรสาร 1 7 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
295
36746
เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
296
36747
เด็กหญิงวีรวรรณ  กลิ่นพยอม 1 7 บ้านขนาเก่า
297
36748
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญงาม 1 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
298
36749
เด็กหญิงสุณิสา  ระวังชื่อ 1 7 มหาราช 2 (ภูคำ)
299
36750
เด็กหญิงอารดา  วังมา 1 7 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
300
36751
เด็กหญิงอารยา  อยู่เจริญ 1 7 บ้านหนองกระทิง
301
36752
เด็กหญิงอินทร์ธิรา  แก้วแรมเรือน 1 7 มารีย์อุปถัมภ์
302
37225
เด็กหญิงสุประภาวี  ผ่องฉวี 1 7 เทศบาล๑(อนุบาลบ้านป่าไม้)
303
36753
เด็กชายกิตติกร  นิภัทรสกุล 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
304
36754
เด็กชายคณิตสรณ์  สุริยะศรี 1 8 บ้านหนองหญ้าลาด
305
36755
เด็กชายธนภัทร  นะวะคำ 1 8 ชำม่วง
306
36756
เด็กชายธีรภัทร์  เลิศปัญญา 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
307
36757
เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์ขันธ์ 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
308
36759
เด็กชายปัณณวัฒน์  มีพันธ์ 1 8 มารีย์อุปถัมภ์
309
36760
เด็กชายพิชญะ  บุตรตา 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
310
36761
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีชื่น 1 8 มารีย์อุปถัมภ์
311
36762
เด็กชายพีรันธร  โคสาธนะวิสิฐ 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
312
36763
เด็กชายภากร  จันทรารักษ์ 1 8 บ้านเพ็ก
313
36764
เด็กชายภานุพงศ์   ชัยมี 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
314
36765
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์ดวง 1 8 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
315
36766
เด็กชายมัฆวา  สายไหม 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
316
36767
เด็กชายวรปรัชญ์  คุณมาศ 1 8 มารีย์อุปถัมภ์
317
36768
เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร  แซ่ลิ้ม 1 8 บ้านกระบี่
318
36769
เด็กชายสรสิช   ปัญญากาศ 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
319
36770
เด็กชายอุดมโชค  รุจิโภชน์ 1 8 60 165 30 2 24 600 รร.วัดเวตวันวิทยาราม
320
36771
เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาพันธ์ 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
321
36772
เด็กหญิงกฤติกา  จันทร์เหลือง 1 8 36 154 3000 3 5 44000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
322
36773
เด็กหญิงกัญญพัทร  คำมี 1 8 อนุบาลดำรงราชานุภาพรณ์
323
36774
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สู่สุข 1 8 อนุบาลดำรงรานุสรณ์
324
36775
เด็กหญิงจินดารัตน์  ยอมพันธ์ 1 8 บ้านขนา
325
36776
เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วทำ 1 8 บ้านโคก(อสพป.32)
326
36777
เด็กหญิงชมพูนุช  พันธุ์เจริญ 1 8 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
327
36778
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสนาภักดิ์ 1 8 51 166 3 30 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
328
36779
เด็กหญิงณัฐณิฌา  สายโท 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
329
36780
