grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา Creative Art * รหัสครู 615

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 36472
1/1
เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม /
2 36473
1/1
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กลมพันธ์ /
3 36474
1/1
เด็กหญิงคุณัญญา  กิ่งแก้ว /
4 36475
1/1
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินสุพรรณ์ /
5 36477
1/1
เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ /
6 36479
1/1
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เเสงฉวี /
7 36483
1/1
เด็กหญิงธัญชนก  ตรีเหรา /
8 36484
1/1
เด็กหญิงน้ำฝน  ละเลิศ /
9 36485
1/1
เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร /
10 36486
1/1
เด็กหญิงบุญญาพร  บุญสูง /
11 36488
1/1
เด็กหญิงปิยะฐิดา  ทุมมานาม /
12 36489
1/1
เด็กหญิงปุญญาพร  สุขอ้วน /
13 36491
1/1
เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา /
14 36493
1/1
เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง /
15 36495
1/1
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจดี /
16 36514
1/2
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยสัตย์ /
17 36515
1/2
เด็กหญิงแก้วกัลยา   ศิริญาณ /
18 36521
1/2
เด็กหญิงทัณฑิกา  บัวจันทร์ /
19 36526
1/2
เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม /
20 36530
1/2
เด็กหญิงลลนา  กิ่นมณี /
21 36531
1/2
เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสิทธิ์ /
22 36557
1/3
เด็กหญิงจิตรานุช  ปิยะวงศ์ /
23 36573
1/3
เด็กหญิงภควดี  จุนกระโทก /
24 36580
1/3
เด็กหญิงอารดา  เทียนทอง /
25 36601
1/4
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินธิมาศ /
26 36603
1/4
เด็กหญิงชลันธร  อ่อนทรวง /
27 36605
1/4
เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม /
28 36614
1/4
เด็กหญิงพัทธวี  เรืองเดช /
29 36615
1/4
เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญมา /
30 36620
1/4
เด็กหญิงสุพนิดา  ผ่องฉวี /
31 36837
1/4
เด็กหญิงจันทนิภา  คำตา /
32 36643
1/5
เด็กหญิงกรภัค  ทรงเเก้ว /
33 36645
1/5
เด็กหญิงแก้วกัญหา  แหวนหล่อ /
34 36655
1/5
เด็กหญิงปราณปริยา  ญาติประทุม /
35 36659
1/5
เด็กหญิงลภัสกร  ดวงจันทร์ /
36 36661
1/5
เด็กหญิงวิชญาพร  คำโกน /
37 36665
1/5
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิ์โยธี /
38 36687
1/6
เด็กหญิงกิตติวรรณ  จันทาทอง /
39 36691
1/6
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะวะคำ /
40 36693
1/6
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมภาวะ /
41 36694
1/6
เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร /
42 36697
1/6
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะพันธ์ /
43 36703
1/6
เด็กหญิงภัทราพร  อุ่นคำ /
44 36705
1/6
เด็กหญิงศุภากานต์  แซ่โชว์ /
45 36727
1/7
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยงาม /
46 36728
1/7
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินธิมาศ /
47 36731
1/7
เด็กหญิงเกสรา  ภาชะนะพูน /
48 36732
1/7
เด็กหญิงจิตสุภา  ผ่องจิตร /
49 36733
1/7
เด็กหญิงชลลดา  มาอ่อน /
50 36735
1/7
เด็กหญิงณพัชญา   ตรองจิต /
51 36736
1/7
เด็กหญิงณัฐริยาพร  สินศรี /
52 36737
