-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
เลขที่
ครู
อ.
#
พ.
#
1
33272
กิตตินันท์  บุษดี 5 1 1 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
2
33276
ชยุตม์  ศรีลา 5 1 2 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
3
33286
อิทธิพล  ละมูล 5 1 3 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
4
33353
จิรพัฒน์  นาดี 5 1 4 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
5
33355
ภัทรพล  สันทวี 5 1 5 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
6
33358
อดิเทพ  ประสงค์ 5 1 6 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
7
33392
กฤษณพงศ์  ยอดจิต 5 1 7 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
8
33395
ชัยบดินทร์  ชัยช่วย 5 1 8 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
9
33397
นิรุจ  สีขาว 5 1 9 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
10
33401
อดิกานต์  ลีลา 5 1 10 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
11
33482
วินัย  จันทิวา 5 1 11 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
12
33484
อดิเรก  ประสงค์ 5 1 12 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
13
33560
รวิศวงษ์  จันทร์กระจ่าง 5 1 13 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
14
33843
ศิวพล  ไชยพรม 5 1 14 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
15
36265
กฤติพงษ์  ดาวไสย์ 5 1 15 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
16
33289
กุลธิดา  กองแก้ว 5 1 16 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
17
33290
เกวลิน  สังสัมฤทธิ์ 5 1 17 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
18
33299
นัทธมน  สีคำ 5 1 18 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
19
33301
บวรรัตน์  ศรีวรรณะ 5 1 19 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
20
33302
ปานตะวัน  พลเสนา 5 1 20 214 A-math ม.ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
21
33303
ปารีนา  เติมบุญ 5 1 21 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
22
33308
สิริกร  กลมพันธ์ 5 1 22 214 A-math ม.ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
23
33311
เอมิกา  ยืนยาว 5 1 23 214 A-math ม.ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
24
33330
ธิดารัตน์  พูลมี 5 1 24 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
25
33339
มนสิชา  ชมเดช 5 1 25 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
26
33350
อภิชญา  ครองใจ 5 1 26 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
27
33364
ณัฎฐนิชา  กิ่งแก้ว 5 1 27 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
28
33369
พรชิตา  โพธิ์ขาว 5 1 28 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
29
33391
อัญญารัตน์  นามวงค์ 5 1 29 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
30
33421
พิณทองธาร  พลรักษ์ 5 1 30 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
31
33427
สุภัสตรา  ศรีสวัสดิ์ 5 1 31 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
32
33456
นุชวรา  อรรคบุตร 5 1 32 433 รักษ์วิถีไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
33
33495
นันทิชา  สุโสภา 5 1 33 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
34
33532
ณัฏฐธิดา  ผิวบาง 5 1 34 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
35
33851
โชติกา  ศิริบูรณ์ 5 1 35 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
36
33852
ณรรฎฐกมล  แก้วคำสอน 5 1 36 322 ห้องเรียนสีเขียว       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
37
33859
สุวิมล  นวลดั้ว 5 1 37 322 ห้องเรียนสีเขียว       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
38
34806
ปทิตตา  การะเกษ 5 1 38 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
39
36266
อารยา  หล้ามา 5 1 39 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
40
36267
สุทธิดา  เกษหงษ์ 5 1 40 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
41
36268
นกมลวรรณ  เนียมพันธ์ 5 1 41 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
42
33315
บวรนันต์  ตะบองทอง 5 2 1 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
43
33318
ภานุพงค์  สอนศรี 5 2 2 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
44
33359
อภิรักษ์  สีมาวัน 5 2 3 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
45
33399
วรวุฒิ  จันทร์เกษ 5 2 4 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
46
33400
ศักดิ์ณรินทร์  ประทุมทิพย์ 5 2 5 338 ช่างเถอะ       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
47
33445
อภิรักษ์  เสนาจ 5 2 6 433 รักษ์วิถีไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
48
33476
ธนากร  สิงขร 5 2 7 338 ช่างเถอะ       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
49
33526
อิศรานุวัฒน์  กระเสียน 5 2 8 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
50
33556
ธนกร  ทานะมัย 5 2 9 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
51
33592
กฤษฎา  คำมาโฮม 5 2 10 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
52
33711
ธรรมลักษณ์  ปราบเสียง 5 2 11 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
53
33790
เจตน์สฤษฎิ์  เจริญเชาว์ 5 2 12 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
54
33832
เฉลิมพงศ์  พรหมโลก 5 2 13 338 ช่างเถอะ       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
55
33842
ราชฤทธิ์  สุภสร 5 2 14 338 ช่างเถอะ       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
56
33298
ณัฐริกา  ไชยคุณ 5 2 15 214 A-math ม.ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
57
33307
เมวิสา  พาแก้ว 5 2 16 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
58
33309
สุจิตรา  มูลตระกูล 5 2 17 214 A-math ม.ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
59
33328
ฑิตยาพร  สมจันทร์ 5 2 18 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
60
33329
ณัฏฐณิชา  บุญช่วย 5 2 19 707 ยูโด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
61
33336
พัชราภา  รักษาภักดี 5 2 20 717 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
62
33345
ศศิธร  วงษ์อนันต์ 5 2 21 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
63
33351
อรพรรณ  อัตพงค์ 5 2 22 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
64
33361
จิรัฐิพร  ชาติดร 5 2 23 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
65
33363
ญาณิศา  รัตนะวัน 5 2 24 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
66
33365
