grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา นาฏศิลป์ รหัสครู 605

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 34094
4/1
นางสาวณัฐวรา  แทนเครือ /
2 37150
4/2
นางสาวกฤติมา  สันทาลุนัย /
3 33420
5/4
นางสาวพรพิชญา  ชาลี /
4 36338
5/9
นางสาวสุชานาฎ  ชุ่มใจ /
5 36256
5/16
นางสาวพิมพ์พิลัย  โทชัย /
6 32777
6/8
เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร /
7 35533
6/9
เด็กหญิงจันจิรา  ธานี /
8 32949
6/12
เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์ /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0