เด็กหญิงดวงกมล  กาสา 1 8 36 145 3 3 30 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
330
36781
เด็กหญิงทักษอร  พิทักษ์ 1 8 บ้านหนองนกเขียน
331
36782
เด็กหญิงธิดามณี  อุดม 1 8 สว่างคูณวิทยา
332
36783
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์สุวรรณ์ 1 8 บ้านแก
333
36784
เด็กหญิงประภัสสร  พิณยะพันธุ์ 1 8 บ้านนาขนวน
334
36785
เด็กหญิงปรียาภัทร  โคตพันธ์ 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
335
36787
เด็กหญิงพรนัชชา   เกยมาศ 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
336
36788
เด็กหญิงไพรวรรณ  อินทะพันธ์ 1 8 บ้านแก
337
36789
เด็กหญิงภคมน  ยอดจันทร์ 1 8 มารีย์อุปถัมภ์
338
36790
เด็กหญิงภัทรภัสสร  ยอดสิงห์ 1 8 บ้านโคก(อสพป.32)
339
36791
เด็กหญิงวรนิษฐา   ภูมลี 1 8 อนุบาลดำรงราชานุภาพรณ์
340
36792
เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงใส 1 8 อรจันทร์วิทยา
341
36793
เด็กหญิงอภิชญา  มะลิวัลย์ 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรรณ์
342
36794
เด็กหญิงอริสรา   อยู่สบาย 1 8 อนุบาลดํารงราชานุสรณ์
343
36795
เด็กหญิงอาริสา  พวงเพชร 1 8 บ้านหนองหญ้าลาด
344
36891
เด็กหญิงชญานิศ  บุญยะวัตร 1 8 7000 2 20 10000 บ้านกระแชงใหญ่
345
37221
เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยสงค์ 1 8
346
37226
เด็กหญิงวิชญาดา  สำนวน 1 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
347
36796
เด็กชายกัลชาญ  ม่วงประเสริฐ 1 9 สว่างคูณวิทยา
348
36797
เด็กชายจิรภัทร  คงเจริญ 1 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
349
36798
เด็กชายชยพล  อริกุล 1 9 บ้านหนองเม็กพิทยา
350
36799
เด็กชายธนบูรณ์   ตันสิงห์ 1 9 ศรีอุดมซำตารมย์
351
36800
เด็กชายนพรัตน์  ปะถะมา 1 9 บ้านสามเส้า
352
36801
เด็กชายปวเรศว์  สีงาม 1 9 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
353
36802
เด็กชายพงษ์สวรรค์  แก้วบุญคำ 1 9 หนองกระทิง
354
36803
เด็กชายพลพิทักษ์  พวงพิลา 1 9 มารีย์อุปถัมภ์
355
36804
เด็กชายแพทริกซ์  แอนโทซั่นบุสดี 1 9 มารีย์อุปถัมภ์
356
36805
เด็กชายภัทรเวช  เครือบุตรดา 1 9 ดำรงค์ราชานุสรณ์
357
36806
เด็กชายภูมิธนาศิต  เกษงาม 1 9 64 168 5 3 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
358
36807
เด็กชายภูวนัย  สายบุบผา 1 9 โนนเยาะโนนศิริ
359
36808
เด็กชายมังกร  สามีภักดิ์ 1 9 เทศบาล๑
360
36809
เด็กชายยศพล  มีศรี 1 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
361
36810
เด็กชายสมชาย   แก้วมูล 1 9 บ้านไฮ(วันครู 2503)
362
36811
เด็กชายสรวิศ  สาริกา 1 9 สว่างคูณวิทยา
363
36812
เด็กชายสุขพิพัฒร์  ประถมมูล 1 9 มารีย์อุปถัมภ์
364
36901
เด็กชายกุลเดช  กงล้อม 1 9 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
365
36814
เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  พรมมี 1 9 อนุบาลดำรงราชานุสรน์
366
36815
เด็กหญิงจิดาภา  แสงกล้า 1 9 บ้านซำเบ็ง
367
36816
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  กันเทียม 1 9 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
368
36817
เด็กหญิงณัฐนิชา   คงถิ่นฐาน 1 9 มหาราช 2 (ภูคำ)
369
36818
เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม 1 9 อนุบาลดำรงราชานุภาพรณ์
370
36819
