grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา โมเดลกระดาษ (Paper rcraft) รหัสครู 236

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 37066
4/3
นายเจษฎา  อ่อนทรวง /
2 34432
4/5
นางสาวอารยา  พวงจำปา /
3 37115
4/7
นางสาวนิศารัตน์  เครือออน /
4 34433
4/9
นายขจรเดช  ชูกลิ่น /
5 33836
5/15
นายณภัทร  ชื่นศรีวิโรจน์ /
6 33841
5/15
นายยศพนธ์  สุนทรสถิตย์วงศ์ /
7 35499
6/7
เด็กหญิงวาธินี  อาษา /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0