-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
#
1
31726
นายกฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
2
31728
นายกฤษธนา  กัณหารินทร์ 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
3
31730
นายเจตพล  นิลเพชร 6 1 ข33201 ขาด  4 วิชา
4
31731
นายณัฐกมล  คำสุข 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
5
31732
นายณัฐพล  คำสุข 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
6
31736
นายบุญญฤทธิ์  ทองคำบุตร 6 1 ข33201 ขาด  4 วิชา
7
31737
นายปรเมษฐ์  ศรีทะวงศ์ 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
8
31818
นายทวีศักดิ์  สมพงษ์ 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
9
31869
นายธวัชชัย  ทองลือ 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
10
32154
นายอุปกรณ์  สุภาพ 6 1 ข33201 ขาด  4 วิชา
11
34647
นายพีระพัฒน์  หาระไชย 6 1 ข33201 ขาด  4 วิชา
12
31743
นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์ 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
13
31744
นางสาวธัญลักษณ์  เห็มวัง 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
14
31748
นางสาวบงกชมาศ  บุญศักดิ์ 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
15
31753
นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
16
31761
นางสาวมินทร์ตราภรณ์  ยศราช 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
17
31764
นางสาววริยา  รังสิปิยกุล 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
18
31768
นางสาวสุริตา  แก้วมูล 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
19
31795
นางสาวนีรชา  แจ่มแจ้ง 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
20
31796
นางสาวเบญจวรรณ  แสงอื้อ 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
21
31826
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคำภา 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
22
31827
นางสาวไข่มุก  พิลา 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
23
31834
นางสาวเทพธิดา  มณีเนตร 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
24
31840
นางสาวเบญจรัตน์  ทิพย์สมบัติวงศ์ 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
25
31848
นางสาวลลนา  จิตรแสวง 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
26
31850
นางสาววลีพร  พิทยาพล 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
27
31855
นางสาวสุธิตา  ท้าวแก้ว 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
28
31887
นางสาวณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์ 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
29
32172
นางสาวรุ่งไพลิน  ใจเอื้อ 6 1 ข33201 ขาด  4 วิชา
30
32311
นางสาวศิรินภา  สีดาแก้ว 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
31
32381
นางสาวญาณิศา  สามีภักดิ์ 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
32
32386
นางสาวนลัทพร  ธรรมคง 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
33
32401
นางสาวพชรพลอย  พลคำ 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
34
34648
นางสาวจิราภา  นามจุมจัง 6 1 ญ33201 ขาด  4 วิชา
35
34649
นางสาวชุติมา  แตงไทย 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
36
34650
นางสาวฐาปนี  หมื่นขัน 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
37
34651
นางสาวนลิน  คำลุน 6 1 จ33201 ขาด  4 วิชา
38
34652
นางสาวนิดาพร  ครองชัย 6 1 ข33201 ขาด  4 วิชา
39
34653
นางสาวนุสรา  แก้วขาว 6 1 ขาด  5 วิชา
40
34654
นางสาวสุพิชพ์ชญา  รำรื่น 6 1 ข33201 ขาด  4 วิชา
41
31727
นายกฤษฎา  ดวงมณี 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
42
31735
นายบารมี  สายพันธ์ 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
43
31738
นายพีระพงษ์  วอทอง 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
44
31739
นายภาคภูมิ  สุขชาติ 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
45
31777
นายพงศธร  แสงเนตร 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
46
31873
นายนัฐวุฒ  ผองพุทธ 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
47
31957
นายธวัชชัย  เปลี่ยนจันทึก 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
48
32279
นายธีรภัทร  ยอมพันธ์ 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
49
34656
นายนนทกร  เสนคราม 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
50
34657
นายแสงสุรีย์  อิ่มอ้วน 6 2 ขาด  5 วิชา
51
31741
นางสาวกัญญารัตน์  วรบุตร 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
