Untitled-1ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิยา

ที่
รหัสวิชา/รายห้อง
รายวิชา/รวมห้อง
ปี/ภาคเรียน/รวม
คุณฯ
อ่านฯ
หมายเหตุุ


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0