grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา เกมคณิต รหัสครู 237

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 36491
1/1
เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา /
2 36615
1/4
เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญมา /
3 36696
1/6
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มครอง /
4 36737
1/7
เด็กหญิงธนพร  พูนเเก้ว /
5 36924
1/12
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พรมศร /
6 36928
1/12
เด็กหญิงสิริบุญญากร  วงษาเวช /
7 35797
2/5
เด็กชายปกรณ์  โพธิพันธ์ /
8 35858
2/6
เด็กหญิงปริฉัตร  งามเงิน /
9 35956
2/9
เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์ /
10 35980
2/9
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งจันทร์ /
11 35991
2/9
เด็กหญิงอนัญญา  ลิลัน /
12 34084
4/1
นางสาวกมลวัลย์  การะเกษ /
13 34182
4/1
นางสาวยุพาวรรณ  โพธิเศษ /
14 37053
4/2
นายณัชพล   จันทร์ตั้ง /
15 34097
4/2
นางสาวนรินทิพย์  อิสระภาพ /
16 37062
4/2
นางสาวสุมินตรา  ศิรินัย /
17 37065
4/3
นายขนบพันธ์  ดีคำพันธ์ /
18 37074
4/3
นางสาวประภัสสร  กำวัน /
19 37102
4/5
นางสาวเมธาวี  วงษานุ /
20 37137
4/9
นายจตุพร  ลาธุลี /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0