ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ห้องสอบ
โรงเรียน
#
1
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองโพธิ์ศรี
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
3
2
เด็กชายธนานนท์  มาหา
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
3
3
เด็กชายด้วยเกล้า  ทองสวัสดิ์
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
3
4
เด็กหญิงเด็กหญิง จิรัชญา  หงษ์คำ
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
3
5
ด.ช.ณัฐวุฒิ  คำแก้ว
บ้านเดียงตะวันตก
3
6
ด.ญ.วรรณพร  ยอดสิงห์
บ้านเดียงตะวันตก
3
7
เด็กชายภูริวัฒน์   ลำภา
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
3
8
ด.ญ.สิริธิดา   ชัยศรี
มารีย์อุปถัมภ์
3
9
นายพิชัยภูษิต  ขันที
บ้านเดียงตะวันตก
3
10
ด.ญ.สุวนันท์  คมศรี
บ้านเดียงตะวันตก
3
11
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยเพชร
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
3
12
เด็กหญิงวลัยประภา  เรืองสัมฤทธิ์
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
3
13
เด็กหญิงวรัทยา  จำปารัตน์
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
3
14
เด็กชายศราวุฒิ  ห่อคำ
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
3
15
ด.ญกมลวรรณ  บุญพอ
บ้านละลายมีชัย
3
16
เด็กชายนิธิพัฒน์  คำเมือง
สว่างคูณวิทยา
3
17
เด็กชายธัชพล   พลพันธุ์
โรงเรียนบ้านโนนสูง
3
18
ด.ช.ศิวัช  นามบุญศรี
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
3
19
ดช.เบญจิมินทร์   เคอร์ชอ
โรงเรียนบ้านจานเลียว
3
20
เนยปรานิตรา  กองแก้ว
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
3
21
ด.ญจิรนันท์  ห้วยหงษ์ทอง
บ้านกระเเชงใหญ่
3
22
เด็กชายสุรเดช  มูลคำ
โรงเรียนบ้านจานเลียว
3
23
ด.ช.สุริยะ  ทองลือ
โรงเรียนมารีย์​อุปถัมภ์​
3
24
เด็กหญิงกมลฉัตร  กุลศิริ
โรงเรียนบ้านชำม่วง
3
25
เด็กหญิงฉัตรชนก  พัดทาบ
โรงเรียนบ้านชำม่วง
3
26
เด็กหญิงศิโรรัตน์  นะวะคำ
โรงเรียนบ้านชำม่วง
3
27
ดช.สหกรณ์  พิมภู
โรงเรียนบ้านจานเลียว
3
28
ด.ญนารีทิพย์  ศิริเกษ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
3
29
เด็กชายธนโชติ  ทามะณี
มหาราช2
3
30
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทา
อนุบาลเบญมิตร
3
31
บีมธิติวุฒิ ชุมคํา  ชุมคํา
โนนคำตื้อขตุราษฎร์วิทยา(โรตารี 1)
3
32
เด็กหญิงอรทัย  สิมลี
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
3

1