ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบค่ะ
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ดูทั้งหมดคลิกค้นเลยคะ /ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ห้องสอบ
โรงเรียน
สถานะยืนยันสิทธิ์
phone
1
เด็กหญิงเกศินี  โลมาศ
120001 1  ห้อง  1111 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
2
เด็กหญิงพลอยนรา  คำรัตน์
120002 1  ห้อง  1111 บ้านนาขนวน
สิทธิ์ OK
829827098
3
เด็กชายพชรพล  กันหา
120003 1  ห้อง  1111 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
621215929
4
เด็กชายธันย์ชนก  ลิพันธ์
120004 1  ห้อง  1111 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
5
เด็กหญิงจิรนันท์  อิ่มอ้วน
120005 1  ห้อง  1111 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
806976186
6
เด็กชายจักรพงษ์  เตชะคำภู
120006 1  ห้อง  1111 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
สิทธิ์ OK
880719395
7
เด็กชายชินวัตร  ประกอบแจ่ม
120007 1  ห้อง  1111 บ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
8
เด็กหญิงอโนมา  นิวาท
120008 1  ห้อง  1111 บ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
9
เด็กชายสมโชค  ลาพันธ์
120009 1  ห้อง  1111 บ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
10
เด็กหญิงศศินิภา  บุญประชม
120010 1  ห้อง  1111 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
872534590
11
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทา
120011 1  ห้อง  1111 อนุบาลเบญมิตร
สิทธิ์ OK
948284845
12
เด็กชายเรืองปริพัฒน์  ทองสลับ
120012 1  ห้อง  1111 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
618878870
13
เด็กชายอวิรุทธิ์  อำพะรัตน์
120013 1  ห้อง  1111 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
14
เด็กหญิงสุภัตตรา  อนันต์
120014 1  ห้อง  1111 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
สิทธิ์ OK
15
เด็กหญิง พรพิกา  ตรีชายรัมย์
120015 1  ห้อง  1111 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
สิทธิ์ OK
16
เด็กหญิงวรกานต์  สมวงค์
120016 2  ห้อง  1112 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
สิทธิ์ OK
17
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พิมเพพา
120017 2  ห้อง  1112 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
656474869
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สายเมฆ
120018 2  ห้อง  1112 บ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
611395975
19
เด็กชายชวิน  ปาละนิตย์
120019 2  ห้อง  1112 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
635866858
20
เด็กชายปฏิพล  แสงยศ
120020 2  ห้อง  1112 โรงเรียนบ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
894490428
21
เด็กชายสุริยะ  ทองลือ
120021 2  ห้อง  1112 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
839043615
22
เด็กชายพลกฤต  พลฤทธิ์
120022 2  ห้อง  1112 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
93535194
23
เด็กชายกันต์เตชัส  บุญสน
120023 2  ห้อง  1112 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
940504534
24
เด็กหญิงภัณฑิยา  วงค์กระโซ่
120024 2  ห้อง  1112 โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกองทัพบกอุปถัมย์
สิทธิ์ OK
933629372
25
เด็กชายชัยศักดิ์   คำแสนราช
120025 2  ห้อง  1112 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
860341244
26
เด็กชายวัฒน   สุกรอดรู้
120026 2  ห้อง  1112 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
957146802
27
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสร้อย
120027 2  ห้อง  1112 บ้านสวนกล้วย
สิทธิ์ OK
883775463
28
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีกะชา
120028 2  ห้อง  1112 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
909291179
29
เด็กชายธนกร  ศรีสอน
120029 2  ห้อง  1112 อนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
30
เด็กหญิงพรรณพัสสา  ลมูลนวม
120030 2  ห้อง  1112 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
985428661
31
เด็กหญิงศิริกัลยา  คล้ายหาญ
120031 3  ห้อง  1113 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
881029866
32
เด็กชายจักรกฤษณ์  เนตรใส
120032 3  ห้อง  1113 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
33
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ศักดา
120033 3  ห้อง  1113 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
611479199
34
เด็กชายศิริวุฒิ  สุวรรณ
120034 3  ห้อง  1113 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
652675434
35
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  กางไธสง
120035 3  ห้อง  1113 โรงเรียนกุหลาบวิทยา (เอกชน )
สิทธิ์ OK
84926472
36
เด็กชายไกรวิชญ์  ตาชม
120036 3  ห้อง  1113 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
881207363
37
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีทา
120037 3  ห้อง  1113 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
สิทธิ์ OK
0857700347
38
เด็กหญิงปณิตา  สมเทพ
120038 3  ห้อง  1113 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
89905351
39
เด็กหญิงณิชาภัทร  พามา
120039 3  ห้อง  1113 โรงเรียนบ้านกันตมคุรุราษฎร์สามัคคี
สิทธิ์ OK
649476625
40
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บรรพศิลป์
120040 3  ห้อง  1113 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง คุรุราษบำรุง
สิทธิ์ OK
948799393
41
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนทรวง
120041 3  ห้อง  1113 เพาะปัญญา
สิทธิ์ OK
627879499
42
เด็กหญิงสุทธิกานต์  อุทัยศรี
120042 3  ห้อง  1113 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
43
เด็กหญิงจิตติมา  จันทะมุด
120043 3  ห้อง  1113 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
872570422
44
เด็กหญิงฐิติกา  ศรีวงศ์
120044 3  ห้อง  1113 โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
สิทธิ์ OK
985578796
45
เด็กชายด.ช.ณัฐภัทร  โนนสังข์
120045 3  ห้อง  1113 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย
สิทธิ์ OK
922785819
46
เด็กชายปิยะนัฐ  เมินหา
120046 4  ห้อง  1114 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
924265803
47
เด็กหญิงชลธิชา  พรมโสภา
120047 4  ห้อง  1114 โรงเรียนลำผักชี
สิทธิ์ OK
989390509
48
เด็กหญิงณัฐชา  รูปใหญ่
120048 4  ห้อง  1114 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
887069001
49
เด็กชายพลพล  พูลสุข
120049 4  ห้อง  1114 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
652657052
50
เด็กหญิงจันทร์วิรา   พิระภาค
120050 4  ห้อง  1114 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สิทธิ์ OK
655740066
51
เด็กหญิงปณิตา  แก้วจันดี
120051 4  ห้อง  1114 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
630421799
52
เด็กหญิงเอวิตา  ทองอินทร์
120052 4  ห้อง  1114 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
879044114
53
เด็กชายสิทธิโชค  บุญฉลวย
120053 4  ห้อง  1114 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
981644724
54
เด็กหญิงชลนิชา  หาญศรีภูมิ
120054 4  ห้อง  1114 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
973611785
55
เด็กหญิงฐิตารีย์  โพธิ์ศรี
120055 4  ห้อง  1114 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
0816473946
56
เด็กหญิงวรรณวิศา  ธานี
120056 4  ห้อง  1114 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
857534912
57
เด็กหญิงอินทุกร  วิรักษา
120057 4  ห้อง  1114 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
824592955
58
เด็กหญิงปุณยนุช  สุขพิมาย
120058 4  ห้อง  1114 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
สิทธิ์ OK
934187495
59
เด็กชายนันทนัช  แก้วคุ้ม
120059 4  ห้อง  1114 บ้านหินวิทยา
สิทธิ์ OK
649183542
60
เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์
120060 4  ห้อง  1114 อนุบาลศรีสะเกษ
สิทธิ์ OK
087-863166
61
เด็กหญิงชญานี  บุรกรณ์
120061 5  ห้อง  1115 บ้านโนนคูณ
สิทธิ์ OK
856752174
62
เด็กหญิงธีรดา  พงษ์เกิดลาภ
120062 5  ห้อง  1115 บ้านระโยง
สิทธิ์ OK
63
เด็กหญิงวริษา  บุญมา
120063 5  ห้อง  1115 โรงเรียนบ้านรุงสมบูณ์
สิทธิ์ OK
834814153
64
เด็กหญิงชนัญธิดา  สายมั่น
120064 5  ห้อง  1115 บ้านชำแจงแมง
สิทธิ์ OK
969295955
65
เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์เพ็ชร
120065 5  ห้อง  1115 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
086-251255
66
เด็กหญิงแพรวา  ดีดวงพันธ์
120066 5  ห้อง  1115 บ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
618372887
67
เด็กหญิงกรกนก  จันทวิมล
120067 5  ห้อง  1115 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
68
เด็กหญิงปุณยวีร์  โททอง
120068 5  ห้อง  1115 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
สิทธิ์ OK
981366658
69
เด็กหญิงกฤตชญา  ถาพันธ์
120069 5  ห้อง  1115 โรงเรียนบ้านระโยง
สิทธิ์ OK
989718298
70
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เสนคราม
120070 5  ห้อง  1115 โรงเรียนบ้าบหนองรุงพระทะเล
สิทธิ์ OK
623303528
71
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยพรม
120071 5  ห้อง  1115 โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
สิทธิ์ OK
800373057
72
เด็กชายธนวินท์   กงศรี
120072 5  ห้อง  1115 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
089 905351
73
เด็กชายศาสตราวุธ  เจริญพันธ์
120073 5  ห้อง  1115 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
74
เด็กชายกิตติวัฒน์  จงใจ
120074 5  ห้อง  1115 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สิทธิ์ OK
991853946
75
เด็กชายทินภัทร  มีเงิน
120075 5  ห้อง  1115 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฏร์บำรุง)
สิทธิ์ OK
835492173
76
เด็กชายจักริณ  ชุมพล
120076 6  ห้อง  1116 ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
สิทธิ์ OK
934090798
77
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสังข์
120077 6  ห้อง  1116 บ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
832635024
78
เด็กหญิงลภัสรดา  กิ่นมณี
120078 6  ห้อง  1116 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
945838992
79
เด็กหญิงชลาลักษณ์  คชพันธ์
120079 6  ห้อง  1116 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สิทธิ์ OK
0918315561
80
เด็กหญิงไลลา  เเก้วดี
120080 6  ห้อง  1116 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
944790474
81
เด็กชายวิษณุสรรค์  ศรีจันทร์
120081 6  ห้อง  1116 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
981948584
82
เด็กชายปธานิน  มากมา
120082 6  ห้อง  1116 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
973501141
83
เด็กชายชัยณฤทธิ์  จิตตโคตร
120083 6  ห้อง  1116 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
สิทธิ์ OK
990299718
84
เด็กชายอนุวัฒน์  องอาจ
