-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
อ.
#
พ.
#
1
31726
กฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง 5 1 วอลเลย์บอล *ผ่านการคัดเลือก       /    1
2
31728
กฤษธนา  กัณหารินทร์ 5 1 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    2
3
31730
เจตพล  นิลเพชร 5 1 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    3
4
31731
ณัฐกมล  คำสุข 5 1 ภาพยนต์สั้น       /    4
5
31732
ณัฐพล  คำสุข 5 1 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    5
6
31736
บุญญฤทธิ์  ทองคำบุตร 5 1       /    6
7
31737
ปรเมษฐ์  ศรีทะวงศ์ 5 1       /    7
8
31818
ทวีศักดิ์  สมพงษ์ 5 1 คิดเลขเร็ว       /    8
9
31869
ธวัชชัย  ทองลือ 5 1 คิดเลขเร็ว       /    9
10
32154
อุปกรณ์  สุภาพ 5 1 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
11
34647
พีระพัฒน์  หาระไชย 5 1 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    11
12
31743
จุฑามณี  บุญสถิตย์ 5 1       /    12
13
31744
ธัญลักษณ์  เห็มวัง 5 1 คิดเลขเร็ว       /    13
14
31748
บงกชมาศ  บุญศักดิ์ 5 1 คิดเลขเร็ว       /    14
15
31753
พัชรินทร์  โมระอรรถ 5 1 Learn English with Movies       /    15
16
31761
มินทร์ตราภรณ์  ยศราช 5 1 คิดเลขเร็ว       /    16
17
31764
วริยา  รังสิปิยกุล 5 1 คอมพิวเตอร์       /    17
18
31768
สุริตา  แก้วมูล 5 1 Learn English with Movies       /    18
19
31795
นีรชา  แจ่มแจ้ง 5 1 แคคตัส       /    19
20
31796
เบญจวรรณ  แสงอื้อ 5 1 ยสร.       /    20
21
31826
กัญญารัตน์  ศรีคำภา 5 1 แคคตัส       /    21
22
31827
ไข่มุก  พิลา 5 1 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    22
23
31834
เทพธิดา  มณีเนตร 5 1 คอมพิวเตอร์       /    23
24
31840
เบญจรัตน์  ทิพย์สมบัติวงศ์ 5 1 คิดเลขเร็ว       /    24
25
31848
ลลนา  จิตรแสวง 5 1 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    25
26
31850
วลีพร  พิทยาพล 5 1 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    26
27
31855
สุธิตา  ท้าวแก้ว 5 1 คิดเลขเร็ว       /    27
28
31887
ณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์ 5 1 แคคตัส       /    28
29
32172
รุ่งไพลิน  ใจเอื้อ 5 1 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    29
30
32311
ศิรินภา  สีดาแก้ว 5 1 Learn English with Movies       /    30
31
32381
ญาณิศา  สามีภักดิ์ 5 1 Learn English with Movies       /    31
32
32386
นลัทพร  ธรรมคง 5 1 เคมี       /    32
33
32401
พชรพลอย  พลคำ 5 1 Learn English with Movies       /    33
34
34648
จิราภา  นามจุมจัง 5 1 Learn English with Movies       /    34
35
34649
ชุติมา  แตงไทย 5 1 Learn English with Movies       /    35
36
34650
ฐาปนี  หมื่นขัน 5 1 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    36
37
34651
นลิน  คำลุน 5 1 แคคตัส       /    37
38
34652
นิดาพร  ครองชัย 5 1 คิดเลขเร็ว       /    38
39
34653
นุสรา  แก้วขาว 5 1       /    39
40
34654
สุพิชพ์ชญา  รำรื่น 5 1 คิดเลขเร็ว       /    40
41
31727
กฤษฎา  ดวงมณี 5 2 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    1
42
31735
บารมี  สายพันธ์ 5 2 ภาพยนต์สั้น       /    2
43
31738
พีระพงษ์  วอทอง 5 2 ภาพยนต์สั้น       /    3
44
31739
ภาคภูมิ  สุขชาติ 5 2 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    4
45
31777
พงศธร  แสงเนตร 5 2 ดนตรีไทย       /    5
46
31873
นัฐวุฒ  ผองพุทธ 5 2 ภาพยนต์สั้น       /    6
47
31957
ธวัชชัย  เปลี่ยนจันทึก 5 2 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    7
48
32279
ธีรภัทร  ยอมพันธ์ 5 2 วอลเลย์บอล *ผ่านการคัดเลือก       /    8
49
34656
นนทกร  เสนคราม 5 2 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
50
34657
แสงสุรีย์  อิ่มอ้วน 5 2       /    11
51
31741
กัญญารัตน์  วรบุตร 5 2 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    12
52
31745
ธิดารัตน์  โมคทิพย์ 5 2 คิดเลขเร็ว       /    13
53
31749
เปรมยุดา  ปัญญาบุตร 5 2 A-math ม.ปลาย       /    14
54
31750
พนิชยนาฎ  ยุวะบุตร 5 2 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    15
55
31751
พรชิดา  แก้วสาลี 5 2 A-math ม.ปลาย       /    16
56
31752
พรนภา  เตรียมชัย 5 2 A-math ม.ปลาย       /    17
57
31756
ภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์ 5 2 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    18
58
31765
วิภาพร  เพชรนาม 5 2 A-math ม.ปลาย       /    19
59
31766
สุฑากานต์  อุทธา 5 2 คิดเลขเร็ว       /    20
60
31793
ธินันทา  แก่นลา 5 2 GAT -เชื่อมโยง       /    21
61
31794
นัฐนรินทร์  โคนาบาล 5 2 ดนตรีไทย       /    22
62
31806
ภัทรวดี  สร้อยพาบ 5 2 คอมพิวเตอร์       /    23
63
31807
วริศรา  ตุลยเสวี 5 2 GAT -เชื่อมโยง       /    24
64
31812
สุพัทตา  กุลแก้ว 5 2 GAT -เชื่อมโยง       /    25
65
31825
กฤติยาภรณ์  อาจชนะ 5 2 ธรรมศึกษา       /    26
66
31838
นิรชา  วงษ์ทอง 5 2 ห้องเรียนสีเขียว       /    27
67
31842
ประยูร  นาคพันธุ์ 5 2 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       / ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก    28
68
31860
วรพิชชา  เครือพันธ์ 5 2 ฮวงจุ้ย       /    29
69
31882
จณิตา  สิงซอม 5 2 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    30
70
31886
ช่อผกา  อาสม 5 2 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    31
71
31888
ดุจหฤทัย  เชื้อลี 5 2 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    32
72
31904
อรวรรณ  พูนเกษม 5 2 การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช       /    33
73
32119
ทิฆัมพร  ประจิตร 5 2 ฮวงจุ้ย       /    34
74
32125
วรรณภา  จำปารัตน์ 5 2 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    35
75
32204
จุฑาทิพย์  คำแก้ว 5 2 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    36