52
31745
นางสาวธิดารัตน์  โมคทิพย์ 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
53
31749
นางสาวเปรมยุดา  ปัญญาบุตร 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
54
31750
นางสาวพนิชยนาฎ  ยุวะบุตร 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
55
31751
นางสาวพรชิดา  แก้วสาลี 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
56
31752
นางสาวพรนภา  เตรียมชัย 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
57
31756
นางสาวภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์ 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
58
31765
นางสาววิภาพร  เพชรนาม 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
59
31766
นางสาวสุฑากานต์  อุทธา 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
60
31793
นางสาวธินันทา  แก่นลา 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
61
31794
นางสาวนัฐนรินทร์  โคนาบาล 6 2 ข33201 ขาด  4 วิชา
62
31806
นางสาวภัทรวดี  สร้อยพาบ 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
63
31807
นางสาววริศรา  ตุลยเสวี 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
64
31812
นางสาวสุพัทตา  กุลแก้ว 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
65
31825
นางสาวกฤติยาภรณ์  อาจชนะ 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
66
31838
นางสาวนิรชา  วงษ์ทอง 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
67
31842
นางสาวประยูร  นาคพันธุ์ 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
68
31860
นางสาววรพิชชา  เครือพันธ์ 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
69
31882
นางสาวจณิตา  สิงซอม 6 2 ญ33201 ขาด  4 วิชา
70
31886
นางสาวช่อผกา  อาสม 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
71
31888
นางสาวดุจหฤทัย  เชื้อลี 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
72
31904
นางสาวอรวรรณ  พูนเกษม 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
73
32119
นางสาวทิฆัมพร  ประจิตร 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
74
32125
นางสาววรรณภา  จำปารัตน์ 6 2 ข33201 ขาด  4 วิชา
75
32204
นางสาวจุฑาทิพย์  คำแก้ว 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
76
32226
นางสาวอุบล  ขันตรี 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
77
32312
นางสาวศิริอนงค์  ศิริศิลป์ 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
78
34658
นางสาวพิมพ์ชนก  นาคใหญ่ 6 2 ข33201 ขาด  4 วิชา
79
34659
นางสาวศศิภา  เบ็ญจมาศ 6 2 จ33201 ขาด  4 วิชา
80
31866
นายธนกฤต  วงษ์ใหญ่ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
81
31867
นายธนภัทร  ขันติวงค์ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
82
31917
นายนิติภณ  พรรษาวนัส 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
83
31925
นายอนุชิต  จันทราภรณ์ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
84
31953
นายฉัตรมงคล  สุขผล 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
85
32001
นายณัฐพงศ์  กิ่งผา 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
86
32053
นายนันทวุฒิ  เชื้อแก้ว 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
87
32089
นายกษิติ์เดช  ขันธ์บุตร 6 3 ขาด  5 วิชา
88
32141
นายธรรมนูญ  สมปาน 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
89
32246
นายอัฐพล  ทะวงษา 6 3 ญ33201 ขาด  4 วิชา
90
34660
นายโยธิน  โคตรชัย 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
91
31787
นางสาวชลลดา  วงษ์แก้ว 6 3 ขาด  5 วิชา
92
31789
นางสาวณัฐริญา  สามิตร 6 3 ญ33201 ขาด  4 วิชา
93
31810
นางสาวสุกัญญา  สอนสิทธ์ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
94
31879
นางสาวกมลศิริ  ยอดสิงห์ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
95
31895
นางสาวภาณิณี  เหยื่อกลาง 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
96
31897
นางสาวมณีรัตน์  บุตรอำคา 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
97
31940
นางสาวรุ่งนภา  เกยมาศ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
98
31943
นางสาวศรัญญา  โผดนอก 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
99
32083
นางสาวศิรัญญา  เทพรักษา 6 3 ขาด  5 วิชา
100
32130
นางสาวศิรประภา  นครชัย 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
101
32156
นางสาวกัญรัตน์  ซ่อนกลิ่น 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
102
32160