1/7
เด็กหญิงธนพร  พูนเเก้ว /
53 36739
1/7
เด็กหญิงธิภาพร  จันทร์แก้ว /
54 36743
1/7
เด็กหญิงเพลินไพลิน   ทางาม /
55 36746
1/7
เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี /
56 36748
1/7
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญงาม /
57 36750
1/7
เด็กหญิงอารดา  วังมา /
58 36751
1/7
เด็กหญิงอารยา  อยู่เจริญ /
59 36752
1/7
เด็กหญิงอินทร์ธิรา  แก้วแรมเรือน /
60 36773
1/8
เด็กหญิงกัญญพัทร  คำมี /
61 36775
1/8
เด็กหญิงจินดารัตน์  ยอมพันธ์ /
62 36783
1/8
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์สุวรรณ์ /
63 36788
1/8
เด็กหญิงไพรวรรณ  อินทะพันธ์ /
64 36817
1/9
เด็กหญิงณัฐนิชา   คงถิ่นฐาน /
65 36818
1/9
เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม /
66 36819
1/9
เด็กหญิงนลิน  สิงพรหม /
67 36820
1/9
เด็กหญิงนัธธาวดี  เกษกุล /
68 36821
1/9
เด็กหญิงนิตยา  สาวันดี /
69 36822
1/9
เด็กหญิงนิภาธรโสภณ  พรมโสภา /
70 36823
1/9
เด็กหญิงปาลิดา  โอชา /
71 36826
1/9
เด็กหญิงเพ็ญยุลักษณ์  ภาระสันต์ /
72 36832
1/9
เด็กหญิงศิริขวัญ  อินชื่น /
73 36833
1/9
เด็กหญิงศุภัคสินี  พื้นพรม /
74 36834
1/9
เด็กหญิงศุภากานต์  แสนสุด /
75 36836
1/9
เด็กหญิงสุธิมา  ไชยโคตร /
76 36889
1/11
เด็กหญิงกัญญาทิพย์  หาญกลาง /
77 36894
1/11
เด็กหญิงพีรยา  ดาวสิงห์ /
78 36895
1/11
เด็กหญิงแพรวา  ศรีบริบูรณ์ /
79 36896
1/11
เด็กหญิงวรัชชนก  บังศรี /
80 36897
1/11
เด็กหญิงสุนิสา  เขตต์สกุล /
81 36898
1/11
เด็กหญิงนารดา  ซุยโล้น /
82 36917
1/12
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แสงเดช /
83 36920
1/12
เด็กหญิงนิชนันท์   นิสัยกล้า /
84 36921
1/12
เด็กหญิงปพิชญา  โนนสังข์ /
85 36922
1/12
เด็กหญิงปิยะมาศ  จิตรมั่น /
86 36924
1/12
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พรมศร /
87 36925
1/12
เด็กหญิงมีสุข   อักษรเจริญสุข /
88 36926
1/12
เด็กหญิงวรกานต์  พรหมโลก /
89 36927
1/12
เด็กหญิงวรรณนิภา  เหมือนละม้าย /
90 36929
1/12
เด็กหญิงสุธีกานต์  นางวงค์ /
91 36931
1/12
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแปลก /
92 36932
1/12
เด็กหญิงอิศริญาพร  พฤกษีดา /
93 36950
1/13
เด็กหญิงกมลชนก   วงษ์วานเจริญ /
94 36951
1/13
เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์มาเกษ /
95 36952
1/13
เด็กหญิงกฤติญา  ใจงาม /
96 36954
1/13
เด็กหญิงจิรภิญญา   สำลี /
97 36956
1/13
เด็กหญิงโชติกา  โชติพันธ์ /
98 36959
1/13
เด็กหญิงนริสรา  หารขุนทด /
99 36960
1/13
เด็กหญิงบุญญานุช  หลวงเดช /
100 36964
1/13
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรอด /
101 36965
1/13
เด็กหญิงรุศดา  พิมพลา /
102 36966
1/13
เด็กหญิงวรรณพา  จันทร์หอม /
103 36968
1/13
เด็กหญิงศศิธร  เศกรัมย์ /
104 36970
1/13
เด็กหญิงสุทัศนวรรณ  กลมไธสง /
105 36972
1/13
เด็กหญิงอภิรดา  มณีวรรณ /
106 36986
1/14
เด็กหญิงกานต์รวี   แจ่มปัญญา /
107 36988
1/14
เด็กหญิงจิราพร   รุจิรารังสรรค์ /
108 36989
1/14
เด็กหญิงชลนิภา   วันเจริญ /
109 36990
1/14
เด็กหญิงญาณัจฉรา   บุญบำเรอ /
110 36991
1/14
เด็กหญิงญาณิศา   นางวงษ์ /
111 36992
1/14
เด็กหญิงฐานิสรา   สีมาวัน /
112 36993
1/14
เด็กหญิงธมลวรรณ   ใยแสง /
113 36994
1/14
เด็กหญิงธิดารัตน์   มีพันธ์ /
114 36995
1/14
เด็กหญิงเปรมววดี   โทวาท /
