พิมพ์ใบรายงานตัว ระดับชั้น ม.1 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เลขประชาชน
เลขประชาชน