นางสาวจิราพร  อินทะชาติ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
103
32161
นางสาวญาตาชา  พรหมชาติ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
104
32164
นางสาวธมลวรรณ  บุญเจือ 6 3 ญ33201 ขาด  4 วิชา
105
32174
นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
106
32206
นางสาวชุติญากร  รจนัย 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
107
32247
นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
108
32248
นางสาวจิราภา  พันชัย 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
109
32256
นางสาวชนิญญา  ประเสริฐสัง 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
110
32264
นางสาววาสนา  กองแก้ว 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
111
32269
นางสาวอทิตยา  อร่ามเรือง 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
112
32299
นางสาวณัฐกานต์  ลุมไธสง 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
113
34661
นางสาวขวัญยิหวา  สามพร้าว 6 3 ขาด  5 วิชา
114
34664
นางสาวมนฑิตา  วนาสุวดี 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
115
34665
นางสาวรัตนาพร  พิลา 6 3 ญ33201 จ33201 ขาด  3 วิชา
116
34666
นางสาวศิริลักษณ์  ประเสริฐสังข์ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
117
34667
นางสาวสุทธิดา  จอมพันธ์ 6 3 จ33201 ขาด  4 วิชา
118
36429
นางสาวปริตา  วงค์คำ 6 3 ญ33201 ขาด  4 วิชา
119
31773
นายณัฐพงศ์  ระบกเวีย 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
120
31823
นายภาณุวัฒน์  สารกอง 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
121
31874
นายปกป้อง  แก้วชะอุ่ม 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
122
31923
นายสุจริต  สายแก้ว 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
123
32107
นายสุริยา  ยังผ่อง 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
124
32152
นายอธิวัฒน์  อ่อมแก้ว 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
125
32197
นายอนวัช  แสงสว่าง 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
126
34668
นายก้องภพ  ปรีชาเลิศ 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
127
34669
นายตรีทเศศ  ตรีแสน 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
128
34670
นายวิโรจน์  ไปนาน 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
129
34671
นายสิทธิศักดิ์  ลาโสพันธ์ 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
130
31788
นางสาวณัฐชุดา  ยอดศรี 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
131
31803
นางสาวพิยดา  สิมาจารย์ 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
132
31804
นางสาวเพ็ญรวี  บุญชม 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
133
31815
นางสาวอิสริยามาศ  เทวา 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
134
31833
นางสาวดวงนภา  นาคชาติ 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
135
31899
นางสาวรุ่งทิพย์  พูลมี 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
136
31947
นางสาวสุรีมาศ  มิ่งสอน 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
137
31989
นางสาววิรากานต์  เกษี 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
138
31995
นางสาวฐิติยากร  สุนันท์ 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
139
32029
นางสาวนภาทิพย์  คำเพราะ 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
140
32082
นางสาวศศิกานต์  ไชยโคตร 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
141
32086
นางสาวสุนิษา  ใจงาม 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
142
32088
นางสาวอาทิตยฎา  สุขเสน 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
143
32167
นางสาวปวีณรัตน์  สะอาด 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
144
32169
นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย 6 4 จ33201 ขาด  4 วิชา
145
32213
นางสาวปรียาภัทร  ทองน้อย 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
146
32251
นางสาวชฎาวรรณ  คำเหลือ 6 4 จ33201 ขาด  4 วิชา
147
32297
นางสาวชนนิกานต์  เกษหงษ์ 6 4 จ33201 ขาด  4 วิชา
148
32298
นางสาวญาดา  ดาแก้ว 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
149
32306
นางสาวปาริชาต  จันตรี 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
150
32315
นางสาวอรกัญญา  บุญเรือง 6 4 ขาด  5 วิชา
151
32339
นางสาวกรวิกา  โพธิ์ทิพย์ 6 4 จ33201 ขาด  4 วิชา
152
32344
นางสาวฐิติรัตน์  ศิริมา 6 4 จ33201 ขาด  4 วิชา
153
32360
นางสาวอรอุมา  สาธร 6 4 จ33201 ขาด  4 วิชา