115 36997
1/14
เด็กหญิงพิชชาภา   อ่อนหวาน /
116 36998
1/14
เด็กหญิงพิชญธิดา   สักขีนาดี /
117 37000
1/14
เด็กหญิงภัครจิรา   สุเพ็ญ /
118 37001
1/14
เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีชา /
119 37002
1/14
เด็กหญิงมัญชุพร   หนองสี /
120 37003
1/14
เด็กหญิงรวีวรรณ   จรัสนพรัตน์ /
121 37004
1/14
เด็กหญิงวริศรา    แซ่ด่าน /
122 37005
1/14
เด็กหญิงศุภิสรา   โป๊ะเงิน /
123 37007
1/14
เด็กหญิงสรัญพร   แก้วจาระนัย /
124 37008
1/14
เด็กหญิงโสพิยา   จิตรพิทักษ์เลิศ /
125 37009
1/14
เด็กหญิงอนัญญา   ศรีสุรักษ์ /
126 37018
1/15
เด็กหญิงกำไลทอง   ด้วงคำ /
127 37020
1/15
เด็กหญิงจิราพัชร   ชมคำ /
128 37025
1/15
เด็กหญิงณัฏฐณิชา   บังศรี /
129 37026
1/15
เด็กหญิงธัญชนก   จันทรักษ์ /
130 37028
1/15
เด็กหญิงเบญญาภา   กรมพะไมย /
131 37030
1/15
เด็กหญิงพิมชญา   ชูผล /
132 35726
2/3
เด็กหญิงจิรนันท์  อิ่มอ้วน /
133 37211
2/3
เด็กหญิงวิชชุลดา  ดวงแก้ว /
134 35758
2/4
เด็กชายภัทรชัย  สุวรรณ์ /
135 35795
2/5
เด็กชายธนภูมินทร์  ชุ่มโท่โล่ /
136 35806
2/5
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใสดี /
137 35818
2/5
เด็กหญิงปาวริสา  สังข์ขาว /
138 35819
2/5
เด็กหญิงปุณยวีร์  ผิวผ่อง /
139 35892
2/7
เด็กหญิงชลธิชา  พรมโสภา /
140 35893
2/7
เด็กหญิงญานิฐษา  บุญเจริญ /
141 35904
2/7
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุระกรณ์ /
142 35996
2/10
เด็กชายไทยรักไทย  สุขอ้วน /
143 36028
2/10
เด็กหญิงวีรดา  ขวัญบุญจันทร์ /
144 36032
2/10
เด็กหญิงอรทัย  สิมลี /
145 36224
2/16
เด็กชายเกียรติภูมิ  สายโน /
146 34888
3/2
เด็กหญิงชุติมาพร  สิมาขันธ์ /
147 34910
3/3
เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยนิล /
148 34928
3/3
เด็กหญิงปลายฝน  ศรีมาบุตร /
149 34985
3/7
เด็กหญิงอรนภา  โสภากุล /
150 35087
3/7
เด็กหญิงวิธานี  บุญคงมาก /
151 35099
3/7
เด็กหญิงสุชญา  โสดาจันทร์ /
152 37189
3/7
นางสาวปรายฟ้า  ปินะเส /
153 35242
3/11
เด็กชายอภิสฤษฎิ์  ทองมี /
154 34538
4/1
นางสาวธมลวรรณ   จันทจร /
155 33421
5/1
นางสาวพิณทองธาร  พลรักษ์ /
156 36267
5/1
นางสาวสุทธิดา  เกษหงษ์ /
157 33361
5/2
นางสาวจิรัฐิพร  ชาติดร /
158 33365
5/2
นางสาวณัฐณิชา  ครองชัย /
159 33387
5/2
นางสาวหทัยภัทร์  คณะเมือง /
160 33622
5/4
นางสาวพัชรี  นิยมวงศ์ /
161 33384
5/5
นางสาวสุภาพร  เปรียบเทียบ /
162 33454
5/5
นางสาวนันทวดี  พิมาทัย /
163 33831
5/5
นางสาวพรพรรณ  ลาประวัติ /
164 36301
5/5
นางสาวสุมณี  ลาธุลี /
165 33352
5/7
นายกิตติพงษ์  สรรพโภชน์ /
166 33371
5/7
นางสาวพริกรรณ์  พรหมนิ่ม /
167 33415
5/7
นางสาวทิพรดา  อัตพันธ์ /
168 33611
5/7
นางสาวกชการ  ยิ่งชาติ /
169 33624
5/7
นางสาวแพรวา  บัวผัน /
170 33630
5/7
นางสาวอนุธิดา  อุทชา /
171 33613
5/8
นางสาวกันต์ฤทัย  สีดา /
172 33527
5/11
นางสาวคุณัชญา  ดิษเจริญ /
173 33627
5/11
นางสาววิริยดา  ยอดยศ /
174 33692
5/11
นางสาวกรกนก  ผ่องราศรี /
175 33709
5/11
นางสาวณัฐธิดา  หงษ์มณี /
176 33797
5/12
นายณภัทร  เหลืองงาม /
177 33829
5/12
นางสาวปนัดดา  สุพันธ์ /
178 36397
5/12
นางสาวนภัสวรรณ  นนทา /
179 36401
5/12
นางสาวณัฏฐณิชา  ชิณวงศ์ /
180 36402
5/12
นางสาวชุติมา  กล่ำกลัด /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0