120084 6  ห้อง  1116 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
885820085
85
เด็กหญิงรักษิตา  ศิริพรทวีชัย
120085 6  ห้อง  1116 บ้านแก
สิทธิ์ OK
0610532270
86
เด็กหญิงสุธิดา  ออมชมภู
120086 6  ห้อง  1116 บ้านหนองงูเหลือม
สิทธิ์ OK
618050073
87
เด็กหญิงสุธิดา  เทนโสภา
120087 6  ห้อง  1116 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
935715907
88
เด็กหญิงณัฐวิภา  นางวงค์
120088 6  ห้อง  1116 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
654986962
89
เด็กชายธนภูมิ  พรหมทา
120089 6  ห้อง  1116 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมณ์
สิทธิ์ OK
844712872
90
เด็กชายณัฐดนัย   กัณหาชาลี
120090 6  ห้อง  1116 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามััคคี)
สิทธิ์ OK
857751290
91
เด็กหญิงฐิติวรดา  พิมพาลัย
120091 7  ห้อง  1117 อนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
902397747
92
เด็กหญิงธีรดา  สาธรณ์
120092 7  ห้อง  1117 โรงเรียนบ้านโนนสูง
สิทธิ์ OK
924420059
93
เด็กชายธนวัฒน์  ไกยะโส
120093 7  ห้อง  1117 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
610101641
94
เด็กหญิงปัทมา  ทวีกุล
120094 7  ห้อง  1117 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
830469169
95
เด็กชายอรรถวุฒิ  สิงห์คำ
120095 7  ห้อง  1117 โรงเรียนเอกอโยธยา
สิทธิ์ OK
850447787
96
เด็กชายชิโณทัย  สุขอ้วน
120096 7  ห้อง  1117 อนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
985841846
97
เด็กหญิงพรพิมล  รุ่งเรือง
120097 7  ห้อง  1117 บ้านหนองกระทิง
สิทธิ์ OK
852874571
98
เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์กุล
120098 7  ห้อง  1117 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย
สิทธิ์ OK
902972969
99
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญพอ
120099 7  ห้อง  1117 บ้านละลายมีชัย
สิทธิ์ OK
658169773
100
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีภูธร
120100 7  ห้อง  1117 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
897210954
101
เด็กชายนนท์ยศ  จันทิพย์
120101 7  ห้อง  1117 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
621971634
102
เด็กชายนฤเบศท์  เพ็ญชาลี
120102 7  ห้อง  1117 อนุบาลศรีรัตนะ
สิทธิ์ OK
065-260054
103
เด็กชายพิชยะ  จันใด
120103 7  ห้อง  1117 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
สิทธิ์ OK
820041741
104
เด็กหญิงจิรนันท์  ห้วยหงษ์ทอง
120104 7  ห้อง  1117 บ้านกระเเชงใหญ่
สิทธิ์ OK
948686992
105
เด็กหญิงพัชรอัมพร  คำบาล
120105 7  ห้อง  1117 บ้านนาขนวน
สิทธิ์ OK
098-456683
106
เด็กหญิงญาราภรณ์  ทางทอง
120106 8  ห้อง  1118 อนุบาลเบญจลักษ์
สิทธิ์ OK
861153443
107
เด็กหญิงปัณฑิตาภรณ์  คันที
120107 8  ห้อง  1118 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
948219918
108
เด็กชายศกลวัฒน์  บานชื่น
120108 8  ห้อง  1118 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา
สิทธิ์ OK
835082407
109
เด็กหญิงนารีทิพย์  ศิริเกษ
120109 8  ห้อง  1118 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
854036710
110
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  จูสวัสดิ์
120110 8  ห้อง  1118 บูรพาวิทยา
สิทธิ์ OK
968811747
111
เด็กชายอานนท์  ปลูกพันธ์
120111 8  ห้อง  1118 ธีราวิทยา
สิทธิ์ OK
800910206
112
เด็กหญิงปาริฉัตต์  เเก่นเเก้ว
120112 8  ห้อง  1118 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
สิทธิ์ OK
828604235
113
เด็กหญิงณภัทร  แก้วจันทร์
120113 8  ห้อง  1118 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
934864821
114
เด็กชายรชต  กิ่งของ
120114 8  ห้อง  1118 โรงเรียนศิริพรระยอง
สิทธิ์ OK
626646755
115
เด็กชายภูวนัยต์  คูณสุข
120115 8  ห้อง  1118 บ้านโคก(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
861541765
116
เด็กหญิงจิรารัตน์  หารปราบ
120116 8  ห้อง  1118 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
สิทธิ์ OK
099-174270
117
เด็กหญิงสุนิสา  ภูแบ่งไม้
120117 8  ห้อง  1118 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
856389476
118
เด็กหญิงธีรกานต์  อิ่มโอษฐ
120118 8  ห้อง  1118 โนนจิก
สิทธิ์ OK
926274596
119
เด็กชายธีรภัทร  สำราญกิจ
120119 8  ห้อง  1118 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
935260669
120
เด็กหญิงปาริฉัตร  ป้องกัน
120120 8  ห้อง  1118 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
สิทธิ์ OK
981429368
121
เด็กหญิงปภาพร  คันศร
120121 9  ห้อง  1122 บ้านหนองรุงพระทะเล ม.7 ต.กุดเสลา
สิทธิ์ OK
0987170543
122
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เมาลิชาติ
120122 9  ห้อง  1122 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
615302482
123
เด็กชายอชิต  พรรณลา
120123 9  ห้อง  1122 บ้านหนองกระทิง
สิทธิ์ OK
831260569
124
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสวย
120124 9  ห้อง  1122 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
930857313
125
เด็กชายศราวุฒิ  จงจำ
120125 9  ห้อง  1122 บ้านหนองกระทิง
สิทธิ์ OK
902721021
126
เด็กชายณัฏฐภัทร  ธนาณัฐพันธุ์
120126 9  ห้อง  1122 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
0807281022
127
เด็กหญิงชัญญานุช  นิเดชชัย
120127 9  ห้อง  1122 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
128
เด็กชายคลพล  จิตรพิทักษ์เลิศ
120128 9  ห้อง  1122 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
982395829
129
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งจันทร์
120129 9  ห้อง  1122 บ้านจานทองกวาวววิทยา
สิทธิ์ OK
081 070 00
130
เด็กหญิงธนพร  ไชยคุณ
120130 9  ห้อง  1122 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
สิทธิ์ OK
837032480
131
เด็กชายเทพปรีดา  ชวนกระโทก
120131 9  ห้อง  1122 บ้านรุ่งอรุณกองทัพบกอุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
953430423
132
เด็กหญิงวิลาสินี   จันทร์ตั้ง
120132 9  ห้อง  1122 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
064-124705
133
เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ
120133 9  ห้อง  1122 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
856682334
134
เด็กชายสมหมาย  ภูมิลักษณ์
120134 9  ห้อง  1122 บ้านหนองกระทิง
สิทธิ์ OK
903698606
135
เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา
120135 9  ห้อง  1122 อนุบาลศรีประชานุกูล
สิทธิ์ OK
611915664
136
เด็กหญิงสิริจรรยา  คำแสงดี
120136 10  ห้อง  1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
933710847
137
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลเนตร
120137 10  ห้อง  1123 ม่วงเปเหมือดเเอ่
สิทธิ์ OK
843547508
138
เด็กหญิงเบญญาภา  สืบสัตย์
120138 10  ห้อง  1123 บ้านท่าคล้อ
สิทธิ์ OK
0910051102
139
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พงษ์กิ่ง
120139 10  ห้อง  1123 โรงเรียนบ้านปุน
สิทธิ์ OK
990424160
140
เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์น้อย
120140 10  ห้อง  1123 โรงเรียนบ้านภูเงิน
สิทธิ์ OK
658565619
141
เด็กชายฐาปนรรฆ์  ร่วมทรัพย์
120141 10  ห้อง  1123 อนุบาลศรีรัตนะ
สิทธิ์ OK
092-729864
142
เด็กชายอภินิรัณย์  พงษ์พันธ์
120142 10  ห้อง  1123 มหาราช2
สิทธิ์ OK
973450078
143
เด็กชายวายุ  ภูทอง
120143 10  ห้อง  1123 อนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
934416747
144
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พรหมจันทร์
120144 10  ห้อง  1123 โรงเรียนบ้านตาเครือ
สิทธิ์ OK
0990294899
145
เด็กชายทวีศักดิ์  สุระชาติ
120145 10  ห้อง  1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
637434940
146
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองละมุล
120146 10  ห้อง  1123 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
0918292219
147
เด็กหญิงอภิสรา  แข่งขัน
120147 10  ห้อง  1123 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
สิทธิ์ OK
614538683
148
เด็กหญิงวรัทยา  ทาโคตร
120148 10  ห้อง  1123 โรงเรียนบ้านจะเนียว
สิทธิ์ OK
879197009
149
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นทิพย์
120149 10  ห้อง  1123 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
สิทธิ์ OK
621981974
150
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ
120150 10  ห้อง  1123 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
927368275
151
เด็กหญิงศิโรธร  ทองหล่อ
120151 11  ห้อง  1124 บ้านสว่าง
สิทธิ์ OK
833822649
152
เด็กหญิงกานติมา  นามน้อย
120152 11  ห้อง  1124 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
611086436
153
เด็กชายอาทิตย์  เมืองจันทร์
120153 11  ห้อง  1124 ตระกาศประชาสามัคคี
สิทธิ์ OK
633950151
154
เด็กชายจิรพันธ์  อิ่มอ้วน
120154 11  ห้อง  1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
806976186
155
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุญยกิจ
120155 11  ห้อง  1124 บ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
624750824
156
เด็กชายศิริพัตร  อุ่นเสมอ
120156 11  ห้อง  1124 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
879575815
157
เด็กหญิงศศินา  ดวงจันทร์
120157 11  ห้อง  1124 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
สิทธิ์ OK
656827489
158
เด็กชายธนกร  พิทักษ์
120158 11  ห้อง  1124 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
895820929
159
เด็กหญิงสุชาวลี  ขานชัย
120159 11  ห้อง  1124 โรงเรียนบ้านกระเเชงใหญ่
สิทธิ์ OK
987576783
160
เด็กชายวุฒิศักดิ์  ป้องหล้า
120160 11  ห้อง  1124 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
821966443
161
เด็กหญิงวรรณิดา  จามะรีย์
120161 11  ห้อง  1124 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
934702385
162
เด็กหญิงชลธิชา  สุขชาติ
120162 11  ห้อง  1124 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
816692894
163
เด็กชายเฉลิมชัย  พันธ์บุบผา
120163 11  ห้อง  1124 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
926290278
164
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทุมมา
120164 11  ห้อง  1124 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
621823512
165
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิ่งแก้ว
120165 11  ห้อง  1124 โรงเรียนบ้านหนองดุม
สิทธิ์ OK
930976501
166
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมบรรณ์
120166 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
659496959
167
เด็กชายศุภวัฒน์   ประสมวงค์
120167 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
871410631
168
เด็กหญิงอรกัญญา  พรมเคน
120168 12  ห้อง  1125 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
611243807
169
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีมาลา
120169 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
968106027
170
เด็กชายสิทธินันท์  โทคำเวช
120170 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
