-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
1.
2.
3.
4
5.
6.
#
1
33272
นายกิตตินันท์  บุษดี 6 1                     5 วิชา
2
33276
นายชยุตม์  ศรีลา 6 1                     5 วิชา
3
33286
นายอิทธิพล  ละมูล 6 1                     5 วิชา
4
33353
นายจิรพัฒน์  นาดี 6 1                     5 วิชา
5
33355
นายภัทรพล  สันทวี 6 1                     5 วิชา
6
33358
นายอดิเทพ  ประสงค์ 6 1                     5 วิชา
7
33392
นายกฤษณพงศ์  ยอดจิต 6 1                     5 วิชา
8
33395
นายชัยบดินทร์  ชัยช่วย 6 1                     5 วิชา
9
33397
นายนิรุจ  สีขาว 6 1                     5 วิชา
10
33401
นายอดิกานต์  ลีลา 6 1                     5 วิชา
11
33482
นายวินัย  จันทิวา 6 1                     5 วิชา
12
33484
นายอดิเรก  ประสงค์ 6 1                     5 วิชา
13
33560
นายรวิศวงษ์  จันทร์กระจ่าง 6 1                     5 วิชา
14
33843
นายศิวพล  ไชยพรม 6 1                     5 วิชา
15
36265
นายกฤติพงษ์  ดาวไสย์ 6 1                     5 วิชา
16
33289
นางสาวกุลธิดา  กองแก้ว 6 1                     5 วิชา
17
33290
นางสาวเกวลิน  สังสัมฤทธิ์ 6 1                     5 วิชา
18
33299
นางสาวนัทธมน  สีคำ 6 1                     5 วิชา
19
33301
นางสาวบวรรัตน์  ศรีวรรณะ 6 1                     5 วิชา
20
33302
นางสาวปานตะวัน  พลเสนา 6 1                     5 วิชา
21
33303
นางสาวปารีนา  เติมบุญ 6 1                     5 วิชา
22
33308
นางสาวสิริกร  กลมพันธ์ 6 1                     5 วิชา
23
33311
นางสาวเอมิกา  ยืนยาว 6 1                     5 วิชา
24
33330
นางสาวธิดารัตน์  พูลมี 6 1                     5 วิชา
25
33339
นางสาวมนสิชา  ชมเดช 6 1                     5 วิชา
26
33350
นางสาวอภิชญา  ครองใจ 6 1                     5 วิชา
27
33364
นางสาวณัฎฐนิชา  กิ่งแก้ว 6 1                     5 วิชา
28
33369
นางสาวพรชิตา  โพธิ์ขาว 6 1                     5 วิชา
29
33391
นางสาวอัญญารัตน์  นามวงค์ 6 1                     5 วิชา
30
33421
นางสาวพิณทองธาร  พลรักษ์ 6 1                     5 วิชา
31
33427
นางสาวสุภัสตรา  ศรีสวัสดิ์ 6 1                     5 วิชา
32
33456
นางสาวนุชวรา  อรรคบุตร 6 1                     5 วิชา
33
33495
นางสาวนันทิชา  สุโสภา 6 1                     5 วิชา
34
33532
นางสาวณัฏฐธิดา  ผิวบาง 6 1                     5 วิชา
35
33851
นางสาวโชติกา  ศิริบูรณ์ 6 1                     5 วิชา
36
33852
นางสาวณรรฎฐกมล  แก้วคำสอน 6 1                     5 วิชา
37
33859
นางสาวสุวิมล  นวลดั้ว 6 1                     5 วิชา
38
34806
นางสาวปทิตตา  การะเกษ 6 1                     5 วิชา
39
36266
นางสาวอารยา  หล้ามา 6 1                     5 วิชา
40
36267
นางสาวสุทธิดา  เกษหงษ์ 6 1                     5 วิชา
41
36268
นางสาวนกมลวรรณ  เนียมพันธ์ 6 1                     5 วิชา
42
33315
นายบวรนันต์  ตะบองทอง 6 2                     5 วิชา
43
33318
นายภานุพงค์  สอนศรี 6 2                     5 วิชา
44
33359
นายอภิรักษ์  สีมาวัน 6 2                     5 วิชา
45
33399
นายวรวุฒิ  จันทร์เกษ 6 2                     5 วิชา
46
33400
นายศักดิ์ณรินทร์  ประทุมทิพย์ 6 2                     5 วิชา
47
33445
นายอภิรักษ์  เสนาจ 6 2                     5 วิชา
48
33476
นายธนากร  สิงขร 6 2                     5 วิชา
49
33526
นายอิศรานุวัฒน์  กระเสียน 6 2                     5 วิชา
50
33556
นายธนกร  ทานะมัย 6 2                     5 วิชา
51
33592
นายกฤษฎา  คำมาโฮม 6 2                     5 วิชา
52
33711
นายธรรมลักษณ์  ปราบเสียง 6 2                     5 วิชา
53
33790
นายเจตน์สฤษฎิ์  เจริญเชาว์ 6 2                     5 วิชา
54
33832
นายเฉลิมพงศ์  พรหมโลก 6 2                     5 วิชา
55
33842
นายราชฤทธิ์  สุภสร 6 2                     5 วิชา
56
33298
นางสาวณัฐริกา  ไชยคุณ 6 2                     5 วิชา
57
33307
นางสาวเมวิสา  พาแก้ว 6 2                     5 วิชา
58
33309
นางสาวสุจิตรา  มูลตระกูล 6 2                     5 วิชา
59
33328
นางสาวฑิตยาพร  สมจันทร์ 6 2                     5 วิชา
60
33329
นางสาวณัฏฐณิชา  บุญช่วย 6 2                     5 วิชา
61
33336
