ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กันทรลักษ์วิทยา
แบบบันทึกสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอน ส่งครั้งที่ 2
รหัสวิชา
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ช่องทางการจัดการเรียน
ชิ้นงาน/ภาระ
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
เข้าเรียน
ไม่เข้าเรียน
ข้อเสนอแนะ
ค20203
ค22101
ค22201
ส20233

จำนวนวิชา4 1