885956505
171
เด็กหญิงวศินี.   โคตรวงค์
120171 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
966219906
172
เด็กชายวีรภัทร  ยอดพูน
120172 12  ห้อง  1125 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
173
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสุข
120173 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านโนนสูง
สิทธิ์ OK
634848681
174
เด็กหญิงอนัญตญา  โทรรัตน์
120174 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
สิทธิ์ OK
652679175
175
เด็กหญิงอมลรดา  ภูเนานิล
120175 12  ห้อง  1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
807296692
176
เด็กหญิงพัชริดา  บุตรดาพงษ์
120176 12  ห้อง  1125 บ้านด่าน
สิทธิ์ OK
631868788
177
เด็กชายรัตติกานต์  มั่นยืนยาว
120177 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
สิทธิ์ OK
985983549
178
เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิมศรี
120178 12  ห้อง  1125 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
849421532
179
เด็กหญิงอนงค์  แสงสิงห์
120179 12  ห้อง  1125 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
สิทธิ์ OK
632536609
180
เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทร์พรม
120180 12  ห้อง  1125 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
637537744
181
เด็กหญิงจิราภรณ์  จันดี
120181 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
สิทธิ์ OK
837258828
182
เด็กหญิงเกวลิน  แดงชาติ
120182 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมซ์
สิทธิ์ OK
641251877
183
เด็กหญิงธิดารัตน์  กายะชาติ
120183 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
986235292
184
เด็กชายกฤษฎา  สุขขา
120184 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
สิทธิ์ OK
884655462
185
เด็กชายณัฐพล  คุณาพันธ์
120185 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
821513980
186
เด็กหญิง วันวิสา  เต่าลอย
120186 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
928968940
187
เด็กหญิงอินทิรา  บุญอินทร์
120187 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
สิทธิ์ OK
804803034
188
เด็กหญิงจิราพัชร  บรรพตาธิ
120188 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
641304153
189
เด็กชายด.ช.ชัยวัฒ   ศรีคำ
120189 13  ห้อง  1126 มารีย์อุปภัมภ์
สิทธิ์ OK
862455383
190
เด็กหญิงกิตติญากรณ์  อ่อนนาน
120190 13  ห้อง  1126 บ้านใหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
624498709
191
เด็กชายพิทูน   อัมภรัตน์
120191 13  ห้อง  1126 อนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
969477608
192
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แสนโคตร
120192 13  ห้อง  1126 โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฏร์พัฒนา)
สิทธิ์ OK
862520199
193
เด็กหญิงเด็กหญิง มาลีรัตน์  คุณราช
120193 13  ห้อง  1126 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
618767969
194
เด็กชายเขตโสภณ  นวลกลิ่น
120194 13  ห้อง  1126 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
195
เด็กหญิงจิราภา  ไผ่เลี้ยง
120195 13  ห้อง  1126 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
822604286
196
เด็กชายธนภัทร  พื้นผา
120196 14  ห้อง  1127 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
942848133
197
เด็กหญิงกัลยาณี  ที่พัก
120197 14  ห้อง  1127 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
198
เด็กหญิงกวินธิชา  ศักดิ์วณิช
120198 14  ห้อง  1127 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
611716213
199
เด็กหญิงณัฐชา  คมศรี
120199 14  ห้อง  1127 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
887138949
200
เด็กชายเจฎศักดิ์ฎา  คำบาง
120200 14  ห้อง  1127 บ้านหนองรุงพระทะเล ม.7 ต.กุดเสลา
สิทธิ์ OK
986519042
201
เด็กหญิงชุติมา  มนเวช
120201 14  ห้อง  1127 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
653349917
202
เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งธรรม
120202 14  ห้อง  1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
621032132
203
เด็กชายกิตติชัย  จันที
120203 14  ห้อง  1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
991675471
204
เด็กหญิงณัฏฐากร  แก้วพิลา
120204 14  ห้อง  1127 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
สิทธิ์ OK
856364304
205
เด็กชายสิทธิชัย  ศิลาเกษ
120205 14  ห้อง  1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
826861353
206
เด็กหญิงศศิวิมล  ขุนชัย
120206 14  ห้อง  1127 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
สิทธิ์ OK
926748782
207
เด็กชายรัฐภูมิ  ใยสูบ
120207 14  ห้อง  1127 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
876513262
208
เด็กหญิงกัญจน์กนก   เผ่าภูรี
120208 14  ห้อง  1127 มหาราช2
สิทธิ์ OK
953131625
209
เด็กหญิงเบญญาภา  เท้าไม้สน
120209 14  ห้อง  1127 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
887030103
210
เด็กหญิงกนิษฐา  กล้าหาญ
120210 14  ห้อง  1127 บ้านชำแจงแมง
สิทธิ์ OK
800167810
211
เด็กหญิงด.ญ.จิรภิญญา   นามวงศ์
120211 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านวังเม็ก
สิทธิ์ OK
842879011
212
เด็กชายอธิป  สอนสอาด
120212 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
641251877
213
เด็กหญิงวันธิตา  คำแพงจีน
120213 15  ห้อง  1132 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
897981109
214
เด็กชายชัยวัฒน์  มั่นชาติ
120214 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
0926653077
215
เด็กหญิงอรทัย  สิมลี
120215 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
สิทธิ์ OK
934848047
216
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีลาคำ
120216 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
สิทธิ์ OK
610299809
217
เด็กชายณัฐดนัย   อัตพงค์
120217 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
สิทธิ์ OK
822536457
218
เด็กหญิงชญาภา  นาสารีย์
120218 15  ห้อง  1132 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
801529791
219
เด็กหญิงศิริพร  บุญจิ๊ด
120219 15  ห้อง  1132 บ้านหนองหิน
สิทธิ์ OK
957945324
220
เด็กชายธีระพงษ์  พัทสิม
120220 15  ห้อง  1132 บ้านศรีอุดมซําตารมย์
สิทธิ์ OK
873021843
221
เด็กชายสิรภพ  สิงห์เสน
120221 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
สิทธิ์ OK
981715109
222
เด็กหญิงสุจิตรา  สังสงหา
120222 15  ห้อง  1132 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
959920400
223
เด็กชายภาณุพงศ์  แก้ววงษา
120223 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
สิทธิ์ OK
821592390
224
เด็กชายนันทวัฒน์  คำแหงพล
120224 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
872493593
225
เด็กหญิงศศิธร  เเก้วมณี
120225 15  ห้อง  1132 โรงเรียนบ้านปุน
สิทธิ์ OK
935258045
226
เด็กหญิงสุจิตรา  สายปัญญา
120226 16  ห้อง  1133 รุ่งอรุณ
สิทธิ์ OK
635895622
227
เด็กชายวีรวุฒิ  ทิพย์สมบัติวงศ์
120227 16  ห้อง  1133 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
0930916284
228
เด็กชายภากร  ใจเอื้อ
120228 16  ห้อง  1133 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
872506274
229
เด็กหญิงญาดา  สุขสวาท
120229 16  ห้อง  1133 บ้านหนองบัวใหญ่
สิทธิ์ OK
621875938
230
เด็กชายจิระโชติ  ทนงค์
120230 16  ห้อง  1133 บ้านหินวิทยา
สิทธิ์ OK
887790338
231
เด็กหญิงอินทิรา  จูนลไชยญกรณ์
120231 16  ห้อง  1133 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
827895418
232
เด็กหญิงชลิตา  วรจันทร์
120232 16  ห้อง  1133 มารีวิทยา
สิทธิ์ OK
634409233
233
เด็กชายปฏิพล  ไชยขันตรี
120233 16  ห้อง  1133 เทศบาล1อนุบาลบ้านป่าไม้
สิทธิ์ OK
843281707
234
เด็กหญิงชนนิภา  บานที
120234 16  ห้อง  1133 บ้านเสาธงชัย
สิทธิ์ OK
981465092
235
เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง
120235 16  ห้อง  1133 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
908327103
236
เด็กหญิงธัญสินี  เกษไธสง
120236 16  ห้อง  1133 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
933500214
237
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญพันธ์
120237 16  ห้อง  1133 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
985981673
238
เด็กหญิงคณิตฎา  กลมพันธ์
120238 16  ห้อง  1133 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
933416989
239
เด็กชายกฤตมุข   เพ็งทอง
120239 16  ห้อง  1133 บ้านศรีอุดม ซำตารมย์
สิทธิ์ OK
859216726
240
เด็กชายดำรงศักดิ์  คมกรด
120240 16  ห้อง  1133 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
879212754
241
เด็กหญิงเพียงพร  พรมโลก
120241 17  ห้อง  1134 ไทยรัฐวิทยา27(บ้านชำเม็ง)
สิทธิ์ OK
855601633
242
เด็กหญิงศิริกัญญา   อุริวงศ์
120242 17  ห้อง  1134 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
930815294
243
เด็กหญิงเขมจิรา  เพ็งกระจ่าง
120243 17  ห้อง  1134 บ้านแก
สิทธิ์ OK
653142799
244
เด็กหญิงอธิชนัน  มรรคพิมพ์
120244 17  ห้อง  1134 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
245
เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนทรวง
120245 17  ห้อง  1134 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
สิทธิ์ OK
825541456
246
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กระมล
120246 17  ห้อง  1134 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
956211418
247
เด็กชายภัคพิศุทธิ์  พงษ์เพชร
120247 17  ห้อง  1134 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
856336837
248
เด็กชายเฉลิมชัย  อ่ำต่ำงาม
120248 17  ห้อง  1134 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
885881161
249
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ขันธ์
120249 17  ห้อง  1134 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
872513103
250
เด็กหญิงธนัญญา  มะนัสโส
120250 17  ห้อง  1134 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
806419890
251
เด็กชายปริทัต  ยอดเอื้อ
120251 17  ห้อง  1134 บ้านน้ำเย็น(กองทัพอุปถัมภ์)
สิทธิ์ OK
641498224
252
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเพิ่ม
120252 17  ห้อง  1134 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
253
เด็กหญิงมลฤดี  เกษรสร้อย
120253 17  ห้อง  1134 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
927289378
254
เด็กชายอธิชา  เเก้วพวง
120254 17  ห้อง  1134 โรงเรียนบ้านโตนด
สิทธิ์ OK
806973820
255
เด็กชายนันทวัฒน์  ส่องสีโรจน์
120255 17  ห้อง  1134 โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
สิทธิ์ OK
968531219
256
เด็กหญิงฟาริดา   คณะนา
120256 18  ห้อง  1135 โนนจิก
สิทธิ์ OK
636211175
257
เด็กหญิงสุชานาถ   เกษจันทร์
120257 18  ห้อง  1135 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
872428157
258
เด็กหญิงนิภาวัลย์  ธรรมพิทักษ์
