แบบบันทึกสรุปรายงานการจัดกาเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ .......................... ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
#
รหัสวิชา
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ช่องทางการจัดการเรียนการสอน
ภาระ/ชิ้นงาน
ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าเรียน
ไม่เข้าเรียน
ปัญหาข้อเสนอแนะ
1
ค20201

ลงชื่อ.....................................ครูผู้สอน                ลงชื่อ.....................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

(..............................................)                            (........................................................)

................/................/..............                            ............./......................./....................