154
34672
นางสาวกิติยา  ลีสี 6 4 ขาด  5 วิชา
155
34674
นางสาวสุพรรณษา  แสงจันทร์ 6 4 ญ33201 ขาด  4 วิชา
156
34675
นางสาวสุวรรณา  สิมเจริญ 6 4 ข33201 ขาด  4 วิชา
157
31775
นายธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ 6 5 ขาด  5 วิชา
158
31861
นายจักรกฤษ  เลนสุทธิ 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
159
31862
นายชญานนท์  ยะประโคน 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
160
31863
นายณัฐพล  ปัสสาวัน 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
161
31870
นายธิติวัฒน์  ทารมย์ 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
162
32098
นายธุวานนท์  พรมโสภา 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
163
32338
นายเอนกพงศ์  ชิณวงศ์ 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
164
34676
นายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์ 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
165
34677
นายณัฐติพงษ์  คูณทรัพย์ 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
166
34678
นายพงศกร  สุปัน 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
167
31809
นางสาวศศิธร  ทองสุรี 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
168
31813
นางสาวสุภาวรรณ  จินดาพงศ์ 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
169
31839
นางสาวนิรชา  กรัดเนียม 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
170
31847
นางสาวรุ้งตะวัน  ชินทอง 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
171
31878
นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
172
31893
นางสาวปภาดา  เมาลิชาติ 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
173
31894
นางสาวพรพิมล  สืบสา 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
174
31905
นางสาวไอรดา  พิมพ์รัตน์ 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
175
31979
นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์ 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
176
31985
นางสาวเยาวลักษณ์  พุทธา 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
177
31996
นางสาวอารียา  อ้วนศิลา 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
178
32037
นางสาวศศิธร  บุญส่ง 6 5 ขาด  5 วิชา
179
32039
นางสาวสิริรัตน์  คำลาย 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
180
32041
นางสาวเสาวคนธ์  สุขสาย 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
181
32042
นางสาวอรัญญา  เนียมมูล 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
182
32064
นางสาวกัลยารัตน์  เพชรดี 6 5 ข33201 ข33201 ขาด  3 วิชา
183
32081
นางสาววิจิตรา  สร้อยสน 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
184
32085
นางสาวสุดารัตน์  ศรีรักษา 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
185
32124
นางสาวพรพิมล  เสือสะเดา 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
186
32132
นางสาวสุดารัตน์  โลภาส 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
187
32173
นางสาววรรณภา  แก้วชะอุ่ม 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
188
32177
นางสาวสุพัฒตรา  อรรถวัน 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
189
32203
นางสาวกาญจนา  ภูพวก 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
190
32313
นางสาวสุดารัตน์  โคสารคุณ 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
191
34679
นางสาวพลอยวรรณ  กันหาบุตร 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
192
34680
นางสาวพิยดา  พันธ์แก่น 6 5 จ33201 ขาด  4 วิชา
193
34681
นางสาวรัตนา  เมาหวล 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
194
34682
นางสาววราภรณ์  นวลแย้ม 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
195
34683
นางสาวศศิกานต์  หงษ์บุญเรือง 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
196
34684
นางสาวสุขิมาลณ์  ศรชัยญาติ 6 5 ข33201 ขาด  4 วิชา
197
31772
นายเขตโสภณ  สืบวงศ์ 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
198
31871
นายนนทวัต  คำแฝง 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
199
31875
นายพงศกร  โสพัฒน์ 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
200
32003
นายทัพไทย  ผิวหอม 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
201
32137
นายจักรินทร์  ทองสมบัติ 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
202
32286
นายรัชชานนท์  ทองอ่อน 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
203
