ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ห้องสอบ
โรงเรียน
สถานะยืนยันสิทธิ์
phone
1
เด็กชายจิรพันธ์  อิ่มอ้วน
120154 11  ห้อง  1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
806976186
2
เด็กชายพรนรงค์  สบายใจ
120374 25  ห้อง  323 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
821325286
3
เด็กชายอัมรินทร์  จำพันธ์
130001 1  ห้อง  1032 บ้านชำแจงแทง
สิทธิ์ OK
4
เด็กชายนิธิพัฒน์  คำเมือง
130002 1  ห้อง  1032 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
5
เด็กชายรชต  องอาจ
130003 1  ห้อง  1032 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
878690321
6
เด็กชายต้องรุ่ง  พรมอ่อน
130004 1  ห้อง  1032 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
สิทธิ์ OK
800321292
7
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  รักษาวงษ์
130005 1  ห้อง  1032 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
955942811
8
เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมสัตย์
130006 1  ห้อง  1032 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
9544137
9
เด็กชายกันตวิชญ์  พุฒิประภาส
130007 1  ห้อง  1032 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
856699076
10
เด็กชายพีรพล  บุญจริง
130008 1  ห้อง  1032 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สิทธิ์ OK
635025133
11
เด็กชายโยธิน  เถินบุรินทร์
130009 1  ห้อง  1032 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
661044860
12
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองโพธิ์ศรี
130010 1  ห้อง  1032 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
8958457
13
เด็กชายธนานนท์  มาหา
130011 1  ห้อง  1032 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
652719633
14
เด็กชายด้วยเกล้า  ทองสวัสดิ์
130012 1  ห้อง  1032 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
989942209
15
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแก้ว
130013 1  ห้อง  1032 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
981642351
16
เด็กชายวรวิทย์  ศรีงาม
130014 1  ห้อง  1032 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
942211484
17
เด็กชายจิตรกร  โพธิ์พันธ์
130015 1  ห้อง  1032 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
902806232
18
เด็กชายพิชัยภูษิต  ขันที
130016 2  ห้อง  1033 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
856389476
19
เด็กหญิงสุวนันท์  คมศรี
130017 2  ห้อง  1033 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
856389476
20
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยเพชร
130018 2  ห้อง  1033 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
811346734
21
เด็กชายชัยอนันต์  ป้องกัน
130019 2  ห้อง  1033 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
650945482
22
เด็กหญิงวลัยประภา  เรืองสัมฤทธิ์
130020 2  ห้อง  1033 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
933848808
23
เด็กหญิงวรัทยา  จำปารัตน์
130021 2  ห้อง  1033 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
สิทธิ์ OK
653450059
24
เด็กชายศราวุฒิ  ห่อคำ
130022 2  ห้อง  1033 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
968021125
25
เด็กชายกิตติเดช  โยธี
130023 2  ห้อง  1033 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
816994300
26
เด็กชายธัชพล   พลพันธุ์
130024 2  ห้อง  1033 โรงเรียนบ้านโนนสูง
สิทธิ์ OK
949640618
27
เด็กชายศิวัช  นามบุญศรี
130025 2  ห้อง  1033 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
สิทธิ์ OK
630418835
28
เด็กชาบเบญจิมินทร์   เคอร์ชอ
130026 2  ห้อง  1033 โรงเรียนบ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
918288426
29
เด็กหญิงปรานิตรา  กองแก้ว
130027 2  ห้อง  1033 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
สิทธิ์ OK
653088032
30
เด็กชายกนกพล  กันเทพา
130028 2  ห้อง  1033 บ้านโนนเยาะ
สิทธิ์ OK
982136897
31
เด็กชายสุรเดช  มูลคำ
130029 2  ห้อง  1033 โรงเรียนบ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
801921908
32
เด็กหญิงกมลฉัตร  กุลศิริ
130030 2  ห้อง  1033 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
973421549
33
เด็กหญิงฉัตรชนก  พัดทาบ
130031 3  ห้อง  1034 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
821288581
34
เด็กหญิงศิโรรัตน์  นะวะคำ
130032 3  ห้อง  1034 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
934414190
35
เด็กชาบสหกรณ์  พิมภู
130033 3  ห้อง  1034 โรงเรียนบ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
621057673
36
เด็กชายธนโชติ  ทามะณี
130034 3  ห้อง  1034 มหาราช2
สิทธิ์ OK
625266422
37
เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพะสุทธิ์
130035 3  ห้อง  1034 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สิทธิ์ OK
876214015
38
เด็กชายธิติวุฒิ ชุมคํา  ชุมคํา
130036 3  ห้อง  1034 โนนคำตื้อขตุราษฎร์วิทยา(โรตารี 1)
สิทธิ์ OK
649563355
39
เด็กหญิงอิฟาน่า  เว็ทเซอะลา
130037 3  ห้อง  1034 ศรีอุดมปัญญาคม
สิทธิ์ OK
934502058

1