120258 18  ห้อง  1135 โรงเรียนบ้านขะยูง
สิทธิ์ OK
971984641
259
เด็กหญิงนภัสสร  สอนลัิทธิพันธ์
120259 18  ห้อง  1135 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
658420252
260
เด็กหญิงชลวษา   เมืองจันทร์
120260 18  ห้อง  1135 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
804440534
261
เด็กหญิงสุชาวดี  แป้นสวน
120261 18  ห้อง  1135 โรงเรียนบ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
622235907
262
เด็กชายฉัตรพร  เจริญรัมย์
120262 18  ห้อง  1135 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
สิทธิ์ OK
985570503
263
เด็กหญิงนันทิยา  แก้วปัญญา
120263 18  ห้อง  1135 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
สิทธิ์ OK
611189014
264
เด็กหญิงพรรัชดา  สมพงษ์
120264 18  ห้อง  1135 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
898499979
265
เด็กหญิงนันทกานต์   นันทะนนท์
120265 18  ห้อง  1135 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
658216459
266
เด็กหญิงณิลลดา   ดรน้อยเยาว์
120266 18  ห้อง  1135 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
610824146
267
เด็กชายจิรโชค  อักโข
120267 18  ห้อง  1135 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
815679347
268
เด็กหญิงสุชัญญา  อุทุม
120268 18  ห้อง  1135 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
917396575
269
เด็กหญิงศศิรดา  บุตรวงษ์
120269 18  ห้อง  1135 โรงเรียนบ้านระโยง
สิทธิ์ OK
848658331
270
เด็กหญิงศุภิสรา  พรหมน้อย
120270 18  ห้อง  1135 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
804880863
271
เด็กหญิงนิภาวรรณ  สาสังข์
120271 19  ห้อง  1136 บ้านตระกาศขอนแก่น
สิทธิ์ OK
823737455
272
เด็กชายสุทธนพ  ดุษฎีกุล
120272 19  ห้อง  1136 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
631408472
273
เด็กชายปรเมศร์  บัวงาม
120273 19  ห้อง  1136 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
808209409
274
เด็กหญิงอธิรญาณ์  บำรุงกูล
120274 19  ห้อง  1136 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
884436416
275
เด็กหญิงเพชรัตน์  เรืองศรี
120275 19  ห้อง  1136 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
611464858
276
เด็กหญิงอรัญญา  ครองเมือง
120276 19  ห้อง  1136 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
สิทธิ์ OK
943595260
277
เด็กชายอภินันท์  จรรยากรณ์
120277 19  ห้อง  1136 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
837982407
278
เด็กหญิงรัชฎาพร  วังศรีแก้ว
120278 19  ห้อง  1136 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
สิทธิ์ OK
844980029
279
เด็กชายปัญญาพล  โพธิ์อุดม
120279 19  ห้อง  1136 โรงเรียนบ้านกระมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
สิทธิ์ OK
996352988
280
เด็กชายณัฐวุฒิ  เตรียมชัย
120280 19  ห้อง  1136 โรงเรียนไหล่ดุม-ตาเหมา
สิทธิ์ OK
862643437
281
เด็กหญิงบัณฑิตา  เงือกน้ำ
120281 19  ห้อง  1136 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
995342536
282
เด็กหญิงชลิตา  พรมมุณี
120282 19  ห้อง  1136 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
885968979
283
เด็กหญิงธัญพิชชา  โคสา
120283 19  ห้อง  1136 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
941875106
284
เด็กหญิงจิรัชญา  อารีย์
120284 19  ห้อง  1136 โรงเรียนบ้านกระเเเชงใหญ่
สิทธิ์ OK
807300165
285
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา
120285 19  ห้อง  1136 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
935355786
286
เด็กหญิงพรรณนิภา  สารณา
120286 20  ห้อง  1137 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
646493501
287
เด็กหญิงอนุสรา  สมาคม
120287 20  ห้อง  1137 บ้านแดงรัฐราษฎร์พัฒนา
สิทธิ์ OK
935200243
288
เด็กหญิงสิรภัทร  กันเทพา
120288 20  ห้อง  1137 บ้านโนนคูณ
สิทธิ์ OK
982046373
289
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พุทธวงค์
120289 20  ห้อง  1137 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
892839794
290
เด็กชายธีรเดช  สินศิริ
120290 20  ห้อง  1137 ภูมิชรอล
สิทธิ์ OK
861363445
291
เด็กหญิงฐิติวรดา  สู้สงคราม
120291 20  ห้อง  1137 บ้านขนุน
สิทธิ์ OK
833705108
292
เด็กชายสราชวิชญ์  บุญคุ้ม
120292 20  ห้อง  1137 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
653235587
293
เด็กชายฐิติวัฒน์  มั่นชาติ
120293 20  ห้อง  1137 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
สิทธิ์ OK
981938078
294
เด็กหญิงสุภัสศร  สีทอง
120294 20  ห้อง  1137 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
934378940
295
เด็กหญิงจิราภา  หงษ์แก้ว
120295 20  ห้อง  1137 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
สิทธิ์ OK
813091926
296
เด็กชายธนกร  จันเลาะ
120296 20  ห้อง  1137 บ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
840528654
297
เด็กชายภูริชญา  แทนเครือ
120297 20  ห้อง  1137 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
สิทธิ์ OK
870581890
298
เด็กหญิงศิรินทิพย์  คุณสาร
120298 20  ห้อง  1137 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
0804250766
299
เด็กชายพิทยุตม์  บุญจำ
120299 20  ห้อง  1137 กระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
833853120
300
เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์
120300 20  ห้อง  1137 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชนุสรณ์
สิทธิ์ OK
0894281879
301
เด็กหญิงปวีณ์กร  มีผล
120301 21  ห้อง  311 บ้านหนองกระทิง
สิทธิ์ OK
930957738
302
เด็กหญิงชุติมา  ยอดอ่อน
120302 21  ห้อง  311 บ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
858844397
303
เด็กหญิงอนัญญา  ลิลัน
120303 21  ห้อง  311 บ้านตระกาศขอนแก่น
สิทธิ์ OK
624484518
304
เด็กหญิงศกุนิชย์  แพไธสงค์
120304 21  ห้อง  311 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
614016505
305
เด็กชายทองพิทักษ์  ยอดโพธิ์
120305 21  ห้อง  311 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
956088102
306
เด็กหญิงณัฐกมล  ทองเหลือ
120306 21  ห้อง  311 บ้านตายู(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
990715815
307
เด็กชายตะวัน  บุญสร้อย
120307 21  ห้อง  311 มหาราช2
สิทธิ์ OK
864998845
308
เด็กหญิงพรชนก  ประนม
120308 21  ห้อง  311 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
968047051
309
เด็กหญิงช่อเพชร  โพธิ์ทอง
120309 21  ห้อง  311 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
982400573
310
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เมืองอินทร์
120310 21  ห้อง  311 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
800324723
311
เด็กหญิงสิริธิดา   ชัยศรี
120311 21  ห้อง  311 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
656043354
312
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงสิน
120312 21  ห้อง  311 บ้านหนองบัวใหญ่
สิทธิ์ OK
926429674
313
เด็กชายณัฐพงษ์  สาธรณ์
120313 21  ห้อง  311 โรงเรียนบ้านโนนสูง
สิทธิ์ OK
895851069
314
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โนระ
120314 21  ห้อง  311 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
สิทธิ์ OK
915037334
315
เด็กชายภาณุพงศ์  อินทร์ชื่น
120315 21  ห้อง  311 กระสอบ(กรปกลางประชาอุทิศ)
สิทธิ์ OK
935420174
316
เด็กชายธนพร  กุมพันธ์
120316 22  ห้อง  312 โรงเรียนบ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
985608147
317
เด็กหญิงสุทธิตา  พร้อมพรม
120317 22  ห้อง  312 บ้านหนองกระทิง
สิทธิ์ OK
981320398
318
เด็กหญิงอาลิษา  ศรีคำ
120318 22  ห้อง  312 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
804803631
319
เด็กหญิงวิภาวี  กาวัน
120319 22  ห้อง  312 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
-
320
เด็กชายกิตติศักดิ์  คืนทรัพย์
120320 22  ห้อง  312 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
สิทธิ์ OK
617394324
321
เด็กหญิงชมพูนุท  สิงซอม
120321 22  ห้อง  312 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
สิทธิ์ OK
610308421
322
เด็กชายปิยะกร  ผิวงาม
120322 22  ห้อง  312 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
935209652
323
เด็กชายแสนชัย   ทัดเทียม
120323 22  ห้อง  312 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
899486620
324
เด็กชายณัฐพล  เสนาพันธ์
120324 22  ห้อง  312 โรงเรียนบ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
890434663
325
เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณวัลย์
120325 22  ห้อง  312 โรงเรียนบ้านจานเลียว
สิทธิ์ OK
868670068
326
เด็กชายกษิดิศ  ทางาม
120326 22  ห้อง  312 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
933745169
327
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  คำผุย
120327 22  ห้อง  312 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
928451304
328
เด็กหญิงกชพร  ศรีบุญเรือง
120328 22  ห้อง  312 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
081-107-39
329
เด็กหญิงอัจฉริยา  ชาลี
120329 22  ห้อง  312 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
สิทธิ์ OK
855615212
330
เด็กชายสุทธิชัย  เรืองเดช
120330 22  ห้อง  312 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
สิทธิ์ OK
645096780
331
เด็กชายธรรมปพน  สุดรุ่งเรือง
120331 23  ห้อง  321 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
862225856
332
เด็กหญิงบัณฑิตา  ลาพันธ์
120332 23  ห้อง  321 โรงเรียนบ้านสังเม็ก
สิทธิ์ OK
641380396
333
เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรเอี่ยม
120333 23  ห้อง  321 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
334
เด็กชายปกรณ์  โพธิพันธ์
120334 23  ห้อง  321 บ้านตระกาจขอนแก่น
สิทธิ์ OK
646732800
335
เด็กชายสุภัทร  มรรคุวัฒพงษ์
120335 23  ห้อง  321 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
908233901
336
เด็กชายกฤษฎา  แสงดี
120336 23  ห้อง  321 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
899020232
337
เด็กชายอภิรักษ์  พรรณาภพ
120337 23  ห้อง  321 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
894236152
338
เด็กหญิงประกายดาว  ขันตรี
120338 23  ห้อง  321 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
842538601
339
เด็กชายรัตพล  เครือเนตร
120339 23  ห้อง  321 บ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
635692429
340
เด็กหญิงอลิตา  โสดาโคตร
120340 23  ห้อง  321 บ้านรุ่งอรุณ
สิทธิ์ OK
870929630
341
เด็กหญิงวรรณิษา  เกตุรัตน์
120341 23  ห้อง  321 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
856389476
342
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกษี
120342 23  ห้อง  321 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
สิทธิ์ OK
638986108
343
เด็กหญิงด.ญ มัณยาภา  พละศักดิ์
120343 23  ห้อง  321 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
878725140