76
32226
อุบล  ขันตรี 5 2 ฮวงจุ้ย       /    37
77
32312
ศิริอนงค์  ศิริศิลป์ 5 2 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    38
78
34658
พิมพ์ชนก  นาคใหญ่ 5 2 คิดเลขเร็ว       /    39
79
34659
ศศิภา  เบ็ญจมาศ 5 2 A-math ม.ปลาย       /    40
80
31866
ธนกฤต  วงษ์ใหญ่ 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    1
81
31867
ธนภัทร  ขันติวงค์ 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    2
82
31917
นิติภณ  พรรษาวนัส 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    3
83
31925
อนุชิต  จันทราภรณ์ 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    4
84
31953
ฉัตรมงคล  สุขผล 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    5
85
32001
ณัฐพงศ์  กิ่งผา 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
86
32053
นันทวุฒิ  เชื้อแก้ว 5 3 สแครบเบิ้ล       /    7
87
32089
กษิติ์เดช  ขันธ์บุตร 5 3       /    8
88
32141
ธรรมนูญ  สมปาน 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    9
89
32246
อัฐพล  ทะวงษา 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
90
34660
โยธิน  โคตรชัย 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    11
91
31787
ชลลดา  วงษ์แก้ว 5 3 สังคมศึกษา       /    12
92
31789
ณัฐริญา  สามิตร 5 3 แคคตัส       /    13
93
31810
สุกัญญา  สอนสิทธ์ 5 3 สังคมศึกษา       /    14
94
31879
กมลศิริ  ยอดสิงห์ 5 3 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    15
95
31895
ภาณิณี  เหยื่อกลาง 5 3 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    16
96
31897
มณีรัตน์  บุตรอำคา 5 3 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    17
97
31940
รุ่งนภา  เกยมาศ 5 3 สังคมศึกษา       /    18
98
31943
ศรัญญา  โผดนอก 5 3 ยสร.       /    19
99
32083
ศิรัญญา  เทพรักษา 5 3 ฮวงจุ้ย       /    20
100
32130
ศิรประภา  นครชัย 5 3 ฮวงจุ้ย       /    21
101
32156
กัญรัตน์  ซ่อนกลิ่น 5 3 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    22
102
32160
จิราพร  อินทะชาติ 5 3 เศษวัสดุเหลือใช้       /    23
103
32161
ญาตาชา  พรหมชาติ 5 3       /    24
104
32164
ธมลวรรณ  บุญเจือ 5 3 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    25
105
32174
ศิโรรัตน์  สุนทรประยูร 5 3 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    26
106
32206
ชุติญากร  รจนัย 5 3 เศษวัสดุเหลือใช้       /    27
107
32247
กฤษณา  อุ่นแก้ว 5 3 สแครบเบิ้ล       /    28
108
32248
จิราภา  พันชัย 5 3 โครงงานวิทย์       /    29
109
32256
ชนิญญา  ประเสริฐสัง 5 3 โครงงานวิทย์       /    30
110
32264
วาสนา  กองแก้ว 5 3 ภาษาลาว       /    31
111
32269
อทิตยา  อร่ามเรือง 5 3 โครงงานวิทย์       /    32
112
32299
ณัฐกานต์  ลุมไธสง 5 3 สังคมศึกษา       /    33
113
34661
ขวัญยิหวา  สามพร้าว 5 3 ฮวงจุ้ย       /    34
114
34664
มนฑิตา  วนาสุวดี 5 3 ภาษาลาว       /    35
115
34665
รัตนาพร  พิลา 5 3 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    36
116
34666
ศิริลักษณ์  ประเสริฐสังข์ 5 3 ภาษาลาว       /    37
117
34667
สุทธิดา  จอมพันธ์ 5 3 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    38
118
31773
ณัฐพงศ์  ระบกเวีย 5 4 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    1
119
31823
ภาณุวัฒน์  สารกอง 5 4 คิดเลขเร็ว       /    2
120
31874
ปกป้อง  แก้วชะอุ่ม 5 4 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    3
121
31923
สุจริต  สายแก้ว 5 4 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    4
122
32107
สุริยา  ยังผ่อง 5 4 ปริศนาทางวิทย์       /    5
123
32152
อธิวัฒน์  อ่อมแก้ว 5 4 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
124
32197
อนวัช  แสงสว่าง 5 4 ภาพยนต์สั้น       /    7
125
34668
ก้องภพ  ปรีชาเลิศ 5 4 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    8
126
34669
ตรีทเศศ  ตรีแสน 5 4 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    9
127
34670
วิโรจน์  ไปนาน 5 4 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
128
34671
สิทธิศักดิ์  ลาโสพันธ์ 5 4 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    11
129
31788
ณัฐชุดา  ยอดศรี 5 4 เงินถุงแดง       /    12
130
31803
พิยดา  สิมาจารย์ 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    13
131
31804
เพ็ญรวี  บุญชม 5 4 ห้องเรียนสีเขียว       /    14
132
31815
อิสริยามาศ  เทวา 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    15
133
31833
ดวงนภา  นาคชาติ 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    16
134
31899
รุ่งทิพย์  พูลมี 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    17
135
31947
สุรีมาศ  มิ่งสอน 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    18
136
31989
วิรากานต์  เกษี 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    19
137
31995
ฐิติยากร  สุนันท์ 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    20
138
32029
นภาทิพย์  คำเพราะ 5 4 ภาษาลาว       /    21
139
32082
ศศิกานต์  ไชยโคตร 5 4 ภาษาลาว       /    22
140
32086
สุนิษา  ใจงาม 5 4 ภาษาลาว       /    23
141
32088
อาทิตยฎา  สุขเสน 5 4 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    24
142
32167
ปวีณรัตน์  สะอาด 5 4 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    25
143
32169
พิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย 5 4 GeoGebra       /    26
144
32213
ปรียาภัทร  ทองน้อย 5 4 เงินถุงแดง       /    27
145
32251
ชฎาวรรณ  คำเหลือ 5 4 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    28
146
32297
ชนนิกานต์  เกษหงษ์ 5 4 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    29
147
32298
ญาดา  ดาแก้ว 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    30
