-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
#
1
33272
นายกิตตินันท์  บุษดี 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
2
33276
นายชยุตม์  ศรีลา 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
3
33286
นายอิทธิพล  ละมูล 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
4
33353
นายจิรพัฒน์  นาดี 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
5
33355
นายภัทรพล  สันทวี 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
6
33358
นายอดิเทพ  ประสงค์ 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
7
33392
นายกฤษณพงศ์  ยอดจิต 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
8
33395
นายชัยบดินทร์  ชัยช่วย 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
9
33397
นายนิรุจ  สีขาว 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
10
33401
นายอดิกานต์  ลีลา 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
11
33482
นายวินัย  จันทิวา 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
12
33484
นายอดิเรก  ประสงค์ 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
13
33560
นายรวิศวงษ์  จันทร์กระจ่าง 4 1 ขาด  5 วิชา
14
33843
นายศิวพล  ไชยพรม 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
15
36265
นายกฤติพงษ์  ดาวไสย์ 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
16
33289
นางสาวกุลธิดา  กองแก้ว 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
17
33290
นางสาวเกวลิน  สังสัมฤทธิ์ 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
18
33299
นางสาวนัทธมน  สีคำ 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
19
33301
นางสาวบวรรัตน์  ศรีวรรณะ 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
20
33302
นางสาวปานตะวัน  พลเสนา 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
21
33303
นางสาวปารีนา  เติมบุญ 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
22
33308
นางสาวสิริกร  กลมพันธ์ 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
23
33311
นางสาวเอมิกา  ยืนยาว 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
24
33330
นางสาวธิดารัตน์  พูลมี 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
25
33339
นางสาวมนสิชา  ชมเดช 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
26
33350
นางสาวอภิชญา  ครองใจ 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
27
33364
นางสาวณัฎฐนิชา  กิ่งแก้ว 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
28
33369
นางสาวพรชิตา  โพธิ์ขาว 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
29
33391
นางสาวอัญญารัตน์  นามวงค์ 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
30
33403
นางสาวกนิษฐา  ชมเชย 4 1 ขาด  5 วิชา
31
33421
นางสาวพิณทองธาร  พลรักษ์ 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
32
33427
นางสาวสุภัสตรา  ศรีสวัสดิ์ 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
33
33456
นางสาวนุชวรา  อรรคบุตร 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
34
33495
นางสาวนันทิชา  สุโสภา 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
35
33532
นางสาวณัฏฐธิดา  ผิวบาง 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
36
33851
นางสาวโชติกา  ศิริบูรณ์ 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
37
33852
นางสาวณรรฎฐกมล  แก้วคำสอน 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
38
33859
นางสาวสุวิมล  นวลดั้ว 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
39
34806
นางสาวปทิตตา  การะเกษ 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
40
36266
นางสาวอารยา  หล้ามา 4 1 จ31201 ขาด  4 วิชา
41
36267
นางสาวสุทธิดา  เกษหงษ์ 4 1 ข31201 ขาด  4 วิชา
42
36268
นางสาวนกมลวรรณ  เนียมพันธ์ 4 1 ญ31201 ขาด  4 วิชา
43
33315
นายบวรนันต์  ตะบองทอง 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
44
33318
นายภานุพงค์  สอนศรี 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
45
33359
นายอภิรักษ์  สีมาวัน 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
46
33399
นายวรวุฒิ  จันทร์เกษ 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
47
33400
นายศักดิ์ณรินทร์  ประทุมทิพย์ 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
48
33445
นายอภิรักษ์  เสนาจ 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
49
33476
นายธนากร  สิงขร 4 2 ข31201 ขาด  4 วิชา
50
33526
นายอิศรานุวัฒน์  กระเสียน 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