344
เด็กหญิงสุทธิตา   พลแสน
120344 23  ห้อง  321 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
652940611
345
เด็กหญิงชัชชญา  กระอาจน์
120345 23  ห้อง  321 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
สิทธิ์ OK
633499228
346
เด็กหญิงปนัดดา  พาลี
120346 24  ห้อง  322 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
สิทธิ์ OK
630276504
347
เด็กหญิงปวีณา  บุตรสุวรรณ์
120347 24  ห้อง  322 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
800027492
348
เด็กหญิงชุติมา   นวลละออ
120348 24  ห้อง  322 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
935485703
349
เด็กหญิงอนัญญา  บุญเรืองศรี
120349 24  ห้อง  322 บ้านทุ่งโพธิ์
สิทธิ์ OK
613243962
350
เด็กชายธนกร  สุวรรณเสาร์
120350 24  ห้อง  322 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
351
เด็กชาย กิตติภูมิ  สุโกพันธ์
120351 24  ห้อง  322 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
833665010
352
เด็กหญิงศรัญญาพรรณ  สุชาติ
120352 24  ห้อง  322 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
353
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยสงเมือง
120353 24  ห้อง  322 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
สิทธิ์ OK
845811437
354
เด็กหญิงปรัชญานันต์   กัลยาชาติ
120354 24  ห้อง  322 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
630366120
355
เด็กชายวัชรพงษ์  พะวา
120355 24  ห้อง  322 โรงเรียนบ้านระโยง
สิทธิ์ OK
933821061
356
เด็กหญิงอินทิรา  สมรักษ์
120356 24  ห้อง  322 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
871240183
357
เด็กชายปัญญวัฒน์  ไชยโชติ
120357 24  ห้อง  322 โรงเรียนบ้านตาเครือ
สิทธิ์ OK
868767721
358
เด็กหญิงนลินนิภา  ขันตรี
120358 24  ห้อง  322 บ้านทุ่งขนวน
สิทธิ์ OK
821533672
359
เด็กชายอัฏติยากรณ์  พะวัง
120359 24  ห้อง  322 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
856323981
360
เด็กหญิงอุ่นทิพย์   โพธิ์ขาว
120360 24  ห้อง  322 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
064-606926
361
เด็กชายพนสณฑ์  พงษ์เกษ
120361 25  ห้อง  323 กุดเสลาหนองขวาง
สิทธิ์ OK
849253448
362
เด็กหญิงกุลจิรา  อินธิมาศ
120362 25  ห้อง  323 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
981371121
363
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนเพชร
120363 25  ห้อง  323 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
806120132
364
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตพันธ์
120364 25  ห้อง  323 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
623377879
365
เด็กชายประชา  ดำรีห์
120365 25  ห้อง  323 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
994633409
366
เด็กหญิงธัญชิตา  มวลพรม
120366 25  ห้อง  323 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
819881361
367
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสุข
120367 25  ห้อง  323 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
653296087
368
เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์
120368 25  ห้อง  323 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
สิทธิ์ OK
879796874
369
เด็กหญิงบุญญาพร  สุทธิวรรค
120369 25  ห้อง  323 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
928924635
370
เด็กชายจิรณัฏฐ์  โมราอรรถ์
120370 25  ห้อง  323 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
989799902
371
เด็กหญิงพัชราภา  เทพตาแสง
120371 25  ห้อง  323 บ้านโนนสำราญ
สิทธิ์ OK
614267336
372
เด็กหญิงเนาวรัตน์  สุมนทา
120372 25  ห้อง  323 อรจันวิทยา
สิทธิ์ OK
933414130
373
เด็กหญิงจิตรา  ยอดสิงห์
120373 25  ห้อง  323 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
856389476
374
เด็กชายพรนรงค์  สบายใจ
120374 25  ห้อง  323 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
821325286
375
เด็กชายณัฐวัศห์  โพธิ์วัง
120375 25  ห้อง  323 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
928322188
376
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  แสงสาย
120376 26  ห้อง  324 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
สิทธิ์ OK
0636263521
377
เด็กชายธัชนนท์  เตรียมไชย
120377 26  ห้อง  324 โรงเรียนบ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
658023565
378
เด็กหญิงภัทรวดี   ราชสิงห์
120378 26  ห้อง  324 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
082-424535
379
เด็กหญิงอรจิรา  สาลีพวง
120379 26  ห้อง  324 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
สิทธิ์ OK
991701550
380
เด็กชายไกรสร  โสดา
120380 26  ห้อง  324 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
948851921
381
เด็กหญิงปรียา  สมาพงษ์
120381 26  ห้อง  324 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
856389476
382
เด็กหญิงบงกชรัตน์  หวนคะนึง
120382 26  ห้อง  324 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
สิทธิ์ OK
953070901
383
เด็กหญิงลลาณา  กำลังดี
120383 26  ห้อง  324 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
857223441
384
เด็กชายธีรดนย์  บุญชิต
120384 26  ห้อง  324 มหาราช2
สิทธิ์ OK
887983010
385
เด็กหญิงปิยวรรณ  โสพะบุญ
120385 26  ห้อง  324 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
924214013
386
เด็กหญิงปุณยวีย์  สุชาติ
120386 26  ห้อง  324 บ้านกระเเชงใหญ่
สิทธิ์ OK
807300165
387
เด็กชายวีรวัฒน์  ศิลารักษ์
120387 26  ห้อง  324 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
848232017
388
เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์เเก้ว
120388 26  ห้อง  324 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
สิทธิ์ OK
656312622
389
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริชนะ
120389 26  ห้อง  324 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
610394873
390
เด็กหญิงวรัชยา  ครองเมือง
120390 26  ห้อง  324 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
972841948
391
เด็กหญิงธัญสิริ   ไพบูลย์
120391 27  ห้อง  325 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
886033141
392
เด็กชายอรุณศักดิ์  ปิ่นทอง
120392 27  ห้อง  325 เทศบาล1(อนุบาลบ้านป่าไม้)
สิทธิ์ OK
806974724
393
เด็กหญิงปุณยวีร์  แนวเพ็ชร
120393 27  ห้อง  325 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
837270758
394
เด็กหญิงวรรณพร  ยอดสิงห์
120394 27  ห้อง  325 บ้านเดียงตะวันตก
สิทธิ์ OK
862498426
395
เด็กชายนภัทร  แก้วอินทร์
120395 27  ห้อง  325 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
396
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สัตยเทวา
120396 27  ห้อง  325 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
874471147
397
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน
120397 27  ห้อง  325 มหาราช2
สิทธิ์ OK
992761185
398
เด็กหญิงภัณฑิลา  วันทอง
120398 27  ห้อง  325 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
862644710
399
เด็กหญิงกมลชนก  อรรคบุตร
120399 27  ห้อง  325 มหาราช2
สิทธิ์ OK
830840881
400
เด็กชายตรีเพชร  ใชยจันดา
120400 27  ห้อง  325 มหาราช2
สิทธิ์ OK
965853228
401
เด็กหญิงวิจิตรดา  สุโพธิ์
120401 27  ห้อง  325 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
614124277
402
เด็กชายกฤษตเมธ  เมาลิชาติ
120402 27  ห้อง  325 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
934342517
403
เด็กชายธีรเดช  เขมรทอง
120403 27  ห้อง  325 ไทยรัฐวิทยา27(บ้านชำเม็ง)
สิทธิ์ OK
962345246
404
เด็กหญิงมนิสรา  ศรีคำ
120404 27  ห้อง  325 ไทยรัฐวิทยา27(บ้านชำเม็ง)
สิทธิ์ OK
624261420
405
เด็กหญิงปิยนุช  พันธ์พูน
120405 27  ห้อง  325 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
854699748
406
เด็กชายปิยะ  พรมมา
120406 28  ห้อง  326 มหาราช2
สิทธิ์ OK
985954207
407
เด็กหญิงขนิษฐา  พลนำ
120407 28  ห้อง  326 อรจัทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
931046014
408
เด็กหญิงนันท์ณภัสวัล    โทชัย
120408 28  ห้อง  326 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
812646855
409
เด็กชายชาคริต  ไชยพิมูล
120409 28  ห้อง  326 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
650698752
410
เด็กชายดำรงศักดิ์  งามตรง
120410 28  ห้อง  326 โรงเรียนบ้านโนนคำเเก้ว
สิทธิ์ OK
985686780
411
เด็กชายชัชพงศ์  เสาแก้ว
120411 28  ห้อง  326 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
993040539
412
เด็กหญิงอินทิรา  ขวัญนิมิตร
120412 28  ห้อง  326 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
864870557
413
เด็กชายธนา  ชาบุญเรือง
120413 28  ห้อง  326 อนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
090-825888
414
เด็กหญิงนิยามชล  ทิพศร
120414 28  ห้อง  326 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
944537336
415
เด็กหญิงศุภิสรา  เพ็งธรรม
120415 28  ห้อง  326 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
890712074
416
เด็กชายอติราช  รองเมือง
120416 28  ห้อง  326 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
417
เด็กชายพรหมเพชร  หอมคำ
120417 28  ห้อง  326 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
856340608
418
เด็กชายวีรภัทร  สาคำภี
120418 28  ห้อง  326 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
937401025
419
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อรรคบุตร
120419 28  ห้อง  326 โรงเรียนบ้านนาขนวน
สิทธิ์ OK
0872513340
420
เด็กชายชัยกำพล  ฤทธิเดช
120420 28  ห้อง  326 โรงเรียนบ้านตาเครือ
สิทธิ์ OK
0924251428
421
เด็กชายกฤษฎา  เครือเนตร
120421 29  ห้อง  332 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
861330092
422
เด็กหญิงปาริชาติ  เบ้าคำ
120422 29  ห้อง  332 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
สิทธิ์ OK
0656846234
423
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุระกรณ์
120423 29  ห้อง  332 เกษตรประชาตาทวด
สิทธิ์ OK
873131064
424
เด็กชายกิตติทัต  เฉียงเหนือ
120424 29  ห้อง  332 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
884782056
425
เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า
120425 29  ห้อง  332 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
635166929
426
เด็กชายนนธวัฒน์   วาจามั่น
120426 29  ห้อง  332 โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
สิทธิ์ OK
614927123
427
เด็กชายธีรวัฒน์  พิมพ์กาล
120427 29  ห้อง  332 บ้านหินวิทยา
สิทธิ์ OK
0870886382
428
เด็กหญิง วรมน  บุตรน้อย
120428 29  ห้อง  332 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
986139082
429
เด็กหญิงนุชจรี  เรืองเดช
120429 29  ห้อง  332 บ้านทุ่งยาวคำโปรย
สิทธิ์ OK
883456284
430
เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  ไสเมืองยวง
120430 29  ห้อง  332 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
