เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
โปรดกรอกเลขที่บัตรประชาชนนักเรียนผู้สมัครให้ถูกต้อง :

ประเภท นักเรียน ในเขต บริการ /นอกเขตบริการ/ เงื่อนไขพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