ณัฐณิชา  ครองชัย 5 2 25 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
67
33367
นุชนาฏ  กองแก้ว 5 2 26 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
68
33368
ประทิตตา  บุญสุข 5 2 27 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
69
33376
วรนุช  วงษาบุตร 5 2 28 980 คอมพิวเตอร์       / คอมพิวเตอร์ ม ปลาย   
70
33387
หทัยภัทร์  คณะเมือง 5 2 29 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
71
33407
ชลนิชา  เพ็งธรรม 5 2 30 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
72
33410
ณภาภัช  เมียละเมตร 5 2 31 980 คอมพิวเตอร์       /   
73
33412
ณัฐมน  รุ่งเรือง 5 2 32 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
74
33429
อรสุภา  จารนัย 5 2 33 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
75
33502
พจมาน  สืบสา 5 2 34 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
76
33531
ณภัทรยดา  บุญชิต 5 2 35 707 ยูโด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
77
33850
ชุติกาญจน์  ธรรมวงษ์ 5 2 36 322 ห้องเรียนสีเขียว       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
78
33884
ภัทรนันท์  น้อยพลาย 5 2 37 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
79
36270
ผริดา  บัวเตย 5 2 38 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
80
36271
ณัฐวดี  ผิวนวล 5 2 39 733 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
81
36272
ฐิติชญา  วันเจริญ 5 2 40 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
82
33317
พัทธดนย์  โคตสีสาย 5 3 1 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
83
33354
ณวัฒน์  นามนัย 5 3 2 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
84
33357
สารกิจ  นาคเขียว 5 3 3 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
85
33398
ภควัต  งาสุ้ย 5 3 4 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
86
33554
ณัฎฐนิธิ  อินทจร 5 3 5 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
87
33607
ศิรวิทย์  นามวงศ์ 5 3 6 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
88
33644
ภาณุ  วงษ์ทอง 5 3 7 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
89
36273
อัศฎายุธ  สุกุล 5 3 8 516 ตะกร้อ*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
90
36274
ศุภกิต  ทองแดง 5 3 9 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
91
36275
ณัฐพล  กองทอง 5 3 10 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
92
33334
เบญญาภา  แสนสุขใส 5 3 11 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       / นักศึกษาวิชาทหาร*   
93
33337
เพชรลดา  เหล็กเพ็ชร 5 3 12 717 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
94
33388
อภิญญา  ทัดเทียม 5 3 13 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
95
33390
อรนันท์  ครองใจ 5 3 14 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
96
33430
อาทิตญา  ทวี 5 3 15 608 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
97
33450
ฐิติกาล  เครือสิงห์ 5 3 16 419 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
98
33458
ประเสริฐศรี  สุปัตติ 5 3 17 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
99
33491
จุฬาลักษณ์  บุญรักษา 5 3 18 310 โครงงานวิทย์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
100
33494
ธันยกานต์  อำพันธ์ 5 3 19 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
101
33500
ปนัดดา  กันชัย 5 3 20 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
102
33503
ภัทรพร  ต้นทองดี 5 3 21 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
103
33505
เมธีญา  มณีรัตน์ 5 3 22 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
104
33530
ชนกพร  ศรีวงษ์ 5 3 23 707 ยูโด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
105
33542
ภัทรวิรินทร์  บุญธรรม 5 3 24 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
106
33546
ศยามล  ดาวสุก 5 3 25 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
107
33566
จารุวรรณ  สารแสง 5 3 26 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
108
33574
นัฐพร  เคารพ 5 3 27 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
109
33591
อาทิตยา  พันสาย 5 3 28 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
110
33623
แพรวผกา  ส่องศรี 5 3 29 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
111
33629
สุชานาฎ  วงค์งาม 5 3 30 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
112
33671
อินทิรา  ภูมิแกดำ 5 3 31 107 แต่งคำประพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
113
33883
เปรมชนัน  เพียร์ซ 5 3 32 608 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /   
114
36277
อัยยรัตน์  วุฒิวงศ์ 5 3 33 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
115
36278
อริยา  คงราช 5 3 34 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
116
36279
รุ่งรัตน์ดา  คำทรัพย์ 5 3 35 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
117
36280
ภัทรวดี  ละมูล 5 3 36 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
118
36281
ปารัญญา  อุปสุข 5 3 37 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
119
36282
ปวีณ์นุช  ดวงแก้ว 5 3 38 310 โครงงานวิทย์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
120
36283
นิชานันท์  วงค์ฝ่ายแดง 5 3 39 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
121
36284
กมลพิชญ์  พิมศรี 5 3 40 419 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
122
36443
จันทกานต์  แวดไชยสงค์ 5 3 41 880 ภาษาจีนทั่วไป       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
123
33472
คณิศร  คำผง 5 4 1 970 เคหศาสตร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
124
33483
สุวัฒน์  บุญญาสุ 5 4 2 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
125
33525
อัมรินทร์  กิ่งทวยหาญ 5 4 3 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
126
33558
พัชรพล  เกยมาศ 5 4 4 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
127
33598
ธีรินทร์  สราญรมย์ 5 4 5 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
128
33610
อนุชา  กุลบุตร 5 4 6 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
129
33678
นครินทร์  แววพุก 5 4 7 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
130
33679
นนทวัฒน์  ยุบลชิตร 5 4 8 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
131
36285
สุกฤษฏิ์  โพธิ์ศรี 5 4 9 723 ห้องสมุด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
132
37193
เจษฐภูมิ  จันถา 5 4 10 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