เด็กหญิงนลิน  สิงพรหม 1 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
371
36820
เด็กหญิงนัธธาวดี  เกษกุล 1 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
372
36821
เด็กหญิงนิตยา  สาวันดี 1 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
373
36822
เด็กหญิงนิภาธรโสภณ  พรมโสภา 1 9 บ้านขนาด
374
36823
เด็กหญิงปาลิดา  โอชา 1 9 50 161 8 2 25 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
375
36824
เด็กหญิงพรทิพา  สีดา 1 9 เทศบาล 1 อุนบาลบ้านป่าไม้
376
36825
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญเลิศ 1 9 อนุบาลเบญจมิตร
377
36826
เด็กหญิงเพ็ญยุลักษณ์  ภาระสันต์ 1 9 บ้านพิณโท
378
36827
เด็กหญิงมินตรา  พวงแสง 1 9 บ้านหนองหญ้าลาด
379
36828
เด็กหญิงมุฑิตา  ประทุมมา 1 9 ไทยรัฐวิทยา 27 (บ้านชำเม็ง)
380
36829
เด็กหญิงรัชนีกร  สุขศรี 1 9 บ้านโนนสำราญ
381
36830
เด็กหญิงวิภาวดี  ปานประชาติ 1 9 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
382
36831
เด็กหญิงวิริญา  สัตพันธ์ 1 9 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
383
36832
เด็กหญิงศิริขวัญ  อินชื่น 1 9 บ้านกระมอล
384
36833
เด็กหญิงศุภัคสินี  พื้นพรม 1 9 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
385
36834
เด็กหญิงศุภากานต์  แสนสุด 1 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
386
36835
เด็กหญิงสุชาญา  ชนะวงค์ 1 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
387
36836
เด็กหญิงสุธิมา  ไชยโคตร 1 9 บ้านตาเเท่น
388
36838
เด็กหญิงโสภิษนภา   ป้องสิงห์ 1 9 สว่างคูณวิทยา
389
37222
เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วอินตา 1 9
390
36839
เด็กชายก้องภพ  สีมาปทุม 1 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
391
36840
เด็กชายจิรพัฒน์  พรมมาโฮม 1 10 44 152 2000 2 5000 บ้านโคกเจริญ
392
36842
เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต 1 10 มารีย์อุปถัมภ์
393
36843
เด็กชายจีรศักดิ์  หมู่ไพบูลย์ 1 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
394
36844
เด็กชายณรงค์กร  ดอนเสนามนตรี 1 10 บ้านกระบี่
395
36845
เด็กชายณัฎฐพล  คำหว้า 1 10 ศรีอุดมซำตารมย์
396
36846
เด็กชายณัฐวุธ  บัวสด 1 10 ศรีอุดมซำตารมย์
397
36847
เด็กชายธนดล  อนุพันธ์ 1 10 สว่างคูณวิทยา
398
36848
เด็กชายธนภัทร  ประดับพงษ์ 1 10 มารีย์อุปถัมภ์
399
36849
เด็กชายธีรวัฒน์  กาฬภักดี 1 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
400
36850
เด็กชายนราวิชญ์  ยี่สุ่น 1 10 บ้านหนองสนม
401
36851
เด็กชายนฤนาท  อินทะประเสริฐ 1 10 บ้านขะยูง
402
36852
เด็กชายนันทวุฒิ   เวชกุลสันติ 1 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
403
36853
เด็กชายบวรสรวง  บุญลา 1 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
404
36854
เด็กชายประวิทย์   สุปัตติ 1 10 บ้านโนนคำแก้ว
405
36855
เด็กชายพระนาย  โพธินาแค 1 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
406
36856
เด็กชายพัฐสิษฐ์  ริดพิรัติ 1 10 อนุบาลดำรงราชา อนุสรณ์
407
36857
เด็กชายพีร์พิภพ  เกษรักษา 1 10 บ้านกระบี่
408
36858
เด็กชายภีรภัทร  จันทร์ทา 1 10 บ้านหนองสนม
409
36860
เด็กชายรัชชานนท์  บุญเลิศ 1 10 บ้านผือ
410
36861
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาปัด 1 10