พิมพ์ใบรายงานตัว สำหรับนักเรียนย้ายเข้า
เลขประชาชน
เลขประชาชน