133
33362
เจตปรียา  สินลอย 5 4 11 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
134
33408
โชติกา  โยเซกิ เวียนวงศ์ 5 4 12 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
135
33416
นภัสนันท์  ศรีนุเคราะห์ 5 4 13 723 ห้องสมุด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
136
33417
นารีรัตน์  พลพวง 5 4 14 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
137
33420
พรพิชญา  ชาลี 5 4 15 605 นาฏศิลป์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
138
33428
อรจิรา  ภักพวง 5 4 16 505 ยสร.       /   
139
33448
ชาลิสา  ประสิทธิ์ 5 4 17 970 เคหศาสตร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
140
33464
วชิราลักษ์  จันทร์สมุด 5 4 18 433 รักษ์วิถีไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
141
33465
ศศิธร  แสงโชติ 5 4 19 879 วัฒนธรรมญี่ปุ่น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
142
33470
อินทรา  ระมาย 5 4 20 970 เคหศาสตร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
143
33499
ปณิดา  ศรีปัญญา 5 4 21 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
144
33501
ปัทมาพร  วงวารี 5 4 22 505 ยสร.       /   
145
33583
มนัสนันท์  สูงสุด 5 4 23 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
146
33587
สิรินยา  แม่นทอง 5 4 24 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
147
33614
ธนัญชิดา  กิ่งทะวงษ์ 5 4 25 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
148
33618
นันธิดา  บัวงาม 5 4 26 433 รักษ์วิถีไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
149
33622
พัชรี  นิยมวงศ์ 5 4 27 615 Creative Art *       /   
150
33657
ชลธิชา  ชอบมาก 5 4 28 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
151
33853
ถิรมนัส  กล้าหาญ 5 4 29 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
152
36286
อินธิรา  แสงฉวี 5 4 30 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
153
36287
สุวิมล  หวลคนึง 5 4 31 970 เคหศาสตร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
154
36288
สุชาวดี  ไชยบุญเรือง 5 4 32 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
155
36289
วัชโรดม  ตุ้มคง 5 4 33 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
156
36290
เพ็ชรรีย์  พันธ์ทอง 5 4 34 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
157
36291
พิยดา  โพธิพันธ์ 5 4 35 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
158
36292
พันไมล์  พันธะโคตร 5 4 36 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
159
36293
ปริยาภัทร  กงแก้ว 5 4 37 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
160
36294
ณัฐรุจา  นราวงษ์ 5 4 38 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
161
36295
ชัญญา  บุลา 5 4 39 970 เคหศาสตร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
162
36296
จิราพัชร  เนียมมูล 5 4 40 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
163
33319
สถิตย์  คำผง 5 5 1 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
164
33356
รัตนชัย  ซื่อตรงบูชา 5 5 2 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
165
33394
เจษฏา  นาคินี 5 5 3 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
166
33473
ชาติลือชา  ดวงใจ 5 5 4 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
167
33480
พีรพัฒน์  สีดา 5 5 5 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
168
33674
ชัยวัฒน์  สาวันดี 5 5 6 428 กฎหมายเบื้องต้น       / เกษตร/อุตสาหกรรม   
169
33788
อัมรินทร์  รัตนโสภา 5 5 7 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
170
36297
วีรศักดิ์  หาวรรณ์ 5 5 8 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
171
36298
นันทวุฒิ  สถาวร 5 5 9 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
172
36299
ธวัชชัย  มาระสา 5 5 10 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
173
37197
จรณชัย  ดิษฐสุนนท์ 5 5 11 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
174
33332
นิธิพร  ศรีหาเวช 5 5 12 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
175
33338
ภัณทิรา  ถิระโคตร 5 5 13 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       /   
176
33360
กัลยา  ศรแก้ว 5 5 14 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
177
33372
พัชราภรณ์  ชินรัมย์ 5 5 15 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
178
33384
สุภาพร  เปรียบเทียบ 5 5 16 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
179
33385
สุวดี  มะณีจันทร์ 5 5 17 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
180
33405
ขวัญจิรา  ปัทมจิรายุวัฒน์ 5 5 18 885 Khmer Cartoon Book       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
181
33413
ณัฐสุดา  หอมคำ 5 5 19 505 ยสร.       /   
182
33454
นันทวดี  พิมาทัย 5 5 20 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
183
33455
นิตติยา  ยอดศรี 5 5 21 433 รักษ์วิถีไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
184
33508
สิริวิภา  ศรีมงคล 5 5 22 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
185
33538
พิมพ์มาดา  พิมพ์น้อย 5 5 23 724 คอมพิวเตอร์ ม ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
186
33568
จิราพร  มูลเสนา 5 5 24 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
187
33576
เบญญาภา  โดเรสบาบีโลเนีย 5 5 25 869 Singing English Songs       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
188
33615
ชลธิชา  โชชื่น 5 5 26 801 GAT (Eng)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
189
33616
ชาคริยา  อ้วนคำภา 5 5 27 869 Singing English Songs       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
190
33650
กฤติมา  เที่ยงทัศน์ 5 5 28 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
191
33733
ชญานุท  บุญประดิษฐ์ 5 5 29 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
192
33776
นันท์นภัส  จันทร์สว่าง 5 5 30 723 ห้องสมุด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
193
33831
พรพรรณ  ลาประวัติ 5 5 31 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
194
33879
ณัฐหทัย  บุญเยี่ยม 5 5 32 801 GAT (Eng)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
195
36300
อัปสร  เลิศศรี 5 5 33 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
196
36301
สุมณี  ลาธุลี 5 5 34 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
197
36302
สุภาสิณี  พรมชาติ 5 5 35 410 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
198
36303
