grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา การท่องเที่ยว ม. ปลาย รหัสครู 856

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 34441
4/3
นายเบญจพล  ทาเงิน /
2 34518
4/3
นายพงศกร  จันทร์แก้ว /
3 34534
4/5
นางสาวชลธิชา  โพธิ์ชัย /
4 34543
4/5
นางสาวเพชรลดา  เครือคำ /
5 37098
4/5
นางสาวจุฬาลักษณ์   ถูระวรณ์ /
6 34273
4/6
นายกฤษณะ  คร่ำครวญ /
7 37048
4/6
นายกัณณวัชรน์  สัตยาพันธ์ /
8 34193
4/7
นายกันต์  วรรณศรี /
9 37122
4/8
นายธเนศ  สีสิ้ว /
10 37123
4/8
นายธีรเดช  พละศักดิ์ /
11 37204
4/8
นายวรเวศ  พิมพ์ผุย /
12 37128
4/8
นางสาวกมลวรรณ  บุตรสมาน /
13 37129
4/8
นางสาวชนะพา  ทาระจันทร์ /
14 37134
4/8
นางสาวมณีรัตน์  ลุยตัน /
15 34359
4/9
นายธิปไตย  ปัญญาวัน /
16 34520
4/11
นายพีระภัทธ์  แม่นทอง /
17 34525
4/11
นายศักดิธัช  กันโท /
18 34532
4/11
นางสาวขนิษฐา  ทองย่อน /
19 34542
4/11
นางสาวพัชริดา  กิ่งแก้ว /
20 34819
4/11
นางสาวมัณฑนา  ข่ายทอง /
21 34623
4/15
นายจิราธิวัฒน์   รัตนศรีสมภพ /
22 34626
4/15
นายพชร   รักเดช /
23 34631
4/15
นายอนุชิต   สายสุพรรณ /
24 35593
4/15
นายรชต  ลือนาม /
25 34579
4/15
นางสาวตีรณา   เครือคุณ /
26 33437
5/11
นายนวพล  วรรณจู /
27 33487
5/11
นายอานัติ  กอน้อย /
28 33602
5/11
นายภาณุ  อินทรโสม /
29 36378
5/11
นายเทพทัต  ศรไชยญาติ /
30 33567
5/12
นางสาวจิดาภา  โสนาคา /
31 33573
5/12
นางสาวนภัสรา  ขันตรี /
32 33694
5/12
นางสาวเกวลี  แซ่ลี /
33 33814
5/12
นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งก้าน /
34 34797
6/7
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำ /
35 32713
6/8
นางสาวสุมินตรา  ศรีสงคราม /
36 36252
6/8
นางสาวณัฐพร  ปัดทุม /
37 35564
6/12
เด็กหญิงจีระนันท์  โพธิ์วัง /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0