148
32306
ปาริชาต  จันตรี 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    31
149
32315
อรกัญญา  บุญเรือง 5 4 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       / ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก    32
150
32339
กรวิกา  โพธิ์ทิพย์ 5 4 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    33
151
32344
ฐิติรัตน์  ศิริมา 5 4 ยสร.       /    34
152
32360
อรอุมา  สาธร 5 4 ยสร.       /    35
153
34672
กิติยา  ลีสี 5 4 ยสร.       /    37
154
34674
สุพรรณษา  แสงจันทร์ 5 4 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    38
155
34675
สุวรรณา  สิมเจริญ 5 4 ยสร.       /    39
156
31775
ธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ 5 5 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    1
157
31861
จักรกฤษ  เลนสุทธิ 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    2
158
31862
ชญานนท์  ยะประโคน 5 5 โครงงานวิทย์       /    3
159
31863
ณัฐพล  ปัสสาวัน 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    4
160
31870
ธิติวัฒน์  ทารมย์ 5 5 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    5
161
32098
ธุวานนท์  พรมโสภา 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    6
162
32338
เอนกพงศ์  ชิณวงศ์ 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    7
163
34676
กัมพลชัย  สร้อยสนธ์ 5 5 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    8
164
34677
ณัฐติพงษ์  คูณทรัพย์ 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    9
165
34678
พงศกร  สุปัน 5 5 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
166
31809
ศศิธร  ทองสุรี 5 5 คอมพิวเตอร์       /    11
167
31813
สุภาวรรณ  จินดาพงศ์ 5 5 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    12
168
31839
นิรชา  กรัดเนียม 5 5 Around the world       /    13
169
31847
รุ้งตะวัน  ชินทอง 5 5 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    14
170
31878
กนกวรรณ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 5 5 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    15
171
31893
ปภาดา  เมาลิชาติ 5 5 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    16
172
31894
พรพิมล  สืบสา 5 5 ธรรมศึกษา       /    17
173
31905
ไอรดา  พิมพ์รัตน์ 5 5 นาฎศิลป์       /    18
174
31979
ทัชชกร  พวงพันธ์ 5 5 ดนตรีไทย       /    19
175
31985
เยาวลักษณ์  พุทธา 5 5       /    20
176
31996
อารียา  อ้วนศิลา 5 5 ยสร.       /    21
177
32037
ศศิธร  บุญส่ง 5 5 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    22
178
32039
สิริรัตน์  คำลาย 5 5 Around the world       /    23
179
32041
เสาวคนธ์  สุขสาย 5 5       /    24
180
32042
อรัญญา  เนียมมูล 5 5 ธรรมศึกษา       /    25
181
32064
กัลยารัตน์  เพชรดี 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    26
182
32081
วิจิตรา  สร้อยสน 5 5 นาฎศิลป์       /    27
183
32085
สุดารัตน์  ศรีรักษา 5 5 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    28
184
32124
พรพิมล  เสือสะเดา 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    29
185
32132
สุดารัตน์  โลภาส 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    30
186
32173
วรรณภา  แก้วชะอุ่ม 5 5 ยสร.       /    31
187
32177
สุพัฒตรา  อรรถวัน 5 5 ยสร.       /    32
188
32203
กาญจนา  ภูพวก 5 5 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    33
189
32313
สุดารัตน์  โคสารคุณ 5 5 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    34
190
34679
พลอยวรรณ  กันหาบุตร 5 5 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    35
191
34680
พิยดา  พันธ์แก่น 5 5 Around the world       /    36
192
34681
รัตนา  เมาหวล 5 5 English Singing       / Cover Dance    37
193
34682
วราภรณ์  นวลแย้ม 5 5 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    38
194
34683
ศศิกานต์  หงษ์บุญเรือง 5 5 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    39
195
34684
สุขิมาลณ์  ศรชัยญาติ 5 5 รักษ์วิถีไทย       /    40
196
31772
เขตโสภณ  สืบวงศ์ 5 6 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    1
197
31871
นนทวัต  คำแฝง 5 6 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    2
198
31875
พงศกร  โสพัฒน์ 5 6 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    3
199
32003
ทัพไทย  ผิวหอม 5 6 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    4
200
32137
จักรินทร์  ทองสมบัติ 5 6 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    5
201
32286
รัชชานนท์  ทองอ่อน 5 6 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
202
32292
อรรถวุฒิ  โคตรชัย 5 6 วอลเลย์บอล *ผ่านการคัดเลือก       /    7
203
34685
ประเสริฐสิน  สาธรณ์ 5 6 รักษ์วิถีไทย       /    8
204
34686
พิสิฐ  แก่นสาร 5 6 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    9
205
34687
สุภกิจ  จันทร์นวน 5 6 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
206
31831
ชลธิชา  สิทธิพันธ์ 5 6 แบดมินตัน       /    11
207
31835
ธิญาดา  สุณะวัง 5 6 แบดมินตัน       /    12
208
31881
คมคาย  บุญบุตร 5 6 แบดมินตัน       /    13
209
31902
สุนิสสา  บุตรวงศ์ 5 6 แบดมินตัน       /    14
210
32020
กัลยรัตน์  แก้วงามสอง 5 6 แบดมินตัน       /    15
211
32032
ภัทราพร  แสงตีสุ 5 6 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    16
212
32072
ทานตะวัน  ผ่องใส 5 6 ยสร.       /    18
213
32113
เกตวลี  ไกรษี 5 6 ยสร.       /    19
214
32157
กัตติกา  สีมาขันธ์ 5 6 ยสร.       /    20
215
32162
ณัฐธิรา  อะตะกุมมา 5 6 ยสร.       /    21
216
32225
อินทิรา  คูณสว่าง 5 6 คอมพิวเตอร์       /    23
217
32263
ลลิตา  ดอกสะบา 5 6 โสตทัศนศึกษา       /    24