วริศรา  อินทะพันธ์ 5 5 36 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
199
36304
รุ่งทิวา  ภาราศรี 5 5 37 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
200
36305
รวีวรรณ  ก้านสี 5 5 38 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
201
36306
เบญจวรรณ  วัญญะ 5 5 39 410 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
202
36307
ณัฐกฤตา  อังคะณา 5 5 40 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
203
36308
กานต์พิชชา  บุญผาลา 5 5 41 723 ห้องสมุด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
204
37194
สุภัสสรา  บุญลา 5 5 42 410 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
205
33274
จารุปกรณ์   สังสัมฤทธิ์ 5 6 1 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       /   
206
33314
ธนภูมิ  ตองอบ 5 6 2 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
207
33396
ธนบัตร  วันศรี 5 6 3 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
208
33479
พัชรพล  เผ่าเพ็ง 5 6 4 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
209
33555
ดุลยวัต  เบ้ามา 5 6 5 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
210
33557
ปรีดี  ศรีโทน 5 6 6 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
211
33593
คณากร  ขุขันธ์เขต 5 6 7 610 โยธวาทิต       /   
212
33599
นพรัตน์  คำจุ่น 5 6 8 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
213
33601
ภัทรพงศ์  ดาวไสย์ 5 6 9 962 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
214
33722
นิรวิทย์  อุดด้วง 5 6 10 413 โปงลาง       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
215
36309
อิสรายุทธ  จันทกรณ์ 5 6 11 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
216
37195
จิรโชติ  สมอทอง 5 6 12 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
217
33322
กัญญา  ศรไชยญาติ 5 6 13 717 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
218
33374
ภัคจิรา  ลาพรมมา 5 6 14 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
219
33377
วิภวานี  รวมจิตร 5 6 15 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
220
33469
หนึ่งฤทัย  ใจงาม 5 6 16 869 Singing English Songs       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
221
33471
อุไรพร  ดวงแก้ว 5 6 17 869 Singing English Songs       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
222
33493
ฑิมพิกา  สรรพสาร 5 6 18 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
223
33497
เนตรนรินทร์  พนม 5 6 19 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
224
33511
อัญชลี  กฤษฎาชาตรี 5 6 20 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
225
33536
ปริยากร  หอมดวงศรี 5 6 21 733 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
226
33543
วรกมล  วงค์พุฒ 5 6 22 724 คอมพิวเตอร์ ม ปลาย       /   
227
33547
ศุภนุช  พรำนัก 5 6 23 707 ยูโด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
228
33582
ภัทรศยา  กันเทพา 5 6 24 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
229
33670
อนุธิดา  นาราช 5 6 25 107 แต่งคำประพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
230
33697
ณัฐรดา  บุญเจริญ 5 6 26 614 ศิลปะ *       /   
231
33745
อภิรดี  ยงเจริญ 5 6 27 962 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
232
33881
ปรายฝน  สาระวัน 5 6 28 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
233
36310
อรอนงค์  ยันยงค์ 5 6 29 733 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
234
36311
อรนภา  ศิริวัฒน์ 5 6 30 724 คอมพิวเตอร์ ม ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
235
36312
อนุวรรณ  อินทะชาติ 5 6 31 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
236
36313
มนัสนันท์  วัตตะกุมาร 5 6 32 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
237
36314
ปาลิดา  ยาเคน 5 6 33 733 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
238
36315
ปริศนา  ฤทธิโส 5 6 34 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
239
36316
บัณทิตา  ศรีเมือง 5 6 35 733 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
240
36317
ณัฐธิกาพร  มัชฌิมา 5 6 36 879 วัฒนธรรมญี่ปุ่น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
241
36318
ณัฐณิชา  ผาสีดา 5 6 37 733 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)       /   
242
36319
ฐิติวรณ์  จันทร์แจ้ง 5 6 38 614 ศิลปะ *       /   
243
36320
ชุนิภรณ์  ตรีเงิน 5 6 39 428 กฎหมายเบื้องต้น       /   
244
36321
กมลรัตน์  วรรณทอง 5 6 40 869 Singing English Songs       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
245
36322
กณิกา  โภคพันธ์ 5 6 41 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
246
33312
กิตติพงศ์  คุ้มครอง 5 7 1 608 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
247
33352
กิตติพงษ์  สรรพโภชน์ 5 7 2 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
248
33449
ชนะภัย  กุลบุตร 5 7 3 424 กฎหมายน่ารู้       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
249
33520
ธนพนธ์  บุตรสมาน 5 7 4 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
250
33640
นัฐวุฒิ  เรืองเดช 5 7 5 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
251
33646
เมธาสิทธิ์  งามแสง 5 7 6 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
252
33752
กิติภูมิ  ด้วงคำ 5 7 7 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
253
36323
ไกรวิทย์  ดาวไสย์ 5 7 8 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
254
33347
ศิริลักษ์  การะเกษ 5 7 9 980 คอมพิวเตอร์       /   
255
33371
พริกรรณ์  พรหมนิ่ม 5 7 10 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
256
33378
วิลาวัลย์  ฉัตรสุวรรณ 5 7 11 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
257
33381
สราวรรณ  สรีโกศล 5 7 12 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
258
33389
อมรรัตน์  พรหมศักดิ์ 5 7 13 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
259
33402
กมลวรรณ  แสงยา 5 7 14 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
260
33411
ณัฐกฤตา  ชัยวัชรเดชา 5 7 15 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
261
33415
ทิพรดา  อัตพันธ์ 5 7 16 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
262
33422
วิชญาพร  สงครามไชย 5 7 17 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
263
33423
วิมลสิริ  ธำรงวิริยรัตน์ 5 7 18 723 ห้องสมุด       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
264
33431
เอวิตรา  พันธ์งาม 5 7 19 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