32292
นายอรรถวุฒิ  โคตรชัย 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
204
34685
นายประเสริฐสิน  สาธรณ์ 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
205
34686
นายพิสิฐ  แก่นสาร 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
206
34687
นายสุภกิจ  จันทร์นวน 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
207
31831
นางสาวชลธิชา  สิทธิพันธ์ 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
208
31835
นางสาวธิญาดา  สุณะวัง 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
209
31881
นางสาวคมคาย  บุญบุตร 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
210
31902
นางสาวสุนิสสา  บุตรวงศ์ 6 6 ขาด  5 วิชา
211
32020
นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
212
32032
นางสาวภัทราพร  แสงตีสุ 6 6 ญ33201 ขาด  4 วิชา
213
32072
นางสาวทานตะวัน  ผ่องใส 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
214
32113
นางสาวเกตวลี  ไกรษี 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
215
32157
นางสาวกัตติกา  สีมาขันธ์ 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
216
32162
นางสาวณัฐธิรา  อะตะกุมมา 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
217
32225
นางสาวอินทิรา  คูณสว่าง 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
218
32263
นางสาวลลิตา  ดอกสะบา 6 6 ญ33201 ขาด  4 วิชา
219
32300
นางสาวทัศนีย์  คูณสุข 6 6 ญ33201 ขาด  4 วิชา
220
32301
นางสาวธนิตา  วงษ์แสง 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
221
32303
นางสาวเบญจพร  คำเหลือ 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
222
32346
นางสาวธันย์ชนก  วงศา 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
223
34688
นางสาวกัลยรัตน์  วะราบุตร 6 6 ขาด  5 วิชา
224
34689
นางสาวชมพูนิกข์  เกษรสร้อย 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
225
34690
นางสาวนิศารัตน์  แสวงพันธ์ 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
226
34691
นางสาวพรชิตา  เสนาน้อย 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
227
34692
นางสาวพรศิลา  อินทะพันธ์ 6 6 ญ33201 ขาด  4 วิชา
228
34693
นางสาวพัชราภา  พันธ์ศิริ 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
229
34694
นางสาวไพลิน  ธรรมรัตน์ 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
230
34695
นางสาวมาตา  สระแก้ว 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
231
34696
นางสาววัชริยาภรณ์  อิญปัญญา 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
232
34697
นางสาวสุธิมา  สะอาด 6 6 จ33201 ขาด  4 วิชา
233
34698
นางสาวสุภาพร  พันธ์สุโพธิ์ 6 6 ข33201 ขาด  4 วิชา
234
34699
นางสาวอรวี  ปานประชาติ 6 6 ญ33201 ขาด  4 วิชา
235
34738
นางสาวชุติกานต์  คาทวงค์ 6 6 ญ33201 ขาด  4 วิชา
236
31780
นายศุภกฤต  เทพบุตร 6 7 ข33201 ขาด  4 วิชา
237
31820
นายนราธิป  เกตุพงษ์ 6 7 ข33201 ขาด  4 วิชา
238
31918
นายเพชรกล้า  จารุวงค์ 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
239
31962
นายมงคล  คุพันธ์ 6 7 ขาด  5 วิชา
240
32005
นายธีรภัทร  ใชยโชติ 6 7 ขาด  5 วิชา
241
32018
นายอลงกรณ์  อุ่นใจ 6 7 ข33201 ขาด  4 วิชา
242
32050
นายธนากรณ์  ดาดวง 6 7 ขาด  5 วิชา
243
32239
นายปัฐวีกานต์  บุญเพ็ง 6 7 ข33201 ขาด  4 วิชา
244
32275
นายจักรวรรดิ  บุสบัน 6 7 ข33201 ขาด  4 วิชา
245
34701
นายศิริพจน์  เศวตสุริยานนท์ 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
246
31798
นางสาวปิยธิดา  นาโควงค์ 6 7 ขาด  5 วิชา
247
31830
นางสาวจุฑามาศ  พงษาปาน 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
248
31832
นางสาวดวงกมล  คมศรี 6 7 ข33201 ขาด  4 วิชา
249
31854
นางสาวสาริกา  บุญเชิญ 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
250
31857
นางสาวหงษ์วิไล  นวลหงษ์ 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
251
31859
นางสาวอรุณรัตน์  ปัญญาวรรณ 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
252
31930
นางสาวจันทิมา  ศรีผ่องใส 6 7 ข33201 ขาด  4 วิชา
253
31948
นางสาวเสาวคนธ์  หอมหวาน 6 7 ข33201 ขาด  4 วิชา
254
31988
นางสาววรนุช  เขียวอ่อน 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
255
32021
นางสาวกีรติกานต์  เคลียพวงพิทย์ 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
256
32026
นางสาวณัชนันท์  จิบจันทร์ 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
257
32068
นางสาวจารุวรรณ  บูรภา 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
258
32171