51
33556
นายธนกร  ทานะมัย 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
52
33592
นายกฤษฎา  คำมาโฮม 4 2 ขาด  5 วิชา
53
33711
นายธรรมลักษณ์  ปราบเสียง 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
54
33790
นายเจตน์สฤษฎิ์  เจริญเชาว์ 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
55
33832
นายเฉลิมพงศ์  พรหมโลก 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
56
33842
นายราชฤทธิ์  สุภสร 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
57
33298
นางสาวณัฐริกา  ไชยคุณ 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
58
33307
นางสาวเมวิสา  พาแก้ว 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
59
33309
นางสาวสุจิตรา  มูลตระกูล 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
60
33327
นางสาวชญานิน  แก้วพวงดี 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
61
33328
นางสาวฑิตยาพร  สมจันทร์ 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
62
33329
นางสาวณัฏฐณิชา  บุญช่วย 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
63
33336
นางสาวพัชราภา  รักษาภักดี 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
64
33345
นางสาวศศิธร  วงษ์อนันต์ 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
65
33351
นางสาวอรพรรณ  อัตพงค์ 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
66
33361
นางสาวจิรัฐิพร  ชาติดร 4 2 ข31201 ขาด  4 วิชา
67
33363
นางสาวญาณิศา  รัตนะวัน 4 2 ขาด  5 วิชา
68
33365
นางสาวณัฐณิชา  ครองชัย 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
69
33367
นางสาวนุชนาฏ  กองแก้ว 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
70
33368
นางสาวประทิตตา  บุญสุข 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
71
33376
นางสาววรนุช  วงษาบุตร 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
72
33387
นางสาวหทัยภัทร์  คณะเมือง 4 2 ข31201 ขาด  4 วิชา
73
33407
นางสาวชลนิชา  เพ็งธรรม 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
74
33410
นางสาวณภาภัช  เมียละเมตร 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
75
33412
นางสาวณัฐมน  รุ่งเรือง 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
76
33429
นางสาวอรสุภา  จารนัย 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
77
33502
นางสาวพจมาน  สืบสา 4 2 ข31201 ขาด  4 วิชา
78
33531
นางสาวณภัทรยดา  บุญชิต 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
79
33850
นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมวงษ์ 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
80
33884
นางสาวภัทรนันท์  น้อยพลาย 4 2 ญ31201 ขาด  4 วิชา
81
36269
นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วใส 4 2 ข31201 ขาด  4 วิชา
82
36270
นางสาวผริดา  บัวเตย 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
83
36271
นางสาวณัฐวดี  ผิวนวล 4 2 ข31201 พ30211 ขาด  3 วิชา
84
36272
นางสาวฐิติชญา  วันเจริญ 4 2 จ31201 ขาด  4 วิชา
85
33317
นายพัทธดนย์  โคตสีสาย 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
86
33354
นายณวัฒน์  นามนัย 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
87
33357
นายสารกิจ  นาคเขียว 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
88
33398
นายภควัต  งาสุ้ย 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
89
33554
นายณัฎฐนิธิ  อินทจร 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
90
33607
นายศิรวิทย์  นามวงศ์ 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
91
33644
นายภาณุ  วงษ์ทอง 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
92
36273
นางสาวอัศฎายุธ  สุกุล 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
93
36274
นายศุภกิต  ทองแดง 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
94
33333
นางสาวนิศมา  หินลาด 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
95
33334
นางสาวเบญญาภา  แสนสุขใส 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
96
33337
นางสาวเพชรลดา  เหล็กเพ็ชร 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
97
33388
นางสาวอภิญญา  ทัดเทียม 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
98
33390
นางสาวอรนันท์  ครองใจ 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
99
33430
นางสาวอาทิตญา  ทวี 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
100
33450
นางสาวฐิติกาล  เครือสิงห์ 4 3 ขาด  5 วิชา
101
33458