265
33461
พรวิภา  ช่างเพ็ชร 5 7 20 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
266
33534
ธารทิพย์  คณะนา 5 7 21 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
267
33541
ภัทรชนก  ผ่องราษี 5 7 22 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
268
33549
สุกัญญา  บุญล้ำ 5 7 23 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
269
33564
กนกลักษณ์  อ่อมแก้ว 5 7 24 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
270
33569
ชญาดา  ธูปสกุล 5 7 25 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
271
33584
ลภัสรดา  กินรา 5 7 26 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
272
33588
สุฐิดา  ศรีมาคำ 5 7 27 103 ประชาสัมพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
273
33590
อรจิรา  จันทะศิลา 5 7 28 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
274
33611
กชการ  ยิ่งชาติ 5 7 29 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
275
33624
แพรวา  บัวผัน 5 7 30 615 Creative Art *       /   
276
33630
อนุธิดา  อุทชา 5 7 31 615 Creative Art *       /   
277
33655
จิราภา  ฝั่งทะเล 5 7 32 322 ห้องเรียนสีเขียว       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
278
33666
ศิริรัตน์  ขันพันธ์ 5 7 33 424 กฎหมายน่ารู้       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
279
33748
ผกามาศ  ภักเกลี้ยง 5 7 34 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
280
34815
กนกรดา  กอบุตร 5 7 35 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
281
36324
วนิดา  สำลี 5 7 36 970 เคหศาสตร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
282
36325
ธมลวรรณ  จอมกลาง 5 7 37 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา มผ   
283
36327
จุฑามาศ  ป้องสิงห์ 5 7 38 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
284
33433
จิรเมท  ห่อทรัพย์ 5 8 1 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
285
33515
จรัญ  คณะวาปี 5 8 2 116 GAT -เชื่อมโยง       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
286
33519
ธนกฤษฎ์  โคตรชัย 5 8 3 801 GAT (Eng)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
287
33596
ธนกฤต  รัตนะวัน 5 8 4 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
288
33637
ธณณัญฐ์  สุวรรณกูฏ 5 8 5 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
289
33645
ภาสกรณ์  สมเพ็ชร 5 8 6 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
290
33682
พัชรพล  ไมตรีพันธ์ 5 8 7 103 ประชาสัมพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
291
33727
วัชรพล  คุณา 5 8 8 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
292
34810
ฐปนา  อัมเรศ 5 8 9 516 ตะกร้อ*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
293
36328
อภิวัฒน์  คนไว 5 8 10 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
294
36329
รัชชานนท์  สุวรรณสพ 5 8 11 516 ตะกร้อ*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
295
36330
ปรเมษฐ์  จามะรีย์ 5 8 12 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
296
33323
กุลนันท์  หมัดขาว 5 8 13 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
297
33341
เมธาวี  พรมจารี 5 8 14 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
298
33370
พรลภัส  มากดี 5 8 15 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
299
33375
รัฐญาภรณ์  สว่างรอบ 5 8 16 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
300
33383
สุทธิกานต์  ศรีบุรินทร์ 5 8 17 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
301
33406
คำภีรพรรณ  ทองคำบุตร 5 8 18 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
302
33418
บัวเพ็ญพุทธ  นันทิทรรภ 5 8 19 428 กฎหมายเบื้องต้น       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
303
33425
สุพรรษา  ชมภูพื้น 5 8 20 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
304
33506
ยิ่งนรา  ไชยภักดี 5 8 21 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
305
33510
อรุชา  จันทร์ผ่อง 5 8 22 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
306
33528
จริยา  สายเบาะ 5 8 23 724 คอมพิวเตอร์ ม ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
307
33548
สิรินทิพย์  จันทวัน 5 8 24 970 เคหศาสตร์       /   
308
33550
สุพิชญา  ปัญญาวัน 5 8 25 970 เคหศาสตร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
309
33571
ณัฐธยาน์  วันดี 5 8 26 103 ประชาสัมพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
310
33575
นันธิดา  คำแพงจีน 5 8 27 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
311
33579
เพชรลดา  มะณี 5 8 28 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
312
33585
วชิราภรณ์  โตมร 5 8 29 103 ประชาสัมพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
313
33586
วิภาวี  สุระชาติ 5 8 30 103 ประชาสัมพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
314
33613
กันต์ฤทัย  สีดา 5 8 31 615 Creative Art *       /   
315
33621
ผกายมาศ  สารภาพ 5 8 32 962 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
316
33659
ธมลวรรณ  แสงกล้า 5 8 33 322 ห้องเรียนสีเขียว       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
317
33702
ศิริพัฒน์  รัตนา 5 8 34 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
318
33704
สุนิตตา  ไพศาล 5 8 35 103 ประชาสัมพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
319
33781
มณีรัตน์  กลมพันธ์ 5 8 36 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
320
35586
ขันธ์เงิน  ลิวรัตน์ 5 8 37 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
321
36331
รัชดา  อ้วนคำภา 5 8 38 116 GAT -เชื่อมโยง       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
322
36332
ประภัสสร  จันทะมุด 5 8 39 116 GAT -เชื่อมโยง       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
323
36333
ธัญพิชชา  บุญทา 5 8 40 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
324
33275
จิรชัย  พึมขุนทด 5 9 1 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
325
33440
พิราม  ละเลิศ 5 9 2 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / Pat 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน   
326
33639
ธัชกร  ลาภอุดมสกุล 5 9 3 410 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
327
33673
กิตติศักดิ์  เกษกรณ์ 5 9 4 880 ภาษาจีนทั่วไป       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
328
36334
พีรพัฒน์  ครองเมือง 5 9 5 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
