-:- ADMIN -:-
#
เลขประจำตัว
ครู
2565/12/8
d
d
d
d
1
101
นายวิทยา  คำพัน
2
103
นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
3
104
นางสาวนัยนา  วงศ์สาคำ
4
105
นางศรมนีย์  หาญสิงห์
5
107
นางเนติมนต์  มีศิริ
6
109
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
7
110
นางสาวจิตอารี  ทองมันปู
8
111
นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
9
112
นางขวัญชีวา  ศิริมา
10
113
นางสุรัชนา  โพธินาแค
11
114
นางอรนุช  นามเขียว
12
115
นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมา
13
116
นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
14
117
นางรพีพรรณ  บุญเย็น
15
118
นายวิทยา  บุญเพ็ง
16
119
นางเนตรนภา  มูลเสนา
17
121
นางสาวกัลย์กมล  โรจนัครวงศ์
18
122
นางปาจรีย์  ทินบุตร
19
123
นางสุวคนธ์  พลลพ
20
126
นางสาวลำไพ  ยางงาม
21
127
นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
22
201
นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
23
202
นางกุนทินี  อรจันทร์
24
203
นางสาวมาลา  วันทวี
25
204
นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
26
206
นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ
27
208
นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
28
209
นางสาวรักษมล  รักพรม
29
211
นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
30
214
นางสาวดวงเดือน  ดวงดี
31
215
นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
32
218
นางสาวพิศมัย  บุดดี
33
220
นางธนพร  สำลี
34
221
นายอัทธ์  คำอุดม
35
222
นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
36
224
นางสาวพเยาว์  แก้วตา
37
225
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
38
226
นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
39
229
นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
40
231
นางสาวมัณฑนา  องอาจ
41
236
นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
42
237
นายวสันต์  จันดำ
43
238
นางสาวสุดารัตน์    ชูคำ
44
240
นายฐิรภัช  สีดำ
45
241
นายกันตภณ  พวงพันธ์
46
242
นายปฐมพร  ุจุ้ยประโคน
47
243
นางสาวณัฐฌา   อินทร์ขาว
48
301
นายพันกร  มนทอง
49
303
นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
50
305
นางนิภาพร  ยุพา
51
309
นางสาวปรียานุช  คำมงคล
52
310
นางมลิวัลย์  เลาหสูต
53
311
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
54
312
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
55
313
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
56
314
นางสาวชญาพร  วิชัย
57
315
นายธัชกร  สุริยวงศ์
58
316
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
59
317
นางสาวสมพิศ  ยุดรัมย์
60
318
นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
61
319
นางวรรณกร  คำอุดม
62
321
นางพิสุทธา  อินทรพงษ์
63
322
นายสืบพงษ์  ยุพา
64
323
นางสุรภา  สมสะอาด
65
324
นายกิตติ  กาสา
66
325
นายบุญเลิศ  บุญมา
67
327
นายกฤษพัฒน์  สุขเลิศ
68
328
นายคำพี  อินทร์พงษ์
69
329
นางสุทธาอร  โคตรมิตร
70
330
นางสาวณิชามล  ทองลือ
71
333
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
72
337
นางจิตติมา  ใจเครือ
73
338
นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
74
339
นางสาววรดาภา  ใจศรีอุบล
75
340
นางสาวมะลิวัลย์  สมศรี
76
341
นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
77
343
นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์
78
344
นายไชยา  แหนงวงษ์
79
345
นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
80
346
นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
81
347
นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
82
349
นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ
83
401
นายอนุวัฒน์  อุทธาธรณ์
84
402
นางสาวนิตยา  กองจัน
85
403
นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
86
406
นางสาวนาฎสุดา  บุญหวาน
87
409
นายสมศิลป  ทองดา
88
410
นางพัทธยา  ชุมสงคราม
89
411
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
90
412
นายคำภา  ดำพะธิก
91
413
นายทองพูล  ทุมโยมา
92
414
นางสวภัทร  หอมหวล
93
415
นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
94
416
นางทัศนี  ศิลบุตร
95
417
นางสาวนภามาส  ธานี
96
418
นางกัญจนา  ผักแต้
97
419
นางสาวพิชญ์นรี   มงคลธนกิตติ์
98
420
นางสาวอัณศา  เขียวดี
99
421
นางอรวรรณ  หลอมทอง
100
422
นางชลัญธร  ดำพะธิก
101
423
นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
102
424
นางสิรินุช  สุขกาย
103
426
นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
104
427
นายพันธศักดิ์  งอนสวัน
105
428
นายเกษมสันต์  แพงมา
106
429
นางสาวจิราภรณ์  โสภานเวช
107
430
นางสาวภัสราภรณ์  นามวงศ์
108
431
นางสาวบังอร  มณีวัน
109
432
นางสาวไอรดา  วงวาน
110
433