นางสาวประเสริฐศรี  สุปัตติ 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
102
33491
นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญรักษา 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
103
33494
นางสาวธันยกานต์  อำพันธ์ 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
104
33500
นางสาวปนัดดา  กันชัย 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
105
33503
นางสาวภัทรพร  ต้นทองดี 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
106
33505
นางสาวเมธีญา  มณีรัตน์ 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
107
33530
นางสาวชนกพร  ศรีวงษ์ 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
108
33542
นางสาวภัทรวิรินทร์  บุญธรรม 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
109
33546
นางสาวศยามล  ดาวสุก 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
110
33566
นางสาวจารุวรรณ  สารแสง 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
111
33574
นางสาวนัฐพร  เคารพ 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
112
33591
นางสาวอาทิตยา  พันสาย 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
113
33623
นางสาวแพรวผกา  ส่องศรี 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
114
33629
นางสาวสุชานาฎ  วงค์งาม 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
115
33671
นางสาวอินทิรา  ภูมิแกดำ 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
116
33883
นางสาวเปรมชนัน  เพียร์ซ 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
117
36277
นางสาวอัยยรัตน์  วุฒิวงศ์ 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
118
36278
นางสาวอริยา  คงราช 4 3 จ31201 ขาด  4 วิชา
119
36279
นางสาวรุ่งรัตน์ดา  คำทรัพย์ 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
120
36280
นางสาวภัทรวดี  ละมูล 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
121
36281
นางสาวปารัญญา  อุปสุข 4 3 ญ31201 ขาด  4 วิชา
122
36282
นางสาวปวีณ์นุช  ดวงแก้ว 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
123
36283
นางสาวนิชานันท์  วงค์ฝ่ายแดง 4 3 ข31201 ขาด  4 วิชา
124
36284
นางสาวกมลพิชญ์  พิมศรี 4 3 ข31201 ขาด  3 วิชา
125
33472
นายคณิศร  คำผง 4 4 ญ31201 ขาด  4 วิชา
126
33483
นายสุวัฒน์  บุญญาสุ 4 4 ข31201 ขาด  4 วิชา
127
33525
นายอัมรินทร์  กิ่งทวยหาญ 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
128
33558
นายพัชรพล  เกยมาศ 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
129
33598
นายธีรินทร์  สราญรมย์ 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
130
33610
นายอนุชา  กุลบุตร 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
131
33678
นายนครินทร์  แววพุก 4 4 ญ31201 ขาด  4 วิชา
132
33679
นายนนทวัฒน์  ยุบลชิตร 4 4 ญ31201 ขาด  4 วิชา
133
36285
นายสุกฤษฏิ์  โพธิ์ศรี 4 4 ขาด  5 วิชา
134
33362
นางสาวเจตปรียา  สินลอย 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
135
33408
นางสาวโชติกา  โยเซกิ เวียนวงศ์ 4 4 ญ31201 ขาด  4 วิชา
136
33416
นางสาวนภัสนันท์  ศรีนุเคราะห์ 4 4 ขาด  5 วิชา
137
33417
นางสาวนารีรัตน์  พลพวง 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
138
33420
นางสาวพรพิชญา  ชาลี 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
139
33428
นางสาวอรจิรา  ภักพวง 4 4 ญ31201 ขาด  4 วิชา
140
33448
นางสาวชาลิสา  ประสิทธิ์ 4 4 ข31201 ขาด  4 วิชา
141
33464
นางสาววชิราลักษ์  จันทร์สมุด 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
142
33465
นางสาวศศิธร  แสงโชติ 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
143
33470
นางสาวอินทรา  ระมาย 4 4 ข31201 ขาด  4 วิชา
144
33499
นางสาวปณิดา  ศรีปัญญา 4 4 ญ31201 พ30211 ขาด  3 วิชา
145
33501
นางสาวปัทมาพร  วงวารี 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
146
33583
นางสาวมนัสนันท์  สูงสุด 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
147
33587
นางสาวสิรินยา  แม่นทอง 4 4 ญ31201 ขาด  4 วิชา
148
33614
นางสาวธนัญชิดา  กิ่งทะวงษ์ 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
149
33618
นางสาวนันธิดา  บัวงาม 4 4 ญ31201 ขาด  4 วิชา
150
33622
นางสาวพัชรี  นิยมวงศ์ 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
151
33657
นางสาวชลธิชา  ชอบมาก 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
152
33853
นางสาวถิรมนัส  กล้าหาญ 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
153
36286
นางสาวอินธิรา  แสงฉวี 4 4 ข31201 ขาด  4 วิชา
154
36287