329
36335
นวพล  สามสี 5 9 6 516 ตะกร้อ*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
330
36336
จักรพันธ์  แสงกอง 5 9 7 610 โยธวาทิต       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
331
33295
โชติกา  พินธุรักษ์ 5 9 8 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
332
33297
ณัฐธิดา  ผิวอ่อน 5 9 9 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       /   
333
33310
เสาวลักษณ์  ชนะชาติ 5 9 10 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
334
33452
นริตา  ปานประชาติ 5 9 11 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
335
33492
ชนัญชิตา  ปิ่นคล้าย 5 9 12 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
336
33498
เบญญาภา  นามวงศ์ 5 9 13 419 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
337
33504
มณฑิรา  นิวาท 5 9 14 880 ภาษาจีนทั่วไป       /   
338
33537
พลอยใส  สายแวว 5 9 15 724 คอมพิวเตอร์ ม ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
339
33651
กะรัตเพชร  ไชยบัว 5 9 16 107 แต่งคำประพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
340
33654
กำไรทอง  ขานะโล 5 9 17 107 แต่งคำประพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
341
33660
นริตา  คูณสุข 5 9 18 107 แต่งคำประพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
342
33663
ศรินดา  แก้วมูล 5 9 19 107 แต่งคำประพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
343
33667
สิฏฐวลี  ลายทอง 5 9 20 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
344
33734
ตะวัน  มูลแก้ว 5 9 21 608 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /   
345
33735
ธนภรณ์  บุญเรือง 5 9 22 608 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
346
33738
นิศากร  วิลาศรัตนโยธิน 5 9 23 419 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
347
33772
ดวงฤทัย  แก้วรักษา 5 9 24 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
348
33783
อังศุวีร์  กองทอง 5 9 25 419 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
349
33821
สุภาพิชญ์  ศิริมา 5 9 26 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
350
36337
อริศรา  ด้วงทอง 5 9 27 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
351
36338
สุชานาฎ  ชุ่มใจ 5 9 28 605 นาฏศิลป์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
352
36339
สุกานดา  มั่นชาติ 5 9 29 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
353
36340
สร้อยฟ้า  ผิวอ่อน 5 9 30 869 Singing English Songs       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
354
36341
รุ่งธิวรรณ  โสภาจันทร์ 5 9 31 608 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
355
36342
ภณิตา  นาคเกษม 5 9 32 880 ภาษาจีนทั่วไป       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
356
36343
พัชราภา  เครือพันธ์ 5 9 33 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
357
36344
ปาลิตา  เมาหวล 5 9 34 614 ศิลปะ *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
358
36346
ณัฐธิชาภรณ์  วันเพ็ง 5 9 35 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
359
36347
ณัฏฐา  นิวาส 5 9 36 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
360
36348
ฎารณี  จันทร์นาม 5 9 37 880 ภาษาจีนทั่วไป       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
361
36349
ชลธิชา  จันทร์นาม 5 9 38 880 ภาษาจีนทั่วไป       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
362
36350
จิรัชยาภรณ์  แก้ววงษา 5 9 39 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
363
36351
กัญญาพัชร  เนียมจิตร 5 9 40 607 ปฏิบัติ (กีตาร์)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
364
37218
กาญจน์มณี  แซ่ฉั่ว 5 9 41 804 Learning English with Movies       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
365
33444
อดิรุจ  หวานสูงเนิน 5 10 1 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       /   
366
33485
อภิศักดิ์  คำประเสริฐ 5 10 2 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
367
33524
อดิเทพ  เกมชัยภูมิ (ขาดนาน) 5 10 3 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
368
33563
อนุภัทร  แซ่ตง 5 10 4 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
369
33604
วีรยุทธ  คะนอง (ขาดนาน) 5 10 5 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
370
33634
ฐาปกรณ์  ต้นงอ 5 10 6 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
371
33641
พงศกร  ศาลาน้อย 5 10 7 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       /   
372
33642
พัทวานิช  ทิมา 5 10 8 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
373
33675
ณัฐกิตต์  สุภะเกษ 5 10 9 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
374
33706
อมรเทพ  ก้อนคำดี 5 10 10 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
375
33715
ณัฐดนัย  ละมูล 5 10 11 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
376
33726
ราชัน  สุขเกษม 5 10 12 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
377
33761
ธนวัฒน์  สุระชาติ 5 10 13 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา มผ   
378
33793
เกียรติศักดิ์  สนทยา 5 10 14 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
379
33795
จิรวัฒน์  อัศดร 5 10 15 113 Read for Life(รักษ์การอ่าน)       /   
380
35621
อัครเดช  ดวงศรี 5 10 16 708 DIY (ทำด้วยตนเอง)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
381
36352
อนุรักษ์  ธะนู 5 10 17 113 Read for Life(รักษ์การอ่าน)       /   
382
36353
ศิวกร  พวงขจร (ขาดนาน) 5 10 18 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
383
36354
ปฏิพล  เคนทองที 5 10 19 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
384
36355
ธีระวัฒน์  ภูลายยาว 5 10 20 113 Read for Life(รักษ์การอ่าน)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
385
36356
ธนากร  มวลสุข 5 10 21 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
386
36357
ธนา  สุวรรณ 5 10 22 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
387
36441
บุญญฤทธิ์  ชัยผา 5 10 23 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
388
33346
ศิริพร  แซ่พร่าน 5 10 24 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
389
33535
นิตยาพร  เริงนิรันดร์ 5 10 25 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       / แบดมินตัน   
390
33551
อาทิตยา  ชินวิวัฒนชัยกุล 5 10 26 403 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
391
33626
รสรินทร์  สุวรรณะ 5 10 27 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
