grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา เกษตร/อุตสาหกรรม รหัสครู 729

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 36781
1/8
เด็กหญิงทักษอร  พิทักษ์ /
2 36843
1/10
เด็กชายจีรศักดิ์  หมู่ไพบูลย์ /
3 36908
1/12
เด็กชายธนกฤต   บุตรวงศ์ /
4 36967
1/13
เด็กหญิงวาทิตยา  ศรีหาบุตร /
5 35930
2/8
เด็กหญิงเกวลิน  แดงชาติ /
6 35935
2/8
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เมาลิชาติ /
7 35936
2/8
เด็กหญิงธนัท  ลิพันธ์ /
8 35937
2/8
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำศรี /
9 35004
3/5
เด็กหญิงกมลชนก  สาเกษ /
10 35005
3/5
เด็กหญิงจุฑามาศ  บังคม /
11 35007
3/5
เด็กหญิงฐาปณี  คชเวก /
12 35009
3/5
เด็กหญิงดวงฤดี  ทองคำมา /
13 35165
3/9
เด็กหญิงกมลพร  สุสาสน์ /
14 35173
3/9
เด็กหญิงนันทัชพร  สายพงษ์ /
15 35253
3/11
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  บุญพอ /
16 35254
3/11
เด็กหญิงพันทวี  พิมาทัย /
17 35263
3/11
เด็กหญิงอชิรญาณ์  วรสา /
18 34298
4/1
นางสาวธัญกร  วงศา /
19 37058
4/2
นางสาวพัชราภา  สามสี /
20 37089
4/2
นางสาวกานต์มณี  ภูมะลี /
21 34442
4/4
นายปฏิพัทธ์  ขุนหมุด /
22 34266
4/4
นางสาวลักขณา  อ่อนวรรณะ /
23 37087
4/4
นางสาวพัชริดา  นัยเนตร /
24 34164
4/5
นางสาวกนกวรรณ  โคสัย /
25 34503
4/5
นางสาววราภรณ์  วงศามาลย์ /
26 34504
4/5
นางสาววัลยา  มาตา /
27 34506
4/5
นางสาวสิริยากร  อินทร์โสม /
28 34510
4/5
นางสาวอภิชญา  ส่องศรี /
29 34474
4/7
นายชาญณรงค์  เกตุพงษ์ /
30 37141
4/9
นายรัฐภูมิ  ทองละมุล /
31 34267
4/9
นางสาวศิริณภา  ดอกไม้ /
32 34306
4/9
นางสาว รุ่งนภา  ถนอม /
33 37145
4/9
นางสาววรัทยา  นามโคตร /
34 34435
4/11
นายจารุภัทร  เพ็งธรรม /
35 34480
4/11
นายภูวเดช  สุกัญญา /
36 34269
4/11
นางสาวสุนันพร  พงษ์ลุน /
37 37177
4/11
นางสาวสุทธิดา  เทพตาแสง /
38 34260
4/12
นางสาวชลิกร  บุตรมั่น /
39 34639
4/15
นางสาวดรุณี   ศรีหัน /
40 35622
4/15
นางสาวรัตนาภรณ์   ชิณวงศ์ /
41 33482
5/1
นายวินัย  จันทิวา /
42 33483
5/4
นายสุวัฒน์  บุญญาสุ /
43 33480
5/5
นายพีรพัฒน์  สีดา /
44 33640
5/7
นายนัฐวุฒิ  เรืองเดช /
45 33645
5/8
นายภาสกรณ์  สมเพ็ชร /
46 33641
5/10
นายพงศกร  ศาลาน้อย /
47 33795
5/10
นายจิรวัฒน์  อัศดร /
48 36354
5/10
นายปฏิพล  เคนทองที /
49 33346
5/10
นางสาวศิริพร  แซ่พร่าน /
50 33830
5/10
นางสาวสมฤทัย  นวนแย้ม /
51 36361
5/10
นางสาวสุธาดา  ใจงาม /
52 36365
5/10
นางสาวสโรชา  ยุวพรม /
53 36367
5/10
นางสาวทัศน์ดาว  เนียนแนบ /
54 33441
5/12
นายวิชาวุธ  แก้วคะตา /
55 33443
5/12
นายศักดิ์ชัย  ลูกรัตน์ /
56 36390
5/12
นายภูเบศ  ลึกลาภ /
57 35541
6/10
นางสาววรัญญา  ชมชื่น /
58 35548
6/10
นางสาวนันทิชา  จันทร์ปาน /
59 35549
6/10
เด็กหญิงประภาวิณี  ครองยุติ /
60 36432
6/10
นางสาววิชญาพร  สามีภักดิ์ /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0