grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา คอมพิวเตอร์ รหัสครู 734

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 36480
1/1
เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์ /
2 36481
1/1
เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง /
3 36487
1/1
เด็กหญิงปิยวัช  พละศักดิ์ /
4 36493
1/1
เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง /
5 36537
1/2
เด็กหญิงอินทร์ธิดา  ประสูตร /
6 36544
1/3
เด็กชายทรงศักดิ์  บุญเสริม /
7 36607
1/4
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผิวบาง /
8 36622
1/4
เด็กหญิงโสภณา  หอมจันทร์ /
9 36722
1/7
เด็กชายวรภัทร  บุญโสภา /
10 36738
1/7
เด็กหญิงธนัญญา  เสริฐวิชา /
11 36745
1/7
เด็กหญิงวรัญญา  นรสาร /
12 36751
1/7
เด็กหญิงอารยา  อยู่เจริญ /
13 36809
1/9
เด็กชายยศพล  มีศรี /
14 36836
1/9
เด็กหญิงสุธิมา  ไชยโคตร /
15 36896
1/11
เด็กหญิงวรัชชนก  บังศรี /
16 36921
1/12
เด็กหญิงปพิชญา  โนนสังข์ /
17 36975
1/14
เด็กชายกิตติกวิน   กันยวิมล /
18 36976
1/14
เด็กชายคัชชัย   ทุมมา /
19 36979
1/14
เด็กชายชยุต   ป้องเศร้า /
20 36985
1/14
เด็กชายอาณาศิริ   พรชัยมงคลกุล /
21 35640
2/1
เด็กหญิงกฤติมา  บุญโสม /
22 35642
2/1
เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม /
23 35644
2/1
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีมาลา /
24 35645
2/1
เด็กหญิงชลธิชา  สุขชาติ /
25 35645
2/1
เด็กหญิงชลธิชา  สุขชาติ /
26 35646
2/1
เด็กหญิงชลิตา  วรจันทร์ /
27 35647
2/1
เด็กหญิงณัฐภัทรสร  แทนคำ /
28 35648
2/1
เด็กหญิงจิรภิญญา  นามวงศ์ /
29 35652
2/1
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวันทา /
30 35654
2/1
เด็กหญิงพรรณนารา  ทองขาว /
31 35656
2/1
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมบรรณ์ /
32 35657
2/1
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  กางไธสง /
33 35658
2/1
เด็กหญิงลลาณา  กำลังดี /
34 35659
2/1
เด็กหญิงวรรณิดา  จามะรีย์ /
35 35662
2/1
เด็กหญิงศิริกัญญา  อุริวงศ์ /
36 35664
2/1
เด็กหญิงอนัญตญา  โทรัตน์ /
37 35666
2/1
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองละมุล /
38 35682
2/2
เด็กหญิงกมลฉัตร  กุลศิริ /
39 35684
2/2
เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว /
40 35685
2/2
เด็กหญิงกุลจิรา  อินธิมาศ /
41 35687
2/2
เด็กหญิงฐิติวรดา  พิมพาลัย /
42 35691
2/2
เด็กหญิงธันยพร  ชำนิวัฒน์ /
43 35698
2/2
เด็กหญิงไลลา  แก้วดี /
44 35705
2/2
เด็กหญิงสุภรณ์  สิทธิการ /
45 35728
2/3
เด็กหญิงช่อเพชร  โพธิ์ทอง /
46 35730
2/3
เด็กหญิงณิชาภัทร  พามา /
47 35734
2/3
เด็กหญิงปณิดา  หะโท /
48 35738
2/3
เด็กหญิงเพชรนัดดา  ไชยสัตย์ /
49 35741
2/3
เด็กหญิงวรรณวิศา  ธานี /
50 35744
2/3
เด็กหญิงศศิวิมล  ขุนชัย /
51 35746
2/3
เด็กหญิงอารีรัตน์  เกษมสุข /
52 35765
2/4
เด็กหญิงกัลยาณี  คงศรี /
53 35769
2/4
เด็กหญิงชุติมา  มนเวช /
54 35774
2/4
เด็กหญิงเบญญาภา  สืบสัตย์ /
55 35776
2/4
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พุทธวงค์ /