392
33661
พรรษา  อินทะพันธ์ 5 10 28 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       / แบดมินตัน   
393
33693
กัญจน์ชญา  พูลสุขธนิตย์ 5 10 29 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
394
33739
ณัฐฐาวีรนุช  ทองสวัสดิ์ 5 10 30 708 DIY (ทำด้วยตนเอง)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
395
33777
นิภาภรณ์  ทองสวัสดิ์ 5 10 31 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
396
33789
สุนารี  ศรีสวย 5 10 32 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
397
33830
สมฤทัย  นวนแย้ม 5 10 33 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
398
35602
เกวลิน  ดวงศรี 5 10 34 708 DIY (ทำด้วยตนเอง)       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
399
36359
อรดี  ระกำ 5 10 35 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
400
36360
อทิตยา  ธรรมเจริญ 5 10 36 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
401
36361
สุธาดา  ใจงาม 5 10 37 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
402
36362
ศศินิภา  สีนวน 5 10 38 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
403
36363
ปิยาอร  คำมุงคุณ 5 10 39 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       / แบดมินตัน   
404
36364
ปนัดดา  ทองบุตร 5 10 40 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
405
36365
สโรชา  ยุวพรม 5 10 41 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
406
36366
ธันยพร  มุ่งมาตย์ 5 10 42 322 ห้องเรียนสีเขียว       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
407
36367
ทัศน์ดาว  เนียนแนบ 5 10 43 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
408
36368
กอบกาญจน์  อ่อนยอง 5 10 44 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
409
36369
กรรณิการ์  ชินศรี 5 10 45 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
410
33437
นวพล  วรรณจู 5 11 1 856 การท่องเที่ยว ม. ปลาย       / นักศึกษาวิชาทหาร*   
411
33487
อานัติ  กอน้อย 5 11 2 856 การท่องเที่ยว ม. ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
412
33513
กลทีป์  ตาสรี 5 11 3 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
413
33562
สรวิชญ์  วงค์บุดดี 5 11 4 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
414
33602
ภาณุ  อินทรโสม 5 11 5 856 การท่องเที่ยว ม. ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
415
33608
สิรวิทย์  โคตรสาลี 5 11 6 962 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
416
33677
ธนิน  สุระชาติ 5 11 7 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
417
33707
อภิสิทธิ์  พวงบุตร 5 11 8 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
418
33730
สรศักดิ์  สุขเจริญ 5 11 9 413 โปงลาง       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
419
33801
นภดล  คำอุดม 5 11 10 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
420
33812
อลงค์กรณ์  พรบุญ 5 11 11 413 โปงลาง       /   
421
36370
สิปปกร  พลแสน 5 11 12 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
422
36371
ศิริพงษ์  บัวหอม 5 11 13 413 โปงลาง       /   
423
36372
วิศวะ  สุวรรณ์ 5 11 14 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
424
36373
มณฑล  สายโน 5 11 15 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
425
36374
ภูมิบดินทร์  พวงพิลา 5 11 16 410 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
426
36375
พรรษา  ละมูล 5 11 17 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
427
36376
ปริพัฒน์  บุญเสนอ 5 11 18 410 สังคมศึกษา       /   
428
36377
นิติพนธ์  สุวรรณะ 5 11 19 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
429
36378
เทพทัต  ศรไชยญาติ 5 11 20 856 การท่องเที่ยว ม. ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
430
36379
จักษณา  องอาจ 5 11 21 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
431
33527
คุณัชญา  ดิษเจริญ 5 11 22 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
432
33545
วิชุดา  พงษ์สวัสดิ์ 5 11 23 222 ฟุตซอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
433
33580
ฟาติมา  ดวงมาลา 5 11 24 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
434
33589
อรกัญญา  สายแวว 5 11 25 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
435
33619
ประติภา  คำเสนาะ 5 11 26 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
436
33625
รวิวรรณ  ปิตตาฝ้าย 5 11 27 512 แบดมินตัน       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
437
33627
วิริยดา  ยอดยศ 5 11 28 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
438
33656
ชญานี  บุญเจริญ 5 11 29 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
439
33692
กรกนก  ผ่องราศรี 5 11 30 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
440
33695
ฐิตาภา  จันทนา 5 11 31 103 ประชาสัมพันธ์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
441
33700
เพ็ญนภา  ลีลา 5 11 32 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       / K.L.W. คาร์แคร์   
442
33703
สุชาวดี  บุญสาร 5 11 33 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
443
33709
ณัฐธิดา  หงษ์มณี 5 11 34 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
444
33742
วรัญธร  วงษาชัย 5 11 35 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
445
33774
ธีราพร  ศรชัยญาติ 5 11 36 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
446
36380
อิสริยา  กล้าหาญ 5 11 37 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
447
36381
สุกัญญา  ใจสุข 5 11 38 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       / K.L.W. คาร์แคร์   
448
36382
วัลวิภา  ศรีบุญเรือง 5 11 39 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
449
36383
วรรณษา  ช่างชัย 5 11 40 410 สังคมศึกษา       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
450
36384
มิ่งขวัญ  เทพตาแสง 5 11 41 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       / K.L.W. คาร์แคร์   
451
36385
ปรางชนก  ถมสูงเนิน 5 11 42 505 ยสร.       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
452
36386
บัณฑิตา  อาการ 5 11 43 610 โยธวาทิต       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
453
36387
กัญญารัตน์  เสาร์เหลี่ยม 5 11 44 608 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
454
37228
ภัทรวดี  สนใจ 5 11 45       /   
455
33010
พรนรินทร์   วังคะฮาด 5 12 1 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
456
33441
