-:- ADMIN -:-
#
เลขประจำตัว
ครู
2565/6/27
d
d
d
d
1
101
นายวิทยา  คำพัน
2
103
นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
3
104
นางสาวนัยนา  วงศ์สาคำ
4
107
นางเนติมนต์  มีศิริ
5
109
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
6
110
นางสาวจิตอารี  ทองมันปู
7
111
นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
8
112
นางขวัญชีวา  ศิริมา
9
113
นางสุรัชนา  โพธินาแค
10
114
นางอรนุช  นามเขียว
11
115
นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมา
12
116
นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
13
117
นางรพีพรรณ  บุญเย็น
14
118
นายวิทยา  บุญเพ็ง
15
119
นางเนตรนภา  มูลเสนา
16
121
นางสาวกัลย์กมล  โรจนัครวงศ์
17
122
นางปาจรีย์  ทินบุตร
18
123
นางสุวคนธ์  พลลพ
19
126
นางสาวลำไพ  ยางงาม
20
127
นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
21
201
นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
22
202
นางกุนทินี  อรจันทร์
23
203
นางสาวมาลา  วันทวี
24
204
นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
25
206
นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ
26
208
นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
27
209
นางสาวรักษมล  รักพรม
28
211
นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
29
214
นางสาวดวงเดือน  ดวงดี
30
215
นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
31
216
นางศรีสุข  แย้มสง่า
32
217
นายชัยยันต์  คำนันท์
33
218
นางสาวพิศมัย  บุดดี
34
219
นางพวงรัตน์  เรืองมณี
35
220
นางธนพร  สำลี
36
221
นายอัทธ์  คำอุดม
37
222
นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
38
224
นางสาวพเยาว์  แก้วตา
39
225
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
40
226
นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
41
228
นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
42
229
นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
43
231
นางสาวมัณฑนา  องอาจ
44
232
นายทวีพงษ์  ประพันธ์
45
236
นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
46
237
นายวสันต์  จันดำ
47
238
นางสาวสุดารัตน์    ชูคำ
48
239
นายอภิตรัย   เสาเวียง
49
240
นายฐิรภัช  สีดำ
50
241
นายกันตภณ  พวงพันธ์
51
242
นายปฐมพร  ุจุ้ยประโคน
52
243
นางสาวณัฐฌา   อินทร์ขาว
53
301
นายพันกร  มนทอง
54
303
นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
55
305
นางนิภาพร  ยุพา
56
309
นางสาวปรียานุช  คำมงคล
57
310
นางมลิวัลย์  เลาหสูต
58
311
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
59
312
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
60
313
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
61
314
นางสาวชญาพร  วิชัย
62
315
นายธัชกร  สุริยวงศ์
63
316
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
64
317
นางสาวสมพิศ  ยุดรัมย์
65
318
นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
66
319
นางวรรณกร  คำอุดม
67
321
นางพิสุทธา  อินทรพงษ์
68
322
นายสืบพงษ์  ยุพา
69
323
นางสุรภา  สมสะอาด
70
324
นายกิตติ  กาสา
71
325
นายบุญเลิศ  บุญมา
72
327
นายกฤษพัฒน์  สุขเลิศ
73
328
นายคำพี  อินทร์พงษ์
74
329
นางสุทธาอร  โคตรมิตร
75
330
นางสาวณิชามล  ทองลือ
76
333
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
77
337
นางจิตติมา  ใจเครือ
78
338
นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
79
339
นางสาววรดาภา  ใจศรีอุบล
80
340
นางสาวมะลิวัลย์  สมศรี
81
343
นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์
82
344
นายไชยา  แหนงวงษ์
83
345
นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
84
346
นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
85
347
นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
86
349
นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ
87
401
นายอนุวัฒน์  อุทธาธรณ์
88
402
นางสาวนิตยา  กองจัน
89
403
นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
90
406
นางสาวนาฎสุดา  บุญหวาน
91
408
นายกุญช์ภัช  เย็นใจ
92
409
นายสมศิลป  ทองดา
93
410
นางพัทธยา  ชุมสงคราม
94
411
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
95
412
นายคำภา  ดำพะธิก
96
413
นายทองพูล  ทุมโยมา
97
414
นางสวภัทร  หอมหวล
98
415
นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
99
416
นางทัศนี  ศิลบุตร
100
417
นางสาวนภามาส  ธานี
101
418
นางกัญจนา  ผักแต้
102
419
นางสาวพิชญ์นรี   มงคลธนกิตติ์
103
420
นางสาวอัณศา  เขียวดี
104
421
นางอรวรรณ  หลอมทอง
105
422
นางชลัญธร  ดำพะธิก
106
423
นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
107
424
นางสิรินุช  สุขกาย
108
426
นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
109
427
นายพันธศักดิ์  งอนสวัน
110
428
นายเกษมสันต์  แพงมา
111
429
นางสาวจิราภรณ์  โสภานเวช
112
430
นางสาวภัสราภรณ์  นามวงศ์
113
431
นางสาวบังอร  มณีวัน
114
432
นางสาวไอรดา  วงวาน
115
433
นางสาวลลิดา  โสดามุข
116
434
นางสาวภาวิณี   แก้วคำรอด
117
503
นายนิเชษฐ์  มหาลี
118
504
นางสุวภัทร  ศรีนวล
119
505
นางสาวสาคร  คุมมินทร์
120
506
นายศรัล  จำเริญสุข
121
507
นายมานิต  ชยันชม
122
508
สิบเอกสมศักดิ์  โกศล