218
32300
ทัศนีย์  คูณสุข 5 6 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    25
219
32301
ธนิตา  วงษ์แสง 5 6 แบดมินตัน       /    26
220
32303
เบญจพร  คำเหลือ 5 6 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    27
221
32346
ธันย์ชนก  วงศา 5 6 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    28
222
34688
กัลยรัตน์  วะราบุตร 5 6 ยสร.       /    29
223
34689
ชมพูนิกข์  เกษรสร้อย 5 6       /    30
224
34690
นิศารัตน์  แสวงพันธ์ 5 6 ท่องเที่ยว       /    31
225
34691
พรชิตา  เสนาน้อย 5 6       /    32
226
34692
พรศิลา  อินทะพันธ์ 5 6 โสตทัศนศึกษา       /    33
227
34693
พัชราภา  พันธ์ศิริ 5 6 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    34
228
34694
ไพลิน  ธรรมรัตน์ 5 6       /    35
229
34695
มาตา  สระแก้ว 5 6 แบดมินตัน       /    36
230
34696
วัชริยาภรณ์  อิญปัญญา 5 6 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    37
231
34697
สุธิมา  สะอาด 5 6 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    38
232
34698
สุภาพร  พันธ์สุโพธิ์ 5 6       /    39
233
34738
ชุติกานต์  คาทวงค์ 5 6 โสตทัศนศึกษา       /    40
234
34699
อรวี  ปานประชาติ 5 6 โสตทัศนศึกษา       /    40
235
35600
วิรงทอง  นีละเสน 5 6 ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก       /    42
236
31780
ศุภกฤต  เทพบุตร 5 7 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    1
237
31820
นราธิป  เกตุพงษ์ 5 7 คิดเลขเร็ว       /    2
238
31918
เพชรกล้า  จารุวงค์ 5 7 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    3
239
31962
มงคล  คุพันธ์ 5 7       /    4
240
32005
ธีรภัทร  ใชยโชติ 5 7       /    5
241
32018
อลงกรณ์  อุ่นใจ 5 7 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
242
32050
ธนากรณ์  ดาดวง 5 7 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    7
243
32239
ปัฐวีกานต์  บุญเพ็ง 5 7 สแครบเบิ้ล       /    8
244
32275
จักรวรรดิ  บุสบัน 5 7 รักษ์วิถีไทย       /    9
245
34701
ศิริพจน์  เศวตสุริยานนท์ 5 7 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    11
246
31798
ปิยธิดา  นาโควงค์ 5 7 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    12
247
31830
จุฑามาศ  พงษาปาน 5 7 Learn English with Movies       /    13
248
31832
ดวงกมล  คมศรี 5 7 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    14
249
31854
สาริกา  บุญเชิญ 5 7 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    15
250
31857
หงษ์วิไล  นวลหงษ์ 5 7 Learn English with Movies       /    16
251
31859
อรุณรัตน์  ปัญญาวรรณ 5 7 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       / ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก    17
252
31930
จันทิมา  ศรีผ่องใส 5 7 สังคมศึกษา       /    18
253
31948
เสาวคนธ์  หอมหวาน 5 7 ยสร.       /    19
254
31988
วรนุช  เขียวอ่อน 5 7 เคมี       /    20
255
32021
กีรติกานต์  เคลียพวงพิทย์ 5 7 เคมี       /    21
256
32026
ณัชนันท์  จิบจันทร์ 5 7 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    22
257
32068
จารุวรรณ  บูรภา 5 7 เคมี       /    23
258
32171
รุ่งทิวา  กองค้า 5 7 ภาษาลาว       /    24
259
32180
อินทิรา  อินต๊ะวงค์ 5 7 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    25
260
32207
ณัฏฐพิมน  ป้องกัน 5 7 ภาษาลาว       /    26
261
32266
อุไรพร  โพนปลัด 5 7 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    27
262
32307
พิชญาภรณ์  คำแสนราช 5 7 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    28
263
32308
พิมพ์วดี  พรมทา 5 7 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    29
264
32353
พิมพ์พิสุทธิ์  บุญพา 5 7 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    30
265
34702
กฤษติยาณี  วรรณพฤกษ์ 5 7 ภาษาลาว       / ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก    31
266
34703
กัญญารัตน์  เงินหมั้น 5 7 ภาษาลาว       /    32
267
34704
กัลยาณี  ยี่สุ่น 5 7 ภาษาลาว       /    33
268
34705
กิตติยา  เทียบเปรียบ 5 7 ภาษาลาว       /    34
269
34706
ธนิดา  สุขเกษม 5 7 เคมี       /    35
270
34707
ธมลวรรณ  สังแก้ว 5 7 เคมี       /    36
271
34708
รัตนาภรณ์  เกิดมงคล 5 7 ภาษาลาว       /    37
272
34709
ลักขณา  มะลิ 5 7 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    38
273
34710
อิสราภรณ์  จุมพลพงษ์ 5 7 เคมี       /    39
274
34711
อุมาติกา  แตะต้อง 5 7 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    40
275
31819
ธนพงษ์  พรหมโลก 5 8 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    1
276
31960
ภูธเนศ  ตันชูชีพ 5 8 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    2
277
32095
ธนภัทร  คำโสภา 5 8 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    3
278
32135
กฤษฎา  โสภากันต์ 5 8 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    4
279
32290
อนุชิต  สีดา 5 8 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    5
280
32333
ภูตะวัน  มณีกุล 5 8 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
281
34713
นันทพงศ์  มณีพงษ์ 5 8 วอลเลย์บอล *ผ่านการคัดเลือก       /    7
282
34714
ปิยณัฐ  เคารพ 5 8 Cover Dance       /    8
283
34715
ปิยวัฒน์  ดวงศรี 5 8 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    9
284
34716
ราชภูมิ  ขุขันเขต 5 8 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
285
34717
ฤทธิไกร  องอาจ 5 8 ฟุตบอล* *ผ่านการคัดเลือก       /    11
286
31858
อภิชญา  สุขวงษ์ 5 8 ภาษาลาว       /    13
287
31892
ธัญญธร  นิลดวงดี 5 8 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    14
288
31926
กนกกาญจน์  เวลาสิงห์ 5 8 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    15
289
32040