สิทธิ์ OK
656903801
431
เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยแก้ว
120431 29  ห้อง  332 บ้านสังเม็ก
สิทธิ์ OK
930838842
432
เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา
120432 29  ห้อง  332 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
837472080
433
เด็กหญิงวรุณยพันธ์  จันทง
120433 29  ห้อง  332 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สิทธิ์ OK
653159787
434
เด็กชายสุดเขตต์  กลอนศรี
120434 29  ห้อง  332 รร.บ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
985842781
435
เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทองหลาง
120435 29  ห้อง  332 บ้านโนนสำราญ
สิทธิ์ OK
624430216
436
เด็กชายธนพล  กระเสียน
120436 30  ห้อง  333 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
870021855
437
เด็กชายวิทยานุวัฒน์  ศรีวงศ์
120437 30  ห้อง  333 โรงเรียนบ้านกระเเชงใหญ่
สิทธิ์ OK
985578796
438
เด็กชายศิวกร   ชุ่มชื่น
120438 30  ห้อง  333 โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฏร์พัฒนา)
สิทธิ์ OK
853160021
439
เด็กหญิงรัชนิดา  นวลงาม
120439 30  ห้อง  333 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
986261183
440
เด็กชายจรัสรวี  พันธุ์น้อย
120440 30  ห้อง  333 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
611348284
441
เด็กหญิงมนทกานต์  แสงแก้ว
120441 30  ห้อง  333 บ้านนาขนวน
สิทธิ์ OK
804805898
442
เด็กหญิงเปรมวดี  สลับศรี
120442 30  ห้อง  333 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
สิทธิ์ OK
892838528
443
เด็กชายกัลธนกร  เกตุทอง
120443 30  ห้อง  333 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
620270012
444
เด็กชายณัฐภัทร  จันทง
120444 30  ห้อง  333 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
089-584253
445
เด็กหญิงบุญญารัตน์  วงษ์เศษ
120445 30  ห้อง  333 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
933630612
446
เด็กหญิงปัญญาพร  โนนสังข์
120446 30  ห้อง  333 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
981422773
447
เด็กหญิงกันติชา  แก้วคำกอง
120447 30  ห้อง  333 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
638584419
448
เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว
120448 30  ห้อง  333 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
625145836
449
เด็กชายภาณุวิชญ์  ดิษเจริญ
120449 30  ห้อง  333 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
450
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ตุลตอาน
120450 30  ห้อง  333 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สิทธิ์ OK
065-120700
451
เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม
120451 31  ห้อง  334 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
943435208
452
เด็กหญิงกุลธิดา  กาลพฤกษ์
120452 31  ห้อง  334 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
889129269
453
เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยสงคราม
120453 31  ห้อง  334 โรงเรียนบ้านโนนคำเเก้ว
สิทธิ์ OK
610948401
454
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยพันโท
120454 31  ห้อง  334 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
455
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชินชัย
120455 31  ห้อง  334 ดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
824414644
456
เด็กหญิงนันทิกานต์  คำศรี
120456 31  ห้อง  334 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
652794203
457
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สายแก้ว
120457 31  ห้อง  334 มารีอุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
621354098
458
เด็กชายปิยวัฒน์  สุดสอาด
120458 31  ห้อง  334 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
933817753
459
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ผกายทอง
120459 31  ห้อง  334 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
สิทธิ์ OK
843572153
460
เด็กหญิงวสุธา  ประเสริฐศรี
120460 31  ห้อง  334 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
803062057
461
เด็กหญิงอาริษา  ศรีโพธิ์
120461 31  ห้อง  334 โรงเรียนบ้านโนนสูง
สิทธิ์ OK
614611853
462
เด็กชายชัยพัฒนะ  ศรีจันทร์
120462 31  ห้อง  334 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
สิทธิ์ OK
892174241
463
เด็กหญิงกฤติมา  บุญโสม
120463 31  ห้อง  334 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
464
เด็กชายภัทราวุธ  ยอดศรี
120464 31  ห้อง  334 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
874549959
465
เด็กหญิงวรรณวิสา  ศิลาคำ
120465 31  ห้อง  334 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
652973824
466
เด็กชายกิตติธร   ลิลัน
120466 32  ห้อง  335 โรงเรียนบ้านโนนสูง
สิทธิ์ OK
990540475
467
เด็กชายคุณเดช  ศรีสวย
120467 32  ห้อง  335 ดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
985634577
468
เด็กชายกฤษฏา  สาธรณ์
120468 32  ห้อง  335 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
944699858
469
เด็กชายฉัตรชัย  คำมุงคุล
120469 32  ห้อง  335 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
844771762
470
เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล
120470 32  ห้อง  335 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
636308781
471
เด็กชายกานต์ตะวัน  พรมมาโฮม
120471 32  ห้อง  335 โรงเรียนโนนเรือคำบอน
สิทธิ์ OK
953128751
472
เด็กหญิงกนกนุช  แก้วพวง
120472 32  ห้อง  335 อนุบาลเบญจลักษ์
สิทธิ์ OK
634083491
473
เด็กหญิงวาสนา  เสนคำสอน
120473 32  ห้อง  335 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
สิทธิ์ OK
841231536
474
เด็กชายเมธัส  ป้องสอน
120474 32  ห้อง  335 บ้านโตนด
สิทธิ์ OK
842824741
475
เด็กหญิงเขมจิรา  สอนสา
120475 32  ห้อง  335 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
835240893
476
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมพ์จันทร์
120476 32  ห้อง  335 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
สิทธิ์ OK
807675913
477
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวันทา
120477 32  ห้อง  335 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
822153474
478
เด็กหญิงเพชรนัดดา  ไชยสัตย์
120478 32  ห้อง  335 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
850634259
479
เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญาวัน
120479 32  ห้อง  335 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สิทธิ์ OK
981800533
480
เด็กหญิงด.ญ ธมนวรรณ  ละมูล
120480 32  ห้อง  335 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
สิทธิ์ OK
953519182
481
เด็กชายณัฐวัศ  ใจมิตร
120481 33  ห้อง  336 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
611423974
482
เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์พงษ์
120482 33  ห้อง  336 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎสามัคคี)
สิทธิ์ OK
833678698
483
เด็กหญิงธารทิพย์  ศรีลาชัย
120483 33  ห้อง  336 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
484
เด็กชายสุรเชษฐ์  ไชยศรีหา
120484 33  ห้อง  336 โรงเรียนเทศบาล๑(อนุบาลบ้านป่าไม้)
สิทธิ์ OK
630609805
485
เด็กชายชนะพล  สิมหล้า
120485 33  ห้อง  336 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
821269209
486
เด็กชายณัฐชนน  อินทะชาติ
120486 33  ห้อง  336 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
949907545
487
เด็กชายกิตติคุณ  พิมาทัย
120487 33  ห้อง  336 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
488
เด็กหญิงพัชรธิดา  จารุมาศ
120488 33  ห้อง  336 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
489
เด็กชายธนพร  สีสาย
120489 33  ห้อง  336 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้)
สิทธิ์ OK
917124124
490
เด็กชายธรรมปพน  ทองพูน
120490 33  ห้อง  336 บ้านตาเครือ
สิทธิ์ OK
641791807
491
เด็กหญิงปิยวรรณ   บุญรินทร์
120491 33  ห้อง  336 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
0951269734
492
เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทรประสงค์
120492 33  ห้อง  336 อนุบาลศรีรัตนะ
สิทธิ์ OK
082-142791
493
เด็กชายภูริวัฒน์   ลำภา
120493 33  ห้อง  336 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
972041801
494
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สืบหล้า
120494 33  ห้อง  336 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
892803799
495
เด็กหญิง พรเฉลียว  พันทอง
120495 33  ห้อง  336 บ้านปุน
สิทธิ์ OK
095-326-50
496
เด็กหญิงณัฐภัทรสร  แทนคำ
120496 34  ห้อง  521 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
สิทธิ์ OK
902378244
497
เด็กหญิงกิตติญา  งอมสงัด
120497 34  ห้อง  521 โรงเรียนบ้านสามเส้า
สิทธิ์ OK
848304557
498
เด็กหญิงขนิษฐา  ภาษี
120498 34  ห้อง  521 บ้านท่าคล้อ
สิทธิ์ OK
0621895066
499
เด็กหญิงนัฐสิมา  เนื่องไชยยศ
120499 34  ห้อง  521 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สิทธิ์ OK
911959496
500
เด็กชายณัฐดนัย  สินไชย
120500 34  ห้อง  521 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
856399507
501
เด็กชายปัญจพล  พลประเสริฐ
120501 34  ห้อง  521 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
934421399
502
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเยี่ยม
120502 34  ห้อง  521 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
970019979
503
เด็กหญิงกุลวดี   นางวงค์
120503 34  ห้อง  521 บ้านตายู(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
648740522
504
เด็กชายรัฐนนท์  คำผาย
120504 34  ห้อง  521 บ้านศรีแก้ว
สิทธิ์ OK
087-871280
505
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริบูรณ์
120505 34  ห้อง  521 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
864886536
506
เด็กหญิงนนตรา  บัวโรย
120506 34  ห้อง  521 บ้านหนองงูเหลือม
สิทธิ์ OK
991847148
507
เด็กหญิงวรัญญา  รัตพันธ์
120507 34  ห้อง  521 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
831269963
508
เด็กชายธนากร  ธุระพันธ์
120508 34  ห้อง  521 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
941158597
509
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล
120509 34  ห้อง  521 มหาราช2
สิทธิ์ OK
853389551
510
เด็กชายอนันตชิน  กระจาย
120510 34  ห้อง  521 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
908279790
511
เด็กหญิงปนัดดา  สาระวรรณ
120511 35  ห้อง  522 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
933690672
512
เด็กหญิงนันธิตา  วิบูลสิริพร
120512 35  ห้อง  522 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
879598338
513
เด็กชายเนติธร  รอดคำทุย
120513 35  ห้อง  522 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