123
509
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร
124
510
นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
125
512
นายยุทธนา  ตาลาคุณ
126
513
ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ
127
514
นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
128
515
นายภูวิน  ชูกลิ่น
129
516
นายกัมพล  เส้นสุข
130
517
นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น
131
601
นายวิเชียร  สืบวงศ์
132
602
นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
133
604
นายวัชรินทร์  หอมคำ
134
605
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
135
606
นายอนุชา  บุญเย็น
136
607
นายสมเกียรติ  ประสมศรี
137
608
นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
138
609
นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
139
610
นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
140
611
นางสาวอรวรรณ  กัลยา
141
612
นางราตรี  ชาติดร
142
613
นางศุภภิญญา  บุญเลิศ
143
614
นายพชรพล  ทินบุตร
144
615
นางสาวนาฏชฎา  ทองบุปผา
145
616
นางพิมพิลา  หมื่นศร
146
701
นางนภาพร  คานะมี
147
704
นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
148
705
นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
149
706
ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
150
707
นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
151
708
นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
152
711
นายลิน  ยิ่งดี
153
712
นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
154
714
นางสาวนลิตา  คำโฮม
155
715
นางสาวมัสยา  บูคธรรม
156
716
นางมณีกานต์  บุญเสริม
157
717
นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
158
718
นายชลทรัพย์  เวียงวิเศษ
159
720
นางสาวปุณยนุช   ประเสริฐสิทธิ์
160
721
นายบรรหยัด  สุริพล
161
722
นางสาวทิวาภรณ์  กรมภักดี
162
723
นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
163
724
นางสาวณภาย์  ทนงค์
164
725
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
165
726
นายจรูญศักดิ์  สมสุข
166
727
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
167
729
นายบุญหลาย  มะเค็ง
168
730
นางสาวปาริตา  ดวงงาม
169
731
ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
170
733
นางรัชนี  ต้นโพธิ์
171
734
นางสาธิดา  ดวงศรี
172
736
นางธิดา  เคนวัน
173
737
นางสาวลินดา  แก้วพิกุล
174
738
นายชลิตา   จูมสีมา
175
801
นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
176
802
นางจิราภรณ์  พวงจำปา
177
803
นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ
178
804
นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
179
805
นางสาวอัญญารัตน์  เชื้อทอง
180
806
นางพรรณาภา  สุภรณพงษ์
181
807
นางสาวกัญญาภัทร   พิมลชาติ
182
808
นางสาวปรมาภรณ์   วิสาพรม
183
809
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
184
810
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
185
811
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
186
812
นางสาวจันทนีย์  โกมลศรี
187
817
Mr.Honson  Aziz
188
819
นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
189
820
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
190
821
นางสาวนันท์นภัส  คูชิตา
191
851
นางสาวเบญจมาศ  ภูพิทักษ์
192
852
นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
193
853
นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
194
854
นางสุภาพร  งาสุ้ย
195
855
นายธวัชชัย  พานแก้ว
196
856
นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
197
857
นางสาวกชพร  สมสะอาด
198
858
นางสาวพิชามญย์   ตองอบ
199
859
นางสาวอารดา  สายทอง
200
860
นางสาวสุภาพร  แถบทอง
201
861
Ms.Mala  Yousaf
202
862
Mr.Raymund   Salda
203
864
Ms.Mira  Vicente
204
865
Ms.Ella  Alanis
205
866
Mr.Johnrey  Yanong
206
867
Mr.Artur  Artur
207
868
นางสาวทิพย์ติกานต์  บัวทุม
208
869
นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
209
870
Mr.Christopher  Christopher
210
871
Mr.Konstantin  Meiziukha
211
874
นางสาวอรทัย  จันทา
212
875
นางสาวสุพัฒตรา  มูลสาร
213
876
นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
214
877
นายชาร์ลีห์  สมภูงา
215
878
นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
216
879
นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
217
880
นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
218
881
นายชาญวิทย์  สุริพันธ์
219
882
นางสาวกมลกานต์  ไชยสัตย์
220
883
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
221
884
นางสาวเมษา  เพ็งชัย
222
885
นางสาวฐาปนี   ฤกษ์ดี
223
887
Mr.Saiful  Austin Khan
224
901
นางศรีรัตนา  ฝอยทอง
225
902
นางสาวรัตติยา  สนิท
226
959
นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
227
962
นางสาวศศิมา  เมินธนู
228
963
นางภัสราภรณ์  พินิจ
229
970
นางรัชกร  ชะนะนิล
230
979
นางจารุวรรณ  แสงส่อง
231
980
นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
232
991
นางจริยา  วงศ์ภักดี
233
996
นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
234
997
นางสาวลวิตรา  หาญมาก

1