สุภัทรตรา  ดุจการณ์ 5 8 ยูโด       / เปตอง*ผ่านการคัดเลือก    16
290
32076
พัชริดา  มีคุณ 5 8 ภาษาลาว       /    17
291
32123
ปุริมกัญญา  ลาลุน 5 8 ยสร.       /    18
292
32128
วริศรา  คำแสนราช 5 8 ยสร.       /    19
293
32166
นฤมล  พรมนิ่ม 5 8 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    20
294
32255
นพรัตน์  สิทธิสุข 5 8       /    21
295
32295
กรรณิการ์  ทุมสิงห์ 5 8 ยสร.       /    23
296
34718
กมลรัตน์  เนียมคำ 5 8 ภาษาลาว       /    24
297
34719
กัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม 5 8 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    25
298
34720
จติรัฏฐาธิป  อ่อนดี 5 8 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    26
299
34721
จีระนันท์  ศิลาคำ 5 8       /    27
300
34722
ชาลิสา  ปานประชาติ 5 8 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    28
301
34723
ฐิติรัตน์  คำโกน 5 8 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    29
302
34724
ธันชนก  ลีเลิศ 5 8 ภาษาลาว       /    30
303
34726
ปิยะนุช  ปานประชาติ 5 8 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    31
304
34727
พรสุดา  กงล้อม 5 8 ยสร.       /    32
305
34728
ศศิวิมล  ลาพันธ์ 5 8 ภาษาลาว       /    33
306
34729
ศิริยากร  ผิวนวล 5 8 คอมพิวเตอร์       /    34
307
34730
ศุภลักษณ์  มีจันทร์ 5 8 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    35
308
34731
สุธาสินี  สมหวัง 5 8       /    36
309
34732
สุภาวดี  เสาร์เหลี่ยม 5 8 ยสร.       /    37
310
34733
อรวรรณ  พันธ์ดี 5 8 ยสร.       /    38
311
34734
อุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น 5 8 GAT (Eng)       / มผ    39
312
31817
ชัยธวัช  สายลาด 5 9 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    1
313
31915
ธีรวัฒน์  อุ่นเสมอ 5 9 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    2
314
32011
รังสิมันตุ์  ชูจันทร์ 5 9 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    3
315
32183
เจษฏา  บุดสีนนท์ 5 9 วอลเลย์บอล *ผ่านการคัดเลือก       /    4
316
32322
ชิษณุพงค์  เสาะแสวง 5 9 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    5
317
33252
ธีรภัทร์  สุวรรณกูฏ 5 9 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
318
34735
อภิรักษ์  มุ่งหมาย 5 9 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    7
319
34736
วริทธิ์ธร  สถิตย์กุลย์รัตน์ 5 9 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    8
320
31762
เมทญา  ประเสริฐศรี 5 9 Cover Dance       /    9
321
31802
พิมพ์มาดา  สารกอง 5 9 แคคตัส       /    10
322
31828
คุณาพร  สายสุนา 5 9 แบดมินตัน       /    11
323
31849
วนัชญาดา  ก้อนคำดี 5 9 แบดมินตัน       /    12
324
31889
ธนกาญจน์  ศรีวงษ์ 5 9 Cover Dance       /    13
325
31903
สุพัตรา  พิมพ์พิพัฒน์ 5 9 แบดมินตัน       /    14
326
31934
ณัฐพร  วงศ์ไชยา 5 9 ศิลปะ *ผ่านการคัดเลือก       /    15
327
31935
ปนัดดา  องอาจ 5 9 Learn English with Movies       /    16
328
31936
พิชญ์สุดา  แสงหิรัญ 5 9 Learn English with Movies       /    17
329
31938
รัตติยากร  กิ่งแก้ว 5 9 สังคมศึกษา       /    18
330
31973
เขมิกา  สายทองคำ 5 9       /    19
331
31986
ลลิดา  หมายเขา 5 9 โครงงานวิทย์       /    20
332
32027
ดวงกมล  สายสิงห์ 5 9 แบดมินตัน       /    21
333
32030
พิมพ์นรินทร์  ผิวจันทร์ 5 9 Around the world       /    22
334
32131
ศิริวิมล  บุญเลี้ยง 5 9 โครงงานวิทย์       /    23
335
32036
วิภารัตน์  ขุขันธ์เขต 5 9 แบดมินตัน       /    23
336
32134
อทิตยา  พิมาทัย 5 9 โครงงานวิทย์       /    24
337
32168
ปาณิสรา  สมพงษ์ 5 9 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    25
338
32210
นราวัลย์  พงษ์สุระ 5 9 Around the world       /    26
339
32259
พรนิภา  คำเพราะ 5 9 โครงงานวิทย์       /    27
340
32261
ภควดี  คำเหลือ 5 9 โครงงานวิทย์       /    28
341
32314
สุภลักษณ์  ศรีมณี 5 9 ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก       /    29
342
32359
อมรกานต์  เพชรล้วน 5 9 Story telling       /    30
343
32398
จารุวรรณ  สมาพงษ์ 5 9 Learn English with Movies       /    31
344
32408
อิสราลี  ปิยะพันธ์ 5 9 Learn English with Movies       /    32
345
32550
อำภาพรรณ  บุญชาติ 5 9 Learn English with Movies       /    33
346
34737
จุฑามณี  สืบหล้า 5 9 แบดมินตัน       /    34
347
34739
นพรัตน์  สำเภาทอง 5 9 โครงงานวิทย์       / ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก    36
348
34740
ปณินดา  พรมชาติ 5 9 Learn English with Movies       /    37
349
34741
วนิดา  สารภาพ 5 9 โครงงานวิทย์       /    38
350
34742
สุนันทา  สิมณี 5 9 ฟุตซอล *ผ่านการคัดเลือก       /    39
351
34743
สุภาภรณ์  เทพอาษา 5 9 Story telling       /    40
352
31782
อภิรักษ์  โทศก 5 10 คอมพิวเตอร์       /    1
353
31864
ตรีภัทร  กล้าวาจา 5 10 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    2
354
31877
อภิวุฒิ  เชิดสุข 5 10 คอมพิวเตอร์       /    3
355
32010
โยธิน  ก้านแสง 5 10 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    4
356
32012
วชิรวิทย์  ไพรบูรณ์ 5 10 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    5
357
32090
กิตติศักดิ์  ชาลีกุล 5 10 วอลเลย์บอล *ผ่านการคัดเลือก       /    6
358
32188
ธีรเดช  รูปอ้วน 5 10 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    7
359
32280
นภดล  พันธุ์ชื่น 5 10 คอมพิวเตอร์       /    8
360
32326
นราธิป  รสจันทร์ 5 10 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    9
361
34744
มนูญ  สมศรี 5 10 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
362
31740
กฤติยาภรณ์  ขึ้นผล 5 10 คอมพิวเตอร์       /    11
363
31742
จันทิมา  ศรีรักษา 5 10 คอมพิวเตอร์       /    12
364
31747