นางสาวสุวิมล  หวลคนึง 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
155
36288
นางสาวสุชาวดี  ไชยบุญเรือง 4 4 ขาด  5 วิชา
156
36289
นางสาววัชโรดม  ตุ้มคง 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
157
36290
นางสาวเพ็ชรรีย์  พันธ์ทอง 4 4 ขาด  5 วิชา
158
36291
นางสาวพิยดา  โพธิพันธ์ 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
159
36292
นางสาวพันไมล์  พันธะโคตร 4 4 ขาด  5 วิชา
160
36293
นางสาวปริยาภัทร  กงแก้ว 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
161
36294
นางสาวณัฐรุจา  นราวงษ์ 4 4 ข31201 ขาด  4 วิชา
162
36295
นางสาวชัญญา  บุลา 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
163
36296
นางสาวจิราพัชร  เนียมมูล 4 4 จ31201 ขาด  4 วิชา
164
36439
นางสาวจิลลาภัทร  จันทร์โท 4 4 ขาด  5 วิชา
165
33319
นายสถิตย์  คำผง 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
166
33356
นายรัตนชัย  ซื่อตรงบูชา 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
167
33394
นายเจษฏา  นาคินี 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
168
33473
นายชาติลือชา  ดวงใจ 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
169
33480
นายพีรพัฒน์  สีดา 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
170
33674
นายชัยวัฒน์  สาวันดี 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
171
33788
นายอัมรินทร์  รัตนโสภา 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
172
36297
นายวีรศักดิ์  หาวรรณ์ 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
173
36298
นายนันทวุฒิ  สถาวร 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
174
36299
นายธวัชชัย  มาระสา 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
175
33332
นางสาวนิธิพร  ศรีหาเวช 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
176
33338
นางสาวภัณทิรา  ถิระโคตร 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
177
33360
นางสาวกัลยา  ศรแก้ว 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
178
33372
นางสาวพัชราภรณ์  ชินรัมย์ 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
179
33384
นางสาวสุภาพร  เปรียบเทียบ 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
180
33385
นางสาวสุวดี  มะณีจันทร์ 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
181
33405
นางสาวขวัญจิรา  ปัทมจิรายุวัฒน์ 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
182
33413
นางสาวณัฐสุดา  หอมคำ 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
183
33454
นางสาวนันทวดี  พิมาทัย 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
184
33455
นางสาวนิตติยา  ยอดศรี 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
185
33508
นางสาวสิริวิภา  ศรีมงคล 4 5 ญ31201 พ30211 ขาด  3 วิชา
186
33538
นางสาวพิมพ์มาดา  พิมพ์น้อย 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
187
33568
นางสาวจิราพร  มูลเสนา 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
188
33576
นางสาวเบญญาภา  โดเรสบาบีโลเนีย 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
189
33615
นางสาวชลธิชา  โชชื่น 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
190
33616
นางสาวชาคริยา  อ้วนคำภา 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
191
33650
นางสาวกฤติมา  เที่ยงทัศน์ 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
192
33733
นางสาวชญานุท  บุญประดิษฐ์ 4 5 ขาด  5 วิชา
193
33776
นางสาวนันท์นภัส  จันทร์สว่าง 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
194
33831
นางสาวพรพรรณ  ลาประวัติ 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
195
33879
นางสาวณัฐหทัย  บุญเยี่ยม 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
196
36300
นางสาวอัปสร  เลิศศรี 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
197
36301
นางสาวสุมณี  ลาธุลี 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
198
36302
นางสาวสุภาสิณี  พรมชาติ 4 5 ขาด  5 วิชา
199
36303
นางสาววริศรา  อินทะพันธ์ 4 5 จ31201 ขาด  4 วิชา
200
36304
นางสาวรุ่งทิวา  ภาราศรี 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
201
36305
นางสาวรวีวรรณ  ก้านสี 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
202
36306
นางสาวเบญจวรรณ  วัญญะ 4 5 ญ31201 ขาด  4 วิชา
203
36307
นางสาวณัฐกฤตา  อังคะณา 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
204
36308
นางสาวกานต์พิชชา  บุญผาลา 4 5 ข31201 ขาด  4 วิชา
205
33314