นางสาวพัชราภา  รักษาภักดี 6 2                     5 วิชา
62
33345
นางสาวศศิธร  วงษ์อนันต์ 6 2                     5 วิชา
63
33351
นางสาวอรพรรณ  อัตพงค์ 6 2                     5 วิชา
64
33361
นางสาวจิรัฐิพร  ชาติดร 6 2                     5 วิชา
65
33363
นางสาวญาณิศา  รัตนะวัน 6 2                     5 วิชา
66
33365
นางสาวณัฐณิชา  ครองชัย 6 2                     5 วิชา
67
33367
นางสาวนุชนาฏ  กองแก้ว 6 2                     5 วิชา
68
33368
นางสาวประทิตตา  บุญสุข 6 2                     5 วิชา
69
33376
นางสาววรนุช  วงษาบุตร 6 2                     5 วิชา
70
33387
นางสาวหทัยภัทร์  คณะเมือง 6 2                     5 วิชา
71
33407
นางสาวชลนิชา  เพ็งธรรม 6 2                     5 วิชา
72
33410
นางสาวณภาภัช  เมียละเมตร 6 2                     5 วิชา
73
33412
นางสาวณัฐมน  รุ่งเรือง 6 2                     5 วิชา
74
33429
นางสาวอรสุภา  จารนัย 6 2                     5 วิชา
75
33502
นางสาวพจมาน  สืบสา 6 2                     5 วิชา
76
33531
นางสาวณภัทรยดา  บุญชิต 6 2                     5 วิชา
77
33850
นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมวงษ์ 6 2                     5 วิชา
78
33884
นางสาวภัทรนันท์  น้อยพลาย 6 2                     5 วิชา
79
36270
นางสาวผริดา  บัวเตย 6 2                     5 วิชา
80
36271
นางสาวณัฐวดี  ผิวนวล 6 2                     5 วิชา
81
36272
นางสาวฐิติชญา  วันเจริญ 6 2                     5 วิชา
82
33317
นายพัทธดนย์  โคตสีสาย 6 3                     5 วิชา
83
33354
นายณวัฒน์  นามนัย 6 3                     5 วิชา
84
33357
นายสารกิจ  นาคเขียว 6 3                     5 วิชา
85
33398
นายภควัต  งาสุ้ย 6 3                     5 วิชา
86
33554
นายณัฎฐนิธิ  อินทจร 6 3                     5 วิชา
87
33607
นายศิรวิทย์  นามวงศ์ 6 3                     5 วิชา
88
33644
นายภาณุ  วงษ์ทอง 6 3                     5 วิชา
89
36273
นางสาวอัศฎายุธ  สุกุล 6 3                     5 วิชา
90
36274
นายศุภกิต  ทองแดง 6 3                     5 วิชา
91
36275
นายณัฐพล  กองทอง 6 3                     5 วิชา
92
33334
นางสาวเบญญาภา  แสนสุขใส 6 3                     5 วิชา
93
33337
นางสาวเพชรลดา  เหล็กเพ็ชร 6 3                     5 วิชา
94
33388
นางสาวอภิญญา  ทัดเทียม 6 3                     5 วิชา
95
33390
นางสาวอรนันท์  ครองใจ 6 3                     5 วิชา
96
33430
นางสาวอาทิตญา  ทวี 6 3                     5 วิชา
97
33450
นางสาวฐิติกาล  เครือสิงห์ 6 3                     5 วิชา
98
33458
นางสาวประเสริฐศรี  สุปัตติ 6 3                     5 วิชา
99
33491
นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญรักษา 6 3                     5 วิชา
100
33494
นางสาวธันยกานต์  อำพันธ์ 6 3                     5 วิชา
101
33500
นางสาวปนัดดา  กันชัย 6 3                     5 วิชา
102
33503
นางสาวภัทรพร  ต้นทองดี 6 3                     5 วิชา
103
33505
นางสาวเมธีญา  มณีรัตน์ 6 3                     5 วิชา
104
33530
นางสาวชนกพร  ศรีวงษ์ 6 3                     5 วิชา
105
33542
นางสาวภัทรวิรินทร์  บุญธรรม 6 3                     5 วิชา
106
33546
นางสาวศยามล  ดาวสุก 6 3                     5 วิชา
107
33566
นางสาวจารุวรรณ  สารแสง 6 3                     5 วิชา
108
33574
นางสาวนัฐพร  เคารพ 6 3                     5 วิชา
109
33591
นางสาวอาทิตยา  พันสาย 6 3                     5 วิชา
110
33623
นางสาวแพรวผกา  ส่องศรี 6 3                     5 วิชา
111
33629
นางสาวสุชานาฎ  วงค์งาม 6 3                     5 วิชา
112
33671
นางสาวอินทิรา  ภูมิแกดำ 6 3                     5 วิชา
113
33883
นางสาวเปรมชนัน  เพียร์ซ 6 3                     5 วิชา
114
36277
นางสาวอัยยรัตน์  วุฒิวงศ์ 6 3                     5 วิชา
115
36278
นางสาวอริยา  คงราช 6 3                     5 วิชา
116
36279
นางสาวรุ่งรัตน์ดา  คำทรัพย์ 6 3                     5 วิชา
117
36280
นางสาวภัทรวดี  ละมูล 6 3                     5 วิชา
118
36281
นางสาวปารัญญา  อุปสุข 6 3                     5 วิชา
119
36282
นางสาวปวีณ์นุช  ดวงแก้ว 6 3                     5 วิชา
120
36283
นางสาวนิชานันท์  วงค์ฝ่ายแดง 6 3