grad


ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา สื่อสร้างสรรค์ รหัสครู 115

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
คุณฯ
อ่าน ฯ
เกรดแก้ตัว
หมายเหตุุ
1 36473
1/1
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กลมพันธ์ /
2 35640
2/1
เด็กหญิงกฤติมา  บุญโสม /
3 35641
2/1
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทา /
4 35643
2/1
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ /
5 35651
2/1
เด็กหญิงปณิตา  แก้วจันดี /
6 35652
2/1
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวันทา /
7 35664
2/1
เด็กหญิงอนัญตญา  โทรัตน์ /
8 35665
2/1
เด็กหญิงอรัญญา  ครองเมือง /
9 35771
2/4
เด็กหญิงธมนวรรณ  ละมูล /
10 35786
2/4
เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณวัลย์ /
11 35787
2/4
เด็กหญิงอาริษา  ศรีโพธิ์ /
12 35788
2/4
เด็กหญิงอินทิดา  ภูยะสิงห์ /
13 35807
2/5
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จิบจันทร์ /
14 35817
2/5
เด็กหญิงปภาพร  คันศร /
15 35821
2/5
เด็กหญิงเพียงพร  พรมโลก /
16 35827
2/5
เด็กหญิงสุภาพร  สีหาบุตร /
17 35849
2/6
เด็กหญิงจรัสศรี  ศรีอินทร์ /
18 35854
2/6
เด็กหญิงมาลีรัตน์  คุณราช /
19 35855
2/6
เด็กหญิงนนตรา  บัวโรย /
20 35865
2/6
เด็กหญิงศศินา  ดวงจันทร์ /
21 35866
2/6
เด็กหญิงศุภักษร  โสวัน /
22 35938
2/8
เด็กหญิงนันทิยา  สีหะวงษ์ /
23 35947
2/8
เด็กหญิงศศิกานต์  สาสาย /
24 35948
2/8
เด็กหญิงโสรดา  รามวงศ์ /
25 35949
2/8
เด็กหญิงสุจิตรา  สายปัญญา /
26 35950
2/8
เด็กหญิงอนัญญา  บุญเรืองศรี /
27 35974
2/9
เด็กหญิงชนัญธิดา  สายมั่น /
28 35975
2/9
เด็กหญิงฐิตารีย์  โพธิ์ศรี /
29 36023
2/10
เด็กหญิงพรรัชดา  สมพงษ์ /
30 36025
2/10
เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์อิน /
31 36027
2/10
เด็กหญิงวศินี  โคตวงค์ /
32 36061
2/11
เด็กหญิงนุชจรี  เรืองเดช /
33 36062
2/11
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สารภาพ /
34 36075
2/12
เด็กชายชัยพัฒนะ  ศรีจันทร์ /
35 36088
2/12
เด็กชายอนันตศักดิ์  เหล่าสมบูรณ์ /
36 36089
2/12
เด็กหญิงกรกนก  จันทวิมล /
37 36090
2/12
เด็กหญิงกฤตชญา  ถาพันธ์ /
38 36094
2/12
เด็กหญิงชญานิน  นันทะคุณ /
39 36103
2/12
เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทรประสงค์ /
40 36104
2/12
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ผกายทอง /
41 36110
2/12
เด็กหญิงสิริธิดา  ชัยศรี /
42 34906
3/3
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญเสนอ /
43 34946
3/3
เด็กชายกันต์ดนัย  ผ่านพินิจ /
44 34921
3/3
เด็กหญิงคณิตา  ปัญญะชาติ /
45 34924
3/3
เด็กหญิงณัฐฐาพันธ์  ศรีนวล /
46 34926
3/3
เด็กหญิงนภัสสรณ์  แซ่ตัง /
47 34933
3/3
เด็กหญิงพิมพ์ภิกา  นวลคำ /
48 34935
3/3
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูอาวุธ /
49 34942
3/3
เด็กหญิงสายธาร  สมีกลาง /
50 34943
3/3
เด็กหญิงสิตานัน  ตระกูลโชคดี /
51 34944
3/3
เด็กหญิงอรยา  สายลุน /
52 34975
3/3
เด็กหญิงประวิชญา  ทองล้วน /
53 34973
3/4
เด็กหญิงดวงนภา  วารินทร์ /
54 35073
3/7
เด็กชายพิชิตพล  คำหอมกุล /
55 35203
3/10
เด็กหญิงขวัญชนก  สารภาพ /


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00
MAX
0
MIN
0
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0