grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ รหัสครู 330

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 36519
1/2
เด็กหญิงฐิตาภรณ์   สิงห์ทอง /
2 36644
1/5
เด็กหญิงเกตน์สิรี  นามบุตร /
3 36903
1/12
เด็กชายจิรายุ  เจตนา /
4 37019
1/15
เด็กหญิงไข่ขวัญ   พันธะโคตร /
5 35790
2/5
เด็กชายธีรวัฒน์  พิมพ์กาล /
6 35800
2/5
เด็กชายภากร  ใจเอื้อ /
7 34243
4/4
นายปรมินทร์  โคตพันธ์ /
8 37149
4/4
นายรัฐภูมิ  สุวรรณคำ /
9 34237
4/9
นายนายกฤษณะ  นาใจเย็น /
10 34246
4/9
นายภานุวัฒน์  ปุ้งโพธิ์ /
11 34392
4/9
นางสาวอุมากร  เศรษรัฐถาสิงห์ /
12 34089
4/12
นางสาวญาณภัทร  ผ่องราศรี /
13 34112
4/12
นางสาวอภิญญา  ไสยา /
14 37179
4/12
นางสาวจันทิวา  ศิริชนะ /
15 34602
4/14
นายภาณุเดช   มงคลแก้ว /
16 34109
4/14
นางสาวสุจิรา   วันเจริญ /
17 34609
4/14
นางสาวดลพร   แก้วปุม /
18 34611
4/14
นางสาวปทิตตา  เรืองสิทธิ์ /
19 34613
4/14
นางสาวปวิชญา   แก้วพิกุล /
20 34616
4/14
นางสาววิภาวนี   บุญมา /
21 34617
4/14
นางสาวศศิรารัตน์   พรมเกษ /
22 34619
4/14
นางสาวสุนันทา   อุทธา /
23 33272
5/1
นายกิตตินันท์  บุษดี /
24 33843
5/1
นายศิวพล  ไชยพรม /
25 33503
5/3
นางสาวภัทรพร  ต้นทองดี /
26 36279
5/3
นางสาวรุ่งรัตน์ดา  คำทรัพย์ /
27 33362
5/4
นางสาวเจตปรียา  สินลอย /
28 33499
5/4
นางสาวปณิดา  ศรีปัญญา /
29 33614
5/4
นางสาวธนัญชิดา  กิ่งทะวงษ์ /
30 33853
5/4
นางสาวถิรมนัส  กล้าหาญ /
31 36286
5/4
นางสาวอินธิรา  แสงฉวี /
32 36288
5/4
นางสาวสุชาวดี  ไชยบุญเรือง /
33 36292
5/4
นางสาวพันไมล์  พันธะโคตร /
34 36293
5/4
นางสาวปริยาภัทร  กงแก้ว /
35 36296
5/4
นางสาวจิราพัชร  เนียมมูล /
36 36298
5/5
นายนันทวุฒิ  สถาวร /
37 33508
5/5
นางสาวสิริวิภา  ศรีมงคล /
38 33667
5/9
นางสาวสิฏฐวลี  ลายทอง /
39 36343
5/9
นางสาวพัชราภา  เครือพันธ์ /
40 36350
5/9
นางสาวจิรัชยาภรณ์  แก้ววงษา /
41 33563
5/10
นายอนุภัทร  แซ่ตง /
42 33706
5/10
นายอมรเทพ  ก้อนคำดี /
43 36357
5/10
นายธนา  สุวรรณ /
44 36362
5/10
นางสาวศศินิภา  สีนวน /
45 36364
5/10
นางสาวปนัดดา  ทองบุตร /
46 36368
5/10
นางสาวกอบกาญจน์  อ่อนยอง /
47 33514
5/12
นายคมสัน  วันอังคาร /
48 33516
5/12
นายชาญชัย  อินตะนัย /
49 33686
5/12
นายวัชรพงษ์  สาลีธี /
50 33690
5/12
นายศักดิ์สิทธิ์  คมใส /
51 36389
5/12
นายวรรรกร  พรมสุวรรณ์ /
52 33889
5/16
นางสาวอัครมณี  จำปานาค /
53 36263
5/16
นางสาวสุทธิรักษ์  สายโสม /
54 32711
6/3
นางสาวพัสวี  ทองลือ /
55 32731
6/3
นางสาวกัลยา  กอดทอง /
56 32733
6/3
เด็กหญิงกุลสตรี  ลาพันธ์ /
57 35460
6/3
นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทัย /
58 35461
6/3
เด็กหญิงปณิตา  เคารพ /
59 32668
6/5
นางสาวหทัยชนก  กล้าหาญ /
60 33088
6/9
เด็กชายภานุวัตร  แก้ววงษา /
61 32811
6/9
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชนะชัย /
62 33097
6/9
เด็กหญิงจันทพร  สีชารู /
63 33103
6/9
นางสาวนิตยา  วาสชัยกุล /
64 35538
6/9
นางสาววรรณภา  กาสา /
65 35557
6/11
นายชนะชล  เวชสุวรรณกิจ /
66 32216
6/11
นางสาวมนัสนันท์  จันทิมา /
67 32979
6/11
เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปั้นทอง /
68 35555
6/11
เด็กหญิงศศิทร  สิมมาทอง /
69 33093
6/12
นายสรศักดิ์  จันทร์ดำ /
70 35516
6/12
นายสุรสีห์  เพียเพ็ง /
71 35570
6/12
นายเขมณัฏฐ์  หอมสุวรรณ์ /
72 35572
6/12
เด็กชายธัชศกรณ์  ศรีมันตะ /
73 35573
6/12
นายจิตรภาณุ  เทินสะเกษ /
74 32700
6/12
นางสาวพวงแก้ว  แสงเพ็ง /
75 33105
6/12
นางสาวปภัสสรา  วงศ์พิทักษ์ /
76 34019
6/12
นางสาวเกณิกา  กำเกิด /
77 35569
6/12
นางสาววิชุดา  เวกสูงเนิน /
78 35571
6/12
นางสาววิชุดาพร  กิ่งก้าน /
79 35574
6/12
นางสาวพรทิพา  มีทรัพย์ /
80 35579
6/13
เด็กชายเนตรติพงษ์  บระเพชร /
81 35580
6/13
นายนรวิทย์  แก้วไพรวัน /
82 35581
6/13
นายอนุชา  แก้วรักษา /
83 32867
6/13
นางสาวรัตติยา  เอื้องไชยสงค์ /
84 32992
6/13
เด็กหญิงอภิชยา  บุญพอ /
85 33020
6/13
นางสาวจุฑามาศ  บุญมานัด /
86 33062
6/13
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมมา /
87 35519
6/13
เด็กหญิงนภาพร  อุ่นพันธ์ /
88 35521
6/13
เด็กหญิงสุภาวิตา  บุญเพ็ง /
89 35575
6/13
นางสาวชนิสรา  อินทปัญญา /
90 35578
6/13
นางสาวปนัดดา  แก่นกุหลาบ /
91 35582
6/13
นางสาวณัฐนิชา  บุญเลิศ /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0