วิชาวุธ  แก้วคะตา 5 12 1 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
457
33442
ศรชัย  สาสังข์ 5 12 2 726 K.L.W. คาร์แคร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
458
33443
ศักดิ์ชัย  ลูกรัตน์ 5 12 3 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
459
33514
คมสัน  วันอังคาร 5 12 4 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
460
33516
ชาญชัย  อินตะนัย 5 12 5 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
461
33648
อภิรักษ์  ทองพูล 5 12 6 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
462
33681
พงศกร  เป้งทอง 5 12 7 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
463
33686
วัชรพงษ์  สาลีธี 5 12 8 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
464
33690
ศักดิ์สิทธิ์  คมใส 5 12 9 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
465
33724
พิเชียร  วงค์คำ 5 12 10 869 Singing English Songs       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
466
33749
กิตติชัย  ทนงค์ 5 12 11 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
467
33768
วีรภัทร  ศรีโพนทอง 5 12 12 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
468
33796
จุติเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร 5 12 13 512 แบดมินตัน       /   
469
33797
ณภัทร  เหลืองงาม 5 12 14 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
470
33803
พันธวัฒน์  แก่นแก้ว 5 12 15       /   
471
36388
สุวิชากร  วอทอง 5 12 16 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
472
36389
วรรรกร  พรมสุวรรณ์ 5 12 17 330 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
473
36390
ภูเบศ  ลึกลาภ 5 12 18 729 เกษตร/อุตสาหกรรม       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
474
36391
ภูบดินทร์  สารสาตร 5 12 19 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
475
36392
ปัญญากร  กิ่งทอง 5 12 20 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
476
33386
หทัยชนก  พิมอุทา 5 12 21 506 เปตอง*       /   
477
33544
วรรณษา  จันทรขันตี 5 12 22 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
478
33567
จิดาภา  โสนาคา 5 12 23 856 การท่องเที่ยว ม. ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
479
33572
ดวงนภา  พิมพ์พัฒน์ 5 12 24 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
480
33573
นภัสรา  ขันตรี 5 12 25 856 การท่องเที่ยว ม. ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
481
33694
เกวลี  แซ่ลี 5 12 26 856 การท่องเที่ยว ม. ปลาย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
482
33699
พรธิดา  สงค์พิมพ์ 5 12 27 506 เปตอง*       /   
483
33779
ปนัดดา  เขียวอ่อน 5 12 28 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
484
33791
พรนภัส  วงษ์อนันต์ 5 12 29 506 เปตอง*       /   
485
33814
จุฑารัตน์  กิ่งก้าน 5 12 30 856 การท่องเที่ยว ม. ปลาย       /   
486
33817
ณัฐธิดา  คงราษี 5 12 31 980 คอมพิวเตอร์       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
487
33829
ปนัดดา  สุพันธ์ 5 12 32 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
488
36345
ธวัลรัตน์  ภูบุญพรม 5 12 33 112 ภาษาไทย       /   
489
36393
อาริสา  นิวาส 5 12 34 112 ภาษาไทย       / Pat 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน   
490
36394
สุวรรณา  ดัดสันเทียะ 5 12 35 112 ภาษาไทย       /   
491
36395
วารุณี  เมาหวล 5 12 36 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       /   
492
36396
พรนภา  โจมสติ 5 12 37 112 ภาษาไทย       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
493
36397
นภัสวรรณ  นนทา 5 12 38 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
494
36399
ทิพย์อัปสร  วงศ์ดี 5 12 39 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
495
36400
ณัฐชาวดี  ศรีสวย 5 12 40 427 นักศึกษาวิชาทหาร*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
496
36401
ณัฏฐณิชา  ชิณวงศ์ 5 12 41 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
497
36402
ชุติมา  กล่ำกลัด 5 12 42 615 Creative Art *       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
498
36452
ชยุดา   คุพันธ์ 5 12 43 857 ดูหนังฟังเพลงสากล       /   
499
33522
ศรายุทธ  บรรเทา 5 13 1 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
500
33552
เขมทัศน์  พันธ์ทอง 5 13 2 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
501
33828
กล้าณรงค์  แก้วสาย 5 13 3 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
502
36403
กันฑพงษ์  หงษ์ศรี 5 13 4 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
503
36404
ชลภัทร  สันทวี 5 13 5 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
504
36405
ชินวัตร  มีกุล 5 13 6 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
505
36406
ทินภัทร  สมนึก 5 13 7 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
506
36407
ธนวัฒน์  โคสา 5 13 8 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
507
36408
ธิติวุฒิ  ชุมคำ 5 13 9 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
508
36409
นที  พลาศรี 5 13 10 711 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /   
509
36410
นพดล  สำเนียงเพราะ 5 13 11 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
510
36412
พชรพล  กิจเจริญ 5 13 12 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
511
36413
พรเทพ  อ่อนทรวง 5 13 13 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
512
36414
พรรษวัฒน์  นามไพร 5 13 14 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       /   
513
36415
พีรนัย  บุญตา 5 13 15 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
514
36416
ภัทรชนน  ประพานศรี 5 13 16 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
515
36417
รัชชานนท์  ปันปา 5 13 17 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
516
36418
วันชนะ  คงปั้น 5 13 18 506 เปตอง*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
517
36419
ศักรินทร์  ควรสุข 5 13 19 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
518
36421
ศุภกร  สามบุญมี 5 13 20 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
519
36422
อนันตสิทธ์  แซ่บู๊ 5 13 21 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
520
36423
อภิเดช  เยาวนิช 5 13 22 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
521
36424
อมรรักษ์  เชื้อสอน 5 13 23 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
522
36446
กิตตินันท์   แก้วศรี 5 13 24 508 ฟุตบอล ม.ปลาย*       / YC เพื่อนที่ปรึกษา   
523