นัทมล  สัตพันธ์ 5 10 คอมพิวเตอร์       /    13
365
31760
มยุรี  สีใส 5 10 คอมพิวเตอร์       /    14
366
31763
วรรณวิษา  แก้วทำ 5 10 คอมพิวเตอร์       /    15
367
31786
ชมพูนุท  อินตะนัย 5 10 Learn English with Movies       /    16
368
31792
ธนัญพักต์  โชโต 5 10 Learn English with Movies       /    17
369
31799
พนิดา  เสนคราม 5 10 คอมพิวเตอร์       /    18
370
31900
ศรินทิพย์  เครือคำ 5 10 แบดมินตัน       /    19
371
31933
ฐิติมา  ป้องประดา 5 10       /    20
372
31977
ชัชฎาภรณ์  สุวรรณพันธ์ 5 10 เพลงคุณธรรม       /    21
373
31990
ศศิกานต์  ชำนิกุล 5 10 Learn English with Movies       / เพลงคุณธรรม    22
374
32110
กรรณิการ์  วิรุณพันธ์ 5 10 ฮวงจุ้ย       /    23
375
32112
กิตติญา  หารเตชะ 5 10 ฮวงจุ้ย       /    24
376
32120
นงนุช  ทรารมย์ 5 10 ฮวงจุ้ย       /    25
377
32126
วรัญญา  อินทร์ปัญญา 5 10 ฮวงจุ้ย       /    26
378
32159
จิรชยา  สิงห์คำ 5 10 แคคตัส       /    27
379
32212
ปภาดา  เสนาภักดิ์ 5 10 คอมพิวเตอร์       /    28
380
32219
วันทนา  คำศรี 5 10 คอมพิวเตอร์       /    29
381
32221
สุชาดา  สีลาล่อม 5 10 ฮวงจุ้ย       /    30
382
32223
อริศรา  บัวงาม 5 10 ฮวงจุ้ย       /    31
383
32253
ณัฐพร  คำกรอง 5 10 เพลงคุณธรรม       /    32
384
32304
ปทุมวรรณ  วันทวี 5 10 หนังสือเล่มเล็ก/คำคม       /    33
385
32310
วาสนา  เหล่าแค 5 10 ฮวงจุ้ย       /    34
386
32341
ชรัญภรณ์  แว่นจันลา 5 10 ฮวงจุ้ย       /    35
387
32402
พัชราภา  ไชยโยธา 5 10 ห้องเรียนสีเขียว       /    36
388
34745
กิตติยา  บุญมา 5 10 ภาษาเขมร       /    37
389
34746
จิราภรณ์  สวัสดิ์จันทาทอน 5 10 Learn English with Movies       / เพลงคุณธรรม    38
390
34747
พิมพ์วาด  จินดามัย 5 10 Story telling       /    39
391
34748
วัตถาภรณ์  นครชัย 5 10 ภาษาลาว       /    40
392
31781
สรวิศ  สามารถ 5 11 คอมพิวเตอร์       /    1
393
34750
วีระชัย  สิทธิธรรม 5 11 Story telling       /    2
394
31790
ดารารัตน์  บุสดี 5 11 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    3
395
31800
พัชรินทร์  บุญเติม 5 11 ฮวงจุ้ย       /    4
396
31811
สุดารัตน์  บุตรแสน 5 11 Pat 7.4       /    5
397
31829
จีรนาฏ  นาคนชม 5 11 Pat 7.4       /    6
398
31852
ศิริวรรณ  ชัยสงคราม 5 11 Pat 7.4       /    8
399
31932
รวิวรรณ  จันทร 5 11 Pat 7.4       /    9
400
31944
ศรินญา  ศรีสุข 5 11 Pat 7.4       /    10
401
31978
ณัชชา  สุริวงค์ 5 11 Pat 7.4       /    11
402
32033
รัศมี  คำด้วง 5 11 Pat 7.4       /    12
403
32022
กุลิสรา  ฤกษ์ดี 5 11 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    12
404
32062
กมลชนก  มีดี 5 11 Pat 7.4       /    13
405
32066
กุลธิดา  เสนสุข 5 11 Story telling       /    14
406
32078
พัฒน์นรี  ทองขาว 5 11 Pat 7.4       /    15
407
32087
อลิสา  ประสงค์ 5 11 Story telling       /    16
408
32109
กชวรรณ  สนาม 5 11 คอมพิวเตอร์       /    17
409
32116
ชนินาถ  จันทรขันตี 5 11 คอมพิวเตอร์       /    18
410
32118
ณัฐพรพรรณ  พงศ์พนาพิพัฒน์ 5 11 Pat 7.4       /    19
411
32127
วรินดา  หาวรรณ์ 5 11 ฮวงจุ้ย       /    20
412
32201
กัญญาณัฐ  ออมชมภู 5 11 ฮวงจุ้ย       /    21
413
32267
สุดารัตน์  กรโสภา 5 11 ภาษาลาว       /    22
414
32296
ฉัตรพร  เนตรวงค์ 5 11 คอมพิวเตอร์       /    23
415
32302
นิติญา  กันชง 5 11 คอมพิวเตอร์       /    24
416
32343
ฐิติยากร  สืบหล้า 5 11 คอมพิวเตอร์       /    25
417
32347
นิรัตดา  วารี 5 11 คอมพิวเตอร์       /    26
418
32350
ปริชาติ  กันตรง 5 11 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    27
419
32351
พรรณพฤกษา  โคตะมา 5 11 เทนเบิลเทนิส*ผ่านการคัดเลือก(เฉพาะนักกีฬาและ ม.1)       /    28
420
32352
พัชราภรณ์  สิงจานุสงค์ 5 11 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    29
421
32355
ศศิกานต์  เมืองใย 5 11 เทนเบิลเทนิส*ผ่านการคัดเลือก(เฉพาะนักกีฬาและ ม.1)       /    30
422
32403
พันธิตรา  วาจาดี 5 11 Pat 7.4       /    31
423
34725
บุญญารักษ์  ดวงศรี 5 11 Pat 7.4       /    32
424
34749
อรยา  อ่อนศิริ 5 11 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    33
425
34751
น้ำทิพย์  ไชยสัตย์ 5 11 คอมพิวเตอร์       /    34
426
34752
พรทิพา  พวงจำปา 5 11 Pat 7.4       /    35
427
34753
รัชฎาภรณ์  ขันชัย 5 11 Pat 7.4       /    36
428
34754
วิภาภรณ์  ศิริบูรณ์ 5 11 Pat 7.4       /    37
429
34755
ศศินันท์  ชูกลิ่น 5 11 ฮวงจุ้ย       /    38
430
34790
อัญดา  อินทร์อ่อน 5 11 Pat 7.4       /    39
431
31922
ศักดิ์ชาย  วิชัย 5 12 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    2
432
32043
กิตติธัช  ผ่องราษี 5 12 สแครบเบิ้ล       /    4
433
32045
ชัยมงคล  เหลี่ยมโลก 5 12       /    5
434
32049
ทักษ์เตชินท์  บุญสน 5 12 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
435
32186
ไททัศน์  แพงศรี 5 12 สแครบเบิ้ล       /    7
436
32234
ธีรพงษ์  ไชยมั่น 5 12 สแครบเบิ้ล       /    8
437
32243
ศุภกิจ  อินทร์ชื่น 5 12 สแครบเบิ้ล       /    9
438
32282
ปรินทร์ณธร  ดวงมาลา 5 12 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    10
439
34756
โกมินทร์  บุญค่ำ 5 12       /    11
440
34757
จีรศักดิ์  โภคพันธ์ 5 12 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    12
441
34758
ชินภัทร  กาลตา 5 12 สแครบเบิ้ล       /    13
442
34759
พีระดล  ผาหนองหว้า 5 12       /    14
443
34760
ภานุวัฒน์  สิทธิธรรม 5 12 รักษ์วิถีไทย       /    15
444
34761
อนุเทพ  สุกุล 5 12 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    16
445
32024
จิณห์นิภา  ปราสัย 5 12 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    17
446
32025
ญาดา  นิวาท 5 12 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    18
447
32035
วิชชุดา  วันศรี 5 12 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    19
