Untitled-1ผลการเรียนรายวิชาโรงเรียน กันทรลักษ์วิยา รหัสวิชา I30202

#
เลขประจำตัว
ห้อง
ชื่อ
ปี
คะแนน
เกรด
ประเมิน
หมายเหตุุ


ผลการเรียน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
รวม
จำนวนนักเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
gpa
0.00สรุปรายห้อง

#
ห้อง
นร.
อ่อน
ปานกลาง
เก่ง
หมายเหตุุ
0 0 0 0 0
00
10
1.50
20
2.50
30
3.50
40
0