นางสาวลลิดา  โสดามุข
111
434
นางสาวภาวิณี   แก้วคำรอด
112
504
นางสุวภัทร  ศรีนวล
113
505
นางสาวสาคร  คุมมินทร์
114
506
นายศรัล  จำเริญสุข
115
507
นายมานิต  ชยันชม
116
508
สิบเอกสมศักดิ์  โกศล
117
509
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร
118
512
นายยุทธนา  ตาลาคุณ
119
513
ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ
120
514
นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
121
515
นายภูวิน  ชูกลิ่น
122
516
นายกัมพล  เส้นสุข
123
517
นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น
124
601
นายวิเชียร  สืบวงศ์
125
603
นายนิธิกานต์   สมทิพย์
126
604
นายวัชรินทร์  หอมคำ
127
605
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
128
606
นายอนุชา  บุญเย็น
129
607
นายสมเกียรติ  ประสมศรี
130
609
นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
131
610
นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
132
611
นางสาวอรวรรณ  กัลยา
133
612
นางราตรี  ชาติดร
134
613
นางศุภภิญญา  บุญเลิศ
135
614
นายพชรพล  ทินบุตร
136
615
นางสาวนาฏชฎา  ทองบุปผา
137
616
นางพิมพิลา  หมื่นศร
138
703
นายวัฒนา  จันทา
139
707
นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
140
708
นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
141
711
นายลิน  ยิ่งดี
142
712
นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
143
714
นางสาวนลิตา  คำโฮม
144
715
นางสาวมัสยา  บูคธรรม
145
717
นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
146
718
นายชลทรัพย์  เวียงวิเศษ
147
720
นางสาวปุณยนุช   ประเสริฐสิทธิ์
148
721
นายบรรหยัด  สุริพล
149
722
นางสาวทิวาภรณ์  กรมภักดี
150
723
นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
151
724
นางสาวณภาย์  ทนงค์
152
725
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
153
726
นายจรูญศักดิ์  สมสุข
154
729
นายบุญหลาย  มะเค็ง
155
730
นางสาวปาริตา  ดวงงาม
156
731
ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
157
733
นางรัชนี  ต้นโพธิ์
158
734
นางสาธิดา  ดวงศรี
159
736
นางธิดา  เคนวัน
160
737
นางสาวลินดา  แก้วพิกุล
161
738
นายชลิตา   จูมสีมา
162
801
นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
163
802
นางจิราภรณ์  พวงจำปา
164
804
นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
165
805
นางสาวอัญญารัตน์  เชื้อทอง
166
806
นางพรรณาภา  สุภรณพงษ์
167
807
นางสาวกัญญาภัทร   พิมลชาติ
168
808
นางสาวปรมาภรณ์   วิสาพรม
169
809
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
170
810
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
171
811
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
172
812
นางสาวจันทนีย์  โกมลศรี
173
817
Mr.Mariette  Mariette
174
819
นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
175
820
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
176
821
นางสาวนันท์นภัส  คูชิตา
177
851
นางสาวเบญจมาศ  ภูพิทักษ์
178
852
นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
179
853
นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
180
854
นางสุภาพร  งาสุ้ย
181
855
นายธวัชชัย  พานแก้ว
182
856
นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
183
857
นางสาวกชพร  สมสะอาด
184
858
นางสาวพิชามญย์   ตองอบ
185
859
นางสาวอารดา  สายทอง
186
860
นางสาวสุภาพร  แถบทอง
187
861
Mr.mongi  mongi
188
862
Mr.Raymund   Salda
189
864
Ms.Mira  Vicente
190
865
Mr.sorin  sorin
191
866
Mr.Johnrey  Yanong
192
867
Mr.sergei  Artur
193
868
นางสาวทิพย์ติกานต์  บัวทุม
194
869
นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
195
870
Mr.Christopher  Christopher
196
871
Ms.jane  jane
197
874
นางสาวอรทัย  จันทา
198
875
นางสาวสุพัฒตรา  มูลสาร
199
876
นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
200
877
นายชาร์ลีห์  สมภูงา
201
878
นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
202
879
นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
203
880
นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
204
881
นายชาญวิทย์  สุริพันธ์
205
882
นางสาวกมลกานต์  ไชยสัตย์
206
883
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
207
884
นางสาวเมษา  เพ็งชัย
208
885
นางสาวฐาปนี   ฤกษ์ดี
209
887
Mr.Saiful  Austin Khan
210
901
นางศรีรัตนา  ฝอยทอง
211
907
นางสาวรุ่งนารี  พิมมาศ
212
959
นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
213
962
นางสาวศศิมา  เมินธนู
214
963
นางภัสราภรณ์  พินิจ
215
970
นางรัชกร  ชะนะนิล
216
979
นางจารุวรรณ  แสงส่อง
217
980
นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
218
996
นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
219
997
นางสาวลวิตรา  หาญมาก

1