56 35779
2/4
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมจวง /
57 35784
2/4
เด็กหญิงศิรินทิพย์  คุณสาร /
58 35807
2/5
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จิบจันทร์ /
59 35808
2/5
เด็กหญิงจิตติมา  จันทะมุด /
60 35813
2/5
เด็กหญิงดวงพร  เพ็ชรศรีงาม /
61 35814
2/5
เด็กหญิงนภัสกร  รื่นสำราญ /
62 35815
2/5
เด็กหญิงนันท์ณภัสวัล  โทชัย /
63 35817
2/5
เด็กหญิงปภาพร  คันศร /
64 35823
2/5
เด็กหญิงวรัชยา  ครองเมือง /
65 35826
2/5
เด็กหญิงสุณิตา  ชาภิรมย์ /
66 35827
2/5
เด็กหญิงสุภาพร  สีหาบุตร /
67 35848
2/6
เด็กหญิงกุลวดี  นางวงค์ /
68 35854
2/6
เด็กหญิงมาลีรัตน์  คุณราช /
69 35867
2/6
เด็กหญิงสุชานาถ  เกษจันทร์ /
70 35873
2/7
เด็กชายชนะศักดิ์  พงษ์เกษม /
71 35881
2/7
เด็กชายภานุวิชญ์  ดิษเจริญ /
72 35887
2/7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ตุลตอาน /
73 35890
2/7
เด็กหญิงคณิตฎา  กลมพันธ์ /
74 35891
2/7
เด็กหญิงจิราภา  หงษ์แก้ว /
75 35892
2/7
เด็กหญิงชลธิชา  พรมโสภา /
76 35895
2/7
เด็กหญิงธนพรรณ  จันเพ็ง /
77 35897
2/7
เด็กหญิงนันทิยา  ดาวกลาง /
78 35900
2/7
เด็กหญิงปาริฉัตร  ป้องกัน /
79 35901
2/7
เด็กหญิงพนิตตา  วงษ์โกฎ /
80 35903
2/7
เด็กหญิงภทรพรรณ  นัยกัน /
81 35905
2/7
เด็กหญิงวรัทยา  ทาโคตร /
82 35907
2/7
เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยสงคราม /
83 35908
2/7
เด็กหญิงสุธัมมา  แก้ววงษา /
84 37214
2/7
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญพอ /
85 35929
2/8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันโท /
86 35930
2/8
เด็กหญิงเกวลิน  แดงชาติ /
87 35934
2/8
เด็กหญิงญาราภรณ์  ทางทอง /
88 35936
2/8
เด็กหญิงธนัท  ลิพันธ์ /
89 35940
2/8
เด็กหญิงปวริศา  นิยมชาติ /
90 35941
2/8
เด็กหญิงปานชีวา  ไชยเกิด /
91 35942
2/8
เด็กหญิงพรชนก  ประนม /
92 35943
2/8
เด็กหญิงพิญธุสรณ์  คัญไทร /
93 35944
2/8
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญมีมาก /
94 35946
2/8
เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์พงษ์ /
95 35952
2/8
เด็กหญิงเอวิตา  ทองอินทร์ /
96 37188
2/8
เด็กหญิงบงกชรัตน์  หวนคะนึง /
97 35970
2/9
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทารมย์ /
98 35971
2/9
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสุข /
99 35972
2/9
เด็กหญิงเขมนิจ  บุญแก้ว /
100 35978
2/9
เด็กหญิงธิดารัตน์  กายะชาติ /
101 35981
2/9
เด็กหญิงปวันรัตน์  ยอดสิงห์ /
102 35982
2/9
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตพันธ์ /
103 35984
2/9
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีกะชา /
104 35986
2/9
เด็กหญิงรัญชิดา  จันทะโคต /
105 35988
2/9
เด็กหญิงศรัญญาพรรณ  สุชาติ /
106 35989
2/9
เด็กหญิงสรวิศา  ลาวทอง /
107 35991
2/9
เด็กหญิงอนัญญา  ลิลัน /
108 36009
2/10
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา /
109 36011
2/10
เด็กหญิงเกศินี  โลมาศ /
110 36013
2/10
เด็กหญิงฉัตรชนก  พัดทาบ /
111 36014
2/10
เด็กหญิงชนนิภา  บานที /
112 36017
2/10
เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มบุญสุ /
113 36018
2/10
เด็กหญิงธารทิพย์  ศรีลาชัย /
114 36019
2/10
เด็กหญิงนารีทิพย์  ศิริเกษ /
115 36023
2/10
เด็กหญิงพรรัชดา  สมพงษ์ /
116 36026
2/10
เด็กหญิงรัชฎาพร  วังศรีแก้ว /
117 36029
2/10
เด็กหญิงสริตา  ทองคำสุข /
118 36053
2/11
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ขันธ์ /
119 36060
2/11
เด็กหญิงน้ำฟ้า  อินบุญญา /
120 36064
2/11
เด็กหญิงพัชรพร  กุลเดช /
121 36072
2/11
เด็กหญิงอมรินทรา  อินทะพันธ์ /
122 36090
2/12
เด็กหญิงกฤตชญา  ถาพันธ์ /
123 36091
2/12
เด็กหญิงขนิษฐา  ภาษี /
124 36092
2/12
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยพรม /
125 36093
2/12
เด็กหญิงชญาดา  ดาวประสงค์ /
126 36095
2/12
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อินทจร /
127 36097
2/12
เด็กหญิงธัญพิชชา  โคสา /
128 36098
2/12
เด็กหญิงธัญรดา  หล้าบุดดา /
129 36099
2/12
เด็กหญิงนิยามชล  ทิพศร /
130 36101
2/12
เด็กหญิงปวีณา  บุตรสุวรรณ์ /
131 36102
2/12
เด็กหญิงปัญญาพร  โนนสังข์ /
132 36103
2/12
เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทรประสงค์ /
133 36104
2/12
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ผกายทอง /
134 36105
2/12
เด็กหญิงประกายดาว  ขันตรี /
135 36107
2/12
เด็กหญิงวันธิตา  คำแพงจีน /
136 36108
2/12
เด็กหญิงวาสนา  เสนคำสอน /
137 36110
2/12
เด็กหญิงสิริธิดา  ชัยศรี /
138 36167
2/14
เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์ /
139 36175
2/14
เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา /
140 36181
2/14
เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา /
141 36185
2/14
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สัตยเทวา /
142 36185
2/14
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สัตยเทวา /
143 36202
2/15
เด็กชายภูริภัทร  ภูโท /
144 36213
2/15
เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร /
145 36214
2/15
เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์ /
146 36218
2/15
เด็กหญิงพิณพฤกษา  เลิศภัทรพาณิชย์ /
147 36220
2/15
เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง /
148 36221
2/15
เด็กหญิงรัตน์นรี  มะโนชาติ /
149 36222
2/15
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  กาไสย์ /
150 36261
2/16
เด็กหญิงอธิรญาณ์  บำรุงกูล /
151 34868
3/2
เด็กชายธนกฤต  ศิริชนะ /
152 34875
3/2
เด็กชายรัชพล  จันทร์ดวง /
153 35185
3/10
เด็กชายกฤษกร  นามอุทา /
154 35186
3/10
เด็กชายเจมส์  อิดเดนเดน /
155 35191
3/10
เด็กชายพงศกร  โพธิ์ขาว /
156 35192
3/10
เด็กชายพงศธร  เถาว์คำ /
157 35198
3/10
เด็กชายศรัณยู  ศักดิ์ศรี /
158 35200
3/10
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เปล่งปลั่ง /
159 35202
3/10
เด็กชายอรรษวรักษ์  โกทา /
160 35265
3/12
เด็กชายก้องภพ  ผิวอ่อน /
161 35271
3/12
เด็กชายธีรพัฒน์  สิทธิพันธ์ /
162 35277
3/12
เด็กชายศิริราช  ประดับจันทร์ /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0