grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา กฎหมายน่ารู้ รหัสครู 424

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 34175
4/5
นางสาวปนัดดา  ผะดาวัน /
2 34383
4/5
นางสาวปิยปาณ  ทองสุทธิ์ /
3 37127
4/8
นายศิรินภัทร์  อินทรีย์ /
4 34040
4/11
นายปิยวัช  ศรีวงศ์ษา /
5 34110
4/11
นางสาวสุวิชาดา  มงคล /
6 34384
4/11
นางสาวพรไพลิน  วลัยศรี /
7 37176
4/11
นางสาวอภิญญา  แก้วพวง /
8 33449
5/7
นายชนะภัย  กุลบุตร /
9 33666
5/7
นางสาวศิริรัตน์  ขันพันธ์ /
10 32723
6/13
นายนฤเทพ  สายโท /
11 32800
6/13
นายธนภัทร  ทองคำ /
12 32874
6/13
นายชนะชัย  ไชยเดช /
13 32876
6/13
นายณัฐวุฒิ  ตะหาญ /
14 33007
6/13
นายนฤเบศร์  แสงทอง /
15 33015
6/13
นายอภิเดช  แสงสุดตา /
16 33141
6/16
เด็กชายดีเอโก้  นอยเฮ้าส์ /
17 33142
6/16
นายตรีภพ  ชุณห์กุล /
18 33148
6/16
เด็กหญิงญารินดา  สิงห์ยาม /
19 33149
6/16
นางสาวติยาภรณ์  มือกุศล /
20 34020
6/16
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะมุข /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0