grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา Chinese Feng Shui รหัสครู 876

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 36961
1/13
เด็กหญิงบุณยวีร์  กุนรา /
2 37011
1/15
เด็กชายเกริกไกร   โพธิ์ชัยรัตน์ /
3 36232
2/16
เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล /
4 36241
2/16
เด็กหญิงสุธิกานต์  อุทัยศรี /
5 36261
2/16
เด็กหญิงอธิรญาณ์  บำรุงกูล /
6 34118
4/5
นายปรเมศร์  จันทโคตร /
7 34387
4/5
นางสาวลีลาวดี  สรสิทธิ์ /
8 34117
4/7
นายถิรายุทธ์  พรมลา /
9 34119
4/7
นายปีใหม่  ตันสุวรรณรัตน์ /
10 34324
4/7
นายวรเมธ  อาจวิชัย /
11 37130
4/8
นางสาวชาลิสา  เมาหวล /
12 37131
4/8
นางสาวพรธิดา  ประชัน /
13 34121
4/9
นายพีระพัฒน์  ทองสัมฤทธิ์ /
14 34404
4/9
นายวรัญญู  โพธิพันธ์ /
15 34116
4/11
นายณัฐพงษ์  แสงสุวรรณ์ /
16 34389
4/11
นางสาวศรัณญา  บุตรดา /
17 34122
4/15
นายรวินท์   ประทีปทอง /
18 34357
4/15
นายธนโชค   คงยืน /
19 34634
4/15
นางสาวจุรีรัตน์   แสงทอง /
20 32830
6/5
นางสาวศุภาพิชญ์  นาคฤทธิ์ /
21 32900
6/5
นางสาวปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0