448
32079
วรรณพร  กุลวิลัย 5 12 Around the world       /    20
449
32179
อารียา  สมจิตร 5 12 ภาษาลาว       /    21
450
32262
มณีญา  จามะรีย์ 5 12 นาฎศิลป์       /    22
451
32340
ขวัญชนก  เกษเจริญคุณ 5 12 สังคมศึกษา       /    23
452
32357
ศุภสุตา  โกศล 5 12 สังคมศึกษา       /    24
453
32534
มัณฑิตา  องอาจ 5 12 Around the world       /    25
454
32549
ธนาพร  ธนะนู 5 12 นาฎศิลป์       /    26
455
33268
สุกานดา  ศรีอ่อนหล้า 5 12 อิเล็กโทรนิกส์       / แบดมินตัน    27
456
34762
กมลรัตน์  ยอดสิงห์ 5 12 ภาษาเขมร       /    28
457
34763
กุลณัฐ  พรมสุข 5 12 อิเล็กโทรนิกส์       / แบดมินตัน    29
458
34764
จินตนา  โพธิพันธ์ 5 12       /    30
459
34765
โชติกา  เดชโชติภัทรชนก 5 12 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    31
460
34766
ณัชชา  ประคำแหง 5 12 Around the world       /    32
461
34768
ธนวรรณ  คูณสุข 5 12 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    34
462
34769
ปวริศา  ชนะมี 5 12 แบดมินตัน       /    35
463
34770
ภัทรา  พาสันต์ 5 12 แบดมินตัน       /    36
464
34771
ศิริญาภรณ์  กายชาติ 5 12 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    37
465
34772
อภิชญา  ชื่นใจ 5 12 Cover Dance       /    38
466
34773
อริญา  พวงจำปา 5 12 Cover Dance       /    39
467
31937
มณีวรรณ  โกศล 5 12       /    39
468
34774
อุราวรรณ  ระกำ 5 12 ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น       /    40
469
31946
สไบทิพย์  นาริกุล 5 12       /    40
470
34789
อรนุช  คำจุล 5 12 English Singing       / Around the world    41
471
35603
กุลชนาท  สุขเนตร 5 12       /    42
472
35604
นันทิยา  คำโสภา 5 12 แบดมินตัน       /    43
473
31733
ธนโชติ  ชื่นศรีวิโรจน์ 5 13       /    1
474
31997
กฤษมงคล  จันทะคำแพง 5 13 เกษตร/อุตสาหกรรม       /    2
475
32056
วชิรศักดิ์  พุ่มทอง 5 13 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    3
476
32060
สหัสวรรษ  แก้วอาสา 5 13 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    4
477
32138
จิรวัฒน์  ประเสริฐศรี 5 13       /    5
478
32142
ธัชพล  คำแฝง 5 13 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
479
32139
ชินบัญชร  สุระสร 5 13 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
480
32184
ฐิติวัฒน์  ละม่อม 5 13       /    7
481
32189
ธีรภัทร  โสสว่าง 5 13       /    8
482
32195
ศักรินทร์  พรมมา 5 13 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    9
483
32196
สุภนิช  คำลอย 5 13 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    10
484
32228
เกียรติศักดิ์  ศรีนวล 5 13 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    11
485
32244
เสฏฐวุฒิ  ปิ่มขุนทศ 5 13 สแครบเบิ้ล       /    12
486
32245
อภิเดช  ประสงค์ 5 13 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    13
487
32293
อิทธิพงศ์  ถนอมสมบูรณ์ 5 13 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    14
488
32318
เกียรติศักดิ์  ชื่นจำปา 5 13 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    15
489
32335
อภิสิทธิ์  กันทะสระ 5 13 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    16
490
31758
ภัทรพร  กายะชาติ 5 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    17
491
31767
สุปราณี  อินวิถี 5 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    18
492
31801
พัชรี  จามะรีย์ 5 13 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    19
493
31896
ภาริดา  เกษี 5 13 หนังสือเล่มเล็ก/คำคม       /    20
494
31898
รสิตา  พิเดช 5 13 ประชาสัมพันธ์       /    21
495
31927
กนกพร  วันโสภา 5 13 ยูโด       /    22
496
31970
กนกวรรณ  วันโสภา 5 13 ยูโด       /    23
497
31971
กัญญาภัค  ทองศิริ 5 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    24
498
31975
จีรนันท์  บุญโสภณ 5 13 หนังสือเล่มเล็ก/คำคม       /    25
499
31976
ชมพูนุช  โพธิ์ชัยนนท์ 5 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    26
500
31981
เบญจวรรณ  การะเกษ 5 13 Around the world       /    27
501
31992
สุจิตรา  คำจันทร์ 5 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    28
502
32028
ธิติมา  โชคล้ำเลิศ 5 13 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    29
503
32069
ฐิติยา  กาญจนะชาติ 5 13 Around the world       /    30
504
32075
ประภาศิริ  มัชฌิมะบุระ 5 13 หนังสือเล่มเล็ก/คำคม       /    31
505
32084
สุฑาทิพย์  เสมอจันทร์ 5 13 หนังสือเล่มเล็ก/คำคม       /    32
506
32122
ปริศนา  อิมพิมพ์ 5 13 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    33
507
32155
กมลวรรณ  ทองบุตร 5 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    34
508
32175
สริตา  อินสนอง 5 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    35
509
32218
มุธิตา  ครองเมือง 5 13 หนังสือเล่มเล็ก/คำคม       /    36
510
32271
อุมาภรณ์  ปูนไธสงค์ 5 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    37
511
32342
ฐิติมาพร  อินทร์โสม 5 13 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    38
512
32348
นิสารัตน์  มาตึง 5 13 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /    39
513
35607
กมลพร  จันทร์เหลือง 5 13 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       / ศิลปะ *ผ่านการคัดเลือก    42
514
31045
ดนัยยศ  ฝักแต้ 5 14 เศษวัสดุเหลือใช้       /    1
515
31822
พูลสวัสดิ์  ทัดเทียม 5 14 เทนเบิลเทนิส*ผ่านการคัดเลือก(เฉพาะนักกีฬาและ ม.1)       /    2
516
31906
กฤษณบัณฑิต  งามล้วน 5 14 ฟุตบอล* *ผ่านการคัดเลือก       /    3
517
31907
กิตติภัค  เพชรแวว 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    4
518
31911
ทักษ์ดนัย  มวลสุข 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    5