นายธนภูมิ  ตองอบ 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
206
33396
นายธนบัตร  วันศรี 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
207
33479
นายพัชรพล  เผ่าเพ็ง 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
208
33555
นายดุลยวัต  เบ้ามา 4 6 ขาด  5 วิชา
209
33593
นายคณากร  ขุขันธ์เขต 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
210
33599
นายนพรัตน์  คำจุ่น 4 6 ขาด  5 วิชา
211
33601
นายภัทรพงศ์  ดาวไสย์ 4 6 ว30221 ขาด  4 วิชา
212
33722
นายนิรวิทย์  อุดด้วง 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
213
36309
นายอิสรายุทธ  จันทกรณ์ 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
214
33322
นางสาวกัญญา  ศรไชยญาติ 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
215
33374
นางสาวภัคจิรา  ลาพรมมา 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
216
33377
นางสาววิภวานี  รวมจิตร 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
217
33382
นางสาวสุดา  กิ่งก้าน 4 6 ญ31201 ขาด  4 วิชา
218
33469
นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจงาม 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
219
33471
นางสาวอุไรพร  ดวงแก้ว 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
220
33493
นางสาวฑิมพิกา  สรรพสาร 4 6 ญ31201 ขาด  4 วิชา
221
33497
นางสาวเนตรนรินทร์  พนม 4 6 ญ31201 ขาด  4 วิชา
222
33511
นางสาวอัญชลี  กฤษฎาชาตรี 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
223
33536
นางสาวปริยากร  หอมดวงศรี 4 6 ขาด  5 วิชา
224
33543
นางสาววรกมล  วงค์พุฒ 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
225
33547
นางสาวศุภนุช  พรำนัก 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
226
33582
นางสาวภัทรศยา  กันเทพา 4 6 ญ31201 ขาด  4 วิชา
227
33670
นางสาวอนุธิดา  นาราช 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
228
33697
นางสาวณัฐรดา  บุญเจริญ 4 6 ญ31201 ขาด  4 วิชา
229
33745
นางสาวอภิรดี  ยงเจริญ 4 6 พ30211 ขาด  4 วิชา
230
33881
นางสาวปรายฝน  สาระวัน 4 6 ญ31201 ขาด  4 วิชา
231
36310
นางสาวอรอนงค์  ยันยงค์ 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
232
36311
นางสาวอรนภา  ศิริวัฒน์ 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
233
36312
นางสาวอนุวรรณ  อินทะชาติ 4 6 จ31201 ขาด  4 วิชา
234
36313
นางสาวกชกร  วัตตะกุมาร 4 6 ญ31201 ขาด  4 วิชา
235
36314
นางสาวปาลิดา  ยาเคน 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
236
36315
นางสาวปริศนา  ฤทธิโส 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
237
36316
นางสาวบัณทิตา  ศรีเมือง 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
238
36317
นางสาวณัฐธิกาพร  มัชฌิมา 4 6 จ31201 ข31201 ขาด  3 วิชา
239
36318
นางสาวณัฐณิชา  ผาสีดา 4 6 ข31201 พ30211 ขาด  3 วิชา
240
36319
นางสาวฐิติวรณ์  จันทร์แจ้ง 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
241
36320
นางสาวชุนิภรณ์  ตรีเงิน 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
242
36321
นางสาวกมลรัตน์  วรรณทอง 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
243
36322
นางสาวกณิกา  โภคพันธ์ 4 6 ข31201 ขาด  4 วิชา
244
33312
นายกิตติพงศ์  คุ้มครอง 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
245
33352
นายกิตติพงษ์  สรรพโภชน์ 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
246
33449
นายชนะภัย  กุลบุตร 4 7 ข31201 ขาด  4 วิชา
247
33520
นายธนพนธ์  บุตรสมาน 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
248
33557
นายปรีดี  ศรีโทน 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
249
33640
นายนัฐวุฒิ  เรืองเดช 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
250
33646
นายเมธาสิทธิ์  งามแสง 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
251
33752
นายกิติภูมิ  ด้วงคำ 4 7 ข31201 ขาด  4 วิชา
252
36323
นายไกรวิทย์  ดาวไสย์ 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
253
33347
นางสาวศิริลักษ์  การะเกษ 4 7 ขาด  5 วิชา
254
33371
นางสาวพริกรรณ์  พรหมนิ่ม 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
255
33378
นางสาววิลาวัลย์  ฉัตรสุวรรณ 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
256
33381
นางสาวสราวรรณ  สรีโกศล 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
257
33389
นางสาวอมรรัตน์  พรหมศักดิ์ 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
258
33402
นางสาวกมลวรรณ  แสงยา 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
259
33411