812848135
514
เด็กหญิงสรินดาพร  ช่างเจรจา
120514 35  ห้อง  522 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
644463263
515
เด็กชายคณาธิป  สลักคำ
120515 35  ห้อง  522 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
621976980
516
เด็กหญิงกีรติกา  แก้วอุดม
120516 35  ห้อง  522 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
660051490
517
เด็กหญิงชญานิน   นันทะคุณ
120517 35  ห้อง  522 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
853440689
518
เด็กชายชนะเดช  นีฤนารถ
120518 35  ห้อง  522 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
933611563
519
เด็กหญิงนันทวัน  ปัทมะ
120519 35  ห้อง  522 โรงเรียนบ้านหนองโด
สิทธิ์ OK
933562075
520
เด็กหญิงวรัญญา  บุญมาทน
120520 35  ห้อง  522 โรงเรียนบ้านหนองดุม
สิทธิ์ OK
883761175
521
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จิบจันทร์
120521 35  ห้อง  522 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
สิทธิ์ OK
826702180
522
เด็กหญิงศศิกานต์  สาสาย
120522 35  ห้อง  522 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
952898518
523
เด็กหญิงรัตนาพร  วารี
120523 35  ห้อง  522 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
986278456
524
เด็กหญิงวิชญาพร  ไสยสิทธิ์
120524 35  ห้อง  522 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
935216494
525
เด็กชายศิลาดล  เนตรพยัคฆ์สกุล
120525 35  ห้อง  522 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
526
เด็กหญิงอชิรญา   ผาสมวงค์
120526 36  ห้อง  523 บ้านโน้นคูณ
สิทธิ์ OK
849582189
527
เด็กชายอภิชาติ  กัลยาคู
120527 36  ห้อง  523 อนุบาลเบญจลักษ์
สิทธิ์ OK
0883723647
528
เด็กหญิงวิวาภรณ์  หมื่นสีพรม
120528 36  ห้อง  523 โรงเรียนบ้านหนองดุม
สิทธิ์ OK
848355353
529
เด็กหญิงรัญชิดา  จันทะโคต
120529 36  ห้อง  523 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
881087556
530
เด็กหญิงพิมพ์พิชา  วงษ์ใหญ่
120530 36  ห้อง  523 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
986514997
531
เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์
120531 36  ห้อง  523 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
610857851
532
เด็กชายธรรศ  สมประสาสน์
120532 36  ห้อง  523 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
651202587
533
เด็กชายพงศ์กฤษณ์  สมสะอาด
120533 36  ห้อง  523 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
610296629
534
เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์
120534 36  ห้อง  523 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
902264338
535
เด็กหญิงณัชชา  แปนบ้าน
120535 36  ห้อง  523 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
สิทธิ์ OK
821379457
536
เด็กชายวินทกร  นิลเกษ
120536 36  ห้อง  523 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
626942697
537
เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์สว่าง
120537 36  ห้อง  523 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
902395534
538
เด็กชายสามพระยา  ลาพันธ์
120538 36  ห้อง  523 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
0887173629
539
เด็กหญิงภัทราภา  ลูกรัตน์
120539 36  ห้อง  523 โรงเรียนบ้านหนองดุม
สิทธิ์ OK
870768993
540
เด็กชายคุณากร  ยงทวี
120540 36  ห้อง  523 อนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
879621226
541
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงกอง
120541 37  ห้อง  524 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
899950147
542
เด็กหญิงญานิฐษา  บุญเจริญ
120542 37  ห้อง  524 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
973347975
543
เด็กชายปฏิพล  ไชยขันตรี
120543 37  ห้อง  524 อนุบาลเบญจลักษ์
สิทธิ์ OK
810696970
544
เด็กชายศุภวิชญ์  อ้วนหินกอง
120544 37  ห้อง  524 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
654971959
545
เด็กหญิงจิรภิญญา  งามสุข
120545 37  ห้อง  524 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
933938961
546
เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพ์จันทร์
120546 37  ห้อง  524 โรงเรียนบ้านชำม่วง
สิทธิ์ OK
827464263
547
เด็กหญิงธนัท  ลิพันธ์
120547 37  ห้อง  524 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
0854409196
548
เด็กชายพรลภัส  ใหญ่ล้ำ
120548 37  ห้อง  524 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
629101874
549
เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทโคตร
120549 37  ห้อง  524 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
844296758
550
เด็กหญิงนวพร  สว่างงาม
120550 37  ห้อง  524 โรงเรียนบ้านโนนงาม
สิทธิ์ OK
985649178
551
เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์อิน
120551 37  ห้อง  524 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
833877984
552
เด็กหญิงนันธิดา  สุสาสน์
120552 37  ห้อง  524 บ้านซำเบ็ง
สิทธิ์ OK
934173084
553
เด็กชายชนาภัทร   บัวงาม
120553 37  ห้อง  524 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
885643900
554
เด็กหญิงชลธิญาดา  สารนิม
120554 37  ห้อง  524 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
890648572
555
เด็กหญิงสุธารินี  วาจาสัตย์
120555 37  ห้อง  524 บ้านโนนคำแก้ว
สิทธิ์ OK
912181618
556
เด็กชายกฤษติภัทร  วิพากย์เดชา
120556 38  ห้อง  525 โรงเรียนรัตนบัณทิต
สิทธิ์ OK
94291297
557
เด็กชายกิตติพงษ์  พูลเพียร
120557 38  ห้อง  525 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
650027067
558
เด็กหญิงเกวลิน  โพธิสาร
120558 38  ห้อง  525 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สิทธิ์ OK
966154124
559
เด็กชายธนภูมินทร์  ชุมโท่โล่
120559 38  ห้อง  525 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
804774624
560
เด็กชายพุทธิชัย  อินทะพันธ์
120560 38  ห้อง  525 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
890048561
561
เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีทะ
120561 38  ห้อง  525 บ้านโตนด
สิทธิ์ OK
652575667
562
เด็กชายอนุพนธ์  ชาลีหอม
120562 38  ห้อง  525 มหาราช2
สิทธิ์ OK
625679655
563
เด็กชายพิริยกร  บุญสร้อย
120563 38  ห้อง  525 มหาราช2
สิทธิ์ OK
864998845
564
เด็กหญิงนันทภัค  เกษก้าน
120564 38  ห้อง  525 บ้านหนองรุงพระทะเล ม.7 ต.กุดเสลา
สิทธิ์ OK
0645260888
565
เด็กชายภานุวัฒน์  พฤกษีดา
120565 38  ห้อง  525 อรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
981237530
566
เด็กชายอธิวัฒน์  รุ่งสว่าง
120566 38  ห้อง  525 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
803090540
567
เด็กหญิงพัชรพร  กุลเดช
120567 38  ห้อง  525 บ้านนาจนวน
สิทธิ์ OK
628590073
568
เด็กหญิงซ่อนกลิ่น  ตอนสี
120568 38  ห้อง  525 โรงเรียนบ้านสะพุง
สิทธิ์ OK
935107049
569
เด็กชายชัยณรงค์  เพ็งแจ่ม
120569 38  ห้อง  525 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
880864435
570
เด็กหญิงณัฏฐธิดา   การะเกษ
120570 38  ห้อง  525 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ (เขตบางกอกใหญ่)
สิทธิ์ OK
986409742
571
เด็กชายภัททิยะ  แย้มรุ่งเรือง
120571 39  ห้อง  527 อรจันทร์
สิทธิ์ OK
0884797440
572
เด็กหญิงวีรดา   ขวัญบุญจันทร์
120572 39  ห้อง  527 บ้านโนนสมบูรณ์
สิทธิ์ OK
892849030
573
เด็กชายภมรชัย  เนียมจิตร์
120573 39  ห้อง  527 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
สิทธิ์ OK
929163856
574
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สีทา
120574 39  ห้อง  527 บ้านแก
สิทธิ์ OK
992985695
575
เด็กชายกมล  กุลศิริ
120575 39  ห้อง  527 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
615544562
576
เด็กชายเอกพงษ์  คงประพันธ์
120576 39  ห้อง  527 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
641457501
577
เด็กชายนฤเบส  เข็มขัด
120577 39  ห้อง  527 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
819848053
578
เด็กชายวรรัตน์  คชเลิศ
120578 39  ห้อง  527 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
810999709
579
เด็กหญิงโศรดา  รามวงศ์
120579 39  ห้อง  527 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สิทธิ์ OK
0944048816
580
เด็กชายเมธิชัย  สุวรรณ์
120580 39  ห้อง  527 อนุบาลดำรงส์ราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
092-839906
581
เด็กชายภัทรชัย  สุวรรณ์
120581 39  ห้อง  527 อนุบาลดำรงส์ราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
092-839906
582
เด็กชายเรืองศักดิ์  มาคาลูโซ
120582 39  ห้อง  527 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
933211729
583
เด็กชายภานุวัชญ์  วงษ์ธาตุ
120583 39  ห้อง  527 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
093-339-86
584
เด็กชายวิริยะ  ว่องไว
120584 39  ห้อง  527 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
093-390102
585
เด็กหญิงน้ำฟ้า  อินบุญญา
120585 39  ห้อง  527 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
981504424
586
เด็กหญิงวิชิตา  ลาลุน
120586 40  ห้อง  528 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
958627607
587
เด็กหญิงสุณัฐชา  ประดับศรี
120587 40  ห้อง  528 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
590654020
588
เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดพูน
120588 40  ห้อง  528 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
611479960
589
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมจวง
120589 40  ห้อง  528 อนุบาลดำรงราชานุสรณื
สิทธิ์ OK
800747549
590
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ
120590 40  ห้อง  528 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
849029561
591
เด็กหญิงศิริณทิพย์   จันทนพ
120591 40  ห้อง  528 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
943879094
592
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ขุนทอง
120592 40  ห้อง  528 โรงเรียนบ้านผือ
สิทธิ์ OK
629038817
593
เด็กชายธนภัทธ์  พันธ์ห่อ
120593 40  ห้อง  528 โรงเรียนอนุบาล ๑ อนุบาลบ้านป่าไม้
สิทธิ์ OK
985215548
594
เด็กหญิงธิดารัตน์  กายะชาติ
120594 40  ห้อง  528 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป32)
สิทธิ์ OK
986235292
595
เด็กหญิงธนาภา  ผลจันทร์
120595 40  ห้อง  528 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
สิทธิ์ OK
898498051
596
เด็กชายอภินันท์  ตีเงิน
120596 40  ห้อง  528 บ้านกระบี่
สิทธิ์ OK
621073910
597
เด็กชายชลสิทธิ์  หิรัญอร
120597 40  ห้อง  528 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
สิทธิ์ OK
652484542
598
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสราชมล
120598 40  ห้อง  528 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
842874557
599
เด็กชายธนกฤติ  อินทโส
120599 40  ห้อง  528 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
สิทธิ์ OK
624896503
600
ด.ญขวัญจิรา  วงค์ดา