นางสาวรุ่งทิวา  กองค้า 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
259
32180
นางสาวอินทิรา  อินต๊ะวงค์ 6 7 ขาด  5 วิชา
260
32207
นางสาวณัฏฐพิมน  ป้องกัน 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
261
32266
นางสาวอุไรพร  โพนปลัด 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
262
32307
นางสาวพิชญาภรณ์  คำแสนราช 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
263
32308
นางสาวพิมพ์วดี  พรมทา 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
264
32353
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  บุญพา 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
265
34702
นางสาวกฤษติยาณี  วรรณพฤกษ์ 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
266
34703
นางสาวกัญญารัตน์  เงินหมั้น 6 7 จ33201 ญ33201 ขาด  3 วิชา
267
34704
นางสาวกัลยาณี  ยี่สุ่น 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
268
34705
นางสาวกิตติยา  เทียบเปรียบ 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
269
34706
นางสาวธนิดา  สุขเกษม 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
270
34707
นางสาวธมลวรรณ  สังแก้ว 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
271
34708
นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดมงคล 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
272
34709
นางสาวลักขณา  มะลิ 6 7 จ33201 ขาด  4 วิชา
273
34710
นางสาวอิสราภรณ์  จุมพลพงษ์ 6 7 ญ33201 ขาด  4 วิชา
274
31819
นายธนพงษ์  พรหมโลก 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
275
31960
นายภูธเนศ  ตันชูชีพ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
276
32095
นายธนภัทร  คำโสภา 6 8 ขาด  5 วิชา
277
32135
นายกฤษฎา  โสภากันต์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
278
32290
นายอนุชิต  สีดา 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
279
32333
นายภูตะวัน  มณีกุล 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
280
34713
นายนันทพงศ์  มณีพงษ์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
281
34714
นายปิยณัฐ  เคารพ 6 8 ขาด  5 วิชา
282
34715
นายปิยวัฒน์  ดวงศรี 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
283
34716
นายราชภูมิ  ขุขันเขต 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
284
34717
นายฤทธิไกร  องอาจ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
285
31858
นางสาวอภิชญา  สุขวงษ์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
286
31892
นางสาวธัญญธร  นิลดวงดี 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
287
31926
นางสาวกนกกาญจน์  เวลาสิงห์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
288
32040
นางสาวสุภัทรตรา  ดุจการณ์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
289
32076
นางสาวพัชริดา  มีคุณ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
290
32123
นางสาวปุริมกัญญา  ลาลุน 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
291
32128
นางสาววริศรา  คำแสนราช 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
292
32166
นางสาวนฤมล  พรมนิ่ม 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
293
32255
นางสาวนพรัตน์  สิทธิสุข 6 8 ขาด  5 วิชา
294
32295
นางสาวกรรณิการ์  ทุมสิงห์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
295
34718
นางสาวกมลรัตน์  เนียมคำ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
296
34719
นางสาวกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
297
34720
นางสาวจติรัฏฐาธิป  อ่อนดี 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
298
34721
นางสาวจีระนันท์  ศิลาคำ 6 8 ขาด  5 วิชา
299
34722
นางสาวชาลิสา  ปานประชาติ 6 8 ขาด  5 วิชา
300
34723
นางสาวฐิติรัตน์  คำโกน 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
301
34724
นางสาวธันชนก  ลีเลิศ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
302
34726
นางสาวปิยะนุช  ปานประชาติ 6 8 ขาด  5 วิชา
303
34727
นางสาวพรสุดา  กงล้อม 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
304
34728
นางสาวศศิวิมล  ลาพันธ์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
305
34729
นางสาวศิริยากร  ผิวนวล 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
306
34730
นางสาวศุภลักษณ์  มีจันทร์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
307
34731
นางสาวสุธาสินี  สมหวัง 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
308
34732
นางสาวสุภาวดี  เสาร์เหลี่ยม 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