นางสาวณัฐกฤตา  ชัยวัชรเดชา 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
260
33415
นางสาวทิพรดา  อัตพันธ์ 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
261
33422
นางสาววิชญาพร  สงครามไชย 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
262
33423
นางสาววิมลสิริ  ธำรงวิริยรัตน์ 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
263
33431
นางสาวเอวิตรา  พันธ์งาม 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
264
33461
นางสาวพรวิภา  ช่างเพ็ชร 4 7 ข31201 ขาด  4 วิชา
265
33534
นางสาวธารทิพย์  คณะนา 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
266
33541
นางสาวภัทรชนก  ผ่องราษี 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
267
33549
นางสาวสุกัญญา  บุญล้ำ 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
268
33569
นางสาวชญาดา  ธูปสกุล 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
269
33584
นางสาวลภัสรดา  กินรา 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
270
33588
นางสาวสุฐิดา  ศรีมาคำ 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
271
33590
นางสาวอรจิรา  จันทะศิลา 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
272
33611
นางสาวกชการ  ยิ่งชาติ 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
273
33624
นางสาวแพรวา  บัวผัน 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
274
33630
นางสาวอนุธิดา  อุทชา 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
275
33655
นางสาวจิราภา  ฝั่งทะเล 4 7 ข31201 ขาด  4 วิชา
276
33666
นางสาวศิริรัตน์  ขันพันธ์ 4 7 ข31201 ขาด  4 วิชา
277
33748
นางสาวผกามาศ  ภักเกลี้ยง 4 7 ญ31201 ขาด  4 วิชา
278
33817
นางสาวณัฐธิดา  คงราษี 4 7 ง30267 ง30217 ขาด  3 วิชา
279
34815
นางสาวกนกรดา  กอบุตร 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
280
36324
นางสาววนิดา  สำลี 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
281
36325
นางสาวธมลวรรณ  จอมกลาง 4 7 ง30201 จ31201 ง30231 ขาด  2 วิชา
282
36326
นางสาวทองแสง  บริสุทธิ์ 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
283
36327
นางสาวจุฑามาศ  ป้องสิงห์ 4 7 จ31201 ขาด  4 วิชา
284
33433
นายจิรเมท  ห่อทรัพย์ 4 8 ญ31201 ขาด  4 วิชา
285
33515
นายจรัญ  คณะวาปี 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
286
33596
นายธนกฤต  รัตนะวัน 4 8 ญ31201 ขาด  4 วิชา
287
33637
นายธณณัญฐ์  สุวรรณกูฏ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
288
33645
นายภาสกรณ์  สมเพ็ชร 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
289
33682
นายพัชรพล  ไมตรีพันธ์ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
290
33727
นายวัชรพล  คุณา 4 8 ญ31201 ขาด  4 วิชา
291
34810
นายฐปนา  อัมเรศ 4 8 ญ31201 ขาด  4 วิชา
292
36328
นายอภิวัฒน์  คนไว 4 8 ญ31201 ขาด  4 วิชา
293
36329
นายรัชชานนท์  สุวรรณสพ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
294
36330
นายปรเมษฐ์  จามะรีย์ 4 8 ญ31201 ขาด  4 วิชา
295
33323
นางสาวกุลนันท์  หมัดขาว 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
296
33341
นางสาวเมธาวี  พรมจารี 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
297
33366
นางสาวณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน 4 8 ขาด  5 วิชา
298
33370
นางสาวพรลภัส  มากดี 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
299
33375
นางสาวรัฐญาภรณ์  สว่างรอบ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
300
33383
นางสาวสุทธิกานต์  ศรีบุรินทร์ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
301
33406
นางสาวคำภีรพรรณ  ทองคำบุตร 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
302
33418
นางสาวบัวเพ็ญพุทธ  นันทิทรรภ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
303
33425
นางสาวสุพรรษา  ชมภูพื้น 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
304
33506
นางสาวยิ่งนรา  ไชยภักดี 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
305
33510
นางสาวอรุชา  จันทร์ผ่อง 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
306
33528
นางสาวจริยา  สายเบาะ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
307
33548
นางสาวสิรินทิพย์  จันทวัน 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
308
33550
นางสาวสุพิชญา  ปัญญาวัน 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
309
33571
นางสาวณัฐธยาน์  วันดี 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
310
33575
