-:- ADMIN -:-
#
เลขประจำตัว
ครู
2565/1/21
d
d
d
d
1
101
นายวิทยา  คำพัน
2
103
นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
3
104
นางสาวนัยนา  วงศ์สาคำ
4
106
นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
5
107
นางเนติมนต์  มีศิริ
6
109
นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
7
110
นางสาวจิตอารี  ทองมันปู
8
111
นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
9
112
นางขวัญชีวา  ศิริมา
10
113
นางสุรัชนา  โพธินาแค
11
114
นางอรนุช  นามเขียว
12
115
นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมา
13
116
นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
14
117
นางรพีพรรณ  บุญเย็น
15
118
นายวิทยา  บุญเพ็ง
16
119
นางเนตรนภา  มูลเสนา
17
121
นางสาวกัลย์กมล  โรจนัครวงศ์
18
122
นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
19
123
นางสุวคนธ์  พลลพ
20
126
นางสาวลำไพ  ยางงาม
21
127
นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
22
201
นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
23
202
นางกุนทินี  อรจันทร์
24
203
นางสาวมาลา  วันทวี
25
204
นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
26
206
นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ
27
208
นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
28
209
นางสาวรักษมล  รักพรม
29
211
นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
30
214
นางสาวดวงเดือน  ดวงดี
31
215
นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
32
216
นางศรีสุข  แย้มสง่า
33
217
นายชัยยันต์  คำนันท์
34
218
นางสาวพิศมัย  บุดดี
35
219
นางพวงรัตน์  เรืองมณี
36
220
นางธนพร  สำลี
37
221
นายอัทธ์  คำอุดม
38
222
นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
39
224
นางสาวพเยาว์  แก้วตา
40
225
นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
41
226
นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
42
228
นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
43
229
นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
44
231
นางสาวมัณฑนา  องอาจ
45
232
นายทวีพงษ์  ประพันธ์
46
236
นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
47
237
นายวสันต์  จันดำ
48
238
นางสุดารัตน์    ชูคำ
49
239
นายอภิตรัย   เสาเวียง
50
240
นายฐิรภัช  สีดำ
51
301
นายพันกร  มนทอง
52
303
นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
53
305
นางนิภาพร  ยุพา
54
308
นาง บุศย์รินทร์  ดาทอง
55
309
นางสาวปรียานุช  คำมงคล
56
310
นางมลิวัลย์  เลาหสูต
57
311
นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
58
312
นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
59
313
นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
60
314
นางสาวชญาพร  วิชัย
61
315
นายธัชกร  สุริยวงศ์
62
316
นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
63
317
นางสาวสมพิศ  ยุดรัมย์
64
318
นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
65
319
นางวรรณกร  คำอุดม
66
321
นางพิสุทธา  อินทรพงษ์
67
322
นายสืบพงษ์  ยุพา
68
323
นางสุรภา  สมสะอาด
69
324
นายกิตติ  กาสา
70
325
นายบุญเลิศ  บุญมา
71
327
นายกฤษพัฒน์  สุขเลิศ
72
328
นายคำพี  อินทร์พงษ์
73
329
นางสุทธาอร  โคตรมิตร
74
330
นางสาวณิชามล  ทองลือ
75
333
นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
76
337
นางจิตติมา  ใจเครือ
77
338
นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
78
339
นางสาววรดาภา  ใจศรีอุบล
79
340
นางสาวมะลิวัลย์  สมศรี
80
343
นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์
81
344
นายไชยา  แหนงวงษ์
82
345
นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
83
346
นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
84
347
นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
85
349
นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ
86
401
นายอนุวัฒน์  อุทธาธรณ์
87
402
นางสาวนิตยา  กองจัน
88
403
นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
89
406
นางสาวนาฎสุดา  บุญหวาน
90
408
นายกุญช์ภัช  เย็นใจ
91
409
นายสมศิลป  ทองดา
92
410
นางพัทธยา  ชุมสงคราม
93
411
นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
94
412
นายคำภา  ดำพะธิก
95
413
นายทองพูล  ทุมโยมา
96
414
นางสวภัทร  หอมหวล
97
415
นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
98
416
นางทัศนี  ศิลบุตร
99
417
นางสาวนภามาส  ธานี
100
418
นางกัญจนา  ผักแต้
101
419
นางสาวพิชญ์นรี   มงคลธนกิตติ์
102
420
นางสาวอัณศา  เขียวดี
103
421
นางอรวรรณ  หลอมทอง
104
422
นางชลัญธร  ดำพะธิก
105
423
นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
106
424
นางสิรินุช  สุขกาย
107
426
นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
108
427
นายพันธศักดิ์  งอนสวัน
109
428
นายเกษมสันต์  แพงมา
110
429
นางสาวจิราภรณ์  โสภานเวช
111
430
นางสาวภัสราภรณ์  นามวงศ์
112
431
นางสาวบังอร  มณีวัน
113
432
นางสาวไอรดา  วงวาน
114
433
นางสาวลลิดา  โสดามุข
115
434
นางสาวภาวิณี   แก้วคำรอด
116
503
นายนิเชษฐ์  มหาลี
117
504
นางสุวภัทร  ศรีนวล
118
505
นางสาวสาคร  คุมมินทร์
119
506
นายศรัล  จำเริญสุข
120
507