309
34733
นางสาวอรวรรณ  พันธ์ดี 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
310
34734
นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
311
30356
นางสาวนวพร  สารจันทร์ 6 8 จ33201 ขาด  4 วิชา
312
31817
นายชัยธวัช  สายลาด 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
313
31915
นายธีรวัฒน์  อุ่นเสมอ 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
314
32011
นายรังสิมันตุ์  ชูจันทร์ 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
315
32183
นายเจษฏา  บุดสีนนท์ 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
316
32322
นายชิษณุพงค์  เสาะแสวง 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
317
33252
นายธีรภัทร์  สุวรรณกูฏ 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
318
34735
นายอภิรักษ์  มุ่งหมาย 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
319
34736
นายวริทธิ์ธร  สถิตย์กุลย์รัตน์ 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
320
31762
นางสาวเมทญา  ประเสริฐศรี 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
321
31802
นางสาวพิมพ์มาดา  สารกอง 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
322
31828
นางสาวคุณาพร  สายสุนา 6 9 ข33201 ขาด  4 วิชา
323
31849
นางสาววนัชญาดา  ก้อนคำดี 6 9 ข33201 ขาด  4 วิชา
324
31889
นางสาวธนกาญจน์  ศรีวงษ์ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
325
31903
นางสาวสุพัตรา  พิมพ์พิพัฒน์ 6 9 ขาด  5 วิชา
326
31934
นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
327
31935
นางสาวปนัดดา  องอาจ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
328
31936
นางสาวพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
329
31938
นางสาวรัตติยากร  กิ่งแก้ว 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
330
31973
นางสาวเขมิกา  สายทองคำ 6 9 ขาด  5 วิชา
331
31986
นางสาวลลิดา  หมายเขา 6 9 ข33201 ขาด  4 วิชา
332
32027
นางสาวดวงกมล  สายสิงห์ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
333
32030
นางสาวพิมพ์นรินทร์  ผิวจันทร์ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
334
32036
นางสาววิภารัตน์  ขุขันธ์เขต 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
335
32131
นางสาวศิริวิมล  บุญเลี้ยง 6 9 ขาด  5 วิชา
336
32134
นางสาวอทิตยา  พิมาทัย 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
337
32168
นางสาวปาณิสรา  สมพงษ์ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
338
32210
นางสาวนราวัลย์  พงษ์สุระ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
339
32259
นางสาวพรนิภา  คำเพราะ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
340
32261
นางสาวภควดี  คำเหลือ 6 9 ข33201 ขาด  4 วิชา
341
32314
นางสาวสุภลักษณ์  ศรีมณี 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
342
32359
นางสาวอมรกานต์  เพชรล้วน 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
343
32398
นางสาวจารุวรรณ  สมาพงษ์ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
344
32408
นางสาวอิสราลี  ปิยะพันธ์ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
345
32550
นางสาวอำภาพรรณ  บุญชาติ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
346
34737
นางสาวจุฑามณี  สืบหล้า 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
347
34739
นางสาวนพรัตน์  สำเภาทอง 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
348
34740
นางสาวปณินดา  พรมชาติ 6 9 จ33201 ขาด  3 วิชา
349
34741
นางสาววนิดา  สารภาพ 6 9 จ33201 ขาด  4 วิชา
350
34742
นางสาวสุนันทา  สิมณี 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
351
34743
นางสาวสุภาภรณ์  เทพอาษา 6 9 ญ33201 ขาด  4 วิชา
352
31782
นายอภิรักษ์  โทศก 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
353
31864
นายตรีภัทร  กล้าวาจา 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
354
31877
นายอภิวุฒิ  เชิดสุข 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
355
32010
นายโยธิน  ก้านแสง 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
356
32012
นายวชิรวิทย์  ไพรบูรณ์ 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
357
32090
นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
358
32188
นายธีรเดช  รูปอ้วน 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
359
32280
นายนภดล  พันธุ์ชื่น 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
360
32326
นายนราธิป  รสจันทร์ 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