นางสาวนันธิดา  คำแพงจีน 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
311
33579
นางสาวเพชรลดา  มะณี 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
312
33585
นางสาววชิราภรณ์  โตมร 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
313
33586
นางสาววิภาวี  สุระชาติ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
314
33613
นางสาวกันต์ฤทัย  สีดา 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
315
33621
นางสาวผกายมาศ  สารภาพ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
316
33659
นางสาวธมลวรรณ  แสงกล้า 4 8 ขาด  5 วิชา
317
33702
นางสาวศิริพัฒน์  รัตนา 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
318
33704
นางสาวสุนิตตา  ไพศาล 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
319
33781
นางสาวมณีรัตน์  กลมพันธ์ 4 8 ญ31201 ศ30201 ขาด  3 วิชา
320
35586
นางสาวขันธ์เงิน  ลิวรัตน์ 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
321
36331
นางสาวรัชดา  อ้วนคำภา 4 8 จ31201 ขาด  4 วิชา
322
36332
นางสาวประภัสสร  จันทะมุด 4 8 ขาด  5 วิชา
323
36333
นางสาวธัญพิชชา  บุญทา 4 8 ข31201 ขาด  4 วิชา
324
33275
นายจิรชัย  พึมขุนทด 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
325
33639
นายธัชกร  ลาภอุดมสกุล 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
326
33673
นายกิตติศักดิ์  เกษกรณ์ 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
327
36334
นายพีรพัฒน์  ครองเมือง 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
328
36335
นายนวพล  สามสี 4 9 ขาด  5 วิชา
329
36336
นายจักรพันธ์  แสงกอง 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
330
33295
นางสาวโชติกา  พินธุรักษ์ 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
331
33297
นางสาวณัฐธิดา  ผิวอ่อน 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
332
33310
นางสาวเสาวลักษณ์  ชนะชาติ 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
333
33452
นางสาวนริตา  ปานประชาติ 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
334
33492
นางสาวชนัญชิตา  ปิ่นคล้าย 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
335
33498
นางสาวเบญญาภา  นามวงศ์ 4 9 ขาด  5 วิชา
336
33504
นางสาวมณฑิรา  นิวาท 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
337
33537
นางสาวพลอยใส  สายแวว 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
338
33651
นางสาวกะรัตเพชร  ไชยบัว 4 9 ข31201 ขาด  4 วิชา
339
33654
นางสาวกำไรทอง  ขานะโล 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
340
33660
นางสาวนริตา  คูณสุข 4 9 ขาด  5 วิชา
341
33663
นางสาวศรินดา  แก้วมูล 4 9 ข31201 ขาด  4 วิชา
342
33667
นางสาวสิฏฐวลี  ลายทอง 4 9 ขาด  5 วิชา
343
33734
นางสาวตะวัน  มูลแก้ว 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
344
33735
นางสาวธนภรณ์  บุญเรือง 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
345
33738
นางสาวนิศากร  วิลาศรัตนโยธิน 4 9 ขาด  5 วิชา
346
33772
นางสาวดวงฤทัย  แก้วรักษา 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
347
33821
นางสาวสุภาพิชญ์  ศิริมา 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
348
36337
นางสาวอริศรา  ด้วงทอง 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
349
36338
นางสาวสุชานาฎ  ชุ่มใจ 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
350
36339
นางสาวสุกานดา  มั่นชาติ 4 9 ญ31201 ขาด  4 วิชา
351
36340
นางสาวสร้อยฟ้า  ผิวอ่อน 4 9 ญ31201 ขาด  4 วิชา
352
36341
นางสาวรุ่งธิวรรณ  โสภาจันทร์ 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
353
36342
นางสาวภณิตา  นาคเกษม 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
354
36343
นางสาวพัชราภา  เครือพันธ์ 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
355
36344
นางสาวปาลิตา  เมาหวล 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
356
36346
นางสาวณัฐธิชาภรณ์  วันเพ็ง 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
357
36347
นางสาวณัฏฐา  นิวาส 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
358
36275
นางสาวอังศุวีร์  กองทอง 4 9 ข31201 ขาด  4 วิชา
359
36348
นางสาวฎารณี  ฮาร์เชะ 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
360
36349
นางสาวฎารณี  จันทร์นาม 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
361
36350
นางสาวจิรัชยาภรณ์  แก้ววงษา 4 9 จ31201 ขาด  4 วิชา
362
36351
นางสาวกัญญาพัชร  เนียมจิตร 4 9 ญ31201 ขาด  4 วิชา
363
33444
นายอดิรุจ  หวานสูงเนิน 4 10 จ31201 ท30223 ง30201 ง30291 ส30282 ขาด  0 วิชา