นายมานิต  ชยันชม
121
508
สิบเอกสมศักดิ์  โกศล
122
509
นายธนวัฒน์  โคตรมิตร
123
510
นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
124
512
นายยุทธนา  ตาลาคุณ
125
513
ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ
126
514
นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
127
515
นายภูวิน  ชูกลิ่น
128
516
นายกัมพล  เส้นสุข
129
517
นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น
130
601
นายวิเชียร  สืบวงศ์
131
602
นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
132
604
นายวัชรินทร์  หอมคำ
133
605
นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
134
606
นายอนุชา  บุญเย็น
135
607
นายสมเกียรติ  ประสมศรี
136
608
นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
137
609
นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
138
610
นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
139
611
นางสาวอรวรรณ  กัลยา
140
612
นางราตรี  ชาติดร
141
613
นางศุภภิญญา  บุญเลิศ
142
614
นายพชรพล  ทินบุตร
143
615
นางสาวนาฏชฎา  ทองบุปผา
144
616
นางพิมพิลา  หมื่นศร
145
701
นางนภาพร  คานะมี
146
704
นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
147
705
นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
148
706
ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
149
707
นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
150
708
นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
151
711
นายลิน  ยิ่งดี
152
712
นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
153
714
นางสาวนลิตา  คำโฮม
154
715
นางสาวมัสยา  บูคธรรม
155
716
นางมณีกานต์  บุญเสริม
156
717
นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
157
718
นายชลทรัพย์  เวียงวิเศษ
158
720
นางสาวปุณยนุช   ประเสริฐสิทธิ์
159
721
นายบรรหยัด  สุริพล
160
722
นางสาวทิวาภรณ์  กรมภักดี
161
723
นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
162
724
นางสาวณภาย์  ทนงค์
163
725
นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
164
726
นายจรูญศักดิ์  สมสุข
165
727
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
166
729
นายบุญหลาย  มะเค็ง
167
730
นางสาวปาริตา  ดวงงาม
168
731
ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
169
733
นางรัชนี  ต้นโพธิ์
170
734
นางสาธิดา  ดวงศรี
171
736
นางธิดา  เคนวัน
172
737
นางสาวลินดา  แก้วพิกุล
173
738
นายชลิตา   จูมสีมา
174
801
นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
175
802
นางจิราภรณ์  พวงจำปา
176
803
นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ
177
804
นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
178
805
นางสาวอัญญารัตน์  เชื้อทอง
179
806
นางพรรณาภา  สุภรณพงษ์
180
807
นางสาวกัญญาภัทร   พิมลชาติ
181
808
นางสาวปรมาภรณ์   วิสาพรม
182
809
นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
183
810
นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
184
811
นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
185
812
นางสาวจันทนีย์  โกมลศรี
186
817
MR.Honson  
187
819
นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
188
820
นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
189
821
นางสาวนันท์นภัส  คูชิตา
190
851
นางสาวเบญจมาศ  ภูพิทักษ์
191
852
นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
192
853
นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
193
854
นางสุภาพร  งาสุ้ย
194
855
นายธวัชชัย  พานแก้ว
195
856
นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
196
857
นางสาวกชพร  สมสะอาด
197
858
นางสาวพิชามญย์   ตองอบ
198
859
นางสาวอารดา  สายทอง
199
860
นางสาวสุภาพร  แถบทอง
200
862
นายRaymund   Salda
201
864
MrFabio  Fabio
202
865
Mr.Elamine  Elamine
203
866
นายGustavo  Gustavo
204
867
Mr.Artur  Artur
205
868
นางสาวทิพย์ติกานต์  บัวทุม
206
869
นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
207
870
Mr.Christopher  Christopher
208
871
Mr.Andres  Andres
209
872
นายchin  sahakvitou
210
874
นางสาวอรทัย  จันทา
211
875
นางสาวสุพัฒตรา  มูลสาร
212
876
นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
213
877
นายชาร์ลีห์  สมภูงา
214
878
นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
215
879
นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
216
880
นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
217
881
นายชาญวิทย์  สุริพันธ์
218
882
นางสาวกมลกานต์  ไชยสัตย์
219
883
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
220
884
นางสาวเมษา  เพ็งชัย
221
885
นางสาวฐาปนี   ฤกษ์ดี
222
887
Mr.saiful  saiful
223
901
นางศรีรัตนา  ฝอยทอง
224
902
นางสาวรัตติยา  สนิท
225
959
นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
226
962
นางสาวศศิมา  เมินธนู
227
963
นางภัสราภรณ์  พินิจ
228
970
นางรัชกร  ชะนะนิล
229
979
นางจารุวรรณ  แสงส่อง
230
980
นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
231
991
นางจริยา  วงศ์ภักดี
232
996
นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
233
997
นางสาวลวิตรา  หาญมาก

1