361
34744
นายมนูญ  สมศรี 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
362
31740
นางสาวกฤติยาภรณ์  ขึ้นผล 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
363
31742
นางสาวจันทิมา  ศรีรักษา 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
364
31747
นางสาวนัทมล  สัตพันธ์ 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
365
31760
นางสาวมยุรี  สีใส 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
366
31763
นางสาววรรณวิษา  แก้วทำ 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
367
31786
นางสาวชมพูนุท  อินตะนัย 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
368
31792
นางสาวธนัญพักต์  โชโต 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
369
31799
นางสาวพนิดา  เสนคราม 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
370
31900
นางสาวศรินทิพย์  เครือคำ 6 10 ข33201 ขาด  4 วิชา
371
31933
นางสาวฐิติมา  ป้องประดา 6 10 ขาด  5 วิชา
372
31977
นางสาวชัชฎาภรณ์  สุวรรณพันธ์ 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
373
31990
นางสาวศศิกานต์  ชำนิกุล 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
374
32110
นางสาวกรรณิการ์  วิรุณพันธ์ 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
375
32112
นางสาวกิตติญา  หารเตชะ 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
376
32120
นางสาวนงนุช  ทรารมย์ 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
377
32126
นางสาววรัญญา  อินทร์ปัญญา 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
378
32159
นางสาวจิรชยา  สิงห์คำ 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
379
32212
นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์ 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
380
32219
นางสาววันทนา  คำศรี 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
381
32221
นางสาวสุชาดา  สีลาล่อม 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
382
32223
นางสาวอริศรา  บัวงาม 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
383
32253
นางสาวณัฐพร  คำกรอง 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
384
32304
นางสาวปทุมวรรณ  วันทวี 6 10 ข33201 ขาด  4 วิชา
385
32310
นางสาววาสนา  เหล่าแค 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
386
32341
นางสาวชรัญภรณ์  แว่นจันลา 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
387
32402
นางสาวพัชราภา  ไชยโยธา 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
388
34745
นางสาวกิตติยา  บุญมา 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
389
34746
นางสาวจิราภรณ์  สวัสดิ์จันทาทอน 6 10 จ33201 ขาด  4 วิชา
390
34747
นางสาวพิมพ์วาด  จินดามัย 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
391
34748
นางสาววัตถาภรณ์  นครชัย 6 10 ญ33201 ขาด  4 วิชา
392
31781
นายสรวิศ  สามารถ 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
393
34750
นายวีระชัย  สิทธิธรรม 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
394
31790
นางสาวดารารัตน์  บุสดี 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
395
31800
นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
396
31811
นางสาวสุดารัตน์  บุตรแสน 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
397
31829
นางสาวจีรนาฏ  นาคนชม 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
398
31852
นางสาวศิริวรรณ  ชัยสงคราม 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
399
31932
นางสาวรวิวรรณ  จันทร 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
400
31944
นางสาวศรินญา  ศรีสุข 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
401
31978
นางสาวณัชชา  สุริวงค์ 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
402
32033
นางสาวรัศมี  คำด้วง 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
403
32022
นางสาวกุลิสรา  ฤกษ์ดี 6 11 ข33201 ขาด  4 วิชา
404
32062
นางสาวกมลชนก  มีดี 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
405
32066
นางสาวกุลธิดา  เสนสุข 6 11 ข33201 ขาด  4 วิชา
406
32078
นางสาวพัฒน์นรี  ทองขาว 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
407
32087
นางสาวอลิสา  ประสงค์ 6 11 ข33201 ขาด  4 วิชา
408
32109
นางสาวกชวรรณ  สนาม 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
409
32116
นางสาวชนินาถ  จันทรขันตี 6 11 จ33201 ขาด  4 วิชา
410
32118
นางสาวณัฐพรพรรณ  พงศ์พนาพิพัฒน์ 6 11