120600 40  ห้อง  528 บ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
629284625
601
เด็กชายศุภกร  สมใจ
120601 41  ห้อง  511 บ้านสว่าง
สิทธิ์ OK
821444787
602
เด็กชายรังสิมันต์ุ  ยศศิริ
120602 41  ห้อง  511 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
สิทธิ์ OK
973422918
603
เด็กชายพีรพงษ์  อ่อนขันธ์
120603 41  ห้อง  511 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
844293918
604
เด็กชายธนกร  ศรีปะดู่
120604 41  ห้อง  511 บ้านโนนคูณ
สิทธิ์ OK
832728152
605
เด็กชายภาคภูมิ  ชมภู
120605 41  ห้อง  511 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
สิทธิ์ OK
981899600
606
เด็กชายทีปกร   สุดสาลี
120606 41  ห้อง  511 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
850859855
607
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วหล้า
120607 41  ห้อง  511 ไทยรัฐวิทยา27(บ้านชำเม็ง)
สิทธิ์ OK
624261420
608
ด.ญอรลักษณ์  บุญอยู่
120608 41  ห้อง  511 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
829169903
609
ด.ญด.ญ จันทร์ธิดา   เกยทอง
120609 41  ห้อง  511 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
801939764
610
เด็กหญฺฺฺิงสกาวเดือน  คำไชโย
120610 41  ห้อง  511 บ้านปะทาย
สิทธิ์ OK
801587663
611
เด็กหญิงกุลยา  จันดีสี
120611 41  ห้อง  511 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
981202541
612
เด็กชายเหรียญชัย  จรรยากรณ์
120612 41  ห้อง  511 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สิทธิ์ OK
652508020
613
ด.ญปิยาอร  ในทอง
120613 41  ห้อง  511 บ้านขนุน
สิทธิ์ OK
935073426
614
เด็กหญิงปุณยาพร  พิพัฒน์
120614 41  ห้อง  511 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
986086224
615
เด็กหญิงกีรติ  จิตธงไชย
120615 41  ห้อง  511 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
610477960
616
เด็กชายธนธรณ์  กุลบุตร
120616 42  ห้อง  512 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
879621095
617
ด. ญ. จันทร์จิรา  สุภาพพงษ์
120617 42  ห้อง  512 โรงเรียนบ้านขนุน
สิทธิ์ OK
823722389
618
เด็กหญิงพรนภา  ไชยขันตรี
120618 42  ห้อง  512 โรงเรียนบ้านขนุน
สิทธิ์ OK
994502159
619
เด็กหญิงตรีทิพ  ค่ำคูณ
120619 42  ห้อง  512 บ้านขนุน
สิทธิ์ OK
635073710
620
เด็กหญิงจันทร์จิรา  มูลอุดม
120620 42  ห้อง  512 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
611645137
621
เด็กหญิงกฤษติญา  เพียงพันธ์
120621 42  ห้อง  512 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
622
เด็กหญิงภัทราพร  สันสิน
120622 42  ห้อง  512 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
621701450
623
เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตรตา
120623 42  ห้อง  512 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
918297899
624
เด็กชายธีรวัฒน์  คำศรี
120624 42  ห้อง  512 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
899481199
625
เด็กหญิงพัทธนันท์  กุลเกษ
120625 42  ห้อง  512 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
626
เด็กชายธนพิสิฐ   พรมกอง
120626 42  ห้อง  512 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
627
เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง
120627 42  ห้อง  512 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
933199184
628
เด็กหญิงวาเศรษฐี  แท่นอ่อน
120628 42  ห้อง  512 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
986631901
629
ด.ญศุภรัตน์  เมาหวล
120629 42  ห้อง  512 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
สิทธิ์ OK
821477262
630
เด็กหญิงวิจิตรา  บุญมา
120630 42  ห้อง  512 บ้านโนนคำแก้ว
สิทธิ์ OK
933837967
631
เด็กหญิงเกวลิน  อนุไวยา
120631 43  ห้อง  513 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
632
เด็กหญิงปัฐยาวัต  ทรงกรด
120632 43  ห้อง  513 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
633
เด็กหญิงชาลิสา  มหาโชติ
120633 43  ห้อง  513 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
634
เด็กชายภูมิภัทร  กาลพัฒน์
120634 43  ห้อง  513 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
635
เด็กหญิงเบญจวรรณ   กัลยา
120635 43  ห้อง  513 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
89905351
636
เด็กชายนวพล  เครือบุตร
120636 43  ห้อง  513 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
637
เด็กหญิงหัทยา   รสชาติ
120637 43  ห้อง  513 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
89905351
638
เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์
120638 43  ห้อง  513 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
818788475
639
เด็กหญิงประรวี  บุษบรรณ์
120639 43  ห้อง  513 โรงเรียนบ้านกระเเชงใหญ่
สิทธิ์ OK
6533505
640
เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ
120640 43  ห้อง  513 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
994704424
641
เด็กชายธนวรรธน์  ลุนบุดดา
120641 43  ห้อง  513 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
945195659
642
เด็กหญิงธัญญลักษ์  คานทรัพย์
120642 43  ห้อง  513 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
956025862
643
เด็กชายภัคนันต์  งามแสง
120643 43  ห้อง  513 รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
839934764
644
เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ
120644 43  ห้อง  513 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
629107863
645
เด็กหญิงนารากร  ดาวจันทร์
120645 43  ห้อง  513 กันทรลักษ์วิทยา
สิทธิ์ OK
869783685
646
เด็กหญิงจิดาภรณ์   นิลวงษ์
120646 44  ห้อง  112 มารีย์อุปถัมย์
สิทธิ์ OK
869059469
647
เด็กชายสุรยุทธ  เกษเจริญคุณ
120647 44  ห้อง  112 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
648
เด็กชายวิริยะ  ว่องไว
120648 44  ห้อง  112 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
649
เด็กชายจิราวัฒน์  มะลิต้น
120649 44  ห้อง  112 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
สิทธิ์ OK
876929226
650
เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์
120650 44  ห้อง  112 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สิทธิ์ OK
872423831
651
เด็กหญิงบัญฑิตา  สนามวงศ์ทอง
120651 44  ห้อง  112 รร.มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
984494027
652
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภาสันต์
120652 44  ห้อง  112 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
สิทธิ์ OK
653
เด็กหญิงสุนิสา  จักรไชย
120653 44  ห้อง  112 บ้านสามเส้า
สิทธิ์ OK
833878510
654
เด็กหญิงบริมาส  อื้อสวัสดิ์
120654 44  ห้อง  112 บ้านซำขี้เหล็ก
สิทธิ์ OK
899870231
655
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  สายลาม
120655 44  ห้อง  112 อนุบาลเบญจมิตร
สิทธิ์ OK
65123577
656
เด็กหญิงวลัยพร   นามบุญเรือง
120656 44  ห้อง  112 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
902725152
657
เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม
120657 44  ห้อง  112 มารีย์อุปถัมภ์
สิทธิ์ OK
926349696
658
เด็กหญิงปัทมาวดี  นามคง
120658 44  ห้อง  112 บ้านซำขี้เหล็ก
สิทธิ์ OK
862450281
659
เด็กหญิงธันยพร   ชำนิวัฒน์
120659 44  ห้อง  112 บ้านหนองหัวช้าง
สิทธิ์ OK
982457589
660
เด็กชายกันต์กวี   จิบจันทร์
120660 44  ห้อง  112 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
946535628
661
เด็กหญิงสุดารัตน์  อรจันทร์
120661 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
สิทธิ์ OK
810817027
662
ด.ญจิรญา  ยวนขันธ์
120662 45  ห้อง  113 บ้านสวนกล้วย
สิทธิ์ OK
933456154
663
เด็กหญิงอรวรา  คงทรัพย์
120663 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
806976190
664
ด.ช.วุฒิชัย  กาละเมฆ
120664 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
สิทธิ์ OK
844172152
665
เด็กหญิงธีรศักดิ์  พิมพ์น้อย
120665 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
สิทธิ์ OK
666
ด.ช.พีระพงษ์  บงค์บุตร
120666 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านโนนสูง
สิทธิ์ OK
654735246
667
เด็กชายชิษณุพงศ์  บุตราช
120667 45  ห้อง  113 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
สิทธิ์ OK
994704765
668
ด.ช.ถิรวัฒน์  พิมพ์พงค์
120668 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านโดนเอาว์
สิทธิ์ OK
650956245
669
เด็กหญิงทัศนีย์  อุ่นใจ
120669 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สิทธิ์ OK
622812132
670
เด็กหญิงภัทรพร  ด้วงน้อย
120670 45  ห้อง  113 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราชฎร์สามัคคี)
สิทธิ์ OK
942862619
671
ด.ช.วีรศักดิ์  นวนคำ
120671 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
สิทธิ์ OK
884819956
672
ด.ชธันวา  กล้าหาญ
120672 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
สิทธิ์ OK
926413761
673
เด็กชายวิวิธชัย  ยมรัตน์
120673 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
สิทธิ์ OK
646518658
674
เด็กชาย ก้องภพ   พิมาทัย
120674 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
800673726
675
เด็กหญิงเด็กหญิงณิชาวรรณ  จันทร์พรม
120675 45  ห้อง  113 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
610902187
676
เด็กหญิงจิรัชญา  คนเพียร
120676 46  ห้อง  114 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
สิทธิ์ OK
990183453
677
เด็กชายพีรภัทร  บุญสาร
120677 46  ห้อง  114 บ้านขนา
สิทธิ์ OK
844305593
678
เด็กชายเตชิต  เเวววงษ์
120678 46  ห้อง  114 บ้านโนนสมบูรณ์
สิทธิ์ OK
807293325
679
เด็กชาบจิรเมธ  ภูกระเณร
120679 46  ห้อง  114 กัลยวิทย์
สิทธิ์ OK
863493787
680
เด็กชายพรเทพ  หงษ์สุวรรณ์
120680 46  ห้อง  114 โรงเรียนบ้านโนนเปือน
สิทธิ์ OK
890649315
681
เด็กหญิงธัญชนก  ประจวบสุข
120681 46  ห้อง  114 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
สิทธิ์ OK
616131004
682
เด็กหญิงวริสา  ชมภู
120682 46  ห้อง  114 สว่างคูณวิทยา
สิทธิ์ OK
965032932
683
เด็กหญิงณาตาชา  ดียิ่ง
120683 46  ห้อง  114 ออเงิน(อ่อน-เหมอนุสรณ์)
สิทธิ์ OK
951316856
684
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์หอม
120684 46  ห้อง  114 โรงเรียนสุขเจริญผล
สิทธิ์ OK
806202417
685
เด็กชายวรกิตติ์  ปราบมาตย์
120685 46  ห้อง  114 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
สิทธิ์ OK
825945073
686
เด็กชายทินภัทร  ชิณบุตร
120686 46  ห้อง  114 ศิริวิทยา
สิทธิ์ OK
850581796
687
เด็กหญิงศิรภัสสร  เซ็งประโคน
120687 46  ห้อง  114 บ้านซะวาอ
สิทธิ์ OK
918187680
688
ด.ชพลกฤต  บุศภาค
120688 46  ห้อง  114 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
สิทธิ์ OK
983491175
689
เด็กหญิงปวริศา  พรมโฮม
120689 46  ห้อง  114 โรงเรียนบ้านภูเงิน
สิทธิ์ OK
933630016
690
เด็กหญิงวรกานต์  พละศักดิ์
120690 46  ห้อง  114 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
สิทธิ์ OK
638635689

1