519
31913
ธนกร  วิรุณพันธ์ 5 14       /    5
520
31914
ธิติวุฒิ  เนตรสาร 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
521
31916
นนท์ธิชา  วรวัตร 5 14       /    7
522
31921
ศรายุทธ  ทาโสม 5 14       /    8
523
31954
ชุตินันท์  ไชยพิมูล 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    8
524
32007
ปรเมศ  สายเนตร 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    9
525
32008
ภูมินทร์  กินรา 5 14       /    10
526
32044
คณพัฒน์  รัตนา 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    11
527
32051
ธวัชชัย  ลาพันธ์ 5 14 กรีฑา * *ผ่านการคัดเลือก       /    12
528
32054
พิชิตพล  ละมูล 5 14 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    13
529
32057
วชิระ  ไกยชาติ 5 14 ตะกร้อ*ผ่านการคัดเลือก       /    14
530
32096
ธีรเทพ  สีดาบุตร 5 14 ฟุตบอล* *ผ่านการคัดเลือก       /    15
531
32103
ศุภกิจ  สมใจ 5 14       /    16
532
32144
นนทวัตร์  นนทะบุตร 5 14 โยธวาทิต       /    17
533
32182
คชภัณท์  ปรึกษาดี 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    18
534
32185
ทศวรรษ  นาสารีย์ 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    19
535
32199
อัษฎายุทธ  บุรกรณ์ 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    20
536
32232
ณัชพล  แทนคำ 5 14 รักษ์วิถีไทย       /    21
537
32233
ณัฐวุฒิ  บุษภาค 5 14 สแครบเบิ้ล       /    22
538
32237
ปพล  กันยา 5 14       /    23
539
32238
ปรเมศ  ปัตตัย 5 14 ฟุตบอล* *ผ่านการคัดเลือก       /    24
540
32240
ปิติภัทร  คำดี 5 14       /    25
541
32272
กรวิชญ์  ปัตตาละคะ 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    26
542
32274
โกเมนทร์  สาลี 5 14 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    27
543
32281
ปฎิพล  พรหมภักดี 5 14 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    28
544
32288
วิศรุต  เส้นสุข 5 14 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    29
545
32291
อภิลักษ์  ญาณแก้ว 5 14       /    30
546
32324
ธนวัฒน์  วันศรี 5 14 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    31
547
32325
ธนาธิป  สุวรรณ 5 14 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    32
548
34775
ณรงค์ฤทธิ์  จามะรีย์ 5 14 รักษ์วิถีไทย       /    33
549
34776
พีรพงษ์  หอมบุญ 5 14 ฟุตบอล* *ผ่านการคัดเลือก       /    34
550
34788
วันเฉลิม  พลแก้ว 5 14 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    35
551
31998
ฉัตรชัย  พินทอง 5 14 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    37
552
32019
กัญญารัตน์  ปรางโท้ 5 14 หนังสือเล่มเล็ก/คำคม       /    38
553
32038
ศิรประภา  ศรีคำ 5 14 เปตอง*ผ่านการคัดเลือก       /    39
554
34778
อดิศักดิ์  กองแก้ว 5 14 รักษ์วิถีไทย       /    40
555
31729
กองทัพ  ไชยะเดชะ 5 15 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    1
556
31771
กิตติ์ธเนศ  อัศวเมธาพันธ์ 5 15 ห้องเรียนสีเขียว       /    2
557
31912
ธนกฤษ  กฤษฎาการภิญโญ 5 15 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    3
558
32367
ธีรดนย์  หอมคำ 5 15 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    4
559
32368
ธีรภัทร  มั่นสัตย์ 5 15 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    5
560
32371
นักรบ  นะรุน 5 15 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    6
561
34779
จิราธิวัฒน์  อนันต์ 5 15 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    7
562
31746
นวรัตน์  บุญสิทธิ์ 5 15 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    8
563
31755
พิชยา  พรมมาตย์ 5 15 GSP       / GeoGebra    9
564
31759
ภัทรานิษฐ์  เวชกามา 5 15 GSP       / GeoGebra    10
565
31797
ปรินทร  โคนาบาล 5 15 ห้องเรียนสีเขียว       /    11
566
31884
จุฑารัตน์  นิมิตร 5 15 ห้องเรียนสีเขียว       /    12
567
31891
ธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล 5 15 ห้องเรียนสีเขียว       /    13
568
32372
กนกกร  สืบสา 5 15 GSP       / GeoGebra    14
569
32373
กนกอร  คำปลิว 5 15 GSP       / GeoGebra    15
570
32374
กาญจน์สุดา  เสนา 5 15 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    16
571
32375
กานต์ธิดา  โสวัน 5 15 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    17
572
32376
จริยพร  ค้าเจริญ 5 15 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    18
573
32378
จุฬาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์ 5 15 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    19
574
32379
ชนนิกานต์  อาภรศรี 5 15 ห้องเรียนสีเขียว       /    20
575
32385
นภัทร  จูมสิมมา 5 15 ห้องเรียนสีเขียว       /    21
576
32387
บุษกล  สุนทรสถิตย์วงศ์ 5 15 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    22
577
32389
ปิ่นนภา  ปกป้อง 5 15 วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์       /    23
578
32390
ภัทรพร  กอไธสง 5 15 GSP       / GeoGebra    24
579
32391
สิรินทิพย์  บุญตา 5 15 GSP       / GeoGebra    25
580
34780
นภัส  ศิริชนะ 5 15 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    26
581
34781
คณิตา  พาลา 5 15 GSP       / GeoGebra    27
582
34782
ชนกฤทัย  ผิวไสยยา 5 15 GSP       / GeoGebra    28
583
34783
ทักษพร  คูณเรือง 5 15 ห้องเรียนสีเขียว       /    29
584
34784
พรหมพร  ภัทรดำรงค์ 5 15 GSP       / GeoGebra    30
585
31774
ต่อลาภ  ธานี 5 16 Skit       /    1
586
32393
คฑาวุธ  นามสุข 5 16 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    2
587
32394
ชลณธา  ศรีเลิศ 5 16 นักศึกษาวิชาทหาร*ผ่านการคัดเลือก       /    3
588
32395
นพวิชญ์  พวงคต 5 16       /    4
589
31769
โสภิตชา  จำปาทิพย์ 5 16 Skit       /    5
590
31885
ชลาลัย  องอาจ 5 16 Skit       /    6