รายชื่อนักเรียนเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รหัสวิชา  เธง30223
#
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
ห้อง
เลขที่
ก่อน
กลางภาค
หลัง
ปลาย
grade
วันที่เรียน
หมายเหตุ

......................................................
     (338)
ครูผู้สอน