364
33485
นายอภิศักดิ์  คำประเสริฐ 4 10 ญ31201 จ30201 ว30271 ศ30281 ขาด  1 วิชา
365
33524
นายอดิเทพ  เกมชัยภูมิ 4 10 จ31201 ง30201 พ30211 ง30251 ขาด  0 วิชา
366
33563
นายอนุภัทร  แซ่ตง 4 10 จ31201 ง30231 ศ30201 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
367
33604
นายวีรยุทธ  คะนอง 4 10 จ31201 ง30201 พ30211 ง30251 ขาด  0 วิชา
368
33634
นายฐาปกรณ์  ต้นงอ 4 10 ญ31201 จ30201 ว30271 ศ30281 ขาด  1 วิชา
369
33641
นายพงศกร  ศาลาน้อย 4 10 จ31201 ท30223 ง30201 ง30291 ส30282 ขาด  0 วิชา
370
33642
นายพัทวานิช  ทิมา 4 10 จ31201 ง30231 ว30271 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
371
33675
นายณัฐกิตต์  สุภะเกษ 4 10 ง30251 ง30231 จ31201 ขาด  2 วิชา
372
33706
นายอมรเทพ  ก้อนคำดี 4 10 จ31201 ง30231 ศ30201 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
373
33715
นายณัฐดนัย  ละมูล 4 10 ญ31201 ง30271 ง30231 พ30211 ง30291 ขาด  0 วิชา
374
33726
นายราชัน  สุขเกษม 4 10 ญ31201 ง30271 ว30271 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
375
33761
นายธนวัฒน์  สุระชาติ 4 10 จ31201 ง30231 พ30211 ง30291 ขาด  1 วิชา
376
33793
นายเกียรติศักดิ์  สนทยา 4 10 จ31201 ง30231 ศ30201 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
377
33795
นายจิรวัฒน์  อัศดร 4 10 ส30282 ท30223 ง30231 ง30291 ญ31201 ขาด  0 วิชา
378
35621
นายอัครเดช  ดวงศรี 4 10 จ31201 ง30231 ว30271 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
379
36352
นายอนุรักษ์  ธะนู 4 10 ส30282 ท30223 ง30201 ง30291 ญ31201 ขาด  0 วิชา
380
36353
นายศิวกร  พวงขจร 4 10 จ31201 ง30231 ว30271 ศ30281 ขาด  1 วิชา
381
36354
นายปฏิพล  เคนทองที 4 10 ง30267 ง30271 ง30231 อ30201 ญ31201 ขาด  0 วิชา
382
36355
นายธีระวัฒน์  ภูลายยาว 4 10 จ31201 ง30231 ศ30201 ง30291 ขาด  1 วิชา
383
36356
นายธนากร  มวลสุข 4 10 ญ31201 ท30223 ง30231 ง30291 ส30282 ขาด  0 วิชา
384
36357
นายธนา  สุวรรณ 4 10 จ31201 ง30231 ศ30201 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
385
36358
นายเกรียงศักดิ์  ขนอ่อน 4 10 จ31201 ง30201 พ30211 ง30251 ขาด  0 วิชา
386
33346
นางสาวศิริพร  แซ่พร่าน 4 10 จ31201 ง30231 อ30201 ง30291 ขาด  1 วิชา
387
33535
นางสาวนิตยาพร  เริงนิรันดร์ 4 10 จ31201 ง30271 ง30201 พ30211 ง30291 ขาด  0 วิชา
388
33551
นางสาวอาทิตยา  ชินวิวัฒนชัยกุล 4 10 ญ31201 ง30231 ส30282 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
389
33626
นางสาวรสรินทร์  สุวรรณะ 4 10 ง30291 ง30271 ง30201 พ30211 จ31201 ขาด  0 วิชา
390
33661
นางสาวพรรษา  อินทะพันธ์ 4 10 จ31201 ง30231 อ30201 ขาด  2 วิชา
391
33693
นางสาวกัญจน์ชญา  พูลสุขธนิตย์ 4 10 ง30291 ง30271 ง30201 พ30211 ขาด  1 วิชา
392
33739
นางสาวปนัดดา  ทองสวัสดิ์ 4 10 ง30291 ง30231 ง30201 ศ30281 ขาด  1 วิชา
393
33777
นางสาวนิภาภรณ์  ทองสวัสดิ์ 4 10 จ31201 ศ30201 ศ30231 ง30201 ขาด  1 วิชา
394
33789
นางสาวสุนารี  ศรีสวย 4 10 จ31201 ง30231 ง30201 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
395
33830
นางสาวสมฤทัย  นวนแย้ม 4 10 ญ31201 ง30271 ง30231 อ30201 ง30267 ขาด  0 วิชา
396
35602
นางสาวเกวลิน  ดวงศรี 4 10 ง30291 ง30231 ง30201 ศ30281 ขาด  1 วิชา
397
36359
นางสาวอรดี  ระกำ 4 10 ญ31201 ง30217 ส30282 ศ30231 ง30201 ขาด  0 วิชา
398
36360
นางสาวอทิตยา  ธรรมเจริญ 4 10 จ31201 ง30231 ง30201 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
399
36361
นางสาวสุธาดา  ใจงาม 4 10 ญ31201 ง30217 ส30282 อ30201 ง30201 ขาด  0 วิชา
400
36362
นางสาวศศินิภา  สีนวน 4 10 ญ31201 ง30231 ง30201 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
401
36363
นางสาวปิยาอร  คำมุงคุณ 4 10 จ31201 ง30271 ง30201 พ30211 ขาด  1 วิชา
402
36364
นางสาวปนัดดา  ทองบุตร 4 10 ข31201 ง30231 ส30282 ศ30281 ขาด  1 วิชา
403
36365
นางสาวสโรชา  ยุวพรม 4 10 ง30201 ญ30201 ส30282 ศ30231 ญ31201 ขาด  0 วิชา
404
36366
นางสาวธันยพร  มุ่งมาตย์ 4 10 ญ31201 ง30231 ศ30201 อ30201 ง30291 ขาด  0 วิชา
405
36367
นางสาวทัศน์ดาว  เนียนแนบ 4 10 ญ31201 ง30217 ง30231 ศ30231 ง30201 ขาด  0 วิชา
406
36368
นางสาวกอบกาญจน์  อ่อนยอง 4 10 จ31201 ง30231 ง30201 ศ30281 ง30291 ขาด  0 วิชา
407
36369
นางสาวกรรณิการ์  ชินศรี 4 10 ญ31201 ง30217 ส30282 ศ30231 ง30201 ขาด  0 วิชา
408
33437
นายนวพล  วรรณจู 4 11 จ31201 ง30271 ว30241 พ30211 ง30291 ขาด  0 วิชา
409
33487
นายอานัติ  กอน้อย 4 11 จ31201 ง30231 ว30271 พ30211 ง30251 ขาด  -1 วิชา
410
33513
นายกลทีป์  ตาสรี</